Directe democratie: met z’n allen aan het roer

De laatste tijd is bestuurskundige Roel in ’t Veld een paar keer in de media geweest met uitspraken die her en der enthousiast worden aangehaald. In de discussie rond de kloof tussen de burger en de politiek neemt hij een behoorlijk radicaal standpunt in. Eindelijk iemand die echte verandering predikt en het nog meent ook.

het populisme-debat: praatjes vullen geen gaatjes

Kort geleden zwengelde Mark Bovens de discussie rond verlicht populisme aan, na de publicatie van zijn rapport over de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Aangezien die laatsten politiek niet vertegenwoordigd zijn – met name wat hun fysieke deelname betreft – roept Bovens diverse vormen van directe democratie in herinnering. Vlak daarop rolde een boekje van zijn opponent Anton Zijderveld van de persen, eveneens opgehangen aan de populisme-kapstok, in de hoop de representatieve democratie zodanig te verstevigen dat zulks toch maar niet bewaarheid zal worden. De tussenstand: geen van de gevestigde partijen zou het toetreden van de gewone man toejuichen en van de gedachte aan referenda krijgen ze het al benauwd.

Wat wel aansloeg is het idee om volksverheffing nieuw leven in te blazen, een fenomeen wat sinds jaar en dag te boek staat als een regenteske neiging. Het is eigenlijk een raadsel waarom dit kabinet er niet eerder mee aan de slag is gegaan. Voor Wouter Bos is integratie een vorm van emancipatie, een proces dat in zijn perceptie van hogerhand in de gewenste richting gestuurd dient te worden. Ook ontevreden burgers gaat hij volgens dit beproefde recept van hun angst voor de geglobaliseerde toekomst afhelpen, zo verklapte hij aan Elsbeth Etty. Zo’n opgewarmde prak is vast goedbedoeld, maar wel een ontzettend zwaktebod in het licht van de mogelijkheden die het democratische experiment allemaal in zich vervat. Weinig verheffend allemaal.

geen dictatuur van de meerderheid maar wèl echte inspraak

Een van de redenen dat er weerstand heerst tegen directe democratie is een hele nobele, namelijk dat het botweg uitvoeren van de wil van de meerderheid geen recht zou doen aan de belangen van minderheden. Daarom prefereren democratisch gezinden van oudsher een volksvertegenwoordiging, die de diverse belangen dient af te wegen. (Om dezelfde reden is een referendum – in het bijzonder een ja/nee-referendum – niet ideaal.) Een systeem van vertegenwoordiging echter dat niet of nauwelijks mogelijkheden voor directe zeggenschap biedt, houdt niet het midden tussen twee kwaden, doch neigt naar particratie. De vraag is dus wat de meest uitgebalanceerde manier zou zijn waarop burgers invloed op het beleid kunnen uitoefenen, die verder gaat dan het plaatsen van een kruisje en effectiever is dan het pro forma-karakter van de geijkte inspraakavond.

De visie van Roel in ’t Veld behelst vergaande decentralisatie, maar ademt wèl de sfeer van ‘grassroots’. Op diverse terreinen zullen burgers in plaats van bestuurders voor besluitvorming zorgdragen, waarbij het uitdiscussiëren van onderwerpen de voorkeur heeft boven stomweg gaan stemmen. De vraag hoe en door wie de uiteindelijke knoop moet worden doorgehakt, is en blijft de crux van het geheel. In ’t Veld toont zowel interesse in de (getrapte) methode die in Porto Alegre in Brazilië wordt toegepast, als dat hij mogelijkheden ziet in discussies via internet. (Bij dat laatste denk ik meer aan gordiaanse knopen…) Hij stelt ook dat hij representativiteit van minder belang acht dan de ‘checks & balances’. Daar zit wel wat in, want kwaliteit gaat boven kwantiteit, maar een representatieve steekproef is toch geen overbodige luxe.

En dat is nog niet alles, want in ’t Veld laat vervolgens het parlement verdwijnen. We kiezen de regering en de rekenkamer rechtstreeks, en hebben ruimere mogelijkheden ons met het gevoerde beleid te bemoeien en ministers naar huis te sturen. Dat is dan het punt waar hij me links dreigt in te halen, want naast een grotere invloed door jan met de pet zie ik ook graag dat er controle is, vanaf een centraal punt en vanuit een samenhangende visie. (Dat zal dan wel samenhangen met mijn hardnekkige conservatisme, dat nauwgezet de vele uitwassen optekent van onze moderne, regisserende overheid die alles op afstand zet. Maar in het emancipatiepakket van Wouter Bos komt vast nog wel een cursus om je daarvan af te helpen.)

Mijn voorkeur ligt uiteindelijk bij een stevig parlement dat dienstbaar(der) is aan de publieke opinie en als voornaamste taak heeft de diverse belangen af te wegen en zoveel mogelijk recht te doen. De bottleneck van veel inspraakmethodes zit ‘m in het afketsen van zogenáámde private belangen van burgers tegen het schild van wat door politieke vertegenwoordigers abusievelijk voor het algemene belang wordt gehouden:

In de zaal in Osdorp had zich dus een klassieke omkering voltrokken. De gemeente en woningcorporaties kwamen op voor hun privé belangen als projectontwikkelaars, terwijl de gemarginaliseerde bewoners zich publiekelijk opwierpen voor “het algemeen woonbelang”. Waarmee zich zo’n 2400 jaar na dato – niet in Athene maar in het onwaarschijnlijke Osdorp – een gefaalde poging voordeed om de politiek terug te brengen tot haar oorspronkelijke betekenis. (Merijn Oudenampsen, “Nieuw West de frontier van Amsterdam/)

over de methode Porto Alegre en het bereiken van consensus

In Porto Alegre wordt gewerkt met zgn. participatieve budgetten, wat inhoudt dat de inwoners samen de begroting in elkaar zetten. De buurtvergaderingen hebben het voor het zeggen, al werkt het wel met een systeem van vertegenwoordiging. Het idee achter dit soort intensieve methodes is dat er gaandeweg meer begrip voor elkaars standpunten ontstaat en dus enige mate van consensus. Dat zal ook meestal wel lukken, maar onderhavig experiment beperkt zich dan ook tot voorzieningen als riolering en bestrating. Wanneer het om maatschappelijke onderwerpen gaat wordt de vraag wat er moet gebeuren stukken complexer. Hoe dan ook, de niet geringe winst zit ‘m in de grotere betrokkenheid van burgers in combinatie met de garantie dat hun inspanningen worden gehonoreerd. De laatste jaren heeft het in Nederland niet zozeer aan het eerste ontbroken als aan het laatste – wat aanzienlijk aan de kloof zal hebben bijgedragen.

zie over Porto Alegre verder nog een casestudy van Worldbank en Participatory Budgets

zie met betrekking tot Roel in ’t Veld:
[1] Bekwame burger redt democratie
[2] Den Haag minacht de burger
[3] De vloek van het succes (totaalvisie)

Addendum:

Het artikel Staat en civil society is interessant omdat het de hele politiek-filosofische discussie over de verhouding tussen staat & maatschappij (sinds o.a. Rousseau en Tocqueville) behandelt, alvorens uit te komen bij …. Porto Alegre.

Er bestaat een documentaire over de democratiseringsbewegingen in Zuid-Amerika, getiteld: Beyond Elections: Redefining Democracy in the Americas.

210 Responses to Directe democratie: met z’n allen aan het roer

 1. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  Sorry Jole; rammelt aan alle kanten.
  Nederland heeft een grote bek over gelijke kansen, tegen discriminatie.
  jaja gij neemt dat serieus?
  Ikke niet.
  Al sinds 1940 is er niks veranderd.
  De HBO en WO opleidingen waren vanaf 1940 voor 6% bevolkt door mensen uit de arbeidersklasse.
  Tot de laatste dag van de ouderwetse studieregeling bleef dat 6% .
  Mensen nu uit de lagere inkomens groepen hebben geen recht voor hun koters op studie, cultuur, goed wonen, goed eten, sport, kunst.
  Er zijn 6 millioen armen.
  En dan zit de krant te zeuren dat er een marokkaans meisje verkocht is en opgesloten werd, een logische concequentie van de islam?
  Hoeveel van onze armen zijn er niet opgesloten?
  Dat zijn autochtonen, nodeloos arm gemaakt door de kabinetten van bakelende.
  ook de afgekeurden, de ouderen de gehandicapten werden en worden aangevallen.
  Daar mogen WEL kostenberekeningen voor gemaakt worden.
  Er zou geen geld voor zijn.
  Daarom mogen bejaarden sterven door verwaarlozing.
  Oh sorry, dat is niet van belang; als het nou marokkanen waren……
  Wel 2 oorlogen, en dan janken als er een dode valt.
  Wel arsenaal verouderde kruisraketten kopen tegen een belachelijk hoge prijs.
  Wel onze marine sturen naar somalie, die dan daar niets doet dan alleen geld kosten
  Wel de banken milliarden cadeau geven terwijl het zonder had gekund.
  Wel de spaartegoeden van de hoge inkomens garanderen (ijsland) met geld van de loontrekkers.
  Directe demokratie gelul.
  Laten de partijen in kabinet Wilders eerst maar eens naar de bevolking luisteren.
  De dictatuur van de linksen heeft de sociale samenleving volkomen vernietigd; misschien dat we kunnen herstellen door weer in te voeren zoals het was:
  zieje=kenfonds
  bijstandnivo omhoog
  politie georganiseerd zoals vroeger; gemeente en rijkspolitie
  WAO weer zoals eens; en die idiote percentages schrappen; je kan werken of niet
  poten af van de Wahjong
  350.000 ambtenaren eruit
  ambtenaren cao identiek aan de metaal cao maken; met name wat betreft pensioen, en ontslag
  Geen vergoeding aan ambtenaren voor pensioen premie of zorg.
  Dan begint het ergens op te lijken
  de diktatuur van de ambtenarij heeft lang genoeg geduurd.
  92% van alle politici komen uit de ambtenarij; als ze mislukken, kunmnen ze weer naar hun oude baan of krijgebn wachtgeld tot hun pensioen

 2. Joke Mizee says:

  @P.H.M.: WAT rammelt er dan aan mijn verhaal? Ik stel juist voor dat we het eindelijk voor het zeggen krijgen, zodat we o.a. die kaalslag aan de kaak kunnen stellen. Of geloof je er soms niet in dat velen er (min of meer) hetzelfde over denken? Want de politiek zal echt niet luisteren – sterker nog: deze onderwerpen komen momenteel niet eens aan bod! En dient er eens iemand een breed gedragen petitie in over vuurwerk bij oud & nieuw, dan is er wel weer een clausule om het niet op de agenda te hoeven zetten. Van dat gesteggel wil ik nou wel ’s af.
  Laagopgeleiden waren in het begin (na invoering van het alg. kiesrecht) in elk geval beter vertegenwoordigd – terwijl tegelijkertijd het algehele opleidingspeil gigantisch is toegenomen. De laatste decennia laten een vrijwel totale leegloop zien, wat dan weer niet verwonderlijk is omdat je toch maar buiten spel gezet wordt.

 3. martin says:

  We kiezen de regering en de rekenkamer rechtstreeks,
  en hebben ruimere mogelijkheden ons met het gevoerde
  beleid te bemoeien en ministers naar huis te sturen.

  Hier zou ik dan wel iets meer over zijn ideeen willen horen.
  Welke mogelijkheden, hoe kiezen we. De Rekenkamer
  bezetting kiezen?

 4. Joke Mizee says:

  Het wordt nergens heel concreet, maar dat staat bv. in De vloek van het succes (http://rmno.vm134.remotion.nl/files_content/roel/RedeboekjeRoelintveld.pdf) vanaf p. 29 (= p. 30 van de .pdf).
  Op p. 30-32 bv. staat: ‘Meer directe democratie zou geïntroduceerd kunnen worden. De huidige Europese parlementaire democratieën laten zich in meerderheid karakteriseren door coalitie regeringen die zijn ontstaan na de verkiezingen van parlementen en daarop volgende processen van kabinetsformatie. Toch zouden we ook onze regering en de Algemene Rekenkamer direct kunnen kiezen. Een gekozen rekenkamer zou niet alleen de bevoegdheid moeten hebben om de regering te controleren, maar ook om de regering naar huis te sturen. Dit zou resulteren in nieuwe verkiezingen van zowel regering als rekenkamer. Op deze manier komen checks and balances ook tot stand. De controlefunctie van het parlement wordt dan overgenomen door de rekenkamer. De bevolking is in staat het handelen van regering en rekenkamer niet alleen te beoordelen maar ook bij verkiezingen volwaardig tot gelding te brengen.’
  In het andere model dat hij daar schetst zouden we via allerlei netwerken invloed op het regeringsbeleid uit kunnen oefenen.
  Aan alles is te merken dat hij vindt dat het parlement veel te weinig doet met de input van wetenschappers.

 5. J de Kat says:

  Het bevorderen van de dorpsgeest en -cultuur kan misschien geen kwaad, hoewel scheiding van geesten op kleine schaal door vergadering over zaken van het algemeen plaatselijk belang ook snel kwaadaardige vormen kan aannemen. De Atheense democratie is eraan ten onder gegaan.
  Ik heb de stellige indruk dat niet het huidig democratisch bestel (systeem) de oorzaak is van de malaise, maar de gekozen bestuurders en (nietgekozen) ambtenaren dat zijn, die zich vanuit het vak bestuurskunde omhoog hebben gewerkt. Het gebrek aan vooraf opgedane kennis van hun portefeuille is zelfs bij wethouders in de grootste steden schandalig goed zichtbaar. Maar ze hebben wel geleerd hoe ze moeten manipuleren, doordrukken en saboteren.
  Het vak bestuurskunde kan maar beter (wat mij betreft: moet) geschrapt worden uit het onderwijsaanbod van hogescholen en universiteiten. De essentialia ervan kunnen worden ingepast in "maatschappijleer" in het middelbaar onderwijs.

 6. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  Nou joke zal ik een klein deel belichten.
  De maatschappelijke structuur is zoals hij is.; en daardoor vallen een groot aantal mensen buitende boot
  Dat heeft te maken met politici, en sociale structuur.
  Waarom zijn politici vaak zulke waardeloze klootzakken, vervreemd van de maatschappij?
  Simpel; 92% komt uit het ambtenaren bestand.
  Als ze mislukken als politicus, hebben ze recht op hun oude baan (wettelijk geregeld) of een eeuwigdurende wachtgeld regeling van een slordige 85%.
  Zakenlui zie je bijna niet in politiek.
  Als die een jaar of wat uit hun werk zijn, zijn ze hun contacten blijvend kwijt.
  Zo, daar heb je een nieuwe invalsjhoek; mag de VK wel copieren hoor; die hebben sowieso geen fantasie genoeg.
  Wat betreft athene: in athene was alleen stemrecht voor mannen, die een bepaalde scholing gedaan hadden en een bepaald nivo van belastingen betaalden.
  De grote beschavingen zijn alle ten onder gegaan aan decadentie.
  ——————————————————————————————————
  Wat ontbreekt in nederland is het besef, dat de hogere inkomens geld maken door de winst op het werk van de lagere inkomens.
  De directe toekomst ziet er zwart uit voor de veel te grote middenklasse.
  Productie is en gaat naar Azie.
  In europa zijn de belastingverschillen gigantisch voor bedrijven.
  Nou, wat betreft sociale orde en discriminatie.
  Nedrland heeft een klassemaatschappij.
  Zou dat NIET zo zijn, zou de verdeling bij HBO/WO studenten zijn vlgs IQ, dan zouden een slodige 70% uit de arbeidersklasse komen.
  Dat is maar 6%
  —————————-
  Bezuinigen kan.
  basisbeurs afschaffe; stiebeurs weer afhankelijk van inkomen ouders.
  Via studieresultaten het nivo van terugbetallen vaststellen.
  De universiteiten verplichten ervoor te zorgen dat de verdeling van inkomensklasse goed verloopt via hun subsidies.
  Dat zou inhouden actieve voor en inlichting, beginnend op de lagere scholen.
  Je ziet, het is simpel te bezuinigen en toch een kwaliteits verbetering te krijgen, gestoeld op sociale rechtvaardigheid.
  —————————
  Maar wat nu aktueel is, is de "volksvertegenwoordiging" die een vertegen woordiging is van de middenklasse, met het standaard gedrag van dien.
  Een staat heeft de plicht eerst voor eigen inwoners te zorgen; daarna voor anderen.
  6 milloen armen en participatie aan nodeloze oorlogen; belachelijke show van incompetentie door de marine bij somalie; illegalen die voorrang hebben op nederlanders, islam die getolereerd wordt
  Het zijn bewijzen van politieke wanprestatie.
  Begin met de ambtenaren regelementen te schrappen.
  Dan krijgen we misschien "normale" mensen in de regering
  Wat we de laatste jaren zagen bv door de manier waarop Wiklders werd behandeld, door parlementsleden en kabinets leden, dat de mening van het volk geminacht wordt– in hoge mate.
  Dat de wetgevers hun eigen wetten breken en overtreden zoals het uitkomt
  Dat bakelende met zijn geslijm bij een paar arabische staten het respect voor nederland (internationaal) heeft weggegooid.
  Maar vooral: dat de politiek haar plaats niet kent.
  Als je naar de wetgeing kijkt, en de kwaliteit beoordeeld, is het om te huilen.
  Als je naar de organisatie van de overheid kijkt, loop je gillend de deur uit.
  Als je naar het aantal overbodige ambtenaren kijkt, zeg je niks meer
  Als je naar de lonen kijkt van laaggeschoolde ambtenaren hebben die 5 maal zoveel als een gewone vakman, plus een door de stat betaald pensioen en de staat betaald de zorgpremie.
  =========================================================================
  Waarom op wilders gestemd wordt?
  Eenvoudig.
  alles wat anders is dan de gevestigde orde is een verbetring.
  Alles.
  Als wilders er niet was, en er was een fascistenpartij, zou ik daar op stemmen.
  Ben geen fascist, maar ALLES zou een verbetering zijn.
  Toevallig ben ik het op sommige punten eens met wilders.
  Maar ook dat hij uit het gewone volk komt en kijkt vanuit dat referentie kader maakt hem geloofwaardig.
  En is economisch goed voor de staat.
  ———————————
  Toen ik examen had gedaan van de middelbare school vergaderde de examencommissie over mij en moest iedereen een uur extra wachten.
  De examinator wiskunde was een uur doodrgegaan na de tijd met vragen.
  Hij was getrouwd met zijn vak; ik was de eerste die alles wist.
  De verwachting was, dat ik ging studeren; iets in de richting van wis of natuurkunde.
  Maar mijn vader had een eigen huis en AOW
  geen beurs dus
  ik moest maar gaan werken.
  en dat gebeurde.
  Werken: 9,7 werkuur per dag
  avondschool 4 avonden per week, 4 uur per avond.
  Loon: jeugdloon; een kamerhuur kon betaald worden, en dan was het op.
  de overheid vroeg tevereden te zijn met laag inkomen, want we waren een sociale staat aan het opbouwen.
  Ok, daar waren we mee akkoord.
  In de jaren negitig begon de afbraak ervan, nmet terugdraaien van de huursubsidie en de aanval op de WAO.
  Ik kan me niet herrinneren, dat iemand uit den haag mij toestemming heeft gevraagd.
  Ik heb WEL hard meebetaald voor de totstand koming ervan.
  Er was ook geen econmische noodzaak voor.
  =============================================
  Om dit kutland-want dat is het nu- weer leefbaar te maken moeten er een paar simpele dingen gebeuren
  zal ze even vermelden.
  –WAO herstellen; poten af van AOW en Majong,Ziejkenfonds herinvoeren; premie promillage van inkomen,voor de politie: organisatie zoals vroeger; gemeente en rijkspolitie.HBO/WO met een redelijke vertegenwoordiging sociale groepen; afschaffen van imbeciele leerstoelen zoals burgerzin.
  Wat betreft je opmerking over rekenkamer; ben ik het bijna mee eens; je gaat de goede kant op.
  Controle is waardeloos, als er geen sancties zoals ontslag gegeven kunnen worden.
  Maar ook nu : van de laan zou op staande voet ontslagen moeten worden.
  Hij heeft de gegevens echt wel, en zo niet kan hij ze generen
  En als laatste:
  heb je weleens naar het circus en de activiteit van brussel gekeken?
  Ambtenaren met gigantische salarissen die EEN meeltje per dag antwoorden……
  De enige afdeling die wat doet, en ook aanwezig is, is de afdeling van Neeltje kroes
  De rest zijn uitvreters.
  gaarne uit europa; is een uit de hand gelopen experiment.
  Wat betreft je titel: directer regeren ja, voor nu; alles is verbetering
  Maar wel gecontroleerd met een groot aantal referenda.(referendums is de nederlandse versie)
  Nee voor de toekomst.

 7. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  personelijk ben ik voorstander van het volgende:
  –laat de bevolking kiezen WAT ze willen via uitgebreide referenda
  Het kabinet en parlement opdoeken
  rekenkamer/eerste kamer als ultieme controle handhaven.
  Een forium van technocraten om het uit te voeren.
  de koningin eruit met de familie van profiteurs en twijfelachtige achtergrond.
  Een denktank installeren; zie Japan.
  ————
  europa alleen voor vrij verkeer van goederen en personen
  Rest-inclusief dat belachelijke parlement en de honderden overbetaalde commissies" opdoeken; accuut.
  Een standplaats voor de organisatie.
  ( en ik werd erelid van verenigd europa in 1961)
  ————-als we toch bezig zijn: de nato
  Die werd opgericht als tegenhang van het warschau pact; eerste leugen; de nato was er eerder.
  Het nut kon je zien in joegoslvie; geen luchtsteun, omdat er een franse commandant was en er twee franse piloten gevangen zaten.
  10.000 doden.
  Nu is er geen warschaupact meer; opdoeken die dure handel,
  Ze kunnen niet eens een paar piraten aan bij Somalie.

 8. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  Maar inderdaad: ik ken niemand die vertrouwen heeft in de politici; dat is een van de redenen dat wilders populair is.
  ook zijn manier van doen–niet ingaan op provocaties, geen discussie voeren wordt gezien als zoiets als: de gevestigde orde krijgt geen vat op hem.
  Maar politici als vroeger
  Liefting, drees, samkalden, en zaken als tientje van liefting, wiebeltax
  het ontwerp en de invoering van de sociale wetgeving.
  Dat waren echte beroeps.
  ————–
  Die cristelijke rotzooi die er nu zit; al 30 jaar zitten ze te zeiken over winkelsluiting; ze liegen erom en draaien erom, en voor wat? Ze kennen hun bijbel nie eens; de "dag des heren" is zaterdag; niet eens zondag.
  maar joke; ik heb je wel aanbevolen hoor!

 9. George Knight says:

  @Joke
  Revisited. We bespraken het onderwerp eerder. Elk debat over dit onderwerp is meegenomen. Hoewel het jammer is dat het uit de pen van een staatssecretaris van tien dagen komt en niet vanuit het echte machtscentrum. Dat geeft te denken.
  Ik ben het met je eens dat de democratische instituties niet afgebroken zouden moeten worden. Ze zijn onze levensverzekering. Maar als In ’t Veld een weg ziet die vormen van directe democratie dichterbij brengt dan is dat positief. Hoopvol is dat-ie indirect commentaar geeft op de onveranderlijkheid van de niet bewegende Zijdevelds. En hun eigenbelang.
  Opmerkelijk in het openbaar bestuur is het optuigen van de functie van burgemeester. Deze benoemde functionaris wordt steeds belangrijker door de veiligheidportefeuille. Het gaat tegen machtsdeling, de logica en het politiek dualisme in.
  Kortom, in de praktijk van Nederland wordt de bestuurlijke macht steeds geconcentreerder en onttrekt het zich verder aan de besluitmakingsprocedures. Deze tendens is tegengesteld aan de voorstellen van In ’t Veld. Daarom moeten we zijn woorden wellicht eerder als tegenroer dan als een nieuwe koers opvatten.

 10. Joke Mizee says:

  @J de Kat: Ik zie allang geen verschil meer tussen politieke bestuurders en managers uit het bedrijfsleven. Maatschappijleer kan hen wat bijbrengen o.h.g.v. staatsinrichting e.d., want zelfs dáár hebben ze geen benul meer van. Maar kennis van juridische zaken, boekhouden en vastgoed e.d. dan? (Of doen ze alleen maar alsof ze daar geen kaas van gegeten hebben?)@P.H.M.: Mensen uit de lagere klassen hebben niet net zo’n hoog IQ als de hogere. Dat komt omdat IQ geen waardenvrije methode is. Wat mij betreft hoeven we niet allemaal een ‘graad’ te halen, het ambachtsonderwijs moet gewoon terug. Er zijn allerlei rare beroepsgroepen gecreëerd waardoor het systeem topzwaar is geworden. Ook laagopgeleiden die carrière maken herkennen zich niet in het beleid, waar ze niet tussen kunnen komen. We worden geregeerd door een minderheid die alleen de belangen van de eigen groep dient.
  Maar ‘wat het volk wil’ is voor mij niet de sfeer die je uit internet kunt proeven o.i.d., dat wil ik dan ook echt weten. Daarom ben ik op zich voorstander van referenda (al schijn jij te denken van niet), maar die zijn weer zo ‘plat’ dat er geen goede belangenafweging plaatsvindt. Inspraak is beter, zijnde het uitwisselen van informatie.
  Ik heb ervaring met referenda die mbv smoesjes niet nagekomen werden, met sloopbesluiten die werden genomen tegen de haren van de buurtbewoners in (want volgens vergunningentraject), etc. Daarom zijn voor mij vragen als wie de knoop doorhakt, wie de naleving waarborgt e.d. beslist geen ‘details’. Het staat echter als een paal boven water dat dat niet langer de overheid mag zijn, die zich plotseling een ontbindende clausule herinnert.
  "Wat ontbreekt in nederland is het besef, dat de hogere inkomens geld maken door de winst op het werk van de lagere inkomens." Mee eens, plus dat men voetstoots aanneemt dat een hoger welvaartspeil automatisch iedereen ten goede komt – zelfs sinds de kredietcrisis. Maar wat de een vergaart, verdwijnt bij de ander.
  De afbraak wordt nu al 30 jaar lang gelegitimeerd met smoesjes om te bezuinigen. Hoe meer de overheid zich terugtrekt, des te meer dringt de vraag naar de legitimatie van de politiek zich op. In plaats van dat de belastingen omlaag gaan, worden ze alleen maar hoger.
  Maak wel onderscheid tussen lage en hoge ambtenaren: de lage zijn vaak bang om zich uit te spreken, de hoge echter zijn machtiger dan politici. Zij richten zich naar de bestuurders ipv naar het parlement, omdat het systeem nu eenmaal zo is. In Leiden is de rekenkamer degene die het college nog wel ’s op de vingers tikt – terwijl ze officieel in dienst staan van het college, vervangen ze in feite de rol van de raad.@George: Het belangrijkste is dat parlementen en gemeenteraden beter afstemmen op wat er leeft onder de kiezers. Het partij-gebeuren moet dan op een lager plan komen te staan. Zelf zou ik liever wat verantwoordelijkheid bij bestuurders weghalen ten gunste van de volksvertegenwoordiging, die (dan) dichter bij de kiezers staat. (Bestuurders moeten dan doen wat hun gezegd wordt.) Het is vooral de aanspreekbaarheid c.q. aansprakelijkheid waar ’t ‘m aan schort. In essentie verschilt dat niet zo veel van het bottom-up model van in ’t Veld.
  Aan de rol van de burgemeester, die ook mij een doorn in het oog is, en het schrijnende gebrek aan dualisme zou ik mijn volgende blog kunnen wijden. Sluit mooi bij elkaar aan, want meer dualisme is volgens mij essentieel bij dit onderwerp. W.b. het voordeel wat er te behalen zou zijn door rechtstreekse verkiezing van personen sta ik in dubio. Een ander lastig aspect is collectieve of hoofdelijke verantwoordelijkheden en de bijbehorende bevoegdheden (van college/kabinet danwel wethouder/minister).
  Des te meer discussiestof! Het komt er zsm aan, schroom ondertussen niet om hieronder erop door te gaan.

 11. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  @Joke.
  Het IQ is niet klasse gebonden; een verkeerde IQ meting wel.
  In de "verkeerde" testen wordt gerefereerd aan het taalgebruik van de middenklasse.
  Ik weet het.
  Ik ga gemakshalve van een goede test uit
  Toen ik in de zesde klas zat, gaf de hoofdonderwijzer studie advies.
  Vader arbeider; ga maar werken
  Vader geschoold arbeider: technische school.
  Ambtenaar, lager; mulo
  Ambtenaar hoger; hbs
  Top: gymnasium
  Toen ik rondom de 36 was en ik een test moest doen voor omscholing, vroeg de idioot mij: beroep van je vader.
  Ikke; dood zijn.
  ——————
  Wat ik wil zeggen is dit: veel interlect krijgt geen enkele kans, omdat HBO /WO volgen duur is; onbetaalbaar voor gewone mensen.
  Het herzien van studiebeurs systeem spaart geld.
  Basisbeurs eruit; beurs gerelateerd aan inkomen ouders.
  Terugbetaling gerelateerd aan studieresultaten.
  Bespaart een hoop; waarom geld geven aan rijke ouders?
  Dan: vroeger was het geven van adequate voorlichting en reklame door onderwijsinstituten verboden.
  Ik kon nergens (als jongen) enige relevante inlichting krijgen over hbo of wo.
  Als dat niet thuis wordt verteld, is het onbekend.
  Laat de universiteiten maar eens moeite doen; de proffesoren en docenten voeren geen moer uit.
  Geef ze maar eens de verplichting, er zorg voor te dragen dat minstens 50% van de populatie uit mensen uit de lagere inkomensklasse bestaat.
  Zo niet, en er wordt bv 25% gehaald; 25% korting op het budget van de universiteit.
  Voorlichting dient te starten op het lager onderwijs.
  Vakonderwijs:geen nut
  Nederland moet leven in de tooekomst van handel en specialistische kennis.
  Ik denk wel, dat een gewoon ambacht over 40 jaar meer opbrengt per maand dan een WO graad.
  Wet van getallen, vraag en aanbod.
  Maar het gaat niet alleen om status .
  Als iemand niet de kans krijgt zich te ontwikkelen, vreet dat zijn hele leven.
  ——————
  Ambtenaren
  hogere en onbelaste km geld vergoeding
  ‘betere ziektekosten regeling
  wachtgeld regeling
  ontslag premies
  zorg vergoeding
  pensioenpremie vergoeding
  korting op computers e.d.
  cursussen onder werktijd
  jaarlijkse loonsverhogingen.
  Een ambtenaar die na de middelbare school begint op een gemeentehuis, heeft, als hij 40 jaar is een doorgezeten kont en en een inkomen dat tusssen de 3 en 4 maal zo hoog is als een vakarbeider.
  Hij gaat doorgaans met 60 met pensioen (leger, en zo eerer) en rust dan verder uit.
  Als zij inkomen vertellen, reken dan de zorgpremie vergoeding erbij en de pensioen premie vergoeding erbij en de winst op km vergoeding en onkosten.
  Ik maakte vroeger overuren in de metaal sector; op werkdagen normaal ongeveer 6 extra uren (plus reisuren)
  zaterdags 8 en zondags 6.
  Werkte even voor uitzend bureau; daarna als zelfstandige
  Voor het uitzendbureau kreeg ik voor overwerk 0,25 minder per uur dan voor dag uren
  De vaste mederwerkers kregen verblijfskosten (f25 per dag) ik niks.
  Na twee week: doe het zelf maar; zwart en contant per dag of ik werk niet.
  Dat werd dus snel zwart; en 2 uur extar per dag die ik niet gemaakt had.
  Een kennis verkocht zijn huis en verdiende bijna 2 ton; belastingvrij.
  maar belastingsysteem zal nooit worden aangepast.
  De grootste en stomste geldsmijterij was de oplossing van de ‘crisis’
  De staat had nooit een cent in de banken moeten steken.
  Nooit de ijsland spaarders moeten garanderedn.
  Dat was absoluut niet nodig.
  Maar die idioot van de pvda zal nu wel een leuk bedrag op zijn rekening in zwitserland hebben.

 12. George Knight says:

  @Joke
  Ik vermoed dat ik het teveel met je eens ben om nog nieuwe discussiestof aan te dragen. We hadden het op een andere plaats eerder uitgebreid over de particratie en vormen van directe democratie. Da’s de sleutel voor de oplossing. Het adagium dat de macht de macht nooit vrijwillig opgeeft blijft een blokkerende randvoorwaarde voor verandering, cq hervormingen.
  Kortom, de hamvraag is hoe de macht zelf ervan overtuigd kan worden om stukjes van de macht op te geven. Gebeurt dat alleen met de Kladderadatsch in zicht? De politieke klasse zal pas bewegen als het beseft dat de ineenschrompeling van het politieke systeem alleen vermeden kan worden door de macht te delen met burgers. Als het beseft dat het belang van de bevolking overeenkomt met het belang van de politieke partij of de openbare bestuurder.
  Nu valt er niets te hopen. We kennen allen de verhalen over de wethouder of de minister die politiek leven om te scoren. Die het beste inhoudelijke beleid ondergeschikt maken aan hun eigen profileringszucht. Hun korte termijn gloreert in bijziendheid.
  Critici die -met verwijzing naar rampscenario’s- uitspreken bevreesd te zijn om vormen van directe democratie in te voeren geven hun drukmiddelen jegens deze bestuurders prematuur op. Ze geven ruim baan aan het solipsisme van bestuurders. Zonder de dreiging van tegendruk is de hoop nog kleiner dat bestuurders vanuit zichzelf het algemeen belang voorop stellen. Dus, de invoering van vormen van directe democratie is minder belangrijk dan het uit handen geven van de dreiging ermee.

 13. P.H.M. van de Kletersteeg says:

  Persoonlijk blijf ik voorstander van de beperking van directe macht van politici.
  Laat via referenda maar de doelstellingen bepalen
  Laat een groep ongebonden technocraten die uitvoeren.
  Zoiets als Weber voorstond; maar dan de partijen vervangen door referenda.
  Macht wordt nooit vrijwillig gedeeld of uit handen gegeven en de enig echte verandering komt uit de loop van een geweer of uit de kei na een demonstratie.
  Wilders maar vooral de reden waarom hij gekozen wordt zorgen ervoor dat de zittende politici als straathonden woprden afgestraft.
  En terecht.
  Te lang hebben de arrogantia hun incompetentie botgevierd op de nederlandse staat en haar bewoners.
  Zij moeten eruit.Accuut.

 14. Joke Mizee says:

  @P.H.M.: Ik heb veel moeite je te geloven dat er inmiddels een IQ-test zou bestaan waarop de sociale klassen even hoog scoren. Er zijn oprechte pogingen ondernomen de verschillen t.a.v. het onderwijs uit te vlakken, maar dat had als bij-effect dat het niveau van het onderwijs gekelderd is. Voor mij gaat het om andere dingen, zoals doorleren op allerlei gebieden, met financiering naar draagkracht. Mensen met studie-hersens hoeven niet goed te zijn in leiding geven, maar daar wordt wel van uitgegaan. Dus kijk ’s minder naar diploma’s en meer naar competenties. En last but not least: inkomensnivellering. Dat vooral. Wat hebben we aan een bevolking van 50% ‘knappe koppen’ (we zijn hard op weg naar dat aantal) die allemaal staan te dringen bij nutteloze banen als adviseur in gebakken lucht?
  Vervolgens (14:29) lijkt het wéér alsof je denkt dat ik iets anders zeg dan "Laat via referenda maar de doelstellingen bepalen. Laat een groep ongebonden technocraten die uitvoeren." Dat is niet zo, alleen wil ik het parlement niet buitenspel zetten maar eindelijk eens wetsvoorstellen e.d. laten maken, op grond van wat de kiezers wensen. Alleen denk ik niet dat het onder Wilders beter wordt – het is niet voor niets dat hij zich niet structureel uitlaat tegen de uitverkoop van de verzorgingsstaat en de kloof die gaapt tussen rijk en arm. Naast de islam ageert zijn partij alleen tegen de toestanden in de zorg.
  @George: Zelf ben ik er nog niet helemaal uit welke vormen van directe democratie de beste zijn en wie precies de knoop doorhakt qua uitkomst en vervolgens de vinger aan de pols houdt. Ooit hebben iets van 5 miljoen Nederlanders zich middels ‘brede maatschappelijke discussie’ uitgesproken tegen kernwapens – ze zijn er nog steeds. Een van de problemen is dat ngo’s volledig tandeloos geworden c.q. gemaakt zijn. Ook in hun rangen is de maatschappelijke vertegenwoordiging volkomen scheef(gegroeid). De affaire Duyvendak liet zien dat ook in activistische kringen kinderen van bevoorrechte ouders de dienst uitmaakten.

 15. Jan Bouma says:

  Zou… ruim een week later inzake bovenstaand discours willen opmerken dat de titelgeving van het blog:
  ==Directe democratie: met z’n allen aan het roer 14 ==
  zich EERST zou dienen te vertalen in de beantwoording van een vragenlijst. Zie daarvoor m’n website en m’n Vkblogs.. Enfin.. Indachtig de overweging van Bolkestein.. ja, ja, ook hij maakt niet uit de Wet van Meden en Perzen – dat "de politiek saai is, en door het volk daarom wordt gedelegeerd aan diegenen die zorgen dat er geen klachten komen vanuit het volk! En dat is alles wat het volk, de kiezer wil…!"
  Toch zal die kiezer dan dienen te worden aangesproken op wat hij/zij wil… En daarvoor dient nu die vragenlijst die ik hier maar in kopiëer. Wel met de wetenschap dat @Joke Mizée de vragenlijst had kunnen vermelden. Maar zij ziet en zag wat problemen met haar "grassroots" terwijl ik die niet zag en zowel topdown als bottom-up haar verhaal had en heb willen ondersteunen.
  Zie voor die vragenlijst maar m’n website onder "column"; ik heb er geen zin meer in om hem hier ook tevergeefs te herhalen. Groet! Een weekje later…

 16. Joke Mizee says:

  Ik herinner het me héél anders, nl. dat ene Jan Bouma de problemen die ik aanstipte meende te kunnen pareren door er stomweg niet op in te gaan. Dit ondanks grote tekortkomingen qua democratisch gehalte.
  Jouw methode beslaat het macroniveau – oorlogen, drinkwater en dergelijke. Volstrekt onbegrijpelijk dat je daar vervolgens mee blijft leuren bij willekeurige figuren in ons kleine kikkerlandje. Waarom is je boek bv. nog steeds niet vertaald? Kun je er met Obama over ouwehoeren.
  Maar nee, je verkwist liever jouw en andermans tijd met het plaatsen van niet terzake doende opmerkingen, door het ontbreken van enige koppeling met het onderwerp van de plekken waar je ze neerplempt. Hoogst merkwaardig, voor iemand met zoveel zelfverklaarde luiheid. Net als de meeste zonderlingen van het VKblog wek je sterk de indruk geen letter te lezen van wat een ander schrijft en slechts een eeuwigdurende monoloog af te draaien.

 17. Jan Bouma says:

  Onzin… Je begint met alles bij het begin maar als je niet waar dat begin is blijf je zoeken naar de speld in de hooiberg… zoiets… Maar wees gerust.. Mijn aanhang, als je die wil noemen, groeit gestaag. Door de nood gedwongen. En wat betreft "goed lezen"… ; ja, daar hadden wij wat hilarische botsingen… (!!!)
  Enfin. Er staan nu ook nog plaatjes bij op m’n Vkblog. Misschien helpt dat.

 18. Joke Mizee says:

  En alwéér geen inhoudelijk betoog van Jan Bouma! Niet dat ik daar ook maar enigszins op rekende.

 19. Jan Bouma says:

  re:19:49
  Flagrante onzin; Joke.
  Zie 22 maal het tegendeel: http://www.vkblog.nl/blog/74572/Jan_Bouma
  idemhttp://www.villamithras.com …….voor een samenvattende website (Column) plus een boek van 360 blz.
  De leugen mag misschien snel wezen maar wordt (meestal) wel achterhaald….

 20. Joke Mizee says:

  Ah, ik dacht al waar blijft-ie: het zoveelste reclameblokje dat je hier dumpt. Met net zulke loze beweringen als in de echte reclame.
  Dat is wat je altijd claimt: m’n boek, m’n boek, daar staat alles in. Je boek is alléén een tirade tegen het systeem, en biedt wat dat betreft niets nieuws voor allen die erin leven met hun ogen open. Je oplossing is qua vorm bijzonder slecht uitgewerkt en slaat als zodanig helemaal nergens op. Je beweert tegen de klippen op dat het ene automatisch uit het andere volgt: wie onderschrijft dat het huidige systeem zuigt, die móét wel voor dat van jou kiezen. Die TINA-redenering heb ik meer dan 100 x onderuit gehaald toen bij het Duyvendakblog: op geen van de genoemde zwakke (of zelfs regelrecht dubieuze) aspecten had je een antwoord, het was een en al ontwijken wat je deed.
  Dat is het typische gedrag van iemand die eigenlijk alleen maar aandacht wil. Wie echt een beter systeem wil onderzoeken bedenkt nl. zèlf wat de zwakke plekken zijn, teneinde het te perfectioneren, en gaat/blijft ermee aan de slag. Jij probeert slechts iets wat elke boerenpummel op een regenachtige middag bedenken kan, te verkopen alsof het een doorwrocht levenswerk betreft. En dat mag vooral niet aangevallen worden, er mag alleen ja en amen klinken. Daarvoor moet je bij je parochie zijn en niet bij mij. Want ook nu ben je weer niet in staat ook maar iets zinnigs op te merken over directe democratie, behoudens het bekende riedeltje ‘het staat allemaal in m’n boek’. Maar daar stáát het niet, Jan – en ik kan het inderdaad weten!
  Resumerend: je komt niet verder dan te opperen eens op ‘integriteit’ te gaan selecteren, maar hebt vervolgens geen idéé hoe dat vast te stellen valt. Van checks en balances ben je echter compleet wars. Ik heb geen flauwe notie waarom je daar zo fel op tegen bent, maar daarmee kun je mijn steun gevoegelijk op je buik schrijven. Capice?

 21. Jan Bouma says:

  Sorry… Als je inderdaad niet lezen wilt houdt toch alles op. Ik heb een een zo’n duidelijke VRAGENLIJST geformuleerd dat die een beslissend momentum oplevert om de algehele domheid van 3000 jaar voorafgaand te doorbreken. Ook in deze bijdrage ga je er a priori vanuit dat je je "directe deomocratie" m o g e l ij k acht ZONDER dat je de kiezer serieus neemt plus hem de verantwoording wilt geven WAAR hij voor moet en kan kiezen. Je kletst werkelijk uit je nek. Maar ja! Je wilt niet lezen wat er staat geschreven, hè?
  Daarom hieronder nog maar weer eens de VRAGENLIJST die aan de verantwoordelijk geachte kiezer dient te worden voorgelegd. De domheid van je is schrikbarend dat je dit niet snapt. Het enige wat men al 3000 jaar doet is namelijk kiezen uit de voorgelegde programma’s en personen/partijen van die voorgelegde programma’s. Nog nooit is onderstaande VRAGENLIJST voorgelegd. Begin daar eens mee. Kun je ook meteen stoppen met je sneren; dag Joke!
  VRAGENLIJST
  ==(zie m’n website).
  Ter afronding hierbij nog het volgende. Het is een samenvatting van de conclusies die voortvloeien uit de stellingnamen uit mijn boek. En waarin sprake is van een REVOLUTIE om het noodzakelijke vertrouwen terug te winnen op basis waarvan slechts er continuïteit kan worden verwacht. Die continuïteit blijkt duurzaam. Enfin.. men neme kennis, of niet, als volgt:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  :

 22. Joke Mizee says:

  "Als je niet lezen wil houdt alles op." Nou, zeg dat wel zeg!
  Vorig jaar heb ik enige tientallen malen aan je duidelijk proberen te maken dat ik bovenstaande vragen onderschrijf, maar niet de door jou voorgestane oplossing (je wereldraad) in de abominabele vorm waarin je die hebt uitgewerkt. Daarom is het zo irritant dat je datzelfde geintje nu weer flikt, en wéér het antwoord niet oppikt. Dringt het verschil nou echt niet door tot die botte hersens van je?
  Ik ben voorstander van directe democratie en van bottom-up structuren – en dat is wat in dit blog beschreven staat, al lees je dat uiteraard niet… – niet van de top-down aanpak en de totale ontkenning van de aanwezigheid van (machts)structuren en netwerken die ik bij jou aantrof. Je socratische riedeltje dat wie die vragenlijst met ja beantwoordt, ook je zogenaamde oplossing zou moeten omarmen, is belachelijk. Er zijn vele, véél betere alternatieven – waaronder de hier beschrevene – die de bezwaren die aan jouw wereldraad kleven (w.o. de totale afwezigheid van checks & balances) gelukkig niet kennen.
  Neem deze inhoud nou eens tot je, laat het dóórdringen en reageer op wat ik werkelijk tegen je zeg – of reageer niet meer. Want het punt wat je blijkbaar tot in de eeuwigheid wil maken bestaat dus helemaal niet. Dat is gericht tegen een fictieve tegenstander en heeft niks met mijn persoon te maken.

 23. Jan Bouma says:

  @Joke Mizée
  Geen ander mens dan ik verdedig ik je ‘bottom-up aanpak". Dan doe ik dat via die vragenlijst; zie voornoemd. En verder? Neem kennis van het navolgende comment. (Zie @Peter Louter).
  ==
  Alvorens "het gelijk" van wie ook tot eenieders gelijk KAN worden bestempeld,
  zou het raadzaam zijn om overeenstemming te vinden met alle partijen die "het" gelijk claimen!
  En wel terzake de vraag en het antwoord WAT dan wel "het Gelijk" van eenieder zouden bepalen.
  Zo verkettert nu nog de een de ander! Op basis van diens (veronderstelde) "gelijk".
  De discussie wordt meer en meer onoverzichtelijker! Men trekt ten lange leste
  tegen elkaar ten strijde! Omdat er maar geen overeenstemming blijkt wiens "Gelijk"
  gelijk is en zal zijn ook "het Gelijk" van de ander.
  Op dit moment interveniëer ik.
  Ik zeg tegen u allen:
  "Koppen dicht!"
  Snap eerst eens wat ik u onderricht!
  Alvorens u daarna onvrede sticht."

 24. Joke Mizee says:

  Besef nou eindelijk eens terdege:
  * Dat de probleemstelling en de te verkiezen oplossingsvorm 2 totaal verschillende dingen zijn.
  Over de problemen is vrijwel iedereen het eens. Van de mogelijke oplossingen (niet de ‘wat’- maar de ‘hoe’-vraag) dien je de voors en tegens te inventariseren en te vergelijken. Daar heb jij nog niet eens een begin mee gemaakt, je houdt krampachtig vast aan je eigen mantra’s.
  * Directe verkiezing van een wereldraad is geen vorm van bottom-up aanpak en ook niet van directe democratie. Het is dezelfde representatieve methode die we al kennen (alleen voor een ander gremium dan tot nu toe) en kent dan ook dezelfde zwakheden.
  * Een wereldraad kan niet alle huidige instanties vervangen, maar alleen de grote problemen aanpakken. Jij presteert het daarentegen om zelfs bij lokaal spelende concrete problemen te roepen "Die heb ik opgelost, lees mijn boek". Dat is gewoon pertinente onzin.

 25. Jan Bouma says:

  @Joke
  Noch jij noch ik zitten te wachten of hebben zin in een herhaling van onze ooit al eerder gevoerde discussie. Het aanscherpen van je standpunten kan op talloze manieren en we zijn ermee bezig – ja, kunnen er mee bezig zijn tot Sint Juttemis zonder dat er iets verandert ten goede voor het door eenieder r gewenste resultaat dat er maar niet komt. Hopeloos dus.
  Wat ik dan doe is in ieder geval de koers radicaal met 180o graden zwenken en de andere kant op gaan varen omdat het wereldschip de Titanic nu onafwendbaar op de klippen loopt dan wel op het strand.
  Dan verwissel je dus de kapitein(s) MET INSTEMMING VAN EEN BEVOLKING die snapt – via de uitleg van die vragenlijst – h o e de veranderingen, de Revolutie, na 3000 jaar zal worden doorgevoerd en wat die behelst. Het is dus onzin van je om maar te blijven spreken over je bottom-up aanpak die ik zou missen. In het tegendeel! Ik zou ook niets anders wensen.
  Maar snap anderzijds ook weer dat de gevestigde orde niet zit te wachten op mijn revolutie.
  Ergo:
  De kiezer, jij, elk individu zal dienen te begrijpen wat de revolutie inhoudt en dat die alleen tot stand komt via de bottom-up aanpak. Dan kunnen wij in ieder geval vrede sluiten….:))
  (je hebt bovendien een aardige bottom…))

 26. Joke Mizee says:

  "Noch jij noch ik zitten te wachten of hebben zin in een herhaling van onze ooit al eerder gevoerde discussie."
  Exact! Zijn we het over 1 ding toch nog eens met elkaar. Rest ons nog de prangende vraag met welk oogmerk je hier terecht kwam, want je voegt nog steeds niets toe aan het onderwerp van dit blog.
  Ik herhaal nog maar eens voor de 3.000ste keer: jouw voorstel heeft met bottom-up helemaal niets van doen. Het is REPRESENTATIEVE democratie – en dat noemt men nu eenmaal top-down. Jij blijft m.a.w. maar steeds volhouden dat iets wat zwart is, wit is – maar daarmee verander je toch echt niets aan de kleur.
  Je wereldraad regeert bij een vergaand mandaat, d.m.v. het aankruisen van een vakje. Na de daad van het stemmen hebben de kiezers geen invloed meer. Dat is dus allesbehalve revolutionair.
  Dat de revolutie alleen van onderop tot stand kan komen klopt dan weer wèl…. Maar inspraak, invloed, checks & balances – dat alles ontbreekt in jouw model ten enen male, terwijl het daar juist om draait. Je wou het er destijds niet eens over hebben, waaruit dan gevoegelijk blijkt dat het ijs bijzonder glad is wat dat betreft.
  De enige reactie die je dan nog krijgt van jou, zijn allerlei insinuaties in de trant van dat mevrouw wel tegen verandering van de status quo zal zijn. Want meneer blijft nl. bij hoog en bij laag volhouden dat er maar 1 weg is. Er is echter óók nog de weg van de directe democratie, die ik in dit blog bespreek. Geen inhoudelijk woord van jouw kant daarover.
  Maar dat kwartje zal bij jou nooit vallen, vrees ik. Tot die tijd blijven we noodgedwongen in een cirkeltje ronddraaien. Zeg nou eens iets dat hout snijdt, in plaats van telkens maar meer van hetzelfde. Of hou anders gewoon je mond, want dit gaat nergens over.

 27. Jan Bouma says:

  @Joke
  We zijn en blijven het totaal oneens (kennelijk) over de impact van de uitleg die gegeven moet worden aan de kiezer terzake diens TERUGNAME van het effectieve kiesrecht. Nu is het zo, en al sinds de allereerste geschiedschrijving, dat "men", de kiezer, kan kiezen uit de aan hem voorgelegde programma’s, partijen en personen. Die vragenlijst die ik opstelde, en die daar verandering in aanbrengt, wil jij de kiezer niet voorleggen. Dan is het alternatief slechts zoals dat al 3000 jaar was.
  De kern van mijn REVOLUTIE houdt nu juist in dat ik hiermee breek. Het is onvoorstelbaar dat je dit niet snappen wilt. Tegen beter weten in. Ook wijs ik je erop dat de kiezer helemaal niks anders wil dan delegeren. Politiek is saai. En "zolang alles goed gaat" heeft de kiezer er vrede mee dat hij "de politiek" heeft gedelegeerd. Voorts wijs ik je er nogmaals op dat de premisse luidt voor de delegatie:
  "Zolang alles goed gaat!"
  Welnu! Ha, ha, ha, hoe godsgruwelijk moet ik dan constateren dat het al 3000 jaar NIET goed gaat.
  Ergo: je faalt volledig in je betoog. En ook in je betoog hier in dit blog om het onmogelijke te willen: directe vertegenwoordiging en betrokkenheid van de kiezer. Die zit daar helemaal niet op te wachten (het wordt ook een zooitje!) ; de kiezer, de burger wil dat ook niet….. dat wil zeggen "zo lang alles goed gaat!"
  Tenslotte: je genoemde checks and balances en de controle op de uitvoering van de effectiviteit wordt DAGELIJKS geleverd door de resultaten die zichtbaar en merkbaar geboekt worden door de juiste delegatie van bevoegdheden aan de juiste personen. Daardoor vervalt ook je laatste strohalm waaraan je mij wenst op te knopen.
  Ik begrijp overigens werkelijk niet je weerstand tegen mijn voorstellen want alleen al door het bespreken van mijn voorstellen in en op de publieke fora zal er een ongelooflijk shock-effect de wereld overgaan. Ik laat – metaforisch gesproken – inderdaad een meteoriet inslaan van ongekende kracht. En als er nou iemand zou moeten zijn om dat te laten gebeuren zou jij dat moeten zijn. Met dit antwoord heb ik je volledig geantwoord. Wie er hier "ronddraait in een cirkeltje" ben jij. En je voorgangers. Al 3000 jaar lang met een negatieve balans aan het einde.
  Ik wacht wel op wat moedige wetenschappers die mijn revolutie wel snappen en willen ondersteunen.
  Groet! JB

 28. Joke Mizee says:

  * "Die vragenlijst die ik opstelde, en die daar verandering in aanbrengt, wil jij de kiezer niet voorleggen." = onwaar.
  Ik heb vele, vele, vele malen aangegeven dat ik de vragenlijst onderschrijf maar het niet eens ben met de constructie van de wereldraad. Ook gister nog (28-09-2009 17:05) heb ik je er nog op gewezen dat inhoud en vorm in deze 2 verschillende grootheden zijn. Wat mankeert je toch dat je niet in staat bent die 2 dingen van elkaar te onderscheiden?
  * "Dan is het alternatief slechts zoals dat al 3000 jaar was." = onwaar.
  Er zijn – voor de zoveelste maal! – allerlei alternatieven, met name de diverse vormen van directe democratie (zoals in dit blog).
  * "Ook wijs ik je erop dat de kiezer helemaal niks anders wil dan delegeren." = compleet uit je duim gezogen.
  Het frappante is dat dit dezelfde drogreden is die de verdedigers van de status quo in stelling brengen als het over directe democratie gaat. Voorts schiet je ook nog in je eigen voet met de constatering dat het NIET goed gaat – dan is delegeren dus geen goed idee gebleken en moeten we die zwakheid niet opnieuw inbouwen.
  * Vervolgens geef je er blijk van geen flauwe notie te hebben wat het begrip ‘checks & balances’ inhoudt. Ik kan je wat dat betreft Google aanraden.
  De hamvraag is hoe de macht verdeeld is, teneinde in te kunnen grijpen indien noodzakelijk. Jij plaatst een legosteentje bovenop de pyramide, en zegt erbij dat deze mensen integer zijn. Op de vraag hoe we zoiets weten c.q. meten, blijf je het antwoord echter schuldig. Teveel macht, te weinig controle. Tot overmaat van ramp heb je ten stelligste beweerd dat je de rest van het systeem intact zou laten, op een toon alsof dat een geruststelling zou moeten zijn (en wat zat je daar wat mij betreft wederom ontzettend naast!).
  * Mijn weerstand? In een notedop: het bovenstaande, plus dat je je er met een Jantje van Leiden vanaf maakt om de toekomstige realiteit – met zijn regeringen, economische grootmachten, ngo’s, media en bureaucratisch apparaat – te schetsen. Met die context krijg je immers te maken als je zaken als drinkwatervoorziening en wapenhandel aan gaat pakken. Je vertelt ons ten overvloede dat de huidige rechters en media ondermaats zijn, maar niet hoe je dat dacht te verbeteren.Mocht ooit de wereldraad op matige prestaties moeten worden beoordeeld, dan hou je het probleem wie daar dan toe gerechtigd zou zijn en of die in staat is/zijn daarover een objectief oordeel te vellen. (Ik heb ook al gemerkt dat jij falen automatisch gelijkschakelt met corruptie.)
  Al met al toch heel wat bezwaren – tegen de vorm, ik zeg het nog maar even – en dan heb je nog alleen maar de belangrijkste mondiale problemen gedekt.
  Als er nou, om eens wat te noemen, ergens een woonwijk op de nominatie staat om gesloopt te worden, dan zie je dat het de kiezer in het geheel niet aan animo ontbreekt om mee te praten. Het probleem bij inspraak zit ‘m in de effectuering van de inspraak, m.a.w. het hebben van het ‘laatste woord’ berust niet op de juiste vertegenwoordigende instantie.
  Ik zie jou hierboven de kiezer dat recht ontzeggen, door voor hem/haar te antwoorden dat daar geen behoefte aan is. Staat je fraai….
  Nou, ik merk het wel wanneer je meteoriet een keer landt hè … Zolang je het niet nodig vindt de constructie te verbeteren heeft het meer iets weg van een satelliet… (Ah, bedoel je dàt met ‘revolutie’! ;-D)

 29. Jan Bouma says:

  Ter besparing van tijd en moeite zou het aan te bevelen zijn om publiekelijk overal te verkondigen
  je hierboven vermelde ONDERSTEUNING dat die vragenlijst ter discussie wordt gesteld. Maar dan op alle opiniepagina’s en in alle gremia en in de media die je maar kunt bedenken.
  De mens blijkt vastgeroest in oude denkpatronen omtrent de macht en HOE die uitgeoefend zou moeten worden. En als je dan eindelijk dat kwartje eens bij jou laat vallen IS DE REVOLUTIE EEN FEIT.
  De rest van de ontwikkelingen zal zich daarnaar schikken. Dat is een onafwendbaar proces dat zich dan zal voltrekken. Mijn plan is geniaal!
  Voorbeeld.
  Ik stel dat er per jaar bij handhaving van de budgetten die 2%’tige conversie t.b.v. het militair-industriëel complex naar civiele doeleinden moet worden omgebogen maar………………….. dat VOORDAT je dat kunt de volken elkaar dan niet meer zouden moeten bestrijden en afscheid moeten nemen van het prisoners dilemma by status is daar dan de logische consequentie van.
  NOEM DAT MAAR NIKS!!!!
  Voorbeeld over je woonwijkje…
  We onderscheiden dan allerlei belangenhebbenden. De meerderheid zal dan moeten beslissen. Daar heb je dan te maken met een rechtstreekse en directe invloed van de kiezers uit die woonwijk. Lijkt me geredeneerd vanuit de basis van mijn integriteitsgedachte, die nu in het geheel geen rol speelt of onvoldoende doorwerkt in de besluitvorming, uitstekend verdedigbaar. Uiteindelijk wordt er dan op micro-niveau de democratie gediend. Ik snap je probleem niet. Begin met die publieke ondersteuning van de VRAGENLIJST waardoor de machtsontneming bij de huidige politieke machthebbers volgt.
  De spin-off daarvan is onvoorstelbaar groot.
  Een REVOLUTIE is iets anders dan wat gemorrel in de marge.
  Maar dank voor de adhesie terzake punt 1. Het begin is er.

 30. Joke Mizee says:

  Ik sta geheel perplex: na ruim honderd pogingen mijnerzijds dringt het eindelijk tot je door. Misschien kun je het komend jaar besteden aan het tot je door laten dringen van stap 2. Hier komt-ie (en hang ‘m boven je bed, zou ik zeggen):Ik onderschrijf de WAT-vraag, maar NIET het HOE.
  Hoe komt dat? Het zijn waarheden als koeien. Niemand kan het er mee oneens zijn, maar toch is de praktijk anders. Perestroika WAS immers een afscheid nemen van het prisoners’ dilemma, maar toch is de ontwapening weer gestagneerd. Er spelen veel meer zaken mee.
  Dat machtsdenken vervangen zou moeten worden door integriteit, is zo’n waarheid als een koe. Zonder definitie van ‘integriteit’ (dus hoe we weten wie dat zijn en of die eigenschap wel tegen druk bestand is) is het echter waardeloos. Je bent nl. bepaald niet de eerste die daarmee aankomt: Iederéén zou een wereldleiding willen waarvan de integriteit vaststaat, maar helaas bestaat daar geen zekerheid over.Het HOE (de punten 5 en 10) behoeft dus nog uitwerking.
  Tot nu toe werd je enkel boos op mensen die daar om vroegen. Macht uit handen geven is echter linke soep, dus vandaar.
  Er is gelukkig nog een derde weg: de macht NIET uit handen geven. Dat is dus het punt waar onze wegen scheiden (althans, zolang je bij je finale standpunt blijft).
  ‘Integriteit van de overheid’ bv. is vooralsnog gedefinieerd als ‘het volgen van de procedures’ – met alle rampzalige gevolgen van dien.
  Wat is nu de bottleneck van zo’n sloopbesluit (want ik kan wel zien dat je daar hoegenaamd geen kaas van gegeten hebt): politici nemen het besluit – op grond van de input, waaronder de inspraak – wat steevast haaks op de wens van de betrokkenen staat. Het zit ‘m dus niet in wat de meerderheid wil, maar in wáár de macht zich bevindt. De belangen van betrokkenen worden nl. afgedaan als privé-belangen, terwijl politici menen dat zij het publieke belang dienen.
  Vandaar dat ik volhoud dat het een slechte zaak is om besluiten door de politiek te laten nemen, en je wederom terugverwijs naar wat ik hierboven geschreven heb over directe democratie als alternatief.

 31. Jan Bouma says:

  We draaien rond in een ongelooflijke domme cirkelredenatie. Neem nu van mij maar aan gelijk eenieder je zal bevestigen dat "de macht" nu juist zit bij diegenen aan wie ik die macht wil ontnemen. Dus als je stelt: "ik weet nie hoe". is dat het einde van de oefening maar je vraagt anderzijds wel voortdurend in je directe democratiemodelletje de kiezer daar naar. Een cirkelredenatie.
  Anderzijds ERKEN je dat de huidige democratie niet goed functioneert OMDAT de politici de macht misbruiken. Lijkt me de conclusie die dan moet volgen evident. VERVANG die politici en de machthebbers aan de top. Idem heb je dat met de rechtspraak die gezienb wordt als het verlengde van de foute zittende macht. Wereldwijd en nationaal en lokaal. We draaien in een vicieuze cirkel.
  En je verdomt het die te doorbreken door mijn voorstellen niet te ondersteunen. Lees nog eens de conclusie van m’n blog: THE SEARCH OF THE EMPTY LAWBOOK. : http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en
  Misschien snap je het dan.
  Opmerking 1
  Wat is dat toch een flauwe niet ter zake doende opmerking of ik wel of niet de eerste zou zijn met deze voorstellen? Dat interesseert mij geen reet. Ik heb voor zo ver ik weet een geniaal plan gepresenteerd en nog niet elders ooit eerder gelezen. Schoorvoetend begint men dat te snappen.
  Opmerking 2
  De foute belangenbehartiging in je (verondersteld) lokaal sloopprojectje is idem het gevolg van hetgeen ik hierboven stelde. Ik houd staande dat het onmogelijk is om zonder delegatie aan de juiste personen een effectieve en integere politiek te bedrijven. Het wordt in jouw model een complete chaos. En je moet mij dat niet verwijten; ’t Is gewoon het gevolg van je directe democratie. Als die goed georganiseerd is kan die delegatie ook geen obstakel zijn.
  Opmerking 3.
  Je gaat ook niet in op ONMIDDELLIJKE tastbare resultaten van de gevolgen die voortvloeien uit de terugname van de kiezer van diens effectieve stemrecht plus delegatie NADAT de kiezer de prioriteiten heeft bepaald in het stemhok inzake die VRAGENLIJST. Of wou je soms beweren dat zo’n 2%’tige conversie buiten het publieke controlerende debat zou kunnen blijven PLUS de afspraken die er dan gemaakt moeten zijn?
  Opmerking 4.
  Houd mijn revolutie niet langer tegen. En ik word nooit boos: slechts verdrietig.

 32. Joke Mizee says:

  Jij wil de zittende macht vervangen door een andere macht, ik wil dat punt verleggen en meer spreiden onder de burgers – en was dat niet het uitgangspunt van democratie in the first place? Er is dus geen cirkel, onze wegen lopen uiteen. Tegelijkertijd is het inderdaad een kwestie van delegatie aan de juiste personen.
  De crux van jouw verhaal is dan ook gelegen in het feit dat je niets zinnigs kunt zeggen over ‘integriteit’. Je fladdert daar ook steeds overheen. (Meer(!)) macht wegschenken aan zoiets totaal vaags kan zelfs leiden tot verergering van de (toch al ernstige) situatie. Totdat je mij garanties kunt geven dat we personen kunnen vinden die we kunnen vertrouwen, kies ik liever voor (meer) controle van het bestuur door burgers. Je hebt me ook nooit beantwoord waarom je daar zo fel op tegen bent – want ook en/en is een mogelijkheid.
  Kijk, dat lijkt mij nou evident. Vertrouw je de burger soms niet of zo? Of heb je iets tegen zelfbeschikking?
  1. Het gaat er niet om dat je niet de eerste bent, maar dat je niets toevoegt aan waar men 2.500 jaar geleden ook al stevig mee in de slag was. De integere mens is altijd een utopie gebleven.
  2. Directe democratie hoeft helemaal geen chaos te zijn, ook niet als je de zaken massaal uitdiscussieert. Als ‘delegatie van de juiste personen’ kun je bv. een jury aanwijzen – de beslissing hoeft niet door politici genomen te worden. Politici hebben vanuit hun positie heel vaak elitaire belangen. Wanneer ze keer op keer besluiten nemen die tegengesteld zijn aan wat de meerderheid wil, dan heeft die positie geen draagvlak.
  3. Wederom verwijs ik je naar (het kernwapen-aspect van) de perestroika, die ook stagneerde en met stille trom werd begraven.
  4. Ik kan net zo goed zeggen dat jij mijn revolutie tegenhoudt.

 33. kryz says:

  Hoe ik hier precies kom, weet ik niet (te veel links aangeklikt denk ik), maar gottegot, wat is hier aan de hand?! Hoe meer woorden hoe meer wijsheid/gelijk?!
  Weet iemand van de discussianten nog waar het over gaat?
  Ik heb bijna alles gelezen maar nu heb ik een ibuprofennetje nodig tegen de koppijn.
  Advies: Ga samen een borrel drinken, mensen – samen drinken maakt meer goed dan je denkt!
  Groet, en zet ‘m op!

 34. Jan Bouma says:

  @kryz.nl…. Doe je best. Misschien lukt het ook met hash, LSD of een prozac! …:))
  @Joke.
  Je maakt alweer een fatale foute conclusie als je stelt: (quote):
  ==De crux van jouw verhaal is dan ook gelegen in het feit dat je niets zinnigs kunt zeggen over ‘integriteit’. Je fladdert daar ook steeds overheen. (Meer(!)) macht wegschenken aan zoiets totaal vaags kan zelfs leiden tot verergering van de (toch al ernstige) situatie==
  …ik zou hierop je antwoorden – keihard! – je liegt. We hebben sinds de Franse Revolutie in talloze convenanten de beschaving en onze rechtsorde vastgelegd in VERDRAGEN. De ERVDM is er één van maar ook uiteraard is daar ons Handvest uit 1948 en dat van de moslimwereld, als pendant, uit 1981.
  Ergo: op papier deugt alles. In de praktijk niets.
  Conclusie: vervang de leugenaars en de niet integere top. Je kunt geen andere conclusie trekken.
  2. Ik voeg wel degelijk iets toe. Want mijn conclusies zag ik nog niet zo helder elders en anders verwoord.
  Maar zoals ik al zei. Het zal me verder worst wezen. Want… Kijk! Ik ga niet voor de eer of de ‘gebenedijde toezwaaiing van’. Lees wat ik zei over Einstein die z’n formule presenteerde als natuurwetenschappelijke waarde die losstaat van de persoon die hem formuleerde. Uit je reactie leid ik af dat je nog steeds gevangen zit in je NIET onderscheidend vermogen om de relevanties te onderkennen.
  Perestroika.
  In m’n boek kun je lezen op pg. 268 meen ik dat ik Bolkestein attaqueer toen hij in 1988 trachtte Gorbatsjov in een verdacht licht te plaatsen en diens pogingen te ondermijnen terwille van het militair-industriële complex hier in het Westen. Ik sprak hem daarop aan in een rechtstreekse confrontatie op het Binnenhof. Derhalve: verwijt mij ook niet dat ik niet zou snappen hoe het werkt op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
  ps
  We zouden de raadgeving van die @Kryz.nl kunnen volgen… Zuipen we ons helemaal lam en in die verlichting formuleren wij dan onze gedeelde wereldvisies… Wat denk je? Enige kans op dit treffen?
  Tenslotte werden je haren wel even gevangen in mijn Christusdoorn toen je hier was….:))

 35. Joke Mizee says:

  Ai-ai-ai, Jan! ‘Integriteit’ is niet een kwestie van ‘wat’ maar van ‘hoe’: het is een eigenschap. Tussen de constatering dat de doelen (mensenrechten) niet gehaald worden en je conclusie van corruptie, behoren nog argumenten. "Je kunt geen andere conclusie trekken" is wat dat betreft bullshit – jij kunt niets anders bedenken, omdat je nog steeds weigert te erkennen dat er een spanningsveld is van machtsfactoren die moeilijk te doorbreken zijn, en dat het dus zeer wel mogelijk is dat men wel wil, maar niet in staat is. Het is een simplistische gedachtengang, die bovendien geen enkel licht werpt op wat integriteit is en welke personen daaraan voldoen.
  1. (en dus niet 2.) ‘Einstein’ is een non-argument, want een dergelijk fenomeen speelt hier niet. De probleemstelling is overbekend (aan mij althans wel) en je oplossing rammelt meer dan die van wie ook. Plato was tenminste nog serieus bezig om de vereiste eigenschappen voor zijn politieke klasse te tacklen.
  2. Dat onderwerp laat je weer gevoegelijk voor wat het is, omdat je er kennelijk geen weerwoord op hebt. Dan zou je mogelijk moeten erkennen dat er meer meespeelt en dat er wèl alternatieven zijn waar weinig tegenin te brengen valt. Vertel nou eens: waarom misgun je de burger, die je zogenaamd zo serieus neemt, z’n invloed? Waarin zit ‘m jouw weerstand tegen mijn alternatief?
  3. Perestroika: gezien Bolkestein, kun je toch moeilijk volhouden dat het aan Gorbatsjovs gebrek aan integriteit gelegen heeft. De analogie is, dat destijds de oprechte wil er was bij de juiste personen, en dat het desondanks niet lukte (o.a.) door diverse tegenkrachten. Toch had Gorby volgens jouw simpele redenering aan de schandpaal gemoeten wegen corruptie, ondanks dat hij wrsl. voldoende integer was.
  Zuip jezelf desnoods laveloos als je denkt dat dat helpt om je gedachten te ordenen of zaken helderder over te brengen. Baat het niet, dan schaadt het niet zou ik zo zeggen. Je model is nl. niet in ontwikkeling zolang je je daar met hand en tand tegen verzet (maar kennelijk moet je boek per sé als definitief eindproduct gelden).

 36. jan bouma says:

  Weer een hele reeks misverstanden debiteer je. Om met de laatste te beginnen sla je toch wel zo geweldig de plank finaal mis dat ik moet geloven dat je niets, maar dan ook niets en nogmaals niets gelezen hebt in m’n boek plus alle stellingen eromheen. Ik vernietig NAMELIJK Bolkestein die weer eens "een geheime missive had gekregen van Defense Intelligence Agence dat Gorby niet te vertrouwen zou zijn!" t Is werkelijk bar en boos hoe je m’n woorden en ideeën misbruikend iedere keer te grabbel gooit. Bolkestein schreef toen in het Hollands Dagboek van NRC Handelsblad d.d. 18 juni 1988 over mij als de nieuwe Vos Reinaerde!!!!!!! Nota bene! Je kunt het nalezen. For Christ sake!!!
  Laat maar, Joke. Elk woord wat ik tegen je zeg stuit domweg op: "wil er geen kennis van nemen!"
  Desondanks de volgende foute interpretaties van je:
  quote == Ai-ai-ai, Jan! ‘Integriteit’ is niet een kwestie van ‘wat’ maar van ‘hoe’: het is een eigenschap. Tussen de constatering dat de doelen (mensenrechten) niet gehaald worden en je conclusie van corruptie, behoren nog argumenten. "Je kunt geen andere conclusie trekken" is wat dat betreft bullshit – jij kunt niets anders bedenken, omdat je nog steeds weigert te erkennen dat enz./ == unquote
  Idem hetzelfde laken en pak als die gigantische misser inz. Bolkestein/Gorbatsjov.
  Ik adstrueer (bijvoorbeeld) met het Islamitische Handvest in de hand Hfd.st 11 paragraaf zoveel inzake het islamitische familierecht: "dat de vrouw een vrijelijke huwelijkspartner ZELF mag kiezen!" Je weet toch wel beter, hè? Hoe en wat de dagelijkse praktijk is.
  Let op! De machthebbers dus hebben dat Handvest WEL ondertekend maar terwille van hun onderdanen lichten ze de hand ermee en santioneren ze hun eigen papieren wetten niet. geven ook geen ruime bekendheid aan de die wetten; kortom de machthebbers zijn zwaar corrupt en houden de vrouwen dom en het liefst als een slaaf of als vee!!!
  En dan kom je toe aan….. HOE dat dan wel kan worden gesanctioneerd. Welnu! Dat lijkt me goddomme wel duidelijk. Je zorgt, als je de macht hebt, en je wenst een serieuze topdown uitgevoerde handhaving dan zorg je er voor dat dat verderop in de lagere hiërarchiëen ook daadwerkelijk gebeurt. Nu weet ik wel dat de praktijk weerbarstig is maar als je er nooit aan begint AAN DE TOP zal er ook nooit iets gebeuren. Daarom en ik zeg nogmaals DAAROM bepleit ik én – én. Topdown en bottom up dient TEGELIJKERTIJD te gebeuren.
  Meer over HOE.
  Nu begint de REVOLUTIE pas als hier bijv. in Nederland de consensus via die brede maatsch. discussie in de opiniërende pers en media IS gevoerd. A l s men dan eindelijk die domheid wil doorbreken van die 3000 jaar er voorafgaand. De kiezer VERORDONNEERT dan aan de uitvoerende politici wat het VOLK wenst. Controle en handhaving door een alsdan mede omgeturnde pers en media.
  Maar ook het parlement zal dan EINDELIJK eens gaan doen wat de kiezer heeft bevolen in het stemhok. Bottom up dus. Die 2%’tige conversie met name kan niet anders dan tegen nieuwe budgetteringen en via de begrotingen worden gesanctioneerd. Etc. etc. Lees die vragenlijst!
  Dus: wat INTEGRITEIT is staat in die fantastische wetgevingen. Met name in de Handvesten.
  Dus: de handhaving in de praktijk verdient die topdown EN bottom up aanpak
  Dus: die voorstellen uit de VRAGENLIJST kunnen en worden dan ook uitgevoerd vanwege de REVOLUTIE.
  Dus: je houdt domweg mijn REVOLUTIE tegen door mij niet te steunen om die gigantische omslag
  in het denken van de kiezer te bewerkstelligen. Shame on you!
  En drink daar nu zelf maar wat op. Mijn voorstel om wat met je te drinken was ludiek bedoeld.
  ps
  begin nu eindelijk m’n boek eens te lezen en probeer te snappen wat ik geschreven heb plus raadpleeg de samenvattingen plus zie inmiddels 23 ondersteunende verhalen op m’n Vkweblog.
  Ook aardige info. is de recensie van een drs. historicus Frank Heinen die ik hierna nog wel even in kopieer. Weer een wetenschapper die me begrijpt… Nu jij nog!

 37. jan bouma says:

  Zo gezegd – zo gedaan. Ter kennisneming en ik heb het integraal gekopieerd want zelfs het intro is to the point voor je. Als volgt:
  Jan Bouma 08-09-2009 22:27
  @Jezz…
  Toverformules werken als de mensen erin willen geloven… En dat gebeurt aan de lopende band…:))
  Om wat tegemoet te komen aan mijn eigen woorden moet je vaak die van ’n ander laten horen! Sic!
  ’t Is tragisch maar waar.
  Daarom iets ter verduidelijking van dat boek van me. En daar hebben we het toch indirect over. Want de schilderijen staan ten dienste van het boek. Het is eigenlijk nu een geïllustreerd boek geworden.
  Een afgestudeerde historicus Frank Heinen (ik mocht z’n naam noemen) schreef een recensie zodat mijn geloofwaardigheid alweer wat toeneemt…. Naast de genoemde wetenschappers op m’n website dan. Theoretisch… als je even nadenkt… zou INDIEN die stroom wetenschappers ook toeneemt weldra de communicatieslag geslagen zijn. Enfin. Ik vermeld hier die recensie van Heinen en plaatste aan het eind een kanttekening van mijn hand. Hoort u het ook eens van ’n ander…
  .
  ==quote
  De titel van dit boek heeft wellicht een revolutionaire, polemische, ja voor velen misschien zelfs uiterst dreigende bijklank. Beelden van brandende vlaggen en steden en met bloed besmeurde straten, kortom de uitwassen van veel traditionele revoluties, doemen waarschijnlijk al op en trachten zich op uw netvlies te branden. De revolutie die Jan Bouma, de auteur van dit werk, voor ogen heeft, is echter intellectueel en pragmatisch van aard en is louter toegespitst op het vinden van bevredigende en doordachte oplossingen voor de belangrijkste universele problemen die de mensheid, ja zelfs de hele planeet, in zijn voortbestaan bedreigen. Een revolutie van het denken die een einde moet maken aan alle vormen van verstikkend dogmatisme, de preoccupatie met de korte termijn en het pappen en nathouden. Bouma houdt onder meer een pleidooi voor de aanwending van duurzame, schone energiebronnen, een grondige reorganisatie van het wereldbestuur, een gelijkmatige inkomensverdeling*) (wereldwijd), een abstrahering en depolitisering van verwoestende politieke machtsfactoren en de creatie van een abstract forum (met roulerende bestuurders om te voorkomen dat er een kleine groep beroepspolitici ontstaat die vooral bezig is met het bestendigen en verstevigen van de eigen machtspositie) dat zich moet gaan buigen over universele beleidsmatige kwesties als oorlog en vrede, energievoorziening en zoetwaterbeheer.
  De basis voor al deze veranderingen is de introductie van het begrip INTEGRITEIT, geen loze kreet maar een term die de leidraad dient te zijn voor alle menselijke handelingen en ook een plaats dient te krijgen op het allerhoogste niveau. May all other flags burn in hell is niet alleen een pragmatisch getinte blauwdruk voor een toekomstige wereldrevolutie, maar ook een satirisch, humoristisch, metaforisch en, bij tijd en wijle, provocatief werk. Bouma anticipeert regelmatig op mogelijke weerstanden tegen zijn conclusies en het te verwachten gedrag van zijn tegenstanders. Verder rekent hij (literair) ook op vaak onnavolgbare wijze keihard af met de integriteitloze vertegenwoordigers die bepaalde delen van de media- en uitgeverswereld bevolken, met de domeinjagers en politici die alleen oog hebben voor eigen- en deelbelangen en met onverdraagzame sektariërs die de hele wereld hun eigen, vaak onverdraagzame ideologieën door de strot willen duwen. Kortom, May all other flags burn in hell is een aanbevelenswaardig boek dat een breed lezerspubliek verdient, zeker als u net als de auteur van mening bent dat het veiligstellen van de menselijke toekomst vraagt om nieuwe oplossingen die door de huidige zittende elite niet worden aangedragen.
  einde quote.
  ==============================================
  Ik heb slechts daarbij één kanttekening te plaatsen; en wel bij die *) over de beloningen. Om niet beschuldigd te kunnen worden van communistische of uitgesproken socialistische ideeën, waardoor de mens INERTIE zou kunnen gaan vertonen, wil ik wel de verschillende beloningen blijven handhaven als PRIKKEL voor de vooruitgang. Bijvoorbeeld om beter te presteren dan een ander. Haal je die drive weg ontstaat er een te grote rem op de persoonlijke ontwikkeling. Die mag verschillend gehonoreerd worden.. BINNEN ZEKERE GRENZEN! ’t Is geen vrijbrief voor de graaiers van deze wereld; dus.
  Nog daargelaten dat ik vind dat er een mondiale geldsanering zou moeten komen nu alle valuta’s toch onderuit gaan. Ik beveel dan aan de "Lieftinck-methode" en de opvattingen van de econoom J. Tinbergen die de huidige malaise al in de jaren ’60 vdve voorzag. Ingewikkeld? Welnee!

 38. Joke Mizee says:

  Jij stelt:
  – We moeten integriteit voortaan als maatstaf nemen voor leiders. Integriteit is wat in de UVRM staat.
  – De huidige leiders handhaven de UVRM niet omdat ze corrupt zijn.
  Ik breng daar tegenin:
  – Integriteit is een karaktereigenschap, en kan dus niet samenvallen met de teksten van de UVRM. De UVRM dat zijn de doelen die gehaald moeten worden.
  – Voorbeeld dat het niet aan corruptie hoeft te liggen: het initiatief van Gorbatsjov.
  Dan zeg jij:
  – Ik weet heus wel hoe dat zat, want ik heb Bolkestein op zijn rol daarin aangevallen.
  Waarop ik weer:
  – Bolkesteins inmenging toont nou juist aan dat er geen sprake was van corruptie bij een integere leider als G. en dat er tegenkrachten in het spel zijn.
  – Volgens jouw redenering echter zou G. corrupt moeten zijn, puur omdat hij niet slaagde – en dat is je graadmeter.
  Ergo: integriteit is weliswaar van belang, maar je slaagt er niet in ook maar enige grip op het fenomeen te krijgen en er is bovendien duidelijk méér aan de hand waardoor die doelen niet gehaald worden. De economische supermachten e.d. negeer je echter in je model. Bewapening bv. – ik heb het al eerder gezegd – vindt langs particuliere weg gewoon doorgang.
  Dat je de economische structuur juist intact wil laten blijkt o.a. uit je laatste reactie, die hyperliberale onzin over ‘de prikkel van de beloning’. Juist dáárdoor maken vooral bedenkelijke figuren carrière.
  En ‘controle en handhaving door de pers’… ik heb zelden zoiets absurds gehoord.

 39. jan bouma says:

  Alweer voorbarige en onjuiste conclusies omdat je de impact van de REVOLUTIE niet weet in te schatten. Ik houd overigens ook rekening met het onvermogen van de mens om ten goede te handelen (zoals Immanuel Kant veronderstelt) en bouw dus in die ‘checks and balances’ door die CONCRETE voorstellen CONTROLEERBAAR in de uitvoering op te dragen aan de uitvoerders die dat overigens maar al te graag ook willen doen aan de top. Dat is ’n ongekende ingreep. Je krijgt een massale verschuiving van de macht die niet meer zal berusten bij de ego-maniakken en de corrupte staatshoofden die we nu hebben. Alleen het te dienen communale wereldbelang is dan nog aan de orde. De mensheid gooit de kluisters weg van het prisoners dilemma by status. Kortom: een revolutie. Over de selectie van die te benoemen integere personen hebben we het al gehad. Misschien handig als je dat bewuste blog hierbij in kopieert (?)
  Kijk! Een revolutie betekent een schokgolf die over de wereld gaat. In het denken over de wijze van het functioneren van onze "democratie". Ik zet met mijn conclusies en voorstellen de wereld op z’n kop. En de totale wereldbevolking wordt belanghebbende EN CONTROLEREND OP DE UITVOERING van de genomen besluiten. Het gaat om de main stream. Wat je nu ziet zijn zwakke voortekenen. De G-8 wordt al de G-20 maar dat is niet genoeg en niet fundamenteel oplossend. De zware sancties die op niet naleving staan zijn in mijn model dodelijk voor dat land dat sabotage pleegt. Ergo: ook de rechtshandhaving wordt fundamenteel herzien via een nieuw Int. Gerechtshof.*)
  *) Noot.
  Het is mij niet mogelijk in een paar regels hier m’n hele doorwrochte revolutie even uit de doeken te doen. Zie daarvoor m’n boek plus m’n website plus alle hierover gevoerde Vk-discussieblogs.
  De beloningen.
  Ik geef Nietzsche gelijk en ook Hobbes dat er een zekere mate van prikkel moet blijven bestaan om een totale INERTIE van het menselijk handelen te voorkomen. Dat heeft gewoon te maken met de drive van mensen om hun toestand te verbeteren. Niks mis mee. De uitwassen dienen effectief WEL bestreden te worden. Dus geen dictators meer die in Zwitserland hun miljarden weten te stouwen. Ook dit is een actuele ontwikkeling. Kijk naar het verhaal over die bonussen in de bankwereld. Het gaat ook hier weer te langzaam en niet fundamenteel genoeg. We hebben aanvullend een instrumentarium nodig op basis van wereldwijde en alom geaccordeerde WETGEVING met aan de top integere bestuurders die die wetgeving effectief santioneren.
  Over de ‘pers en media’ nog dit. Je weet dat ze nu vallen over een ten onrechte gedeclareerd bonnetje voor 2 broodjes haring; een aangekochte en gedeclareerde jas, problemen voor burg. Wolfsen. Allemaal peanuts. De grote zaken over oorlog en vrede, en de wapenhandel knoop je daaraan vast, het wereldwijde energieprobleem, het wereldwijde terrorisme, de uitbuiting door kinderarbeid in 3e wereldlanden door de internationale concerns etc. dat zijn allemaal zaken die getackeld kunnen worden door een integere wereldraad.
  Conclusie: ik verwerp compleet je betoog.
  Conclusie no. 2: je gaat ook totaal niet in op wat Frank Heinen recenseerde.
  Dit was de zoveelste poging om je over de streep te trekken.
  Overigens:
  Ik zal hierna in kopieren een vereenvoudigde vragenlijst die opgesteld is door de wetenschapper
  @Aad verbaast. Hij is zoals je misschien weet afgestudeerd natuurkundige, heeft internationaal als manager gewerkt., en is het volledig met me eens. Alvorens je diens kwaliteiten weer ter discussie zou stellen.

 40. jan bouma says:

  Zo gezegd – zo gedaan.
  De VRAGENLIJST
  Het is een gepopulariseerde versie van @Aad verbaast maar zondermeer aansprekender en wellicht ook begrijpelijker geformuleerd dan de wetenschappelijke versie van mijn VRAGENLIJST. Ook hier kopieer ik integraal vanaf m’n Vkblog als volgt:
  20-08-2009 20:44
  @Jan: over je vragenlijstje:
  "Jij kent hem. Hebt ‘m zelfs verbeterd maar het gaat om het inzicht plus de logische redenatie erachter."
  Kijk dan kan ik het natuurlijk niet nalaten voor de volledigheid het ‘verbeterde’ vragenlijstje (vanuit jou geschreven) dan hier ook maar even te kopiëren.
  Dan mag de lezer kiezen 🙂
  Als dan de keuze maar juist is…
  =============
  1. Maakt u zich wel eens zorgen over de toekomst van onze aarde en zijn bewoners?
  2. Maakt u zich wel eens zorgen over de heersende wereldwijde machtspolitiek?
  3. Maakt u zich wel eens zorgen over het gebrek aan wereldwijde Integriteitpolitiek?
  4. Bent u voor vrede?
  5. Bent u voor het oplossen van het energievraagstuk in de wereld?
  6. Bent u voor het oplossen van zoetwatervraagstuk in de wereld?
  7. Denkt u wel eens: de bestaande wereldwijde organisaties (VN, G20 etc.) schieten tekort om aan die drie kernproblemen werkelijk iets te doen! De problemen worden immers alleen maar groter en groter.
  8. Als u in de media zou lezen dat alle wereldleiders*) hebben besloten om daartoe een extra wereldwijde organisatie (“Wereldraad”) op te richten, samengesteld uit alle 192 landen, met als hoofdtaken
  – energievoorziening wereldwijd
  – zoetwaterbeheer wereldwijd
  – defensie wereldwijd
  met bijpassende maatregelen om machtspolitiek onmogelijk te maken en enkel nog integriteitpolitiek,
  zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans kunnen zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  9. Zou deze “Wereldraad” besluiten om jaarlijks cumulatief 2% van de wereldwijde defensie-uitgaven te gaan gebruiken voor het oplossen van deze kernproblemen, zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  10. Het bovenstaande lezend, zou u dan kunnen denken: Waarom is er eigenlijk nog niet besloten tot zo’n “Wereldraad.” Het lijkt toch zo voor de hand liggend.
  11. En vraagt u zich wel eens af: Maar wat kan ik er allemaal aan doen?
  Dan is het antwoord zonneklaar. Als alle wereldleiders, die nog denken in machtspolitiek, het zelf niet kunnen bedenken, dan kan de kiezer (die het laatste woord heeft) het wel voor hun bedenken!
  Sta op, en pleit voor die “Wereldraad”!! U bent immers kiezer!!
  Dat heb ik al in alle duidelijkheid gedaan wat u kunt nalezen op http://www.villamithras.com/main.html
  Dat de wereldpolitiek en de media mij niet willen verstaan heeft alles te maken met uw antwoord op de vragen 2, en 3 hierboven. Het is maar dat u het weet: May All Other Flags Burn in Hell
  Zeg mij waar u voor staat!
  unquote.
  Opmerking!
  Belangrijk!
  Bij die geplaatste *) verander ik "de wereldleiders hebben besloten etc."
  dat in "de kiezers hebben besloten". Immers de huidige "wereldleiders" hebben
  geen rol meer in mijn model.

 41. Joke Mizee says:

  * Met het kunnen concretiseren hoe we aan integere wereldraadsleden komen, staat of valt het hele plan nog steeds. Je hebt die vraag tot nu toe slechts ontweken.
  * Zijn de UVRM dan niet óók concreet en controleerbaar? Nou dan!
  * Hoe jouw trias politica eruit ziet, wordt eerder vager dan concreter. Enig onafhankelijk orgaan moet verantwoordelijk zijn voor de analyse van het falen. En wou je er vervolgens hoofdelijk over laten stemmen, of wat is het nou? (Ook heb ik wel eens opgemerkt dat de zittingsperiode van je wereldraad veel te kort is.)
  * Mijn argument van de invloed der grootmachten op het huidige falen, pareer je zo te zien met een soort Suske & Wiske-moment waar de schurken het licht zien. Maar wie in een ultramachtige positie verkeert (zoals wapenhandelaren, invloedrijke lobbyisten e.d.):
  – is niet onderhevig aan het prisoners’ dilemma (waar beide partijen in hetzelfde schuitje zitten)
  – heeft geen belang bij een fijnere wereld waarin zijn handel waardeloos wordt
  * Idem voor de media: hun (economische) belang geldt sensatie en het bespelen van de opinie.
  * Überhaupt is een revolutie die het economische systeem intact laat, per definitie géén revolutie. Het is typisch dat iemand die de mond vol heeft van ‘integriteit’, financiële prikkels als een belangrijke en relevante motivatie beschouwt om de juiste mensen aan te spreken.
  * In je boek blijft het bij sporadische kreten als het om de toekomst gaat. Als je na vele honderdduizenden woorden nog steeds niet hebt uitgelegd hoe het nou zit, dan kun je het niet uitleggen of… er is gewoon niks dan vaagheden.
  * Wat moet ik met die Heinen, die niets anders te melden heeft dan kwalificaties? Ik ben zwaar ongevoelig voor de autoriteitsdrogreden – argumenten wil ik zien! Ook je nieuwe vragenlijst ziet er prima uit, maar heeft niets met mijn vorige reactie van doen.
  Beantwoord nou eens gewoon deze hele concrete vraag: waar vinden we mensen die aan de integriteits-eis voldoen? Wat zijn de criteria, wat voor soort c.v. hebben ze?

 42. jan bouma says:

  Weer beginnend met je cruciaal geachte laatste vraag terwijl ik opmerk:
  Dat ik die al uitgebreid beantwoord heb in onze vorige discussies. Herhaal hierbij in arren moede dan maar weer opnieuw een aantal wezenlijke toetsingscriteria:
  a) de selectie van de afvaardiging voor de benoeming per halfjaar man/vrouw komt tot stand door
  een publiek debat.
  b) kandidaten hebben geen partij- noch reli-bindingen
  c) kandidaten hebben uiteraard een onberispelijke CV
  d) kandidaten zullen bekend zijn met het internationaal recht; als voorbeelden:
  zie: http://www.nwo.nl/NWOHome.nsf/pages/NWOA_73UA9Q
  e) kandidaten onderschrijven uiteraard voor 100% de mondiale revolutie van Mithras
  f) aangezien unanimiteit VEREIST is terzake de besluiten is die besluitvorming tevens
  de mondiale en communale graadmeter van de integriteitstoets omdat 192 naties in unanimiteit beslissingen nemen inzake die 3 genoemde belangrijkste onderwerpen. Zie de vragenlijst..
  g) per deelnemend land groot en of klein geldt slechts één stem. Dat Is ook ooit oorspronkelijke de opzet vd VN geweest; d.w.z. zonder een veiligheidsraad; de macht was toen goed geabstraheerd.
  Met het bovenstaande is een solide basis gelegd voor een werkbare revolutie. Let op! Ook nu weer dwing je mij tot een relatief beperkt aantal oneliners omdat je het verdomt het hele verhaal plus de adstructie te lezen.
  En verder:
  Treed ik ook in herhalingen terzake de bewijsvoering inzake de controleerbaarheid van de gestelde doelen.
  Zo heb ik bijvoorbeeld de Trias politica uitstekend gerepresenteerd middels een nieuw Int. Gerechtshof maar de grootste garantie is natuurlijk weer de mondiale unanimiteit die vereist is. Het moet namelijk afgelopen zijn met het schipperen, whealen en dealen omtrent het begrip INTEGRITEIT. Dat is in een moderne revolutionaire opzet niet ONDERHANDELBAAR. Snap dat nou eens dat dit principe de basis is van de gehele REVOLUTIE. Je denkvermogen schiet kennelijk tekort om dit essentiële punt te willen of te kunnen begrijpen. Ook dien je te begrijpen dat ik uiteindelijk de kiezer in het stemhok verantwoordelijk maak voor diens keuze. Over bottom up gesprokken!
  En meer:
  Ik houd het bestaande economische systeem in het geheel NIET intact. De wereld zou zelfs mijn raadgeving kunnen volgen om met de Lieftinck-methode een nieuw begin en sanering te willen maken waarbij crimineel verkregen gelden al niet verantwoord kunnen worden. Ik noem maar wat. Je maakt een karikatuur van de revolutie. Overigens: ik speculeer op het eigenbelang van de wereldbewoners en de naties om te kiezen voor de Revolutie. Deze voorwaarden dienen in pers en media te worden uitgelegd en wel n.a.v. de Vragenlijst.
  Het bovenstaande had overigens al in 1972 besloten moeten worden (Zie: de Club van Rome).
  Maar beter laat dan nooit. Ik voorspel ook dat ‘de internationale economische crisis’ niet op te lossen is ZONDER aanvaarding en herziening van de condities zoals die vermeld staan in de voorstellen van Mithras – die overigens gewoon m’n geweten representeert zonder de esoterische humbug. Zie je boek.
  Het is dan ook afgelopen met de waanzin en de domheid van 3000 jaar voorgeschiedenis als mijn voorstellen aanvaard worden.
  Opmerking;
  Ik reken erop dat je mijn ARGUMENTEN nu eindelijk eens wilt lezen en begrijpen en het liefst ook ondersteunen maar kom anders met gerichte inhoudelijke kritiek terug.

 43. jan bouma says:

  Een meer up to date link (2009) inz. potentiële kandidaten:http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VNCW6?open&done&fld=
  Er zijn uiteraard meer sectoren dan die van NWO in onze maatschappij die
  geschikte kandidaten kunnen leveren. Voornaamste herkenbare citeria zijn
  hiermee wel gegeven waarop de selectie plaatsvindt.
  Belangrijk acht ik echter ook de onderkenning van het revolutionaire karakter dat die
  kandidaten moeten hebben. Tenslotte vernietig ik de huidige "intelligentsia" die de
  afgelopen 3000 jaar in ieder geval niets betekenden en de domheid in stand hielden.
  Een belangrijk punt!

 44. Joke Mizee says:

  * Zo’n omschrijving is natuurlijk volstrekt onvoldoende om het begrip ‘integriteit’ te vangen. Alsof er geen andere foute belangen zouden bestaan dan die van partij of religie… Het is geenszins geschikt als gereedschap om de integeren van de onintegeren te scheiden.
  * Unanimiteit is zeer wel mogelijk omtrent de 3 helder omschreven doelen. Een half jaar is echter veel te kort om erachter te komen waarop het tot nu toe stukgelopen is, en vervolgens ook nog iets te bereiken.
  Wanneer je stelt dat integere besturen ook alle andere problemen en probleempjes kunnen oplossen – zoals je herhaaldelijk hebt gepresteerd – vergeet je onder meer dat unanimiteit dan al gauw onhaalbaar is. Denk ook aan de film ‘Twelve Angry Men’: zodra er geen Henry Fonda tussen zit, ga je toch mooi het schip in.
  * Je zegt telkens iets anders over die trias politica c.q. de checks & balances. De ene keer gaan de burgers er over (eenvoudig de duim omhoog of omlaag, zo stel ik me voor) o.b.v. wat zij horen van de plotsklaps betrouwbare media, de andere keer de rechter(s). Wat nu als de rechterlijke macht er een ‘dissenting opinion’ op nahoudt?
  Ook inzake de selectie van wereldraadsleden ben je niet consequent: de ene keer selecteert het parlement die, de andere keer alle mensen gezamenlijk (ook unaniem, of bij meerderheid?). Aan beide opties kleven bepaalde grote nadelen.
  * Je hameren op duurzaamheid is een sterk punt, maar het is me niet duidelijk of je ook wil breken met de groei-economie. Hoe dan ook zullen bepaalde grootmachten, waaronder olielanden, dat niet leuk vinden. Gaat ieder land (= de burgers) nou over z’n eigen afgevaardigde, of stemt de complete wereldbevolking een ‘land’ (jouw woorden, maar wat je daarmee nou weer bedoelt… moet iedere afgevaardigde in z’n eigen land aan de slag gaan met de wereldproblematiek? worden alle burgers gestraft voor zijn/haar falen, of andersom?) evt. weg?

 45. Jan Bouma says:

  Okay. Punt voor punt:
  1) ==* Zo’n omschrijving is natuurlijk volstrekt onvoldoende om het begrip ‘integriteit’ te vangen. /==
  Antwoord.
  Indien je accepteert de absolute voorwaarde van de unanimiteit inzake de besluitneming door de wereldraad IS DAT TEVENS je mondiale integriteitstoets. Nu kun je hier wel weer allerlei vraagtekens bij zetten maar op zo’n wijze kun je ELKE bestuursdaad of besluit ter discussie blijven stellen. Dit is geen reéle en acceptabele optie voor de wereldraad. Derhalve verwerp ik je betoog. Dat rammelt aan alle kanten en is niet consequent.
  2) ==* * Unanimiteit is zeer wel mogelijk omtrent de 3 helder omschreven doelen. Een half jaar is echter veel te kort om erachter te komen waarop het tot nu toe stukgelopen is, en vervolgens ook nog iets te bereiken/ enz..==
  Antwoord.
  Volstrekt irrelevant om uit te zoeken waarom het in het verleden misging. De nieuwe praktijk dient te werken. Beschouw verder zo’n wereldraad van 192 leden als een soort permanent crisisteam. De ambtenaren doen het werk. Net zoals hier de ministers komen en gaan blijft veelal, behalve een SG of DG, gewoon het ambtelijk uitvoerend apparaat zitten. En dat apparaat gaat natuurlijk om met de gegeven macht van de wereldraad en snapt hoe die werkt. De wereldraad past op de wereldwinkel; blust branden in de kiem, kortom neemt de wereldmacht over die nu nog bij de 192 criminelen zit.
  De afgevaardigde gedelegeerden kunnen door die korte halfjaarlijkse termijn nauwelijks gecorrumpeerd worden. En hun legitimatie is de kiezer in elk land.
  2==* Wanneer je stelt dat integere besturen ook alle andere problemen en probleempjes kunnen oplossen – zoals je herhaaldelijk hebt gepresteerd – vergeet je onder meer dat unanimiteit dan al gauw onhaalbaar is. Denk ook aan de film ‘Twelve Angry Men’: zodra er geen Henry Fonda tussen zit, ga je toch mooi het schip in.==
  Antwoord.
  Ik herinner me dat ik de "12 angry men" aandroeg. Het grote verschil met die 12 willekeurige gekozen burgers/juryleden is natuurlijk dat mijn vertegenwoordigers GEEN van de straat geplukte juryleden zijn!
  Begrijp goed dat de hele premisse van de wereldraad staat of valt (het welslagen) van die unanimiteit in de besluitvoering. Mooi voorbeeld. (geef ik ook in m’n boek!) Ook Israël zal zich dienen te schikken tegen natuurlijk de garanties van de omringende moslimstaten anders gaat het niet!
  Ik spreek niet voor niets over 3000 jaar domheid sinds Herodotus die doorbroken moet worden!
  3. == * Je zegt telkens iets anders over die trias politica c.q. de checks & balances. De ene keer gaan de burgers er over (eenvoudig de duim omhoog of omlaag, zo stel ik me voor) o.b.v. wat …/==
  Antwoord.
  Onjuiste conclusie van je. Het nieuwe Int. Gerechtshof is ONDERGESCHIKT aan de besluitneming door de wereldraad maar die heeft dat College nodig voor de adviseringen. Dus ik snap je niet goed dat ik "iedere keer iets anders zou zeggen". Ook onjuist is je bewering dat "de burgers" erover gaan, Die gaan er anderzijds wel over maar hebben via het stemhok de macht gedelegeerd aan de wereldraad.
  Je begrijpt waarschijnlijk nog steeds niet goed HOE goed en effectief zo’n wereldraad zou kunnen optreden en opereren. Bij aantreden van die 192 leden weet men immers bij voorbaat al HOE in de praktijk zal dienen te worden gestemd. Het is ja of nee; en voorstellen die niet kunnen rekenen bij indiening op de unanimiteit worden doodeenvoudig dan ook nog niet ingediend totdat de vereiste consensus er wel zal zijn. Men heeft mij toen tegengeworpen dat ‘dan wel 1 persoon de volledige macht kan uitoefenen’. Dat is onzin want de gedelegeerden (192) hebben uiteraard overleg over de nog niet haalbare en in te dienen onderwerpen waarover unaniem beslist moet gaan worden. Dat doe je niet in je eentje!
  BENOEMING van de afgevaardigde Leden.
  Na het publieke gevoerde debat (zie hierboven) krijgt de afgevaardigde de legitimatie van het betreffende parlement mee. Dat bedoelde ik. In die volgorde dus. Derhalve een consequente logische zaak.
  4. ==* * Je hameren op duurzaamheid is een sterk punt, maar het is me niet duidelijk of je ook wil breken met de groei-economie. Hoe dan ook zullen bepaalde grootmachten, waaronder olielanden, dat niet leuk vinden. Gaat ieder land (= de burgers) nou over z’n eigen etc./==
  Antwoord.
  a) de groeieconomie.
  Het beste zou zijn de invoering alsnog van het Tinbergen-model. We dienen goed te beseffen dat verder terzake dit belangrijke punt de prioriteitssteling van de besluitneming op de 3 hoofdzaken aan de orde is. Met een enorm gevolg. (dat)
  a) het wereldbelang prefereert
  b) dat het individuele land daar zich ondergeschikt aan weet,
  maar vrijwel altijd zullen die belangen gelijk gediend worden.
  Derhalve is de legitimatie van de afgevaardigde, met steun van het eigen volk/land, ook op die wijze in de besluitneming terug te voeren. Nu heb ik dat verder geadstrueerd met verwijzing naar de VS die ten opzichte van de rest van de wereld dan extra wat te verduren krijgt over de energievoorziening.
  Maar ook tackel ik de problemen m.b.t. de non-proliferatie. Terecht stelt bijv. Iran op dit moment aan de orde de totale wereldwijde afschaffing van de atoombewapening. Allemaal eisen die elk zinnig mens/wereldbewoner kan begrijpen. En zeker door de wereldraad zal worden gesanctioneerd.
  Inzake "het falen".
  Bij unanimiteit van de te nemen besluiten zou dan de gehele wereldpopulatie lijden want EEN VAN DE KENMERKEN voor het draagvlak van de wereldraad is nu juist dat afzonderlijke naties geen onevenredige voordelen zullen behalen ten koste van de andere landen.
  En wie zou zich tegen dat hoogwaardige principe van de INTEGRITEIT durven verzetten? Of zou kunnen beweren dat mijn analyse onjuist is?
  So far… Ik dacht dat ik je volledig beantwoord had maar ongetwijfeld zullen er nog vragen overblijven. Die beantwoord ik aanvullend graag alsnog. Groet! JB

 46. jan bouma says:

  Tussentijds:
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: Fw: Info. inz. Vkblog. Joke Mizée/Jan Bouma
  Datum: dinsdag 6 oktober 2009 7:00
  LS
  Idem svp ter kennisneming onderstaande email met hetzelfde verzoek.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: m.stenneke@nwo.nl
  Sent: Tuesday, October 06, 2009 6:56 AM
  Subject: Info. inz. Vkblog. Joke Mizée/Jan Bouma
  LS
  Hierbij verzoek ik u kennisname van de discussie via de navolgende link:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  en deze informatie binnen NWO te verbreiden.
  Graag zou ik van het NWO een reactie ontvangen m.b.t. de ontwikkelde ideeën en de informatie.
  U kunt mijn credentials vinden door het aanklikken van mijn naam op het vermelde Vkblog.
  Met dank,
  Vriendelijke groet,
  Jan Bouma

 47. Joke Mizee says:

  1) De unanimiteit helpt wel, wat betreft de garantie dat de besluiten integer zullen zijn, maar toch is het noodzakelijk om te weten hoe een integer karakter in elkaar zit. Je volstrekt platte opvattingen over integriteit en corruptie met niets daar tussenin doen de realiteit slechts geweld aan. Ik geloof gewoon geen seconde dat de topmannen van de wereld expres met de armen over elkaar gaat zitten opdat hun opdracht niet tot uitvoering komt. Waarom ben je niet geïnteresseerd in de echte redenen dat drinkwater nu niet op de juiste plekken terechtkomt, en waarom we geen steek opschieten met de millenniumdoelen? Waarschijnlijk is integriteit slechts een van een aantal noodzakelijke eigenschappen. Daarnaast bv. een zekere leepheid om het bedrog in de wereld te herkennen en ook nog de baas te kunnen. Jouw betoog gaat echter niet over eigenschappen, maar over ‘gewoon doen’, uitvoeren, wat nu niet gedaan wordt. Waarbij je dus volstrekt de rol van de tegenmachten blijft negeren!!
  (En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die onderwerpen waarbij unanimiteit onhaalbaar is, omdat er niet 1 waarheid achter schuilt, maar waarvan je wel telkens pretendeert er ‘het’ panacee voor te hebben.)
  2. Derhalve moeten we m.i. wel degelijk weten waar tot nu toe de bottlenecks zaten en is het typisch dat je je daar tegen verzet. Wat nu eigenlijk de centrale rol is van de wereldraad, besluiten nemen danwel als een inspecteur rondtrekken, is niet erg vastomlijnd. Het lijkt me duidelijk dat er meer nodig is dan een simpel ‘doe dat eens eventjes’ uitvaardigen. Juist die ambtenarij, die hen van informatie voorziet over hoe de praktijk in elkaar steekt, zal de macht hebben wanneer de raadsleden maar zo’n korte zittingsduur hebben, zo heb ik al meermalen betoogd. Dat is nl. nu al zo, denk ook aan de serie Yes Minister. Dat corruptie op andere plekken dan aan de top voor kan komen wil er bij jou niet in, geloof ik.
  Over 12 Angry Men nog: in het strijdperk van de multinationals geldt iedere wetenschapper als ‘van de straat geplukt’. In de film ging het erom dat alle feiten in 1 richting leken te wijzen, en men geen tijd en energie wilde steken in het onderzoeken van andere mogelijkheden. Alle 12 waren het integere mensen. HF kwam met nieuwe feiten – zonder dat was het bij een theorie gebleven. Wanneer men onvolledig of gekleurd feitenmateriaal aangereikt krijgt – en kom daar maar eens achter! – kan men nog zo integer zijn….
  3. Checks & balances gaat over de controle op de macht en die vraag beantwoord je hier niet, je hebt het over iets anders. Het gaat erom hoe en door wie de analyse over verondersteld falen wordt gemaakt en vervolgens het oordeel geveld. Maar jij wil die analyse zelfs niet eens maken – het is duim omhoog of omlaag. Gebeurt dat nou door ‘het volk’ of door de rechter, gesteld dat die hier verschillend over zouden denken?
  Ook kun je de zaak niet afdoen met je garantie van integriteit en unanimiteit, want ik wil gewoon niet dat macht onbeperkt is.
  4. Ook de 2e helft van punt 4 ging over hoe de controle geschiedt, de checks & balances. Zie ook mijn antwoord bij 3.
  Verder ken ik Tinbergen van zijn nivelleringsvoorstellen, maar weet te weinig over hoe hij zaken wilde reguleren (aspecten als hoe groot de rol is die hij de overheid toedichtte, in hoeverre hij de markt aan banden zou leggen en hoe hij tegenover privatisering zou hebben gestaan). Ook GroenLinks lijkt enerzijds de Club van Rome te onderschrijven, maar huldigt toch het marktprincipe. En Roel in ’t Veld bv. pleit voor directe democratie zonder te willen breken met het neoliberalisme, zoals de huidige tendens tot decentralisatie etc. Het verbaasde me dat dat dus doodleuk samen kan gaan, want ik ben er inmiddels van overtuigd geraakt dat neoliberalisme en democratisering als water en vuur zijn.
  PS: Als je mensen voor je ideeën wil winnen, moet je ze niet verwijzen naar dit soort ellenlange discussies. Waarom focus je je inspanningen niet op een pamflet of boekje waarin alleen de constructie van de wereldraad besproken wordt, in een logisch verband, zodat dat voor eens en altijd duidelijk wordt? Want ik blijf erbij: in je boek staat het allemaal niet, en hierboven zijn we er ook nog steeds niet uit.

 48. jan bouma says:

  Kom nog wel uiitgebreider met een antwoord maar zeg je voorlopig en alvast ter zake punt 1.
  Wat is integriteit? Dat daarop – voorlopig – luidt mijn (en het bekende) antwoord van Ien Dales:
  "Een overheid kan niet een beetje corrupt zijn!" O.i.d. de quote is op te zoeken.
  Tot later. Gaan we proberen de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden.

 49. jan bouma says:

  Punt voor punt:
  1. ==1) De unanimiteit helpt wel, wat betreft de garantie dat de besluiten integer zullen zijn, maar toch is het noodzakelijk om te weten hoe een integer karakter in elkaar zit. Je volstrekt platte opvattingen over integriteit en corruptie met niets daar tussenin doen de realiteit slechts / enz.==
  Antwoord.
  a) In de wetenschap wordt het bewijs geleverd door de stelling (mijn stelling) te laten volgen via de antitheses (dat zijn jouw tegenwerpingen) te laten eindigen in een conclusie ofwel synthese die in de PRAKTIJK is gebleken. Ziedaar het wetenschappelijke bewijs. Dat traject kunnen wij slechts theoretisch en zonder de eindconclusie doorlopen want in de PRAKTIJK kan mijn these – jouw antithese – niet eindigen in een gedeelde synthese. We zullen derhalve genoegen moeten nemen met ons voorstellingsvermogen en inschattingen omtrent alle aangedragen argumenten.
  b) Dan wijs ik je op je gebreken.
  – Je ignoreert het hele hoofdstuk in m’n boek ‘Goed, m’n waarde’: pg. 243 t/m 251.
  – Je ridiculiseert desondanks mijn betoog als "plat" en gaat niet in op keiharde feiten.
  – Je begrijpt (kennelijk) nog steeds niet wat het begrip REVOLUTIE inhoudt
  – Althans ignoreert het dramatische gevolg dat optreedt door die revolutie.
  – Je gooit daardoor het kind met het badwater weg door te focussen op pietluttigheden.
  – Je blijft de taal misbruiken (Wittgenstein) door evidenties, die in de PRAKTIJK het gevolg zijn
  van de revolutie, niet te willen onderkennen.
  – Wat jou betreft zou dus Ien Dales ook gezegd kunnen hebben: "Een overheid kan niet een beetje ’n broodje kaas zijn!" Omdat je dan veronderstelt dat het begrip "corruptie" zonder enige betekenis is.
  Terzake het door jou gewenste onomstotelijke bewijs van het antwoord op de vraag: Wat is integriteit? En definiëer dat. Kan ik je alleen maar antwoorden datgene wat ik je zei. Dat antwoord luidt namenlijk:
  Dat is het communale wereldgeweten dat gerepresenteerd wordt door 192 op integriteitsbasis gekozen landenvertegenwoordigers en daar UNANIMIEME BESLUITVOERING aan verbinden.
  En hier zul je het mee moeten doen. De oeverloosheid van je opgeworpen MOERAS, om mij daarin te trekken, doorzie ik. Maar ik laat de REVOLUTIE daardoor niet ontsporen. Je gedraagt je namelijk als een crimineel die zo’n antwoord bedacht zou kunnen hebben om zich de vrijheid tot crimineel handelen toe te eigenen door te veronderstellen dat er geen communaal wereldgeweten zou zijn dat ook gebaseerd is op de integriteits- en moraliteitsopvattingen. Think!
  2. ==2. Derhalve moeten we m.i. wel degelijk weten waar tot nu toe de bottlenecks zaten en is het typisch dat je je daar tegen verzet. Wat nu eigenlijk de centrale rol is van de wereldraad, besluiten nemen danwel als een inspecteur rondtrekken, is niet erg vastomlijnd. Het lijkt me duidelijk dat er meer nodig is dan een simpel ‘doe dat eens eventjes’ uitvaardigen /==
  Antwoord.
  De gestelde doelen die voortvloeien uit de antwoorden op de VRAGENLIJST geven hier je antwoord IN DE PRAKTIJK. Ze zijn onmiddellijk afrekenbaar en controleerbaar. Ook hier tracht je me weer met niet terzake doende prietpraat in een moeras te trekken. Kijk! Zo’n wereldraad is gelegitimeerd door de revolutie van de kiezer. Die hernam zijn effectieve stemrecht. De hele maatschappij wordt daardoor dus belanghebbende ook op de uitvoering en controle op de genomen besluiten. Je ontkent doodeenvoudig de PRAKTIJK die moet blijken. Ja. Als de omwenteling niets voorstelt komt er ook geen wereldraad. Nu heb ik in mijn boek de mens als crimineel en opportunistisch individu beschreven in tegenstelling tot Immanuel Kant die nog wel positieve en op het goede gericht handelen onderkent. Ik niet. Dus mijn pragmatisme richt zich…. op de praktijk. En waarbij ik aangeef dat het uiteindelijke goed begrepen OPPORTUNISTISCHE EIGENBELANG van elke wereldburger er voor zal zorgen dat de gestelde doelen gehaald worden. Ik ben ook geen voorstander van de huidige politieke representatie waarbij de kiezer wordt overgehaald om te kiezen voor de mooie praatjes van partijen / personen / programma’s
  ZONDER dat hijzelf EERST heeft gekozen waar zijn prioriteiten liggen. Dit inzicht is baanbrekend en houdt in zich de betekenis van een revolutie.
  Derhalve verwerp ik je betoog. De geschetste praktijk zal anders zijn dan je veronderstellingen.
  3. ==3. Checks & balances gaat over de controle op de macht en die vraag beantwoord je hier niet, je hebt het over iets anders. Het gaat erom hoe en door wie de analyse over verondersteld falen wordt gemaakt en vervolgens het oordeel geveld. Maar jij wil die analyse zelfs niet eens maken – het is duim omhoog of omlaag. Gebeurt dat nou door ‘het ../==
  Antwoord.
  Indien je gewenste ‘checks and balances’ in de praktijk gehaald worden is dat je antwoord. Zo’n afspraak als die 2%’tige conversie is toch domweg gewoon in de alsdan ontstane praktijk een FEIT en is controleerbaar. Ondertussen heeft zich in dat gevolg een omwenteling voorgedaan. De vrede zou in principe daadwerkelijk dan tussen de landen getekend moeten zijn. Er valt niet te schipperen met halfbakken en niet wezenlijke en ook nietr werkende alternatieven. De mensheid kiest voor de revolutie of tekent voor haar ondergang. Noem dat dan maar het enige alternatief als mijn voorstellen niet aanvaard worden. We hebben overigens op grond van vele paradigma geen andere keuze. Ook hier geldt dus het goed begrepen EIGENBELANG. Ook is niet deugdelijk je slotconclusie/slotregel "dat de macht onbeperkt is". Die macht zit namelijk bij de totale wereldbevoljing/de kiezer die orde op zaken stelde en NIET meer bij de verkeerde representanten, de egotrippers de egomaniakken die nu op het wereldtoneel staan. Derhalve verwerp ik ook hier je betoog.
  4. == Ook de 2e helft van punt 4 ging over hoe de controle geschiedt, de checks & balances. Zie ook mijn antwoord bij 3.
  Verder ken ik Tinbergen van zijn nivelleringsvoorstellen, maar weet te weinig ../==
  Antwoord
  Zie punt 3.
  Inzake het Tinbergenmodel kan ik je zeggen dat hij de wereldeconomie als één groot onderling communicerend vat zag (hetgeen juist is want bij uitstek heeft de economie zich gekosmopolitiseerd en gaat over alle grenzen), en hij kwam toen (jaren ’60) tot de conclusie: "Zorg nou voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling wereldwijd en… TEGELIJKERTIJD..!"
  Dit principe wordt tot op de dag van vandaag niet goed onderkend totdat de sociaaldarwinisten, de neoliberalen nu door de wereldwijde CRISIS het gelijk van Tinbergen moeten onderkennen. Te laat! Maar sinds de Muur viel in 1989 dachten zij dat de bomen tot in de hemel reikten. Niet dus. Tinbergen heeft en had gelijk. Zie verder talloos veel info. op Wiki terzake ‘het Tinbergenmodel’. Overigens… ook dit onderdeel vind je in m’n boek terug. Zie verder bijv. http://www.seor.nl/media/publications/de-rotterdamse-econoom-tussen-wetenschap-en-handel.pdf
  Resumerend een aantal opmerkingen.
  1. "Een pamflet, een klein boekje?" Zou ik moeten maken? Forget it!
  De domme tegenwerpingen van mijn tegenstanders dwingen me tot steeds meer geschriften. Zie ook hier! Sic!
  2. Het feit dat niet nog veel meer medestanders in sneller tempo zich aansluiten komt door hun voorlopig verkeerd ingeschat (en misplaatst) opportunisme, lafheid en de idee "dat na mij de zondvloed mag komen..!"
  3. Kies eens! Voor jezelf, voor mij en voor de ander. Groet! JB

 50. Joke Mizee says:

  1. Jij stipuleert dat de huidige bobo’s bij de VN e.d. corrupt zijn, maar je levert daar geen enkel bewijs bij. Je maakt je een voorstelling alsof ze willens en wetens dat ene gebaar, waardoor alles goed zou komen, nalaten. Alsof er allang overal drinkwater beschikbaar zou zijn als de machthebbers maar van hun luie reet af zouden komen. Met welke reden ontken je wat evident is, nl. dat er buiten hen nog meer spelers zijn? Die versimpeling, waarbij alleen die wereldraad op het toneel staat en dus alle evt. schuld bij hen zal liggen, daar verzet ik me tegen want zo zit de wereld niet in elkaar. En van die tegenmachten, die je zo categorisch negeert, heb ik gezegd dat het geen schurken uit een Suske & Wiske-album zijn die plotsklaps tot inkeer zullen komen.
  Integriteit is een karaktereigenschap – jij stelt daarentegen het mensenrechtenverdrag als norm voor integriteit. (Wie van ons misbruikt hier dus de taal, hm?) Dat is net zo beperkt als het begrip ‘integriteit van de overheid’ definiëren in termen van ‘het naleven van procedures’ – en dat werkt óók niet. Je zal de mogelijkheid moeten onderzoeken of er soms andere dingen in de weg staan dan je veronderstelde gebrek aan goede wil.
  2. Een analyse van de knelpunten ontbreekt dus, evenals het besef van de feitelijke macht van het ambtenarenapparaat op wiens informatie men af zal moeten gaan. (Of gaan we dat weer afdoen met de metamorfose van de revolutie? Tja, als alle mensen omgeturnd zijn heb je ook geen wereldraad meer nodig, maar dat is een bizarre utopie.) Ook dáár ga je wijselijk niet op in, dat de ogen en oren van de wereldraad hen, al dan niet opzettelijk, kunnen/zullen bedotten. Het is al met al zeer plausibel dat er meer factoren zijn dan onwil en corruptie aan de top alleen.
  3. Jan, hoe vaak heb ik nou al tegen je gezegd dat er ook particuliere wapenhandel is en zal zijn, etc.? Hoe is het toch mogelijk dat je zo’n vacuum creëert als je doet binnen de werkelijkheid van alle dag!
  Beperking van de macht staat centraal in iedere verhandeling over democratie, maar is jou zo te zien onbekend. De vraag is simpel: wat nu als er gefaald wordt, de doelen niet worden gehaald? Wordt er dan een analyse gemaakt van de oorzaken, of alleen naar het resultaat gekeken? Gaat het om meeste stemmen gelden, of wordt er een afweging gemaakt – en zo ja, door wie? Gaat dat per land, komt er een rechter aan te pas en zo ja, wat is nog diens rol indien de uitspraak bij de kiezer zou liggen?
  Ergo: je antwoord gaat wederom niet over het gevraagde, nl. hoe de controle geschiedt. Als controle zogenaamd niet zou hoeven omdat alles van een leien dakje gaat, waar is die integere raad van jou dan eigl. voor nodig? Anyway, dat soort terugkoppeling staat voor mij nu eenmaal centraal.
  4. Ook hier krijg ik weer geen antwoord. De nivelleringsvoorstellen van Tinbergen zijn mij nagenoeg bekend (– en jij beknibbelde daar alweer op met je beloningsprikkels!). Maar de andere aspecten van het neoliberalisme, zoals het op afstand zetten van allerlei diensten van de overheid etc.? Dit omdat het mij opvalt dat allerlei denkers wel een omwenteling willen, maar daarbij aan het neoliberalisme vast blijven houden. Moet de AEX-index altijd maar stijgen? Zo nee, hoe zullen de economische grootmachten daarop reageren? Of krijgen we nu weer zo’n Suske & Wiske-moment…
  Over je opmerkingen:
  1. Jazeker, een pamflet met alles wat je hebt nagelaten te omschrijven! Het zou je de honderdduizenden woorden die je er nu voor nodig hebt bespaard hebben.
  2. Nee hoor, want bij mij is er bepaald geen sprake van ‘opportunisme, lafheid en de idee "dat na mij de zondvloed mag komen..!" ‘, het gaat me puur om de tekortkomingen van je model – m.n. alle machtsfactoren die je buiten beschouwing laat plus het gebrek aan controle.
  3. Ik heb gekozen: zie deze blogtekst! Dat dat jou niet zint, is jouw probleem.

 51. jan bouma says:

  Daar gaan we weer: punt voor punt.
  1. ==1. Jij stipuleert dat de huidige bobo’s bij de VN e.d. corrupt zijn, maar je levert daar geen enkel bewijs bij. Je maakt je een voorstelling alsof ze willens en wetens dat ene gebaar, waardoor alles goed zou komen, nalaten. Alsof er allang overal drinkwater beschikbaar/enz.==
  Antwoord.
  De huidige (verkeerde) praktijk bewijst mijn gelijk. Als alles goed ging, de vooruitzichten, er zijn geen dictators meer, geen overwegende corruptie die ongemoeid wordt gelaten, geen whealen en dealende lieden die de ruimte krijgen, geen domeinjagers en geen criminele krijgsheren, en er zijn inderdaad ook geen "corrupte bobo’s bij de VN" – die overigens gewoon gemandateerd zijn door de afzonderlijke staten, kortom… hahahahaha… alles gaat goed en er valt niks te verbeteren….. Sic! dan kun je mijn wereldraad vergeten.
  Ik houd er een ander scenario op na. Want je weet wel beter. Die "drinkwatervoorziening", die je iedere keer noemt, kan uitstekend gefinancierd worden uit de besparingen van die 2%’tige conversie. Idem de alternatieve zonne-energie en andere vormen daaruit gefinancierd kunnen worden – het staat allemaal in m’n boek, Joke. Maar je weigert simpelweg DE OPLOSSINGEN te lezen. Begin op pg. 130 enzovoorts.
  Nu ben ik juist NIET de persoon die z’n tegenstanders onderschat evenmin de tot kwaad geneigde mens en simpelweg verwacht dat "simsalabim" alles in één klap ten goede zal veranderen. Ik heb je dat eerder uitgelegd. Maar als je de bekende criminelen van de wereld en de egotrippers en de maniakken niet gaat vervangen (en die toch de macht hebben) zal er ZEKER NIETS veranderen.
  De oplossing is hier: bottom-up en top down. En ja! Zeker is de integriteitsvraag van een persoon van zeer groot belang. Vandaar dus die voorgestelde selectieprocedure. Je doet nou net alsof we, de kiezer, de bestaande soort foute representanten kiezen in zo’n wereldraad NA de revolutie.
  Je maakt er een karikatuur van.
  2. == Een analyse van de knelpunten ontbreekt dus, evenals het besef van de feitelijke macht van het ambtenarenapparaat op wiens informatie men af zal moeten gaan. (Of gaan we dat weer afdoen met de metamorfose van de revolutie? Tja, als alle mensen omgeturnd zijn heb je ook geen wereldraad meer nodig, maar dat is een bizarre utopie.) Ook dáár ga je../==
  Antwoord.
  Een grove misvatting pleeg je daar in de eerste zin: "dat er geen analyse zou zijn van de knelpunten enz."
  Dat is nu juist WEL gedaan om reden dat daarom die wereldraad noodzakelijk is. Alle problemen zijn immers GRENSOVERSCHRIJDEND. En kunnen alleen middels een wereldraad worden opgelost. Derhalve: je kletst onzin.
  Inzake "de utopie".
  Die acht ik groter bij een ongewijzigd beleid en zonder een wereldraad. Immers: indien de wereldbevolking de ontwikkelingen op talloos gebied – demografisch – ecologisch – economisch – militair – in een fatale RATRACE wil laten eindigen dan zal dat gebeuren ZONDER een wereldraad!
  Pick your choice!
  Je ontkent hier toch weer de impact van een wereldrevolutie. Ik geef je toe dat de opiniepagina’s en alle media en ook de bestaande politieke representanten nu EINDELIJK eens hun koppen uit het zand moeten trekken. En de kiezer, de consument, de wereldburger niet langer moeten voorliegen. Daarom wacht ik – noodgedwongen – dan maar op die moedige wetenschappers. Niet voor niets informeerde ik ook het NWO dat nu meeleest. Kunnen ze stelling nemen. Misschien zitten er daar wetenschappers die het aandurven. Ik zeg er soms cynisch bij: "als ze tegen hun pensioen aanlopen en 10 keer gekeken hebben of dat geen gevaar loopt!"
  3. ==Jan, hoe vaak heb ik nou al tegen je gezegd dat er ook particuliere wapenhandel is en zal zijn, etc.? Hoe is het toch mogelijk dat je zo’n vacuum creëert als je doet binnen de werkelijkheid van alle dag!==
  Antwoord.
  Ook al weer een foute conclusie. Kijk! Zo’n revolutie houdt in dat dat militair-industriële complex evenzogoed in mijn model van die 2%’tige geïndexeerde conversie – cumulatief over 50 jaar – HUN GELD wel krijgt! Dat dient slechts CIVIEL besteed te worden. Jij mist het macro-economische inzicht kennelijk. Ik houd de geldomvang in stand doch verleg de bestedingen. Zelfs al deed de sector niets met de ontvangen gelden geeft dat een hoger rendement dan er anti-anti-raketsystemen voor te bouwen.. Snap je? Bovendien… AAN WIE zouden die particuliere wapenhandelaren dan nog wel moeten verkopen als de volken de waanzin van de oorlogsvoering MIDDELS die VRAGENLIJST en DE KIEZER hebben afgezworen? Ook hier deugt dus je argumentatie niet.
  "De beperking van de macht"
  Alweer een foute conclusie van je. NOG NOOIT in de geschiedschrijving is er meer macht bij de kiezer dan 3000 jaren voorheen NA de revolutie. Je snapt de revolutie niet en de impact. Ik maak nu juist eindelijk de volken, de kiezers VERANTWOORDELIJK. Zij geven de antwoorden op de gestelde vragen. En daarop weet ik nu al HOE die antwoorden zullen luiden. Een delegatie van de macht vloeit daar uit voort en wel aan een integer wereldbestuur dat de oude fouten niet meer zal maken. Dit is geen "simsalabim" of een Suske-Wiske oplossing maar een geslepen en doorkneed geniaal plan dat ik de mensheid presenteer.
  Zou ik niet deugen was ik nu ongetwijfeld een "belangrijk politicus". Hahaha… De humor moet blijven:))
  "controle in samenhang met de groeieconomie"
  Ik heb je eerder uitgelegd dat ik de onderlinge prestaties van individuen en volken niet wil lamleggen, beknotten of het groeiscenario wil afschaffen als motor voor al het menselijke handelen. Alleen ik VERLEG en de bestedingen. Hoeveel zuiveringsinstallaties, irrigatiewerken, corrosiebestrijding, ecologische beschermingen, natuurbeheer en behoud, zonne-energie, bevolkingspolitiek, gezondheid en onderwijs zou je met die circa 2000 miljard dollars (= ongeveer de huidige totale wereldbesteding, afhankelijk van de dollarkoers, aan de destructie; de defensie op jaarbasis) wel niet alternatief kunnen aanwenden? Ook hier deugt je argumentatie niet omdat je de impact van zo’n wereldrevolutie niet snapt of niet snappen wil. Ik onderschat geenszins de in eerste aanleg ridiculisering die me te wachten staat en het shock-effect. Daar ben ik nu al slachtoffer van. Maar Schopenhauer zei: eerst ridiculiseren, dan kritiseren.. en het eindigt met accepteren! Over het groeimodel kunnen we het dus eens zijn en die AEX past zich snel genoeg aan met andere in trek zijnde fondsen. Dit is trouwens nu al een ontwikkeling die in gang gezet is. Een budget van meer dan 400 miljard dollars zal in Noord Afrika geïnvesteerd gaan worden in CSP-zonnecentrales. Probleem is de politieke garantie die noodzakelijk is dat de investeringen ‘terroristproof" zullen zijn. Een wereldraad kan dat garanderen.
  4. == Ook hier krijg ik weer geen antwoord. De nivelleringsvoorstellen van Tinbergen zijn mij nagenoeg bekend (– en jij beknibbelde daar alweer op met je beloningsprikkels!). Maar de andere aspecten van het neoliberalisme, zoals het op afstand zetten van allerlei diensten etc/==
  Antwoord.
  Zie integraal hierboven. En dat die wereldraad NOODZAKELIJK is komt doordat de huidige politieke representatie niet deugt en catastrofale uitkomsten laat zien. En inderdaad…; er gaat niets van een leien dakje en ook niet simsalabim en ook niet Suske en Wiske en ook niet de hele rataplan die je er verder bij wilt noemen. Er dient gewoon een REVOLUTIE doorgevoerd te worden in ons allerbelang.
  Tenslotte.
  Menigeen heeft tegen me gezegd, waaronder toch ook verschillende bekende wetenschappers – zie m’n website – dat ik een geniaal plan de mensen heb voorgelegd. Ik wacht op wat publieke ondersteuning. Als ik dood ben hoeft dat niet meer. Zo gaat dat soms ook, ja. Dan ben ik geen gevaar meer. Snap je?
  En NEE! Je hebt niet gekozen dan voor de bestaande ellende, en niet voor de revolutie.
  Prettige dag vandaag en alle dagen erna. Indien er nog vragen zijn; dan verneem ik dat graag… Groet! JB

 52. jan bouma says:

  Opmerking bij nalezing:
  Te verbeteren zin: ==Alleen ik VERLEG de bestedingen. Hoeveel zuiveringsinstallaties, irrigatiewerken, erosiebestrijding, ecologische beschermingen, natuurbeheer en behoud, etc./==

 53. Joke Mizee says:

  1. ="De huidige (verkeerde) praktijk bewijst mijn gelijk."= Nee, dat doet het niet. Je roept maar wat omdat je hebt nagelaten te onderzoeken tegen welke hindernissen men aanloopt. Je impliceert dat er geen andere bottleneck zou zijn dan de onwil van de huidige personen aan de top, en kan dat enkel volhouden door het bestaan van machtige tegenlobbies te ontkennen. Dit keer noem je ze in je reactie wel degelijk (de dictators etc.). Dus vertel nu eindelijk eens HOE jouw integere wetenschappers dit soort snoodaards eronder zullen krijgen – want die zijn veel machtiger dan zij en zullen niet op wonderbaarlijke wijze tot inkeer komen.
  Mijn punt is dat er naast ‘onwil’ ook onmacht, onkunde etc. bestaat. Vandaar dat jouw verhaal met slechts 1 factor (integriteit/corruptie) de lading niet dekt. Onwil om de toestand in de wereld te verbeteren is niet in de 1e plaats aanwezig bij de VN-top, maar bij de tegenmachten. Toch doe je net alsof alleen het woord van een integer persoon hen deemoedig zou moeten maken. Je spreekt hier over ‘vervangen’ – wie had je daarvoor mee willen brengen? Niemand heeft zomaar eventjes meer macht dan zij, enkel omdat we dat met z’n allen besloten hebben. Niemand kan hen afzetten en dus zullen ze blijven dwarsliggen.
  2. ="Een grove misvatting pleeg je daar in de eerste zin: "dat er geen analyse zou zijn van de knelpunten enz." "= Nee, je hebt geen analyse van de feiten gemaakt omdat je slechts gestipuleerd hebt dat het huidige falen te wijten zou zijn aan corruptie. Zoals ik herhaaldelijk heb gesteld zijn er andere oorzaken – het niet meewerken van de andere grote spelers – die je hardnekkig buiten beschouwing laat om maar vol te kunnen blijven houden dat ‘falen = corrupt’.
  Ook van de media veronderstel je dat ze aan het denken gezet zullen worden als iemand het nou maar ’s recht in hun gezicht zou zeggen. Werkelijk, dit is het soort oplossingen dat we uit sprookjesboeken kennen. Hun economische belang zal altijd groter zijn dan dat. Tenzij je ze onder staatscontrole stelt, maar dat kent weer z’n eigen bezwaren….
  Je negeert ook weer mijn argument dat de ogen en oren van de wereldraad, de ambtenaren in hun vaste positie, hen kunnen en zullen bedotten. Hoe weten ze op welke informatie ze kunnen vertrouwen?
  3. Particuliere wapenhandel opereert in het particuliere circuit en heeft dus geen overheidsgeld nodig. Ook het opporrelen van conflicthaarden is niet iets waar ze de overheid bij nodig hebben. Jij schijnt te denken dat je mensen (ook de hordes die daarin mee zouden gaan) aan hun gegeven woord zou kunnen houden, maar dat kan w.b. de Handvesten immers ook niet.
  Wat betreft de controle op de macht wil je nog steeds niet begrijpen waar ik naar informeer, terwijl ik toch duidelijk genoeg geweest ben. Het gaat om de afrekening bij evt. falen. Daarover heb ik je nu al herhaalde malen gevraagd wie de oorzaken daarvan afweegt, op grond waarvan dat gebeurt en bij wie het eindoordeel ligt. (Maar ook hier zal je praatje wel weer op de toer gaan van ‘falen = corrupt’. In dat geval moet ik je weer naar punt 1. verwijzen.)
  4. Verder maakt het weinig uit of je voortaan enkel in duurzame goederen investeert, want mijn stelling was dat het neoliberalisme haaks op democratisering staat. Het gaat me om het consumentisme en de idee dat de overheid de economie moet dienen i.p.v. de mensen (terwijl de mensen er voor de overheid zouden zijn i.p.v. andersom). Inspraak is in zo’n model verworden tot een wassen neus omdat het het zgn. ‘publieke belang’ alleen in de weg kan staan. Bovendien zijn oorlogen en verschillen tussen arm en rijk in het belang van zo’n almaar uitdijend economisch stelsel. Het zal dus op de schop moeten – anders mag het immers sowieso geen revolutie heten.
  Verwacht je nou bovendien dat de wapenindustrie zich om laat scholen om voortaan ploegscharen te fabriceren? Dream on…
  Je plan is voor niemand een bedreiging … was het maar waar! Ook voor het gebrek aan respons zijn legio andere oorzaken aan te voeren – zoals het gehalte van het plan zelf, maar je wil niet eens overwegen het een solide basis te geven.

 54. jan bouma says:

  Punt voor punt.
  Opnieuw.
  1. == ="De huidige (verkeerde) praktijk bewijst mijn gelijk."= Nee, dat doet het niet. Je roept maar wat omdat je hebt nagelaten te onderzoeken tegen welke hindernissen men aanloopt. Je impliceert dat er geen andere bottleneck zou zijn dan de onwil van de huidige personen / enz."
  Antwoord.
  Geenszins roep ik maar wat. De huidige verkeerde praktijk en de "resultaten" bewijzen inderdaad mijn gelijk. Dat kan ook niet anders dan fout gaan wanneer je een foute top handhaaft en aanstelt.
  Ik geef je een zeer actueel voorbeeld uit de praktijk. Berlusconi ligt zwaar onder vuur op dit moment van een Constitutioneel Hof vanwege zijn faux pas door het misbruik van zijn regeringsmacht. Dacht je nou werkelijk dat de Italianen Berlusconi zouden (kunnen) afzenden als HUN integere en niet omstreden representant? Je doet jezelf geweld aan om dit voorbeeld te ontkennen. Idem is dat het geval MET ALLE ANDERE MACHTHEBBERS ter wereld van dit moment en die hun macht misbruiken. Van Mugabe, Gadaffi, Mubarak, Bush (voorheen) maar ook Obama tot aan Balkenende en Kim Jong Il aan toe; zij allen DEUGEN NIET omdat hun ‘legitimatie" niet berust op de volkswil en het hernomen effectieve kiesrecht op basis van de beantwoording van de VRAGENLIJST. Dus hou nou eens op om een evidente praktijk ter discussie te stellen! Je kletst. Maar goed! Inderdaad! Verderop en lager in de hiërarchie zijn het ook geen lieve jongens die, als zou de top integer is, dan maar even op slag integer zullen worden! Ik geef je dat toe. Maar de enige manier om daar tegenop te treden is de controle van en op de macht en die zit bij de top van het wereldbestuur en bij de afgevaardigde die met zijn/haar forum van 192 representanten die macht ook topdown zullen kunnen effectueren. En dus ook corrigerend moet en zal optreden. Je miskent ook hier overigens het totale shock and awe-effect dat vanwege de revolutie over de wereld zal gaan. Ik propageer nogmaals ook de overtuiging van het eigen gelijk bij de kiezer als basis voor diens handelen.
  Problemen krijgen wel de strikt theocratische staten. Ik noem ze maar vast voordat je daar weer mee aankomt. Er mag immers bij de afgevaardigde geen reli – noch partijbinding bestaan. Maar ook die eis dient uitgelegd en begrepen te worden door de massa’s en de kiezer. Ook al om schatplichtigheid te voorkomen kan die binding niet blijven bestaan.
  En dan zeg je: quote == Dus vertel nu eindelijk eens HOE jouw integere wetenschappers dit soort snoodaards eronder zullen krijgen – want die zijn veel machtiger dan zij en zullen niet op wonderbaarlijke wijze tot inkeer komen.==
  Antwoord.
  Ja! Dan breekt zo langzamerhand mijn klomp! Het antwoord luidt immers dan dat de wereldwijde REVOLUTIE hier het antwoord op moet geven WAARBIJ de volken, de kiezers, ja, alle kiezers de controle zich hebben toegeeigend dat de doelstellingen gehaald worden en dus de criminelen in toom. Ik snap werkelijk je probleem niet. Nu berust de macht bij per definitie allemaal de VERKEERDE representanten. Zij zijn niet gekozen op basis van de door de kiezer gegeven antwoorden op de vragenlijst. Verder staan er buitengemeen zware sancties op die dodelijk zijn voor staat en volk indien de UNANIEME afspraken niet worden nagekomen. Zie ‘The world according to Mithras’ ; een uitgebreide discussie die daar over gaat. http://www.vkblog.nl/bericht/182403/The_World_according_to_Mithras.. met 357 reacties (!) die je echt niet allemaal hoeft te lezen.
  2. ==="Een grove misvatting pleeg je daar in de eerste zin: "dat er geen analyse zou zijn van de knelpunten enz." "= Nee, je hebt geen analyse van de feiten gemaakt omdat je slechts gestipuleerd hebt dat het huidige falen te wijten zou zijn aan corruptie. Zoals ik herhaaldelijk enz./==
  Antwoord.
  Ten dele staat dat hierboven uitgelegd. De analyse is WEL gemaakt vanwege het feit dat de antwoorden op de VRAGENLIJST niet corresponderen met de gewenste acceptabele toestand. IN GEEN ENKEL OPZICHT! Natuurlijk zal de commotie groot en ongekend zijn die over de wereld gaat ALS men, de kiezer de macht moet laten. De wereld wordt op z’n kop gezet. Anders is het ook geen revolutie. Van Dale zegt over het begrip revolutie:
  ==re·vo·lu·tie de; v -s 1 plotselinge verandering in de bestaande toestand; algehele ommekeer: industriële ~ omwenteling op het gebied vd productie, veroorzaakt door toepassing vd stoommachine 2 gewelddadige ommekeer in de politieke toestand ==
  En dat bedoel ik. Ongetwijfeld zullen er in het begin saboteurs zijn maar de grote heb ik geëlimineerd. Anders is het geen revolutie en zal er ook geen wereldraad mogelijk zijn. Kanttekening: mijn revolutie is niet "gewelddadig" in de fysieke zin.
  Ik verwerp verder al je toedichtingen dat ik niet (cynisch en pragmatisch) een sluitend systeem offreer.
  Je kunt tegen beter weten in het blijven ontkennen. Ja.
  3. == Particuliere wapenhandel opereert in het particuliere circuit en heeft dus geen overheidsgeld nodig. Ook het opporrelen van conflicthaarden is niet iets waar ze de overheid bij nodig hebben. Jij schijnt te denken dat je mensen (ook de hordes die daarin / enz ==
  Antwoord.
  Vóórdat er sprake kán zijn van handel dient er wel een vraag te bestaan naar die handel! Uiteraard kun je hier ook weer veronderstellen dat (…zoals nu!) tegelijk met de VN-vredehandhavingstroepen ook de wapens voor de kindsoldaten aankomen in Afrika maar… dan verklaar ik je voor gek. Productie en handel zal nog slechts ten dienste staan voor een internationale politionele handhavingsmacht. Controle op de handhaving is van een geheel andere orde dan wat we nu zien. Laat anders maar zitten, ja. Die wereldraad als dit niet getackeld wordt.
  4. == Verder maakt het weinig uit of je voortaan enkel in duurzame goederen investeert, want mijn stelling was dat het neoliberalisme haaks op democratisering staat. Het gaat me om het consumentisme en de idee dat de overheid de economie moet dienen i.p.v. de mensen /enz. ==
  Antwoord.
  Je eerste zin is totale onzin. Ik ga er zelfs niet van uit dat ik ga voorschrijven wat economisch gezien "duurzaam" is of niet. Het gaat er om dat ik niet verwerp de stimulansen voor de volken die nodig zijn om totale inertie te voorkomen. PLUS dat ik giga-verschuivingen voorstel in de bestedingen van de totale jaarlijkse defensieuitgaven van alle landen. Op dit moment ca. 2000 miljard dollar. Zie de voorstellen hierboven. Verder gaat het er om dat je de UITWASSEN bestrijdt van dat neoliberalisme (wat ook maar een term is). Ik ga ook niet "het consumentisme" bestrijden maar een integer besluit van de wereldraad om niet de laatste tonijn te vangen kun je wel verwachten. Ik noem maar een praktisch voorbeeld.
  De verschillen tussen arm en rijk.
  Binnen het hele voorziene scenario zullen die (dramatische) verschillen kleiner worden. Ook al omdat de excessen niet meer mogelijk zijn. Maar ook omdat gewerkt zal moeten worden aan dat Tinbergenmodel. Want de wereldraad zal ook besluiten dat de migratiestromen over de wereld alleen effectief kunnen worden bestreden door de oorzaken van de migratie weg te nemen. Maar verwacht niet dat dat één, twee, drie en simsalabim in een weekje of zo geregeld is. Maar jij doet HELEMAAL NIKS dan zeuren en klagen en met NIKS komen net zoals al je voorgangers dat al 3000 jaar deden.
  Opmerking. In het jaar 2050 verwacht men ca. 9,3 miljard wereldbewoners. Laten dat er 500 miljoen minder zijn door de economische crisis en wat oorlogen of zo.. Dan voorspel ik sowieso binnen één generatie het einde van de mensheid. But so what? De planeet draait wel door.
  Tenslotte.
  Je verwijt mij nog al wat! De domheid van de mensheid!
  Laat ik je dit zeggen. Galileo Galileï en Copernicus moesten van de RK Kerk en het domme volk ook wel erg lang wachten op hun gelijk. Dus… Even dimmen graag voordat je mij de domheid van de mensen in de schoenen wilt schuiven. Domheid is per definitie een hardnekkige kwaal gebleken en al 3000 jaar duurt. En dankzij mensen zoals jij hou je die domheid in stand. En de domheid vloeit voort uit het onbegrip.
  Vraag.
  Wat doe je eigenlijk als er ineens meer ondersteuning komt van mensen van naam en faam voor mijn wereldraad? Dus niet alleen van die al genoemde maar ook wetenschappers van bijv. het NWO? Ben je dan ook "ineens" bekeerd? Zal wel moeten, hè?

 55. Joke Mizee says:

  1. Jan, door voorbeelden aan te dragen van onintegere lieden bewijs je geenszins dat er niet nog andere factoren in het spel zijn waar ook integere personen hun hoofd aan zouden stoten – invloeden van BUITENAF.
  "alle kiezers de controle zich hebben toegeeigend dat de doelstellingen gehaald worden en dus de criminelen in toom." Dat is je reinste waanzin: ‘en dus de criminelen in toom’! Ik informeer de hele tijd al naar de criminelen onder de multinationals en hoe je DIE in toom dacht te houden. Zij zijn de machtigen der aarde. Erken je die realiteit überhaupt??
  2. En wéér verwijs ik je terug naar het feit dat je wel degelijk de reden zult moeten onderzoeken – lees wat ik bij punt 1. telkenmale schreef! Falen is NIET per definitie door corruptie (oftewel opzettelijk), omdat er tegenmachten in het spel zijn waar de raad geen vat op heeft.
  Ik gaf voorbeelden van de belangen en de invloed van de economische grootmachten, de media en de ambtenarij – maar je gaat er wéér niet op in! Dit zijn de stoorzenders waar je wereldraad niet tegenop zal kunnen boksen – al helemaal niet binnen een half jaar!
  3. Wapenhandelaren creëren heus hun eigen vraag wel, Jan! Als je de Hutu’s en de Tutsi’s tegen mekaar opstookt houdt geen integer mens dat tegen.
  Tweede alinea ga je niet op in – klaarblijkelijk omdat je daar geen weerwoord op hebt…
  4. Je gaat totaal niet in op wat ik zei over de verhouding tussen neoliberalisme / consumentisme en democratisering. In deze vorm van kapitalisme is de mens slechts batterijvee. Je verkoopt je ideeën alsof het een revolutie o.h.g.v. democratisering in zou houden, maar uit je antwoord valt af te leiden dat het na het ‘ja of ja’-referendum weer mondje dicht en aan de melkpomp is geblazen. Ik daarentegen kom met voorstellen waarin democratisering centraal staat. Dus kom mij niet aanzetten met loos geblaat dat ik ‘met niks kom’ – jij bent degene die met niks komt, ’t is een dooie mus als het om inspraak gaat.
  Nogmaals: ik ben totaal niet onder de indruk van naam en faam – slechts van argumenten.

 56. jan bouma says:

  1. Invloeden van BUITENAF. En andere oorzaken. Waardoor een integere wereldraad niet succesvol zou kunnen functioneren.
  Antwoord.
  Natuurlijk. Je kunt iedere keer wel iets prakkiseren! Ik hou mij bezig met de grote oorzaken en problemen die domweg te tackelen zijn. Sterker nog. A l s de voorstellen uitgevoerd worden die uitvoerbaar zijn kun je je daarna focussen op wat er nog niet goed functioneert. Je bagatelliseert bij voortduring de essentiële grote zaken (en een wereldrevolutie van ongekende omvang) die te regelen zijn en controleerbaar zijn en uitvoerbaar zijn. Je ontkent gewoon de hele revolutie. De vragenlijst. Het wereldwijde mandaat van de kiezer.
  Je kletst maar raak.
  Wat is je probleem?
  Je gaat totaal niet in op mijn argumenten. Ik geef je nogmaals toe dat niet 1,2,3 alles perfect binnen 1 week zal gaan verlopen maar we zullen aan de revolutie niet ontkomen. En we hebben bewijzen genoeg dat het al 3000 jaar fout gaat. Er is geen andere keuze. Terzake de criminelen onder de multinationals (en die nog machtiger zijn) hebben we ooit al eerder besproken. Ik stelde toen dat ik liever te maken heb met een handvol internationale grote ondernemingen die zich gewoon hebben te houden aan de internationale rechtspraak en de afspraken met de wereldraad. Idem kunnen met de multinationals afspraken gemaakt worden inzake arbeidsrecht, inkomen, en zaken die vallen onder de UVRDM. Dat is allemaal mogelijk via een wereldraad. Separate landen zijn daartoe niet in staat. Je ridiculiseert de samenhangende macht van zo’n wereldraad. Juist als er internationale afspraken gemaakt moeten worden is zo’n wereldraad effectief. Maar goed… je hebt weer wat opgeworpen dat ik nu weerlegd heb. Ongetwijfeld is er meer te bedenken. Zoals: zie punt 2 van je verhaal.
  Voor verder een wetenschappelijk bewijs van jouw en mijn stellingen verwijs ik je naar mijn betoog van 8 oktober en 9:17 uur. We vervallen anders in de herhalingen.
  2. == En wéér verwijs ik je terug naar het feit dat je wel degelijk de reden zult moeten onderzoeken – lees wat ik bij punt 1. telkenmale schreef! Falen is NIET per definitie door corruptie (oftewel opzettelijk), omdat er tegenmachten in het spel zijn waar de raad geen vat op heeft.==
  Antwoord.
  a) over de "tegenmachten".
  Die bestaan inderdaad dankzij de steun van grote lobbys. Indien jouw veronderstelling is dat de kiezer en dus de wereldraad – er is geen verschil wegens het mandaat – die grote bepalende lobbys niet binnen de door de wereldraad gewenste wettelijke kaders kan houden FAALT uiteraad het hele systeem. Maar ook hier verwacht je dat of Mohammed of de Berg bewegen zal… terwijl DE PRAKTIJK zal zijn dat de grote lobbys geen steun zullen kunnen verlenen aan de "tegenkrachten". Ook dit vorige punt bewijst zich met een verwijzing naar 8:10 – 9:17 uur. Het gaat iedere keer om je inschattings- en voorstellingsvermogen van wat de geredelijke gevolgen zullen zijn.
  Ik bestrijd en verwerp al hetgeen je hieromtrent stelt.
  3. ==Wapenhandelaren creëren heus hun eigen vraag wel, Jan! Als je de Hutu’s en de Tutsi’s tegen mekaar opstookt houdt geen integer mens dat tegen.==
  Antwoord.
  Daarvoor is het voldoende dat ik mijn antwoord van 21:41 uur kopieer:
  ==Vóórdat er sprake kán zijn van handel dient er wel een vraag te bestaan naar die handel! Uiteraard kun je hier ook weer veronderstellen dat (…zoals nu!) tegelijk met de VN-vredehandhavingstroepen ook de wapens voor de kindsoldaten aankomen in Afrika maar… dan verklaar ik je voor gek. Productie en handel zal nog slechts ten dienste staan voor een internationale politionele handhavingsmacht. Controle op de handhaving is van een geheel andere orde dan wat we nu zien. Laat anders maar zitten, ja. Die wereldraad als dit niet getackeld wordt.==
  Je gaat overigens ook in het geheel niet in op de macro-economische effecten van de voorstellen in het kader van die 2% ‘tige conversie.
  4. ==Je gaat totaal niet in op wat ik zei over de verhouding tussen neoliberalisme / consumentisme en democratisering. In deze vorm van kapitalisme is de mens slechts batterijvee. Je verkoopt je ideeën alsof het een revolutie o.h.g.v. democratisering in zou houden, maar uit je antwoord valt af te leiden dat het na het ‘ja of ja’-referendum /enz==
  Antwoord.
  Volstrekt onjuist wat je daar stelt. Zie: (ik kopieer maar weer even)
  ==Je eerste zin is totale onzin. Ik ga er zelfs niet van uit dat ik ga voorschrijven wat economisch gezien "duurzaam" is of niet. Het gaat er om dat ik niet verwerp de stimulansen voor de volken die nodig zijn om totale inertie te voorkomen. PLUS dat ik giga-verschuivingen voorstel in de bestedingen van de totale jaarlijkse defensieuitgaven van alle landen. Op dit moment ca. 2000 miljard dollar. Zie de voorstellen hierboven. Verder gaat het er om dat je de UITWASSEN bestrijdt van dat neoliberalisme (wat ook maar een term is). Ik ga ook niet "het consumentisme" bestrijden maar een integer besluit van de wereldraad om niet de laatste tonijn te vangen kun je wel verwachten. Ik noem maar een praktisch voorbeeld.==
  (Je mag niet jokken, Joke… wel graag goed lezen!)
  Idem ik aanvullend kan kopieren:
  ==De verschillen tussen arm en rijk.
  Binnen het hele voorziene scenario zullen die (dramatische) verschillen kleiner worden. Ook al omdat de excessen niet meer mogelijk zijn. Maar ook omdat gewerkt zal moeten worden aan dat Tinbergenmodel. Want de wereldraad zal ook besluiten dat de migratiestromen over de wereld alleen effectief kunnen worden bestreden door de oorzaken van de migratie weg te nemen. Maar verwacht niet dat dat één, twee, drie en simsalabim in een weekje of zo geregeld is. Maar jij doet HELEMAAL NIKS dan zeuren en klagen en met NIKS komen net zoals al je voorgangers dat al 3000 jaar deden.==
  Over de "democratisering" die je zegt centraal te stellen en als jouw "alternatief" ziet merk ik op wat ik al eerder opmerkte (zie 1 oktober; 18:39 uur alwaar ik een voorbeeld van die "directe democratie" van je becommentariëer als volgt:
  ==Opmerking 2
  De foute belangenbehartiging in je (verondersteld) lokaal sloopprojectje is idem het gevolg van hetgeen ik hierboven stelde. Ik houd staande dat het onmogelijk is om zonder delegatie aan de juiste personen een effectieve en integere politiek te bedrijven. Het wordt in jouw model een complete chaos. En je moet mij dat niet verwijten; ’t Is gewoon het gevolg van je directe democratie. Als die goed georganiseerd is kan die delegatie ook geen obstakel zijn.==
  Bovendien voeg ik daar aan toe dat ik eerder heb aangegeven dat "de kiezer", de burger, de onderdaan, de wereldburger, de dorpeling en de stedeling NIET ZITTEN TE WACHTEN op jouw "directe politieke democratietjes". Politiek is saai. Politiek wordt dus gedelegeerd. En alleen………… ik herhaal aleen….. als het niet goed gaat begint het volk te morren. Nu gaat het al 3000 jaar niet goed. Dan wordt het wel eens tijd dat er orde op zaken gesteld gaan worden. Vandaar de revolutie! Vandaar de VRAGENLIJST. Vandaar eindelijk de oplossingen. ik hoop dat het allemaal niet te laat is. We hadden de revolutie, zoals gezegd, in 1972 al als noodzakelijk moeten onderkennen en doorvoeren.
  Met mensen zoals jij die op de rem trappen, plus uiteraard de belanghebbende politici, de belanghebbende intelligentsia, de belanghebbende reli’s en de belanghebbende pers en media… zal het nog wel even duren VOORDAT ik de domheid zal hebben doorbroken.
  Pick your choice!

 57. Joke Mizee says:

  1. Nou, nou: "Je kunt iedere keer wel iets prakkiseren", "Je kletst maar raak"… Raak is-ie wel, zo te zien! Het zou tijd worden, want het is nu een keer of 100 dat ik het onder je aandacht probeerde te brengen…
  Ja, er zijn andere spelers die humanitaire inspanningen torpederen, het is de invloed van multinationals en lobbyisten die ervoor zorgt dat ze falen – niet de onwil van de politieke top. Je bent een dwaas als je denkt dat deze criminelen zich ooit aan regels zullen houden – net als de maffia zijn zij oppermachtig, maar dan nog veel groter. Multinationals hebben alle touwtjes in handen en zullen zich niks gelegen laten liggen aan 192 lieden die nog nooit tegenover zoveel macht gestaan hebben. Het feit dat je daar niet eens een vermoeden van hebt toont aan dat je conclusies zijn gebaseerd op een kinderlijk naieve voorstelling van zaken, zonder enig benul van de werkelijkheid.
  Ga in vredesnaam eens wat boeken van hedendaagse politieke denkers lezen! Dan zul je hopelijk door gaan krijgen dat de politiek niet de touwtjes in handen heeft en dat de (werkelijke) machtigen der aarde over lijken gaan bij enig tegenstreven.
  Verwijs me niet terug naar je eerdere reacties, Jan – in tegenstelling tot jou lees ik secuur en als ik iets naar voren breng dan is daar aanleiding toe. Als je gaat knippen en plakken dan kan ik ook wel mijn eerdere reacties weer gaan inplakken. Doe nou maar gewoon moeite om op inhoud in te gaan met zuivere argumenten.
  2. ="terwijl DE PRAKTIJK zal zijn dat de grote lobbys geen steun zullen kunnen verlenen aan de "tegenkrachten""= De lobbies ZIJN de tegenkrachten, dwaas die je bent! En niks 9:17, want dat gaat hier helemaal niet over. Je kan bestrijden en verwerpen wat je wil, maar overtuigt me op zo’n wijze des te minder.
  3. Ik reageerde op jou door te stellen dat wapenhandelaren hun eigen vraag kunnen creëren. Dan is het dus onzin om dat te gaan ontkennen door hetgeen je daarvóór zei te gaan herhalen. Ook logistiek is er geen enkel probleem voor hen. Tenzij je natuurlijk alsnog in details kunt treden hoe dat te tackelen valt.
  Je conversie heeft er geen moer mee te maken, want ik heb het over een geheel ander circuit. Als politieke investeringen wegvallen, zal de wapenhandel op andere terreinen haar invloed en haar winsten opschroeven.
  4. Wederom ga je niet in op de positie van burgers binnen het huidige systeem. Aangezien je zo hoog opgeeft van het revolutionaire gehalte van je plan, wil ik onderzoeken in hoeverre er sprake is van werkelijke democratisering. Dat valt dus bitter tegen, gegeven je reacties daarop. We blijven stemvee, ondergeschikt aan de macht van anderen. Zelfs de vragen die we naar voren brengen zijn van tevoren al beantwoord – en dat was dan weer dat. Dàt wordt bedoeld met consumentisme etc. – met tonijn heeft dat niets van doen.
  Wat je verder stelt over directe democratie wordt compleet onderuit gehaald door de praktijk van Porto Alegre – zie de tekst van dit blog. Weet je nou waarom ik zoveel weerstand tegen je ideeën heb – naast dat naief en te weinig doorwrocht zijn? Ze zijn niet werkelijk democratisch, en enig optreden van ‘revolutie’ zal hooguit zelfs daar tegenin druisen. (Zie je voortdurende verzet tegen controle op je ‘integere’ raad.) Bovendien ben je te lui om de input van anderen tot je te nemen, zuiver te argumenteren en je denken enigerlei mate te ontwikkelen.

 58. jan bouma says:

  De discussie dreigt weer een soort "welles/nietes" te worden ten aanzien van niks anders dan inschattingen van gedragspatronen en inschattingen over de machtsuitoefening en inschattingen over de effectiviteit van de contrôlemechanismen en inschattingen over de gevolgen van een REVOLUTIE en inschattingen van de IMPACT die die zal hebben, etc. etc. Inderdaad! Je kletst maar wat raak.
  Dan matig je je ook nog aan dat je over alle zaken het ABSOLUTE OORDEEL EN DE WIJSHEID IN PACHT ZOU HEBBEN. En je matigt je ook nog met arrogantie aan "dat ik maar ‘ns wat moet gaan lezen, en zo.." Als aanhanger van Noam Chomsky zeker? En dat ben ik overwegend. Je kletst maar wat raak. Je degradeert en passant ook mensen als H.J.A. Hofland; lees m’n boek zou ik zeggen. Daarin komt hij veelvuldig voor. Ik dacht dat je zijn visies hoog achtte?!
  Goed! Daar gaan we weer met je ‘verhaal" dat overwegend alleen bestaat uit heel hard roepen "Nietes" zonder enige onderbouwing of bewijsvoering.
  ==Ja, er zijn andere spelers die humanitaire inspanningen torpederen, het is de invloed van multinationals en lobbyisten die ervoor zorgt dat ze falen – niet de onwil van de politieke top. Je bent een dwaas als je denkt dat deze criminelen zich ooit aan regels zullen houden – net als de maffia zijn zij oppermachtig, maar dan nog veel groter. Multinationals hebben alle touwtjes in handen en zullen zich niks gelegen laten liggen aan 192 lieden die nog nooit tegenover zoveel macht gestaan hebben. Het feit dat je daar niet eens een vermoeden van hebt toont aan dat je conclusies zijn gebaseerd op een kinderlijk naieve voorstelling van / enz.==
  Antwoord.
  Snap je nou werkelijk niet dat die hele alinea, en zin voor zin volslagen onbewezen beweringen zijn?
  De voetstootse aannames erin zijn erbarmelijk. Nu produceer ik geregeld ook juridische stukken en dus zeg ik tegen prietpraat ‘Waar is het bewijs!" van al die tegenbeweringen? Ik doe CONCRETE VOORSTELLEN, ik presenteer DE LEGITIMATIE WERELDWIJD via de kiezer voor de WERELDRAAD, ik heb gepresenteerd een boek, ik heb gepresenteerd uitputtende blogs, ik krijg steeds meer – hoewel langzaam en schoorvoetend – mijn gelijk. En wel vanwege… DE PRAKTIJK. zo staat er een tikkende wereldklok op m’n blog die een tikkende tijdbom wordt genoemd. Klik hem eens aan zou ik zeggen en studeer jij daar nou even op.
  Terzake opnieuw:
  Die multinationals die je zoveel extra macht toekent zijn PER DEFINITIE wel ondergeschikt aan elke regering die weer een onderdeel is van de wereldraad. Ook de sanctionerende machten als politie zijn daaraan ondergeschikt. Nu kun je wel weer gaan veronderstellen dat er niets uitgevaardigd, gecontroleerd en gehandhaafd kan worden, dan kun je inderdaad het wel vergeten dat de mensheid nog overleving heeft, en dus zal er geen wereldraad effectief zijn. Nu probeer ik je eindeloos vaak herhaald uit te leggen dat er een VERSCHUIVING komt in wat men noemt HET EIGENBELANG. Het is een Intellectuele Revolutie. Neem die serieus. Je hebt bovendien geen andere keus. En alle regeringen en wereldbewoners hebben ook geen andere keuze. Het is uitstel van executie als die REVOLUTIE er niet komt dan slechts als halfbakken en daardoor waardeloos is.
  2. ==="terwijl DE PRAKTIJK zal zijn dat de grote lobbys geen steun zullen kunnen verlenen aan de "tegenkrachten""= De lobbies ZIJN de tegenkrachten, dwaas die je bent! En niks 9:17, want dat gaat hier helemaal niet over. Je kan bestrijden en verwerpen wat je wil, maar overtuigt me op zo’n wijze des te minder.==
  Antwoord.
  Indien je ook in deze paar regels de enorme contradictie niet onderkent heb ik hiervoor voor niets weer uitgelegd waarom je voetstootse en niet bewezen tegenwerpingen moeten worden verworpen.
  Immers: WIE bepalen nu DE PRAKTIJK? Zijn dat jouw lobbies of is dat mijn wereldwijd gelegitimieerde wereldraad? Ik acht mijn verhaal logischer en vanzelfsprekender in elkaar zitten dan je loze beweringen.
  Uiteraard zullen de sancties vernietigend zijn voor de bestuurders en de multinationals die in de fout gaan. En die zijn met niets te vergelijken met wat men nu presteert. Ik onderschat – ik zeg het je nu weer voor de zoveelste keer – niet dat ik de mens "tot het kwade" geneigd acht en daarop is de RECHTSHANDHAVING met het bevoegde gezag op afgestemd. En dat is totaal iets anders dan wat tot op heden gekend of nageleefd wordt. Hou nou toch eens op deze evident te regelen zaken ter discussie te stellen! Beperk je tot de realiteit die gestoeld is op een totaal andere legitimiteit..
  3. ==3. Ik reageerde op jou door te stellen dat wapenhandelaren hun eigen vraag kunnen creëren. Dan is het dus onzin om dat te gaan ontkennen door hetgeen je daarvóór zei te gaan / enz ==
  Antwoord.
  Ook hieruit blijkt dat je de antwoorden van de kiezers en de legitieme handhavende wereldraad niet serieus neemt. HET belangrijkste besluit van de revolutie is nu juist het stopzetten van de oorlogsvoering om als "middel" tussen de landen te dienen als oplossing van conflicten. Ook hier weer kun je "utopisch!" roepen dan wel een "naïeve gedachte" van me maar zonder dit belangrijke en wezenlijke aspect zal er geen effectieve wereldraad kunnen optreden. Vanzelfsprekend niet. Dit aspect is nu juist één van de allergrootste domheden van de mensheid die al 3000 duurt. Ook hieruit blijkt dat je die kiezer niet serieus wil nemen en ook niet diens mandaat aan een wereldraad. Het heeft geen zin hier tegenin te brengen je verhaal dat die dan aangestelde representanten ook weer niet zullen deugen (want ze zijn wereldwijd op basis van hun integriteit gekozen!) en dat er lobbies zijn want dan kan ik al mijn concrete voorstellen wel vergeten ALS je daarin gelijk zou hebben. Maar… je beweringen berusten op geen bewijs terwijl die van mij aannemelijker zijn. Het gaat om de inschattingen! Weet je nog?
  Lees nog eens wat je schrijft in die zelfde alinea:
  ==Als politieke investeringen wegvallen, zal de wapenhandel op andere terreinen haar invloed en haar winsten opschroeven.==
  Antwoord.
  Dit is compleet in strijd met het voorstel en uitwerking van de conversie. Bovendien is het weer verbazingwekkend hoe eenvoudig je iets in je betoog aan elkaar koppelt als "oorzaak" en "gevolg" terwijl je alleen maar een grove onjuistheid vermeldt (Ik druk me politiek uit!).
  4. ==Wederom ga je niet in op de positie van burgers binnen het huidige systeem. Aangezien je zo hoog opgeeft van het revolutionaire gehalte van je plan, wil ik onderzoeken in hoeverre er sprake is van werkelijke democratisering. Dat valt dus bitter tegen, gegeven je reacties /enz==
  Antwoord.
  Ik herhaal dat het GENIALE van mijn plan nu juist het feit is dat voor het eerst in de geschiedenis aan de kiezer, die burger die jij zo graag direct wilt laten "participeren" in de democratie, alle essentiële vragen worden voorgelegd!! Hij kiest niet uit aan hem voorgelegde partijen, personen en programma’s… NEE… die kiezer gaat nu eindelijk zijn relevante antwoorden ZELF geven aan de politici en NIET ANDERSOM!! Jesus Christ! Snap je dit nou niet; of wil je het niet snappen?!
  Of je begrijpt er kennelijk nog steeds niks van. Je zit vastgeroest in je oude denkpatronen over macht, democratie en representatie en je snapt ook niks van het te maken onderscheid tussen HOOFDZAKEN en BIJZAKEN. Jouw modelletje is misschien goed voor de vraag of het buurthuis ja of nee een nieuwe stoep krijgt… (sic!) , mijn revolutie betreft de toekomst van de mensheid. Het to be or not to be. En dat betekent dus ook dat die kiezer zal beslissen of zijn kinderen wel of niet die toekomst zullen hebben.
  HET IS AFGELOPEN MET DE DOMHEID!
  ALS JE DE KIEZER DE OGEN OPENT EN LAAT KIEZEN VOOR ZIJN BELANG.
  EN DAARDOOR WORDT ZIJN DEMOCRATISCHE PARTICIPATIE OPTIMAAL VERVULD.
  Snap dat nu eindelijk eens. Of laat jij die kiezer liever dom.
  Zoals men vroeger zei: "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm..!"
  En je slotconclusies dat ik niet de democratie zou dienen met die VRAGENLIJST is te bespottelijk voor woorden. Idem een belediging aan die kiezer die je blijkbaar liever dom wilt houden.
  ps.
  Ik zet zo dadelijk die tikkende wereldtijdbom, als Vkblog van @Aad verbaast, hier neer als link.

 59. jan bouma says:

  Zo gezegd, zo gedaan:
  men neme kennis: (of niet): http://www.vkblog.nl/bericht/269292/Tikkende_Tijdbommen

 60. Joke Mizee says:

  Hou eens op met het gebruik van drogredeneringen als het autoriteits-argument, die horen niet in een discussie thuis.
  1. Je beweringen over een revolutie en waar die zal eindigen zijn niets meer dan een voorspelling, te meer daar je in uiterst vage termen blijft. Het is dus nogal een gotspe om te roepen dat ik volslagen onbewezen beweringen doe als ik stel dat multinationals e.a. grootmachten de macht in handen hebben – ipv de politiek. Nog gekker wordt het als men zich bedenkt dat je enkele zinnen geleden nog beweerde Chomsky te hebben gelezen (sic!). "Waar is het bewijs" klinkt nogal onzinnig uit de mond van iemand die op dat moment zelf bevraagd wordt, maar daar kennelijk niet zo van gecharmeerd is….
  =Die multinationals die je zoveel extra macht toekent zijn PER DEFINITIE wel ondergeschikt aan elke regering die weer een onderdeel is van de wereldraad.= Wederom: lees Chomsky, Klein e.a. en de schellen zullen je van de ogen vallen.
  =dat er een VERSCHUIVING komt in wat men noemt HET EIGENBELANG.= Ja ja, dus de multinationals c.s. zullen vele miljarden, hun invloed etc. laten schieten omdat ze ineens het licht zien. Ik noem dat opnieuw een Suske & Wiske-moment, want schurken hebben teveel belangen om tot inkeer te komen.
  2. =WIE bepalen nu DE PRAKTIJK? Zijn dat jouw lobbies of is dat mijn wereldwijd gelegitimieerde wereldraad?= Dat zijn mijn lobbies, die alle touwtjes in handen hebben en meer ‘push’ kunnen genereren dan enige politieke ‘macht’. Niemand handhaaft hen – nu niet en dan niet. Als je dat niet snapt, dan leef je echt in een hol onder de grond. Lobbies, media en ambtenarij zullen zowel zand in de ogen strooien als in de raderen. Echt, lees eens wat (meer/recentere) boeken, ik meen het. Herlees Chomsky.
  Anyway, om hun macht af te breken zou aanhoudend breed verzet meer kans maken dan een gemandateerde afvaardiging (met bovendien een hoog verloop van slechts een half jaar).
  3. Het creëren van conflicthaarden kun je niet tegenhouden, net zoals bij de Hutu’s en de Tutsi’s. Nooit van een burgeroorlog gehoord en hoe een lastig fenomeen dat is? In plaats van de inspanningen van de VN ongezien af te doen als corrupt, zou je er beter aan doen ze te bestuderen om te zien waar ze tegenaan liepen. De wapenhandel heeft de politiek niet nodig. Hun gepook om oude vetes op te stoken alsmede de wapenproduktie en -logistiek zijn in de praktijk vrijwel niet te beheersen. En strijdende partijen zullen niet 1-2-3 ophouden met schieten als de wereldraad uit komt leggen dat we met z’n allen hebben besloten dat ze dat moeten doen. Je kunt dat overal in de wereld zien. Ook dat is dus niet een kwestie van ‘handhaaf dat ’s even’.
  4. Ik herhaal dat mijn punt was dat er van werkelijke democratisering geen sprake is zolang je het economische systeem handhaaft, aangezien dit wars is van inspraak. In je reactie ga je daar niet op in. Ook daar gaat het om economische macht die groter is dan de politieke, en deze in de tang heeft. Ook integere politici zullen zich hieraan alleen kunnen ontworstelen indien ze het systeem omvormen door andere prioriteiten te kiezen dan de economie. Jij keert je echter tegen zo’n omwenteling. Pas dan echter zal de burger meer in de melk te brokkelen krijgen dan het antwoord op de 3 grote vragen mogen geven.

 61. jan bouma says:

  Wellicht is het verstandig Joke om deze nutteloze discussie te staken. Je kunt bij Wittgenstein en Russell daar de redenen voor vinden. Het misbruik van de taal bij Wittgenstein en voor Bertrand Russell gold het ontologische bewijs. Je beroept je niet op de (bekende) filosofen, noch op enige andere autoriteit, maar komt wel aanzetten met verwijzingen naar je "Porte Alegre- model" om er iets mee te "bewijzen". Je verwijst dan verder toch ook weer naar Chomsky (…"die ik maar eens zou moeten gaan herlezen").
  Wat een arrogantie en wat een domheid presenteer je daar.
  Welnu. Ik ken de opvattingen van Chomsky wellicht toch beter. Zie hierna een eerste aflevering van zijn dispuut met Michel Foucault. In dat gesprek worden de machten en tegenkrachten besproken maar geen van beiden bespraken de REVOLUTIE die ik propageer.
  Zie: http://www.youtube.com/watch?v=kawGakdNoT0
  Voorts constateer ik dat je terzake dat ontologische bewijs waar Russell op wijst geen enkele response bood op al mijn overige verwijzingen, Ook niet terzake de verwijzing naar de conclusies die volgen op het Einde van de "tikkende wereldklok".
  Ik hou mij niet bezig met de herbouw c.q. verbouw van je dorpshuis waarin je je "directe democratie" wilt implementeren. Nee! Ik hou mij bezig met evident andere grote zaken die de mensheid aangaan en heb geregeld een uitstekende directe democratische representatie van de wereldburger via het dictum van diens antwoorden op de VRAGENLIJST.
  Het heeft geen zin dat ik m’n tijd verder aan je besteed. Je domheid speelt wel de belanghebbenden in de kaart. En dat was ook al mijn conclusie van ruim een jaar geleden toen wij hetzelfde onderwerp bespraken. De criminelen en de foute regeringsvertegenwoordigers, die niet juist gemandateerd zijn door de volken/ de kiezers, zullen je wel dankbaar zijn dat je je ogen gesloten houdt voor mijn REVOLUTIE en als hun voetknecht fungeerde.
  Misschien zit er ooit nog wel eens ‘een lintje’ voor je in. Of een andere onderscheiding als beloning voor het prototype van de prietpraatverkopende beroepspoliticus.
  Het ga je verder goed.
  En dank sowieso dat ik zo mogelijk toch ’n enkeling,
  die ons verhaal las, de ogen heb geopend.

 62. Joke Mizee says:

  Nee Jan, je misbruikt zelf voortdurend de taal en ook de logica.
  Zo verwees ik niet naar het PA-model maar naar de succesvolle praktijk, in reactie op jouw niet onderbouwde opmerking dat het een chaos zou worden. Typisch trouwens dat je lokale experimenten nu ineens afdoet als kneuterig en minderwaardig in verhouding tot de grote problemen. Op de momenten dat je op mijn blog opduikt gaat het nl. meestal over klein leed, waarvan jij dan met de kreet ‘lees mijn boek’ aankondigt over de oplossing te beschikken. Hoe dan ook: voor alle democratische modellen gelden dezelfde constructie-eisen. Jouw idee is goed, maar de constructie rammelt aan alle kanten.
  En Chomsky was in 1971(!) nog erg jong en naief, vandaar dat je beter zijn recentere werk zou bijhouden ipv hier met dat overbekende debat aan komen zetten, dus wat je daarmee nu weer dacht te bewijzen…? Ik zie trouwens wel degelijk parallellen met wat wij hier bespreken in het utopisme van Chomsky en de skepsis van Foucault – alleen: Chomsky heeft daar duidelijk profit van getrokken door een realistischer visie te ontwikkelen.
  Als ik niet inga op je verwijzingen dan is dat vanwege het gebrek aan relevantie t.a.v. mijn opmerkingen. Ik geef ook altijd aan waarom. Indien je mijn kritiek zou pareren door aan te geven hoe jij dat op zou lossen, waren we er na 4 of 5 replieken uit geweest – maar op deze manier is het letterlijk oeverloos. Je toont je geen aanhanger van de methodiek van Popper, in je onwil om je eigen ideeën op de korrel te nemen teneinde ze verder te ontwikkelen. Sterker nog, je verdenkt me (zelfs nu nog, na al die tijd!) ervan geen revolutie te willen, de urgentie niet te onderkennen etc. – kortom: van ondermijnende motieven. Zelfs enig inzicht in de wetenschappelijke functie van dergelijke bevragingen blijkt nog steeds teveel gevraagd.
  Je beseft dat het hier om een herhaling van onze discussie van ruim een jaar geleden gaat. En toch kom je geen moment met iets nieuws, wat ons verder zou hebben gebracht, dus dan is het niet zo vreemd dat-ie precies dezelfde uitkomst laat zien. Er is geen sprake van enige ontwikkeling in je denken, omdat je je claim dat je de ultieme, perfect oplossing in pacht hebt niet los kunt laten.
  Ook al ben ik een aanhanger van directe democratie, gelijkgestemden zal ik evenmin kritiekloos volgen – precies zoals ik dat bij jou doe. Veel schrijvers op dat vlak verwaarlozen het probleem van de dictatuur van de meerderheid door het af te doen met ‘is het nu dan soms zo geweldig?’. Hoe sympathiek hun ideeën ook mogen zijn, op dat punt hebben ze dan gewoon géén argument. En bij Roel in ’t Veld valt het bv. op dat hij niet wenst te breken met het huidige economische model, wat ik als een minpunt benoem. Maar hij is wat mij betreft een van de besten, omdat hij zijn ogen niet sluit voor de haken en ogen en zijn denken een stijgende lijn vertoont (zo is hij zich inmiddels zeer bewust van de invloed van populisme).
  Als je dit laatste ter harte zou nemen, over het belang van voortdurend testen en daardoor ontwikkelen van de eigen ideeën, dan is al deze energie niet voor niets geweest. Ieder model kent zwakke plekken, zeker als het gaat om een idealistisch model. In plaats van deze te ontkennen kun je beter oplossingen bedenken.

 63. jan bouma says:

  @Joke het komt uit. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/282446/%22…De_mens_is_nietig…%22_in_beeld_gebracht_en…

 64. kryz says:

  Beste Joke en Jan,
  Zijn jullie er al een beetje uit…. ?!
  Moedig voorwaarts!

 65. jan bouma says:

  @Beste Kryz… mensen van goede wil komen altijd tot een vergelijk! En terwille van Jokes standpunten ben ik nu aan het verduidelijken de context van haar opmerkingen inzake ‘de noodzakelijke groei van de economie’ op het blog van @Aad verbaast dat gaat over "leugens". Enfin. Ik verwijs ernaar omdat ik dit blog ook daar zal inlassen. We gaan tenslotte zeker voorwaarts al is het met vallen en opstaan.
  We schrijven vandaag dacht ik 15 november 2009. Ik wens @Joke veel genoegen met de verwijzingen en links.

 66. Marius van Artaaa says:

  Zekers Joke, directe democratie is een schone zaak als we ook eigenaar zijn over hetgeen we beslissen, sociaal rechtvaardig zijn in onze oordelen en integer in ons uitvoerend handelen.
  Ik bedoel dat adviesraden, referenda enz. doorgaans boude meningen opleveren over hoe de ander met zijn vermogens moet omgaan en zich gedragen als de beste stuurlui aan wal met hun ongezouten commentaar zonder verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen.
  Bestuurlijk kent de democratie nauwelijks eigenaarschap, waardoor veel beslissingen ondoelmatig en vaak loos zijn. Men beslist over wat de ander moet doen, maar men heeft verder geen macht over het handelen van die ander en geen aandeel in de uitvoering, al was het maar de regie.
  Qua opinievorming kent de democratie nauwelijks rechtspraak, waardoor veel publieke oordelen onrechtvaardig zijn, valse beschuldigingen bevatten en buiten de orde verkeren.
  Qua participatie kent de democratie nauwelijks medewerking om samen het varkentje te wassen. Besluiten waar je zelf gevolg aan moet geven, maakt je waakzamer voor de uitvoerbaarheid, de rechtvaardigheid en de kwaliteit.

 67. Joke Mizee says:

  De zinsnede "als we ook eigenaar zijn over hetgeen we beslissen, sociaal rechtvaardig zijn in onze oordelen en integer in ons uitvoerend handelen" is als een vertaling van de trias politica wanneer de aspecten elk in orde zouden zijn – en dus niet gescheiden moeten worden gehouden om elkaar te temperen.
  Waar je de uitvoerende macht ook neerlegt – bij een soevereine heerser, het parlement of bij het volk zelf – iedere volksvertegenwoordiging dreigt neer te komen op (de optelsom van) persoonlijke belangen. In tegenstelling tot eenvoudige stemming zoals bij referenda, hebben volksvergaderingen als gunstig bij-effect dat er begrip voor elkaars standpunten ontstaat. Maar er bestaat m.i. niet zoiets als ‘het algemeen belang’ en op z’n slechtst is directe democratie zelfs weinig meer dan een dictatuur van de meerderheid. Feit is wel dat, als we iederéén zijn stem laten horen, het probleem van niet-representatieve spreekbuizen zal worden teruggedrongen.
  Ik vind echter dat onder de huidige status quo de belangen van betrokken personen te snel worden afgedaan als privé-belangen – en het zodoende automatisch afleggen tegen dat imaginaire ‘publieke’ belang van overheden en bedrijven. En wie daar nu mee gediend is is de grote vraag. Maar inderdaad kennen beide alternatieven het bezwaar van eigenbelang en moeten standpunten te allen tijde gewogen worden. Ik pleit voor een ‘heroverweging’, maar blijf inderdaad worstelen met de vraag wie ertoe in staat is om alles en iedereen recht te doen.
  Wat jij voorstelt klinkt als een terug willen dringen van de vervreemding, en in die zin is het zeer kernachtig. Het is me echter niet duidelijk waar je aan refereert met ‘de democratie’ (welk type, in vergelijking tot wat?) en waar je precies heen wil.
  ‘Eigenaar’ is de wetgevende macht, want zij beheert het geld. De overheid stoot echter steeds meer eigendom af, en ik vind marktwerking toch niet de directe democratie dienen. Moet de overheid volgens jou wel of niet ‘macht hebben over het handelen van de ander en een aandeel in de uitvoering’ om een betrokken overheid te zijn? Of vind je dat de markt beter in staat is beslissingen te nemen?
  "Qua opinievorming kent de democratie nauwelijks rechtspraak,…" Wat wil je daar dan mee? Een directere vorm zou juryrechtspraak zijn, maar dat lijkt me geen verbetering… Dan liever strakkere ‘steunpilaren van de democratische rechtsstaat’: het schijnt dat er eindelijk een wet in de maak is om besluiten te kunnen toetsen aan de grondwet.
  De medewerking tenslotte is een taak van uitvoerende macht, die in dienst zou moeten staan van degenen die ze vertegenwoordigt. Er was laatst een raadslid bij ons die beweerde dat hij echt niet met de vuilophalers kon gaan praten, omdat dat zijn kaderstellende rol in het geding bracht of zoiets! Ze hebben die rol dusdanig opgeklopt met belangrijkheid dat ze vergeten dat ze gewoon 1 van de machten dienen te zijn, en niet daarbóven staan (of gewoon aan de kant van het stadsbestuur, waar alles allang beklonken is).
  Wat daarnaast vooral in het oog springt is het onvermogen van de politiek om haar macht te delen, er is nauwelijks invloed mogelijk. Er is weinig oog voor wat niet in het eigen nauwe straatje past en sociale tegendruk – vanuit wetenschap, directe actie e.d., wat Kees Schuyt de ‘steunberen’ noemt – wordt straal genegeerd. Dat vooral staat sociale rechtvaardigheid in de weg: het gaat alleen nog maar om prestige.

 68. Jan Bouma says:

  Als ik me beperk tot deze alinea: (kwam bij toeval langs).
  ==Waar je de uitvoerende macht ook neerlegt – bij een soevereine heerser, het parlement of bij het volk zelf – iedere volksvertegenwoordiging dreigt neer te komen op (de optelsom van) persoonlijke belangen. In tegenstelling tot eenvoudige stemming zoals bij referenda, hebben volksvergaderingen als gunstig bij-effect dat er begrip voor elkaars standpunten ontstaat. Maar er bestaat m.i. niet zoiets als ‘het algemeen belang’ en op z’n slechtst is directe democratie zelfs weinig meer dan een dictatuur van de meerderheid. Feit is wel dat, als we iederéén zijn stem laten horen, het probleem van niet-representatieve spreekbuizen zal worden teruggedrongen.==
  kan de kiezer, de burger, door invulling van die vragenlijst terzake de belangrijkste hoofdzaken een
  antwoord en dus sturing geven aan zijn mandaatstelling naar de uitvoerenden. De kiezer wordt voor het eerst in de geschiedschrijving dan eindelijk eens geconfronteerd met de wezenlijkste vragen waarop hij het antwoord moet geven en wordt dan aan de basis ook verantwoordelijk. Zo hoort het.
  Nu kan hij kiezen uit wat hem wordt voorgelegd aan programma’s en personen van die programma’s. Ik stel dus nog maar eens aan de orde De Intellectuele Revolutie. Zie verder wat we hierboven al wisselden.
  ps
  Joke… iets geheel anders: plotsklaps moet ik aan Irène Prinsen denken; een vrnl in Corten Staal werkende beeldhouwster maar ze is ook filosofe en woont in Leiden (Hazerswoude) dacht ik…
  Niet bij brood alleen; snap je. Ik ken haar redelijk goed en ze maakt fantastisch werk. Zie haar website. Misschien interessant voor de dames.

 69. Joke Mizee says:

  Nee Jan, ga nou niet de hele discussie opnieuw voeren alsof-ie niet heeft plaatsgevonden. Ik keer me ook tegen programma’s, maar jij op jouw beurt bent tegen directe democratie – en dat is veelzeggend wat je claim van een bottom-up karakter betreft. Het zit ‘m niet in je vragenlijst – en die intellectuele revolutie is ook allemaal prima – maar in het feit dat je checks & balances rammelen. Plus dat je het machtsveld verwaarloost en hoe de geschikte mensen te vinden. Daar heb je nog steeds geen afdoend antwoord op weten te geven.

 70. jan bouma says:

  @Joke..00:29
  Je maakt een redelijk fatale denkfout. Laat ik die fout eens demonstreren aan de praktijk van dit moment.
  De huidige Russisische president Medvedev zou zich wat mij betreft hebben kunnen kandideren vanuit die integere basis zoals de kiezer verordonneerde om gekozen te worden. Voor een half jaar zou hij het Russissche volk, de natie, hebben kunnen representeren want ik acht hem een integere kandidaat zelfs als outsider.
  Medvedev blijkt ook niet 1, 2, 3, de terroristische aanslagen, zoals op die sneltrein Moskou – St. Petersburg te hebben verhinderd. Ergo: in de veelheid van spelende belangen heeft hij topdown middels zijn representerend apparaat die aanslagen niet weten te verhinderen.
  Bedenk je nu eens dat er in het geheel geen door het volk alom geaccordeerde integere landenvertegenwoordiger zou zijn?! Dan kun je elke verbetering van het menselijke lot wel vergeten.
  Dus: je verwijt mij een tekort schietende "checks and balances". Ten onrechte.
  Want als je aan de top al niet de juiste integere personen weet te benoemen kun je het downstairs zeker wel vergeten. Mijn wereldrevolutie houdt nu juist in:
  a) verander sowieso het benoemingsbeleid en de aanstelling van de topvertegenwoordiger
  b) maak de kiezer daar verantwoordelijk voor
  c) die kiezer zal zich dan ook verbonden weten met de beoogde doelstelling en dus…
  d) de rechtshandhaving.
  Dat hierbij de uitvoerende en controlerende macht als politie en justitie dan ook niet corrupt zal moeten
  zijn lijkt me evident. Het volk zal daarop toezien en ook een "pers en media" die het nu eindelijk zullen begrijpen want dat opportunistische segment kiest toch altijd de zijde van de overwinnaar en als het goed is is dat HET VOLK, DE KIEZER.
  Mijn blauwdruk is glashelder voor een totale oplossing. Het vergt alleen moed en wat erkenning om
  de oplossing te aanvaarden. Naar mijn menig gaf ik je een afdoend antwoord maar het staat je vrij – uiteraard – om weer iets anders te bedenken waardoor mijn voorgestelde REVOLUTIE niet zou werken. Prima zelfs! Want ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben alhoewel… iedere keer het tegendeel blijkt!

 71. Joke Mizee says:

  Geen idee wat je ermee wil zeggen dat Medvedev het niet kon verhinderen (en het, na ‘ergo’, doodleuk letterlijk te herhalen…). Aangezien je meermalen falen en corruptie aan elkaar gelijk hebt gesteld denk ik niet dat het voor jou hetzelfde betekent als voor mij.
  =Bedenk je nu eens dat er in het geheel geen door het volk alom geaccordeerde integere landenvertegenwoordiger zou zijn?!= Er niet zou zijn, of niet te vinden zou zijn? Zolang je geen criteria voor integriteit kunt geven, is het sowieso nog steeds geen goed plan omdat je niet weet hoe je corruptie kunt voorkomen.
  Wederom herhaal je wat de revolutie in zou houden, terwijl het erom gaat hoe die ch&b functioneren. Vervolgens geef je een uitleg aan het begrip ‘de uitvoerende en controlerende macht’ die een eerdere vrees van mij bestendigt, nl. dat je niet eens weet welke de 3 machten zijn en hoe ze zich verhouden. Dan komt weer zo’n naieve opmerking over de media, alsof die er geen belang meer bij zouden hebben het volk, hun meester, een rad voor ogen te draaien. Sensatie zal nog altijd de verkopen doen stijgen. Maar hoe volk, media en justitie nou samen de boel moeten controleren, op basis van wat en onder toezicht van wie – dat vertel je nog steeds niet.

 72. jan bouma says:

  En jij vertelt niet wat je bezwaren zijn om dat abcd’tje tegen te houden:
  ==
  a) verander sowieso het benoemingsbeleid en de aanstelling van de topvertegenwoordiger
  b) maak de kiezer daar verantwoordelijk voor
  c) die kiezer zal zich dan ook verbonden weten met de beoogde doelstelling en dus…
  d) de rechtshandhaving
  ==
  Hierboven staat een r e v o l u t i e .
  Zolang je daar de impact niet van begrijpt blijft een zinnige discussie erover tamelijk vruchtenloos.
  Ik gaf met dat voorbeeld van Medvedev aan dat inderdaad niet "simsalabim" en 1,2,3 er een rechtvaardige niet corrupte niet gewelddadige samenleving zal ontstaan na een integere benoeming – zie die selectieprocedure en de voorwaarden over HOE (- niet zeuren dus -) van de tot standkoming van die TOP. Maar dat je ZONDER al helemaal bent verloren. Alles is namelijk beter dan wat we nu verkiezen aan egomaniakken die de kiezers nu representeren.
  De regering en de controlerende macht (het parlement) zal in een democratie geen tegengestelde doelen kunnen hebben. Daarom zeg ik dat het repressieve apparaat politie en justitie voor de handhaving doordrongen zal moeten zijn (en ook zal hebben moeten accepteren) hetgeen een integere top wil die op zijn beurt weer gefundeerd en gemandateerd is door de kiezer.
  Op veel plaatsen op de wereld bestaan die omstandigheden niet. Dat is geen vrijbrief om dat niet te veranderen. Die verandering/revolutie begint als veenbrand hier binnen de veronderstelde wel werkende democratiën.
  Ergo: ik zie werkelijk je probleem niet.

 73. Joke Mizee says:

  En jij vertelt niet wat je bezwaren zijn om dat abcd’tje tegen te houden
  Integendeel, ik vertel ze je net – voor de zoveelste maal – maar krijg van jou wederom geen inhoudeijke repliek. Niet dat ik dat nog verwacht had…
  Over Medvedev had ik dus toch gelijk: omdat hij niet perfect is noem je hem corrupt. Iemand ongeacht zijn intentie van corruptie verdenken is een redenering van een ongehoord simplisme en volkomen uit de lucht geplukt. Ik hoor het alweer: de guillotines zullen overuren gaan draaien.zie die selectieprocedure en de voorwaarden over HOE (- niet zeuren dus -) van de tot standkoming van die TOP.
  Daar vroeg ik niet naar, maar naar het hoe van de checks & balances, kijk maar: "hoe volk, media en justitie nou samen de boel moeten controleren, op basis van wat en onder toezicht van wie". Ik wil graag horen hoe die procedure is (wie heeft welke taak?), zonder allerlei vaag gedraai er omheen over hele andere dingen.De regering en de controlerende macht (het parlement) zal in een democratie geen tegengestelde doelen kunnen hebben.
  Kijk, en dáár schend je dus de trias politica, alsmede de democratie zelf. Op die manier is er nl. feitelijk helemaal geen controle – niet op de top en niet op hun repressieve apparaat – en creëer je een regelrechte dictatuur onder het mom van democratie.
  Je bevestigt hiermee alleen maar dat je systeem hartstikke rammelt. Ofwel je snapt het echt niet, of je doet alsof. In beide gevallen beschrijf je een zinloos kringetje, want ik wil toch echt antwoord op m’n vragen.

 74. jan bouma says:

  Je maakt nu weer een kardinale vergissing met je quote
  ==
  Over Medvedev had ik dus toch gelijk: omdat hij niet perfect is noem je hem corrupt. Iemand ongeacht zijn intentie van corruptie verdenken is een redenering van een ongehoord simplisme en volkomen uit de lucht geplukt. Ik hoor het alweer: de guillotines zullen overuren gaan draaien.
  ==
  …ik heb hem HELEMAAL NIET "corrupt" genoemd; integendeel. Ik achtte hem zelfs een mogelijk
  denkbare acceptabele integere kandidaat om voor een half jaar zijn land aan te voeren op het wereldtoneel en uiteraard dan ook te zijn de PM voor z’n binnenland. Voorwaarden heb ik overigens
  genoemd a) geen partijpolitieke binding en b) geen reli-binding. Medvedev zal daar niet aan kunnen voldoen maar desondanks achtte ik hem wellicht acceptabel.
  Je maakt een karikatuur van "het voorbeeld Medvedev". Immers ook een kandidaat die aangesteld is met optimaal klinkende geloofsbrieven zal niet kunnen verhinderen dat d o w n s t a i r s in de lagere bestuurlijke echelons er corruptie zal bestaan. Dat bedoelde ik. Ik zeg dus: "geen simsalabim-oplossing"; geen 1,2,3 oplossing zal een gevolg zijn van een integere TOP-benoeming maar je bent per definitie veel slechter af ZONDER.
  Daarnaast berust in hoogste instantie de sanctionering toch bij de integere Top wiens macht ik per half jaar beperkt heb plus ook nog eens beperkt heb tot de 3 allergrootste HOOFDZAKEN.
  De regulering van die 3 hoofdzaken geeft echter een dermate groot shock-effect en spin-off alsof er mondiaal een meteoriet inslaat. Je miskent het belang en de betekenis van de Intellectuele Revolutie.
  Voorts:
  Ook t.a.v. de rechtshandhaving heb ik gesteld dat "De TOP" van wezenlijk belang is. Men bestudere daarvoor (opnieuw) mijn Vkblog: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en…
  Want dat Wetboek zal leeg blijven en aan corruptie onderhevig bij een foute representatie.
  De Trias Politica doe ik ook geen geweld aan want ik heb in een corrupte maatschappij ook de rechterlijke macht veroordeeld. Het is idd wat naïef om te veronderstellen dat er een scheiding is der machten. Ik herinner je bijv. aan de benoemingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof die politiek van kleur zijn!!!
  Mijn systeem rammelt niet. Mijn systeem dient als een revolutie te worden gezien. Je doet net of het wat gerommel is in de marge. En lees svp mijn gehele Vkblog. Ook waarmee het begint. Dat is getiteld:
  "Nimmer zal het recht niet in het geding zijn".
  Ga terug naar af…:))

 75. Joke Mizee says:

  Je achtte hem een mogelijke kandidaat. Wel, concreter dan dat zal je wel nooit worden over hoe integriteit moet worden bepaald – door een ieders ‘gut feeling’, I suppose. En dat blijf ik dus zwaar onvoldoende vinden.
  Fijn dat je toch nog oog blijkt te hebben voor de factor van het menselijk falen. Over corruptie hogerop, bij economische grootmachten bv., horen we je uiteraard niet, want het bestaan daarvan ontken je. Ondanks het feit dat je beweert Chomsky gelezen te hebben…
  "maar je bent per definitie veel slechter af ZONDER."
  Dat is een loze bewering.
  "Daarnaast berust in hoogste instantie de sanctionering toch bij de integere Top."
  Dus de controle van de top geschiedt door de top. De slager die zijn eigen vlees keurt – en een schending van de trias politica, hoe je het ook wendt of keert.
  "Ook t.a.v. de rechtshandhaving heb ik gesteld dat "De TOP" van wezenlijk belang is."
  Ja – en dan is er dus helemáál niks over van de trias politica en zijn we bij de volmaakte dictatuur aangeland. Dus schei toch uit met je intellectuele revolutie – ‘het volk regeert’ is precies het verkooppraatje waarmee dictaturen aan de man worden gebracht. Je kan het allemaal wel ontkennen, maar het stáát hierboven gewoon: de top controleert zichzelf, er is geen enkele rem op.
  En daar gaan we blindelings op vertrouwen, want dat noemen we revolutie en dat hebben we zo afgesproken? Ik dacht het niet, Jan! Het IS gerommel in de marge om je rechtstreekse verkiezing als revolutie of herneming van het een of ander te durven verkopen – en verder niets te bieden dan dat, vele honderden bladzijden lang.
  Ergo: je wil de trias politica en alle checks & balances opheffen door ze in 1 hand te stoppen. Je zal het glashard blijven ontkennen – maar ondertussen staat het er toch echt. Waarom ben je toch zo fel gekant tegen enige vorm van controle op het systeem? Dit is echt uiterst dubieus namelijk.

 76. jan bouma says:

  Om met je laatste opmerking te beginnen:
  ==
  Ergo: je wil de trias politica en alle checks & balances opheffen door ze in 1 hand te stoppen. Je zal het glashard blijven ontkennen – maar ondertussen staat het er toch echt. Waarom ben je toch zo fel gekant tegen enige vorm van controle op het systeem? Dit is echt uiterst dubieus namelijk.
  ==
  sla je weer de plank volledig mis. Sterker nog ik moet concluderen dat je het nog steeds niet snapt.
  De kiezer, de basis, is verantwoordelijk voor diens politieke representatie maar in een totaal andere vorm dan de huidige. Namelijk zijn politieke vertegenwoordiging zal voor het eerst in de geschiedschrijving in de nieuwe vorm – na de revolutie dus – nu eindelijk dienen te representeren de gegeven antwoorden op de vragenlijst. Je snapt het nog steeds niet, hè?
  Ik ben dus in het geheel niet tegen jouw (waardeloos gebleken) "systeem" om de macht te controleren maar laat die contrôle nu eindelijk eens EFFECTIEF WORDEN ten aanzien van het door de kiezer gekozen programma: zie zijn antwoorden op de vragenlijst. Dat is een dramatische verbetering ten opzichte van de huidige toestand. Vraag: waarom ben jij hiertegen?
  Over de selectieprocedure van de te kiezen representanten hebben we het uitvoerig gehad. Ook hoe die tot stand komt. Zie dus hiervoorafgaand.
  Ook je andere resterende opmerkingen gaan mank aan je verkeerde gevolgtrekkingen. Zo merk je op dat
  ==
  "Ook t.a.v. de rechtshandhaving heb ik gesteld dat "De TOP" van wezenlijk belang is."
  Ja – en dan is er dus helemáál niks over van de trias politica en zijn we bij de volmaakte dictatuur aangeland. Dus schei toch uit met je intellectuele revolutie – ‘het volk regeert’ is precies het verkooppraatje waarmee dictaturen aan de man worden gebracht. Je kan het allemaal wel ontkennen, maar het stáát hierboven gewoon: de top controleert zichzelf, er is geen enkele rem op.
  ==
  Je bewering is onzin. Immers vanuit de basis van de kiezer geredeneerd moet de huidige ‘Trias Politica’ wel verworpen worden want de rechtshandhavers zijn THANS de direct afgeleidenen van de zittende foute macht die niet beschikken over het enige juiste mandaat van de kiezer: diens antwoorden op de vragenlijst.
  Je snapt het nog steeds niet, hè? Denk nu alleen al bij ons aan "De Raad van State" als ‘rechtsprekend hoogste bestuursrechtelijke beroepsorgaan’. De leden van dat College zijn toch rechtstreeks gerecruteerd vanuit de foute huidige gemandateerden! Zie ook mijn opmerkingen inzake het Amerikaanse Hooggerechtshof.
  In mijn voorstel wordt nu juist de werking van de Trias Politica versterkt en nu eindelijk ook…. GELEGALISEERD door het volk! Je snapt het nog steeds niet, hè!
  Ik laat dus niet ‘De Top" zijn eigen vlees keuren (zoals nu dat het geval is, sic!) maar zorg ervoor dat de kiezer daar verantwoordelijk voor wordt. En dat levert tegelijkertijd de enige en beste contrôle op het systeem.
  Vervolgens noem je iets van mij "een loze bewering’.
  Alweer fout! Ik baseer immers mijn conclusie "dat het sowieso ZONDER mijn revolutie slechter functioneert" op een vernietigende balansopmaking. De kiezer klaagt ook niet voor niets al 3000 jaar over zijn huidige representatie. Ergo: dat ik een loze bewering zou hebben gedaan is onjuist. Zie de praktijk!
  Opmerking.
  Je gaat niet in op het duidelijke adstruerende verhaal dat ik erbij gaf met die verwijzing naar mijn Vkblog. Als er nou iets duidelijk wordt is het wel mijn gelijk dat de huidige ‘Trias Politica’ niet alleen een wassen neus is maar ook niet goed werkt. Begin eens te denken aan mijn REVOLUTIE….

 77. Joke Mizee says:

  = …maar laat die contrôle nu eindelijk eens EFFECTIEF WORDEN ten aanzien van het door de kiezer gekozen programma [..] Vraag: waarom ben jij hiertegen?=
  Voor de zoveelhonderdste maal, Jan: daar ben ik NIET tegen. Het onderwerp van dit blog is nota bene ‘directe democratie’! (En daar ben jij om e.o.a. vage reden wel tegen!) Je opmerking gaat bovendien helemaal niet over ‘controle’, maar over de opdracht en de aanstelling – iets geheel anders dus.
  =In mijn voorstel wordt nu juist de werking van de Trias Politica versterkt=
  Nee, want uit je vorige reactie blijkt dat je de 3 machten in 1 hand wil concentreren, waardoor ze elkaar niet in balans kunnen houden c.q. beteugelen – integendeel: ze worden door jou opgeheven.
  =Ik laat dus niet ‘De Top" zijn eigen vlees keuren (zoals nu dat het geval is, sic!) maar zorg ervoor dat de kiezer daar verantwoordelijk voor wordt.=
  En ik blijf de vraag herhalen HOE verloopt de procedure rond de terugkoppeling van dat systeem? (Dus niet die van de aanstelling / legitimering, maar van de controle gaandeweg en achteraf.)
  =Ik baseer immers mijn conclusie "dat het sowieso ZONDER mijn revolutie slechter functioneert" op een vernietigende balansopmaking.=
  Maar daarmee heb je nog lang niet aangetoond dat jouw systeem beter functioneert. Door het principe van de scheiding der machten te verlaten creëer je alle valkuilen waardoor een dictatuur zich kenmerkt – dus het is helemaal niet zo denkbeeldig dat dit systeem zelfs nog slechter is dan het huidige.
  We weten allang dat de huidige situatie barst van de manco’s, maar als dat de enige argumentatie is om jouw alternatief aan te prijzen dan is dat zwaar onvoldoende. Tot nu toe heb je nl. nagelaten een ander systeem voor de controle aan te reiken, maar wel alvast de 3 machten op 1 hoop gegooid(!). En niks te ‘revolutie’ want je weet heel goed dat de mensen daarna heus niet allemaal lieve, goede mensen worden. Je laat bovendien de kiezer nog steeds blindelings gissen naar wie integere afgevaardigden zouden kunnen zijn, hoe ze te herkennen. Kortom: ook het nieuwe systeem zou bepaald niet onfeilbaar zijn.
  Aan enigerlei rem op het mandaat van de nieuwe supermacht (tijdens de rit) is dus dringend behoefte, ivm mogelijk disfunctioneren – maar je geeft nog steeds geen antwoord hoe die rem functioneert. Je blijft eindeloos herhalen hoe slecht het nu allemaal is en je vragenlijst en alles – maar dat is geenszins een antwoord op mijn vraag. (Ik wil o.a. weten wat er gebeurt als ze de doelstellingen niet halen: worden ze dan alle 192 corrupt verklaard, of komt er een onderzoek naar de oorzaken?)
  Ik ben exclusief geïnteresseerd in de wijze waarop je de macht (wel of niet) gaat beteugelen, want daar staat of valt alles mee. Daarom wederom aan jou de prangende vraag hoe volk, media en justitie nou samen de boel moeten controleren, op basis van wat en onder toezicht van wie". Ik wil graag horen hoe die procedure is (wie heeft welke taak?).
  [Hint: zolang je blijft volhouden dat de controlerende en de juridische macht in handen van ‘de top’ zijn, is het onmogelijk dat enige andere factie iets van hen kan afdwingen. Vandaar mijn stellige indruk dat je tegen enige vorm van controle of beteugeling bent. Je zal dus voor één van die gedachtenlijnen moeten kiezen: ‘het volk’ ofwel ‘de top’ controleert de top, alvorens mijn vraag te kunnen beantwoorden.]
  Alleen die ene vraag s.v.p. even behandelen, middels een direct antwoord. (Zonder dat eeuwige rookgordijn van dingen die er niks mee te maken hebben. Dat is slechts de vraag ontwijken.)

 78. jan bouma says:

  Zou je eerst willen wijzen op het keiharde en logische feit dat ik al eerder onder je aandacht bracht en dat is dat "het empirische bewijs" HOE een bepaald proces zal verlopen slechts ACHTERAF geleverd kan worden. We hebben dus te maken met:
  a) het voorstellingsvermogen om in te schatten een toekomstige situatie
  b) de vaststelling van het oude systeem dat BEWIJSBAAR niet goed functioneert
  Deze beide conclusies dienen dan te leiden tot de nieuwe situatie zie a).
  Welnu.
  Indien je stap voor stap de revolutie implementeert dan moet ik je corrigeren terzake je foute aannames; zoals je foute aanname dat een wijziging aan de top niets of onvoldoende zou betekenen "downstairs".
  Net zo goed als dat NU geconstateerd wordt dat ik gelijk heb met de stelling: een foute corrupte top levert per definitie ook foute representaties op downstairs en in alle geledingen in de samenleving. (Lees: in het justitiële apparaat, en in de dirigerende taak vanuit de controlerende macht: de kamercommissies; in het provinciale/regionale/lokale bestuur) daardoor NEGATIEF beïnvloed wordt…, mag je ook aannemen dat die foute invloed zal stoppen bij een gewijzigde Top die op integriteitsbasis door de kiezer/het volk is gekozen.
  Het vorengaande gesteld hebbende is toereikend om je cruciale vraag van ‘de contrôle op de macht’ te beantwoorden. Dat wil zeggen als je voorstellingsvermogen toereikend is om deze LOGICA te snappen en te aanvaarden. Anders zou ik zeggen bestudeer nog eens mijn Vkblog over mijn strijd met de corrupte overheid inzake de milieucriminaliteit waar ik mee te maken heb en de HUIDIGE criminelen.
  "…Ken ik…effe vangen de WOZ…!"
  Dat zou een onmogelijke toestand zijn indien er geen corrupte overheid bestond. Zelfs de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie. dhr. D.S. Nava had geen verweer tegen mijn analyses.
  Zie mijn Vkblogs.
  Terugkomend op je vraag: Ik laat de bestaande beroepsmogelijkheden en de rechterlijke macht gewoon in stand. Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad en daarnaast de Centrale Raden van Beroep en de Raad van State, de Nat. Ombudsman kunnen wat mij betreft gewoon blijven bestaan M A A R… vanuit "de Top" zal er een andere wind gaan waaien. Niet langer zal dan het foute systeem prevaleren. Dit is een aanname ja. En… nee, geen bewijs. Dat is ook niet te leveren dan pas ACHTERAF. Toch voorspel ik dat de revolutie niet stopt in zijn effecten bij alleen die te wijzigen Top. Ik heb daarvoor als basis immers die kiezers gemobiliseerd. Maar op een totaal andere wijze dan dat nu gebeurt.
  Voortmodderen met huidige achterlijke structuur van 3000 jaar domheid acht ik nog slechter, ja.
  Ik zou zeggen: gooi je koudwatervrees eens overboord. Erken dat ik gelijk heb. Erken dat ik een geniaal plan de wereld voorhoud. Het enige plan overigens waarop nog een survival van de mensheid misschien mogelijk is.

 79. Joke Mizee says:

  Ff snel, want ik moet zo naar een vergadering:
  * De vraag was wie DE TOP (= de wereldraad) controleert c.q. hun macht beteugelt, en daar gaat je reactie helemaal niet over.
  * Daar moet van tevoren een procedure voor komen en niet achteraf pas. Het gaat immers om garanties tegen ontsporingen van de macht.
  * Ik had je vriendelijk verzocht er geen dingen bij te halen die niet ter discussie staan – zoals de malaise van de huuidige status quo – en daarbij gezegd waarom dat geen argument kan zijn t.o.v mijn vraag.
  Overnieuw dus: hoe, door wie etc. vindt controle op het functioneren van jouw wereldraad plaats? Doe je best, Jan! Zolang je blijft doen alsof je mijn vraag niet begrijpt blijf ik ‘m gewoon herhalen. Dus als je ooit nog eens gelijk van me wil krijgen draai er dan niet langer omheen, want dat leidt beslist nergens toe.

 80. jan bouma says:

  Kort:
  Ook Het Internationale Hof van Justitie – maar dan met een volledige erkenning door alle 192 landen – zal ADVISEREND kunnen optreden naar de wereldraad. Er is UNANIMITEIT vereist door alle 192 landenvertegenwoordigers in de besluitvoering. Dat proces wordt dan ook voor het eerst hanteerbaar en ook uitvoerbaar. Je weet dat het nu chaos en willekeur is.
  De contrôle? Die is en blijft uiteindelijk voorbehouden aan de kiezer die tenslotte voor de gehele omwenteling/revolutie zijn mandaat verstrekte aan de uitvoerders.
  Ik begrijp je vraag uitstekend iedere keer maar je accepteert mijn antwoorden niet. Over wiens probleem hebben we hier? Je kunt tot Sint Juttemis blijven herhalen; "ikke nie weet; ikke nie begrijp!" Maar zo dom ben je nu ook weer niet….
  Dus: de contrôle op de machtsuitoefening zou je als het ware al als VOORAF ingebouwd kunnen zien door de vereiste unanimiteit in de besluitvoering door de wereldraad. De wereldraad kan daarvoor dan ook nog te rade kan gaan bij een goed en niet corrupt werkend Internationaal Hof van Justitie. Het systeem is sluitend.
  ps
  Dit onderdeel is uittentreure al besproken in alle voorgaande blogs maar jij houdt mij graag nog ff bezig…! Prettige vergadering…:))

 81. jan bouma says:

  @Allen
  (…Nu zij nog aan het bijkomen is van een ongetwijfeld heftig verlopen vergadering van gisteravond heb ik de gelegenheid voor nog een opmerking…)
  Die opmerking betreft de kreet: "Power to the people!" Ergens uit de jaren ’60 of ’70 vdve.
  Ik moest ook toen al glimlachen vanwege het feit dat ik dat een vrije domme kreet vond want
  DE KAPSTOK ontbrak waaraan "het volk", de kiezer zijn op te eisen "power" kon ophangen.
  Het was een machteloze domme kreet. En ik nam me voor dat te veranderen. Immers: zoal
  het volk "de macht" opeist dient het volk, als het "de macht" terug veroverd heeft, ook de VERANTWOORDING te nemen voor de machtsuitoefening.
  Toen dacht ik:
  Hoe doe je dat?
  Dan kom je op die consultatie, die vragenlijst, die legitimatie door de kiezer door diens beantwoording in te roepen. Dit betekende het laatste sluitstuk en DOORBREKING van een 3000 jaar durende misleiding van het volk, de kiezer.
  Nimmer eerder werd het volk, de kiezer zo’n soort vragenlijst voorgelegd. Nee…. hahahahaha… daar waren de werkelijke belanghebbenden ook te slim voor!
  Enfin… ze leest dit nu… terwijl ze het zweet van het voorhoofd wist van gisterenavond.
  En ik glimlach…
  Toch aardig dat we elkaar nog even spraken
  voordat ze weer komt met nieuwe vragen!
  U allen een prettige dag. JB

 82. Joke Mizee says:

  "Ook Het Internationale Hof van Justitie – maar dan met een volledige erkenning door alle 192 landen – zal ADVISEREND kunnen optreden naar de wereldraad."
  Wat is de relevantie van die opmerking t.a.v. de voorliggende vraag over controle van de macht van de wereldraad?
  "Er is UNANIMITEIT vereist door alle 192 landenvertegenwoordigers in de besluitvoering. Dat proces wordt dan ook voor het eerst hanteerbaar en ook uitvoerbaar."
  Er is unanimiteit vereist in allerlei processen, zoals bv. het jurysysteem in de VS. Ook over de UVRM en de millenniumdoelen bestaat (nagenoeg) unanimiteit – toch zijn we sindsdien zowat geen steek dichterbij het doel gekomen. Ook dat is dus irrelevant voor zowel de effectiviteit, als voor de vraag die ik je verzocht eindelijk eens te beantwoorden.
  "De contrôle? Die is en blijft uiteindelijk voorbehouden aan de kiezer die tenslotte voor de gehele omwenteling/revolutie zijn mandaat verstrekte aan de uitvoerders."
  Dat is geen antwoord op mijn vraag hoe de procedure verloopt. Ook je comment van vandaag om 11:56 is volstrekt irrelevant.
  Ik herhaal daarom mijn vraag: Vertel mij hoe volk, media en justitie samen de wereldraad moeten controleren, op basis van wat en onder toezicht van wie". Ik wil graag horen hoe die procedure is (wie heeft welke taak?).

 83. jan bouma says:

  Quote:
  ==
  Dat is geen antwoord op mijn vraag hoe de procedure verloopt. Ook je comment van vandaag om 11:56 is volstrekt irrelevant.
  Ik herhaal daarom mijn vraag: Vertel mij hoe volk, media en justitie samen de wereldraad moeten controleren, op basis van wat en onder toezicht van wie". Ik wil graag horen hoe die procedure is (wie heeft welke taak?).
  ==
  unquote
  Antwoord:
  Is vragen naar de al bekende weg die ik aangaf. Idem voor de oplossingen en de procedure.
  Toelichting.
  In aanmerking nemende dat er nu een tegenstelling bestaat tussen hetgeen het volk/de kiezer wil
  versus "het resultaat" van wat men in de praktijk realiseert (lees: de onvrede en het vastlopen van de oplossingen in de bestaande politieke representatie tot woede en ergernis van de kiezer/ de wereldburger) doe ik het voorstel om die kiezer en wereldburger ZELF verantwoordelijk te maken voor het resultaat.
  Die dan te nemen verantwoordelijkheid houdt in de contrôle op de uitvoering. De kiezer maakt dan wel gebruik van de GESANEERDE organen als de nieuwe VN en het nieuwe int. Hof van Justitie. Je kunt niet verwachten dat je met het oude systeem de oude fouten kunt herstellen.
  Vandaar die broodnodige revolutie.
  Anders gezegd;
  Elke wereldburger, elke kiezer, wordt controleur op de naleving van wat die kiezer VERORDONNEERD heeft via de invulling van de vragenlijst. Je kunt namelijk niet enerzijds grote kritiek hebben op de bestaande foute toestanden en er anderzijds geen verantwoording voor willen nemen en ook geen veranderingen te eisen. Het ene sluit het andere uit. Compris?
  In concreto zullen dus de nieuwe opvattingen over een integere representatie WERELDWIJD gedragen moeten worden door elke kiezer en diens regering. En door elk land. Wij worden dan met z’n ALLEN de controleur op de uitvoerenden die van ons het mandaat hebben gekregen.
  Ik merk op dat je voorstellingsvermogen weer tekort schiet om de gevolgen van een r e v o l u t i e in te schatten.
  Voorbeeld.
  Indien de Russen duidelijk gemaakt wordt dat zij niet zo maar de exploratie op delfstoffen onder de Noordpool kunnen claimen omdat ze daar hun vlag deponeerden… betekent dat een terechte ingreep van de internationale gemeenschap. Die ingreep zou overigens nooit nodig zijn geweest als het principe van de gelijkwaardigheid tussen naties en individuen als onaantastbaar zou worden erkend: De Revolutie.
  Dat doen in mijn model wel 192 vertegenwoordigers van idem zoveel landen. Die snappen dan ook dat de contrôle op naleving inherent voorwaardelijk is voor hun eigen overleving.
  De taakstellingen voor de contrôle berusten dan bij alle gremia en individuen: de wereldburger/de kiezer.

 84. Joke Mizee says:

  "Wij worden dan met z’n ALLEN de controleur op de uitvoerenden die van ons het mandaat hebben gekregen."Hoe, Jan? Hoe verloopt die procedure en wie heeft welke taak daarin?
  "De taakstellingen voor de contrôle berusten dan bij alle gremia en individuen: de wereldburger/de kiezer."
  En hoe steekt dat vervolgens in elkaar….? Er bestaat nu nl. niet zoiets, dus je zult er een constructie voor moeten bedenken.
  Je opmerking over de Russen heeft wederom niets met mijn vraag te maken. Ik had je vriendelijk verzocht daar eerst antwoord op te geven en geen verdere dwaalsporen aan te leggen.

 85. jan bouma says:

  Hoe de procedure verloopt? (Zucht).
  En wie er beslist en wie controleert wie. (Zucht).
  1) Het belangrijkste antwoord luidt dan toch dat VOORDAT een geschil of onderwerp "in procedure überhaupt zal worden gebracht en zal moeten worden beslist" de deelnemers van die discussie een antwoord en beslissing moeten incalculeren dat in unaminiteit gedragen zal moeten worden door alle 192 landen. Men controleert inderdaad elkaar. De sancties op niet naleving zijn ongekend zwaar.
  2) Bij discutabe onderwerpen kan het Int. Hof van Justitie uitsluitsel bieden hoewel de unanimiteit in de besluitneming steeds vereist blijft en voorbehouden aan de wereldraad.
  Wat is nou je probleem nog?
  Of moet ik spreken van gezeur?
  Voorbeeld.
  Je verwerpt dan alweer te gauw dat gegeven voorbeeld inzake de exclusieve claim van de Russen op die grondstoffen onder de Noordpool maar je kunt op je klompen aanvoelen dat er daar geen unanieme meerderheid voor te vinden is. DUS zal het voorstel niet eens in stemming worden gebracht.
  Het grote verschil met de oude toestand is het effect van de revolutie. In alle geledingen. Als die revolutie geen inhoud krijgt of zal hebben kun je een verbetering van de oude foute toestand wel vergeten. Forget it! Er zal zijn geen revolutie.
  En nou zeur jij nog over ‘de regeltjes’. "Hoe?" En "Wie?"
  Het gaat om een geslaagde revolutie.
  Kijk!
  Dat ik iedere keer in twijfel trek of je wel begrijpt dat het om een REVOLUTIE gaat die z’n weerga niet kent lijkt me terecht gelet op je reacties. Ik zet de hele wereld op z’n kop maar jij wil dat eigenlijk laten gebeuren zonder dat iemand er iets van merkt. Nou dat gaat dus niet. Hierboven heb ik je uitgelegd dat elke kiezer/wereldburger in volle bewustzijn die omslag in het denken moet maken en daar de consequenties aan moet verbinden. En dus ook met volle instemming de unanieme besluitvoering door de wereldraad zal moeten accepteren. Anders blijft het een hopeloze rotzooi van deelbelangen die het totale belang overschaduwt en ook teniet doet.
  Ja, er is werk aan de winkel voor de opiniërende pers en media. Dat zij hun oogkleppen ook eens afdoen. Vanzelf gaat er nu eenmaal niks. Terug naar je vraag:
  Hoe die controle in elkaar steekt?
  Antwoord:
  Middels de bestaande rechtsorganen op lokaal/provinciaal en nationaal niveau voor elk land.
  En voor de internationale geschillen onderwerpen beslissen Het Int. Hof van Justitie in samenspraak met de wereldraad.
  MAAR ALLEN HEBBEN EERST ONDERGAAN DE REVOLUTIE. Dat betekent dus ook voor dicatoriale en autocratische regiems dat zij nog wat werk te verzetten hebben. Laten we evenwel hier in Nederland beginnen met de Revolutie. Men beseft nu niks of kan het niet vatten wat ik voorstel.
  Je kunt overigens ook niet schipperen met vele varianten terzake de integriteit. Dat wordt wel gesuggereerd maar "die vrijheid" blijkt een vrijbrief voor de criminelen. Zie opnieuw mijn Vkblogs inzake mijn geschillen met de overheid.
  ""..Ken ik effe vange… de WOZ…?!"

 86. Joke Mizee says:

  Samengevat stel je onder 1): "dat VOORDAT een onderwerp in procedure zal worden gebracht de deelnemers van die discussie een beslissing moeten incalculeren die in unaminiteit gedragen zal moeten worden door alle 192 landen."
  Dat klinkt volkomen belachelijk, weet je dat? Je mag een oordeel over ons vellen, zolang dat maar overeenstemt met wat we hebben afgesproken. George Orwell kan er een puntje aan zuigen. Want met ‘192 landen’ bedoel je de afgevaardigden van de wereldraad, mag ik aannemen. Er kan dus alleen worden vastgesteld dat zij hebben gefaald wanneer zijzelf het daar unaniem mee eens zijn…?!
  "Ik zet de hele wereld op z’n kop maar jij wil dat eigenlijk laten gebeuren zonder dat iemand er iets van merkt."
  Hoe kom je daar nou weer bij? Ik heb dat gevoel juist heel sterk bij jou.
  "dat elke kiezer/wereldburger in volle bewustzijn die omslag in het denken moet maken en daar de consequenties aan moet verbinden. En dus ook met volle instemming de unanieme besluitvoering door de wereldraad zal moeten accepteren."
  Wat bedoel je met "zal moeten accepteren"? Ook wanneer ze fouten maken? (Want wat is anders de relevantie m.b.t. mijn vraag aan jou?) Zolang we niet weten hoe we integriteit vast moeten stellen, is een blind vertrouwen in de afgevaardigden misplaatst.
  Ik krijg sterk de indruk dat je hier wederom, en in tegenspraak met wat je zojuist nog beweerde, de kiezer zijn inspraak m.b.t. het reilen en zeilen weer afpakt. Je hebt toch je mandaat gegeven, en je draagt toch zeker de verantwoording voor de gevolgen? Dan mag je kennelijk achteraf niet zeuren. Dat gelul over het ‘mandaat’ kennen we van het huidige systeem ook – dus da’s alvast iets wat jij bij het oude wil laten. Maar doe dan niet alsof dat niet zo is.
  Goed, dit keer luidt je antwoord op de wie-vraag dus "Middels de bestaande rechtsorganen op lokaal/provinciaal en nationaal niveau voor elk land" en is de kiezer plotsklaps uit het zicht verdwenen. De rechtsorganen dus die de wereldraad zelf heeft aangesteld? Keurt de slager dus toch zijn eigen vlees, Jan. Meer kan ik er niet van maken als dat je antwoord is.
  De vraag was echter naar het ‘hoe’, kijk maar: "op basis van wat en onder toezicht van wie" Moet ik dan maar uitgaan van wat je een paar zinnen terug zei, dat de uitslag van tevoren wordt bepaald door de 192 afgevaardigden zelf? Goed dan: zie hier de volmaakte dictatuur.
  Voorbeeldje:
  De opdracht luidt dat er voor iedereen drinkwater moet komen, maar een half jaar later is er op dat vlak helemaal niets bereikt. Wat gebeurt er dan vervolgens?
  Soms lijkt het er bij jou op dat ze dan zonder boe of ba worden gekielhaald, maar kennelijk gebeurt dat alleen als ze het daar zelf mee eens zijn. Dus wat is het nou?

 87. jan bouma says:

  Aanvullend.
  Je vragen over "de organisatie" en de "effectiviteit" die werden ook zeer ruim behandeld in
  het blog: The world according to Mithras; zie: http://www.vkblog.nl/bericht/182403/The_World_according_to_Mithras..
  uit begin 2008 dacht ik.
  Voorlopige conclusie aldaar is dat de strijd beslecht wordt zolang de taal niet misbruikt wordt
  en er gelezen en begrepen wordt wat er wordt gezegd. "Nietes tegen Welles" leidt
  tot niets anders dan bestendiging van de oude foute toestand.

 88. jan bouma says:

  Al lezend je antwoord van 19:09 verwijs ik je naar 19:26 hierboven….
  Je eerste alinea is daar het bewijs van. Inderdaad zal er over DISCUTABELE onderwerpen EERST
  unanieme consensus moeten worden bereikt anders is geen "go". In feite wordt hierdoor
  de besluitvoering in positieve zin bewerkstelligd en dat heeft niets met Orwell te maken
  maar eerder met je onbegrip. En vervolgens wordt al snel de rekkelijkheid van het begrip ‘integriteit’ in de strijd geworpen om de foute toestand te bestendigen. Pick your choice and make up your mind.
  Ook ga je voorbij aan de impact van de te nemen maatregelen die de revolutie inhoud geven.
  Kortom: je maakt er een karikatuur van. De unanieme besluitvorming die niet resulteert in een plus of min zal uiteraard geanalyseerd worden. Zijn die oorzaken bekend kan men optreden om de besluiten
  wel effectief te maken.
  Je zit gewoon wat te zieken met geen goede argumenten.
  (ik zie morgen wel verder wat je hier weer over opmerkt; of niet)

 89. Joke Mizee says:

  Nee Jan, ik ga geen discussies lezen die al net zo oeverloos zijn als deze. Een systeem dat geen degelijke rem op de machtsuitoefening kent is geen goed systeem. Jij weet op dat punt geenszins te overtuigen met je gedraai, en misbruikt idd. de taal in een poging dat te verhullen. Wat is er nou zo moeilijk aan om gewoon antwoord op mijn vraag te geven? Wil je per sé een 100% mandaat verstrekken? In dat geval is mijn antwoord een definitief ‘nee’.
  @19:45:
  Nogmaals: het gaat om de controle op de inspanningen van de wereldraad. Waarom begin je dan toch weer over de fase van de besluitvorming? Wie beoordeelt de wereldraad op hun prestaties – is het nou zo moeilijk om het daar over te hebben ipv over andere zaken?
  Je erkent dat de revolutie niet als een wondermiddel in alle harten zal nederdalen, en geeft geen enkele vingerwijzing hoe we integriteit kunnen bepalen. Is het dan werkelijk teveel gevraagd om in elk geval een veiligheidsklep in te bouwen? Het is werkelijk alsof je daar iets op tégen hebt, terwijl het een doodnormale zaak is – in een democratie althans – al helemáál bij zo’n uitgebreid mandaat.
  Ik herhaal mijn voorbeeld:De opdracht luidt dat er voor iedereen drinkwater moet komen, maar een half jaar later is er op dat vlak helemaal niets bereikt. Wat gebeurt er dan vervolgens?
  Soms lijkt het er bij jou op dat ze dan zonder boe of ba worden gekielhaald, maar kennelijk gebeurt dat alleen als ze het daar zelf mee eens zijn. Dus wat is het nou?
  … en vervolgens zou ik dus t.a.v. dergelijke situaties willen weten op welke wijze de wereldraad beoordeeld wordt (dus: op grond van welke informatie, wie onderzoekt dat etc.).

 90. jan bouma says:

  Voorlopige opmerking als nadenkertje voor vannacht:
  (ik kom er uitgebreider op terug)
  "..Probeer eens de Titanic, het wereldschip, met 192 kapiteins aan het roer
  welke richting dan ook te laten varen…?"

 91. Joke Mizee says:

  Wederom blijk je niet het fatsoen op te kunnen brengen om in te gaan op mijn vraag. Ik stel ‘m nou al ruimschoots meer dan een jaar, dus een paar uurtjes kunnen er ook nog wel bij, maar dan vind ik het zo onderhand toch wel eens de hoogste tijd worden.

 92. jan bouma says:

  @Ook goedemorgen!
  Over "fatsoen" gesproken! Oostindisch doof blijven en ziende blind lijkt me onfatsoenlijker. Moet ik alle antwoorden in 3-voud voor je gaan herhalen zoals dat van 18:20 uur hierboven. Wat je niet lezen wilt lees je eenvoudig niet, hè?!
  ==
  Hoe die controle in elkaar steekt?
  Antwoord:
  Middels de bestaande rechtsorganen op lokaal/provinciaal en nationaal niveau voor elk land.
  En voor de internationale geschillen onderwerpen beslissen Het Int. Hof van Justitie in samenspraak met de wereldraad.
  MAAR ALLEN HEBBEN EERST ONDERGAAN DE REVOLUTIE. Dat betekent dus ook voor dicatoriale en autocratische regiems dat zij nog wat werk te verzetten hebben. Laten we evenwel hier in Nederland beginnen met de Revolutie. Men beseft nu niks of kan het niet vatten wat ik voorstel.
  ==
  alleen tracht ik met mijn antwoord in talloze variaties je ook duidelijk te maken de noodzakelijkheid van een revolutie want anders is er geen sprake van een inhoudelijk antwoord. Ben je nou zo dom of speel je die domheid?
  Om vervolgens je vragen nogmaals te beantwoorden moet ik weer andere varianten bedenken. Zoals:
  Je vraagt:
  ==
  @19:45:
  Nogmaals: het gaat om de controle op de inspanningen van de wereldraad. Waarom begin je dan toch weer over de fase van de besluitvorming? Wie beoordeelt de wereldraad op hun prestaties – is het nou zo moeilijk om het daar over te hebben ipv over andere zaken?
  ==
  daarop luidt het antwoord (zoals ik al gaf) DAT ZIJN WE MET Z’N ALLEN!!!!!!
  Waarom?
  Omdat ik als belanghebbenden daarvoor de kiezers/de wereldburgers heb gemobiliseerd en wel vanwege het feit dat ze zich hebben opgesteld als belanghebbenden middels de beantwoording van die vragenlijst! Vervolgens zijn er dan de gewone bestaande beroeps- en rechterlijke instanties die we nu ook kennen. Waarom accepteer je dit antwoord niet?
  Vervolgens ga je in de fout met de volgende opmerking en vraag van je:
  ==
  Je erkent dat de revolutie niet als een wondermiddel in alle harten zal nederdalen, en geeft geen enkele vingerwijzing hoe we integriteit kunnen bepalen. Is het dan werkelijk teveel gevraagd om in elk geval een veiligheidsklep in te bouwen? Het is werkelijk alsof je daar iets op tégen hebt, terwijl het een doodnormale zaak is – in een democratie althans – al helemáál bij zo’n uitgebreid mandaat.
  ==
  antwoord
  a) ik erken HELEMAAL NIET dat de revolutie als geen wondermiddel zal werken want dat zal naar mijn mening WEL het geval zijn. Het is de crux waarover het gaat, nota bene! De vrijmaking van de geborneerde kiezer! Je ijlt weer eens… Een revolutie is immers geen revolutie als die niks betekent.
  b) aha… aha… "de bepaling van wat wel of niet "integriteit" is ga je dan weer eens te berde brengen. Zoals alle criminelen zullen doen die zich een vrijbrief wensen!
  Daarop heb ik geantwoord dat door "de communis opinio van de wereldopvattingen door 192 INTEGERE VERTEGENWOORDIGERS die gemiddelde INTEGRITEITSOPVATTING UITSTEKEND ZAL WORDEN GEREPRESENTEERD. Nog daargelaten dat de huidige Handvesten daaraan ook voldoen (op papier!) maar niet in de praktijk. IK DOE DUS AAN RECHTSHANDHAVING door "de Top" te wijzigen. Van "fout" naar ‘goed".
  vervolgens brabbel je wat tegenstrijdigheden en dermate grote onzin dat ik me afvraag of je het wel serieus bedoelt in de volgende alinea:
  ==
  Ik herhaal mijn voorbeeld:
  De opdracht luidt dat er voor iedereen drinkwater moet komen, maar een half jaar later is er op dat vlak helemaal niets bereikt. Wat gebeurt er dan vervolgens?
  Soms lijkt het er bij jou op dat ze dan zonder boe of ba worden gekielhaald, maar kennelijk gebeurt dat alleen als ze het daar zelf mee eens zijn. Dus wat is het nou?
  … en vervolgens zou ik dus t.a.v. dergelijke situaties willen weten op welke wijze de wereldraad beoordeeld wordt (dus: op grond van welke informatie, wie onderzoekt dat etc.).
  ==
  antwoord:
  bij normale mensen die iets besluiten zal de doelstelling gerealiseerd moeten worden, althans men zal ernaar streven. Wordt "die drinkwatervoorziening" nou om wat voor reden ook NIET gerealiseerd zal men
  gewoon de oorzaken daarvoor analyseren en vervolgens maatregelen nemen ter verbetering van de beoogde doelstelling: er moet een drinkwatervoorziening komen. (Kun je het nog volgen zo ver?) Zijn er onoplosbare technische problemen moet misschien het plan opgegeven worden. Indien er strafrechterlijke obstructie blijkt, of gewoon sabotage, of gewoon ‘men komt de afspraken niet na’ zijn er de bestaande repressieve middelen die uiteindelijk eindigen met UITSLUITING sociaal-economisch en cultureel van het betrokken land want in feite wordt dan de wereldraad opgeblazen. Vandaar dat de sancties ongekend zwaar moeten zijn. De loze sancties die we nu kennen voldoen uiteraard niet omdat we met corrupte vertegenwoordigers te maken hebben. (Kun je het nog volgen?)
  Tevens is door een totaal op andere leest geschoeide (integere) politieke representatie de GARANTIE dat er geen machtsmisbuik zelfs maar denkbaar is. De wereldpopulatie is als geheel verantwoordelijk en controleert de macht. Die is als zodanig ook geabstraheerd dat het onmogelijk is om "misbruik van macht" nog mogelijk te achten. (Kun je het nog volgen?)
  "Hoe de wereldraad beoordeeld wordt?" is dus simpel te beantwoorden: DOOR HET RESULTAAT.
  Ik merk overigens op dat door je niet ter zake doende opmerkingen het hele verhaal dreigt te verzuipen.
  Het ging en gaat immers PRIMAIR voor de wereldraad om 3 HOOFDZAKEN te regelen:
  a) defensie; oorlog en vrede
  b) de mondiale energievoorziening plus de alternatieve oplossingen
  c) de zoetwaterbeheersing.
  De spin-off daarvan is echter gigantisch.
  Door al je rookgordijnen zouden we het spoor nog bijster raken. Ik ga er thans van uit dat je mijn integrale beantwoording nu eindelijk eens opnieuw wilt lezen en serieus wil nemen. Ook terwille van je lezers hier.
  En als je vindt dat je het snapt hoor ik dat graag. Zo niet heb je vast weer wat geprakkiseerd…:))
  Prettige dag. Desalniettemin. Jesus Christ! Roep ik er bij aan…

 93. Joke Mizee says:

  Ik stel nu al zeer lang dezelfde vraag aan je, maar telkens presteer je het om te doen alsof het om iets anders gaat dan de eigenlijke formulering. In plaats van over de evaluatie begin je bv. over de aanstelling, de besluitvorming etcetera.
  Ook nu weer geef je eerst de reactie:
  =Middels de bestaande rechtsorganen op lokaal/provinciaal en nationaal niveau voor elk land.
  En voor de internationale geschillen onderwerpen beslissen Het Int. Hof van Justitie in samenspraak met de wereldraad.
  =
  …om vervolgens te suggereren dat ik ook nog een andere vraag zou hebben gesteld, waarop je antwoordt:
  =DAT ZIJN WE MET Z’N ALLEN!!!!!! […] Vervolgens zijn er dan de gewone bestaande beroeps- en rechterlijke instanties die we nu ook kennen.=
  Dat zijn dus wéér twee verschillende antwoorden op 1 en dezelfde vraag…. en dáárom wil ik van je weten wie welke rol vervult – m.a.w. hoe deze 2 opmerkingen zich tot elkaar verhouden – omdat je telkens wat anders zegt.
  Het lijkt me niet zo’n goed idee om de prestaties van de wereldraad direct in stemming te brengen, zonder deskundige analyse. Het te laten bepalen door rechters die door de afgevaardigden zelf geselecteerd zijn klinkt echter ook niet erg sluitend. En wie zal dan de uiteindelijke jury mogen zijn?
  N.a.v. Medvedev meende ik even een sprankje inzicht bij je te ontwaren dat niets ooit waterdicht kan zijn, maar dat was helaas van korte duur…
  Laat me dan schematisch weergeven hoe ik deze oneindige gedachtenkring ervaar:
  jij: we moeten een concrete opdracht aan de wereldleiders presenteren.
  ik: prima! Maar dat is natuurlijk al eerder geprobeerd (UVRM, millenniumdoelen).
  jij: maar deze keer stellen we met z’n allen integere afgevaardigden aan!
  ik: dat zou mooi zijn. Kun je aangeven hoe we die eigenschap kunnen bepalen?
  jij: euh…..??. Maar het gaat o.b.v. unanimiteit, dus dat zit wel goed.
  ik: er worden helaas zo váák verkeerde unanieme beslissingen genomen door mensen van goede wil.
  jij: maar deze mensen zijn integer!!
  ik: dat kunnen we niet met voldoende zekerheid bepalen. Bovendien: ook integere leiders halen vaak bakzeil.
  jij: die zijn allemaal corrupt!
  ik: hoe weet je dat het daar aan ligt? Ze moeten het opnemen tegen diverse grootmachten die er belang bij hebben dat er onrecht blijft bestaan.
  jij: dat is niet waar – zoiets bestaat niet! Wie faalt is gewoon corrupt. Jij snapt niet dat het hier om een intellectuele revolutie gaat!
  ik: zolang er geld en macht bestaan zullen er ondermijnende krachten zijn. Zo’n revolutie zou prachtig zijn, maar vereist een omwenteling van het hele systeem.
  jij: dat ligt dan aan jouw voorstellingsvermogen. Ik laat het huidige economische systeem helemaal intact, want daar is niks mis mee.
  ik: hoe is de terugkoppeling eigenlijk geregeld?
  jij: hoe durf je daarnaar te vrágen! Ze zijn integer en dus onfeilbaar. En als ze desondanks toch falen, dan zullen ze er van lusten!
  ik: maar wie is in staat de oorzaken te bepalen? Dat gaat toch hopelijk niet ook op ‘gevoel’, in blind vertrouwen – net als de rest tot nu toe?
  jij: de kiezer! Of nee – de rechter! Samen met de media. Of nee, toch anders…
  ik: hoe moeten die bepalen wat de oorzaak is van een evt. falen? En bedoel je nu dezelfde rechters en media waar je zojuist de vloer nog mee aanveegde?
  jij: die worden vervangen door mijn wereldraad.
  ik: aha, je wil de trias politica om zeep helpen!
  jij: wat zeur je nou?! Ze zijn integer! Je snapt mijn revolutie niet.
  ik: en tòch zie ik graag ingebouwde garanties in politieke systemen, zeker met zo’n uitgebreid mandaat en onzekere factoren als…. [‘Da capo al fine’ (vanaf regel 4)]
  Dat gebeurt nu weer: ik herinner je aan de onzekere factoren en jij ontkent dat daar sprake van is. Mijn punt was echter je verzet tegen het veiligheidsventiel, zonder welk ik nooit met je plan akkoord zou kunnen gaan. In plaats van het kringetje weer hermetisch te sluiten, zou je beter met een goede procedure ter controle op de proppen kunnen komen.
  Aan het slot geef je eindelijk blijk van enig inzicht in concrete situaties. Wederom kun je je echter niet voorstellen dat er buiten die wereldleiding om ook nog sabotage plaats kan vinden, door belanghebbenden die de status quo (i.c. gebrek aan drinkwater) willen handhaven. Niet alleen lijkt het me aannemelijk dat men de macht van die superschurken niet zal weten te breken, maar sowieso is een half jaar veel te kort om überhaupt een goed beeld te krijgen wie zij zijn en hoe ze te werk gaan.
  Ik acht de kans groot dat je wereldraad ofwel niet integer zal zijn (doordat we die eigenschap vooralsnog niet kunnen bepalen is die garantie er immers niet), ofwel door gebrek aan ervaring de tegenkrachten er niet onder zal krijgen. Je antwoord op de vraag hoe de wereldraad beoordeeld wordt ("door het resultaat") vind ik dus inderdaad te ‘simpel’, omdat daaruit niet een dergelijk onderscheid spreekt. Het zou mooi zijn als we erachter kunnen komen om welke factoren het gaat bij het mislukken van de millenniumdoelen – maar dan wel door een onafhankelijke instantie. Om een heel land te straffen voor de machinaties van een paar grote concerns lijkt me überhaupt onwenselijk.

 94. jan bouma says:

  Kom er morgen wel op terug want ik kijk nu – 23.00 uur – weer tegen een eindeloze litanie, een woordenbrij aan… En morgen gaan we er maar weer tegen aan om je janboel te ontwarren.
  Voorlopige opmerking:
  "…Less is sometimes more…!"

 95. jan bouma says:

  Ook goedemorgen.
  In deze aflevering valt hopelijk het laatste definitieve woord waar je je ook in zult moeten schikken als je jezelf niet wenst te blijven vernachelen omtrent de feiten die ik je voorhoud. Allereerst een citaat dat al z’n waarheid kent zolang de mensheid bestaat:
  There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice.
  Charles de Montesquieu
  Vervolgens constateer ik dat je mijn stellingen o n t k r a c h t door ze niet volledig weer te geven. Lees je namelijk opnieuw mijn analyse van 4.12; 18:20 uur:
  ==
  Hoe die controle in elkaar steekt?
  Antwoord:
  Middels de bestaande rechtsorganen op lokaal/provinciaal en nationaal niveau voor elk land.
  En voor de internationale geschillen onderwerpen beslissen Het Int. Hof van Justitie in samenspraak met de wereldraad.
  MAAR ALLEN HEBBEN EERST ONDERGAAN DE REVOLUTIE. Dat betekent dus ook voor dicatoriale en autocratische regiems dat zij nog wat werk te verzetten hebben. Laten we evenwel hier in Nederland beginnen met de Revolutie. Men beseft nu niks of kan het niet vatten wat ik voorstel.
  ==
  …je "vergeet" in je verslag hierboven de in KAPITALEN geschreven voorwaarde: "MAAR ALLEN HEBBEN EERST ONDERGAAN DE REVOLUTIE". Dat is geen "vergissing" van je maar het punt waaraan ik je opknoop en daarom "vergat" je die voorwaarde. (!)
  Vervolgens stel je dat er geen absolute waterdichte voorwaarden te stellen zouden zijn waardoor de REVOLUTIE niet mogelijk is (de "integriteit" zou geen onbetwistbare grootheid zijn). Opnieuw een leugen van je. Zelfs de huidige Handvesten (die niet worden nagekomen) bewijzen het tegendeel. Iedere keer blijkt dat de "papieren integriteit" uitstekend geformuleerd is; het schort aan de handhaving. DIT INZICHT alleen al – als het gedeeld wordt door alle kiezers/de wereldburgers – betekent al het begin van de revolutie want ik wil door de antwoorden op de vragenlijst vervolgens dan aan het volk de macht delegeren op de uitoefening van de macht. En ja, nog steeds met de beperking ingecalculeerd "dat niets feilloos is maar je kunt uiteraard wel de voorwaarden zo goed mogelijk verbeteren" (zie ook m’n boek o.a. pg. 86).
  Je staat tegenover mij als een wat drammerig kind dat een absolute garantie eist dat mijn wereldschip met mijn wereldgerichte besturing de averij zal mislopen want nu koerst het aan op de klippen of is eigenlijk al vergaan. De KOERSWIJZIGING had namelijk al in 1972 (Club van Rome) moeten worden bewerkstelligd in een 180o tegenovergestelde richting. Maar ik redeneer: "beter laat dan nooit" en… "zolang er leven is, is er hoop" dus ik tracht met mijn revolutie die koerswijziging alsnog er door te krijgen.
  De criminele representaties verzetten zich. Het gaat er immers om dat "de macht" inderdaad door het volk/de kiezer gegrepen wordt (plus de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid neemt, en dus de contrôle) of niet. Door de beantwoording van die vragenlijst ONTNEEMT de kiezer het recht daarop aan de bestaande corrupte vertegenwoordiging. De kiezer kiest niet meer uit wat hem wordt voorgelegd maar bepaalt zelf de prioriteiten. De corrupte belanghebbenden zijn zo gediversifiëerd in hun eigen belangenvertegenwoordiging dat ze de grote en allesomvattende beslissende antwoorden NIET geven in hun programma’s. Nog daargelaten de conclusie die je trekken moet dat zo’n gediversifiëerde "belangenbehartiging" sowieso tegenstrijdig MOET ZIJN aan de belangen van andere wereldburgers/kiezers. Snap je dit?
  Het komt dus aan op DE (RECHTS)HANDHAVING over de koerswijziging van het wereldschip. De gestelde doelen zijn bekend: zie die 3 HOOFDZAKEN waarop de koers gewijzigd zal worden. Indien alle landen nu op jaarbasis dus nog steeds ruim 2000 miljard dollars besteden terwille van de vernietiging (defensie) is dat één van die punten waarop de koers gewijzigd wordt: we gaan die 2%’tige conversie doorvoeren. Etc., etc. wat de overige punten betreft. Zie m’n Vkblogs en website.
  Ik acht het redelijk schandalig om dan te beweren dat die gestelde doelen niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Net zo goed als die 2000 miljard nu besteed worden kun je daar een andere votering aan geven. Ik heb het over de koerswijziging. Onzin dus van je om te beweren dat die niet geëffectueerd kan worden.
  Vervolgens ben ik pragmatisch. Ik ga niet het RAAMWERK van een al bestaande juridische structuur in een verondersteld redelijk functionerende "democratie" volledig tot op de grond afbreken maar pleit ook alweer voor een wijziging van de "RECHTSHANDHAVERS" die corrupt blijken.
  En daarvoor verwijs ik je naar de bewijzen op mijn Vkblog maar ook naar het eerste hoofdstuk in mijn boek dat je gratis van me kreeg. En dat gaat ondermeer over het navolgende: zie: http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d’une_mère…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van…
  en alle lezers kunnen dan concluderen dat ik gelijk heb.
  Een prettige zondag verder. Hou m’n revolutie niet langer tegen want het is het beste wat de mensheid kan overkomen…

 96. Joke Mizee says:

  ="…je "vergeet" in je verslag hierboven de in KAPITALEN geschreven voorwaarde: "MAAR ALLEN HEBBEN EERST ONDERGAAN DE REVOLUTIE". Dat is geen "vergissing" van je maar het punt waaraan ik je opknoop en daarom "vergat" je die voorwaarde. (!)
  Vervolgens stel je dat er geen absolute waterdichte voorwaarden te stellen zouden zijn waardoor de REVOLUTIE niet mogelijk is"=
  Gezien die laatste zin gaf ik dus wel degelijk antwoord. En vervolgens geef ik aan waarom dat soort opmerkingen van jou niet relevant is, nl. omdat ze allemaal hier reeds honderden keren de revue gepasseerd zijn. Ik heb je kapitalen dus niet genegeerd, maar wilde er ten langen leste korte metten mee maken. Vanwege de relativiteit van je revolutie (alsof er dan geen schurk meer zou bestaan op de wereld!), de onzekerheden omtrent iemands integriteit, etc. is het nl. echt geen overbodige luxe om voor goede checks & balances te zorgen – want dáár ging mijn vraag over.
  In het schema kun je zien waarom je tegenwerpingen niet sterk genoeg zijn om me af te laten zien van die vurige wens van mij.
  Over integriteit heb ik bv. eerder gezegd dat je dat niet moet formuleren in termen van de doelen (UVRM), maar in termen van de persoonlijke eigenschappen die nodig zijn voor integer handelen.
  ="dat niets feilloos is maar je kunt uiteraard wel de voorwaarden zo goed mogelijk verbeteren".=
  Helemaal mee eens! Het enige wat ik dan ook van je vraag is om de voorwaarden te verbeteren, i.c. de terugkoppeling (beter) te regelen. De 2%-conversie mag je van mij zo invoeren. Knoop nou eens in je oren dat ik niets inhoudelijks tegen je plan inbreng, maar enkel wil dat de checks & balances toenemen.
  Vervolgens negeer je wat de "criminele representaties" betreft, zoals altijd, de rol die de corrupte economische grootmachten spelen. Alsof je denkt dat die niet bestaan, of dat alle maffiosi zich zullen bekeren. Zolang je categorisch ontkent dat zij de oorzaak kunnen zijn voor het falen van o.a. de millenniumdoelen, is een verder gesprek daarover zinloos – maar hou er in elk geval rekening mee bij de evaluatie achteraf, oftewel laat deze meer inhouden dan een simpel duim omhoog of duim omlaag.
  ="Ik acht het redelijk schandalig om dan te beweren dat die gestelde doelen niet gerealiseerd zouden kunnen worden."=
  Nergens heb ik ooit zoiets beweerd. Ik denk nl. van wèl, maar dan hebben we er meer aan een goede analyse van het huidige falen te maken (de doelen die je voorstelt zijn er voor het merendeel immers allang). Jouw analyse behelst niets anders dan ‘ze falen, dùs ze zijn corrupt’, zonder andere mogelijkheden te willen overwegen. En helaas heb ik bovendien moeten constateren dat je je daarnaast ook nog verzet tegen een behoorlijke procedure om hun macht te controleren.
  Want, zoals ik gister al zei n.a.v. je dubbele antwoord – "de bestaande rechtsorganen" plus "dat zijn we met z’n allen":
  Het lijkt me niet zo’n goed idee om de prestaties van de wereldraad direct in stemming te brengen, zonder deskundige analyse. Het te laten bepalen door rechters die door de afgevaardigden zelf geselecteerd zijn klinkt echter ook niet erg sluitend. En wie zal dan de uiteindelijke jury mogen zijn?
  En dáár krijg ik dus typisch genoeg geen reactie op….
  Dus: snap je het nou? Al deze elementen zijn reeds lang en breed hier gepasseerd – zie ook het schema, hang het maar boven je bed. Ik heb een erg goed geheugen, dus jezelf continu herhalen is nutteloos. De vraag aan jou was om iets toe te voegen wat niet al gezegd is, omdat ik niet iets ga uitproberen waar geen democratische rem op zit.
  Maar dat weiger je om een of andere duistere reden, door te reageren met het soort lappen tekst als hierboven ipv op een doodnormale legitieme vraag in te gaan.

 97. jan bouma says:

  kom er morgen – ik lees weer om 23.00 uur je verhaal – wel op terug maar niet zonder je vast iets mee te geven ter overpeinzing.
  a) je verhaal deugt weer niet
  b) je zeikt nu nog wat over de kleur van de reddingsboei die ik de mensheid toewerp.
  morgen verder.

 98. jan bouma says:

  Goed. Ik begin met de opmerking dat ik constateer dat je niet abstract kunt denken en dat je voorstellingsvermogen continu tekort schiet. Maar alla… ook die lieden moet ik zien te overtuigen.
  ===========================================================================
  Je eerste FOUTE conclusie alweer in de regel:
  ==
  Vervolgens stel je dat er geen absolute waterdichte voorwaarden te stellen zouden zijn waardoor de REVOLUTIE niet mogelijk is"=
  ==
  antwoord:
  Dat is complete nonsense die je daar beweert. DE REVOLUTIE IS ALTIJD MOGELIJK en ook uitvoerbaar.
  Je hebt vervolgens dan ook ongelijk om te beweren dat die à priori niet zou slagen maar "the proof of the pudding is in the eating!’ De revolutie moet wel aan de kiezers worden voorgelegd en de uitkomst van de antwoorden op de VRAGENLIJST zal dan aangeven mijn gelijk. men zal kiezen voor mijn Socratische model uit goed begrepen eigenbelang. De REVOLUTIE is dan een keihard feit. Ik heb de macht teruggegeven aan de kiezer.
  Verder:
  Je eist dan een vooraf goudgerande zekerheid dat er NA de revolutie geen criminelen meer zullen zijn. En die het resultaat zullen ondermijnen. ALWEER ONZIN dat heb ik niet beweerd. Ik heb alleen gesteld dat mijn voorstellen de best denkbare garantie inhouden om de revolutie tot een succes te maken en dat de controle op de machtsuitoefening niet door een foute – bij voorbaat – corrupte ‘top" zal worden geobstructiveerd.
  Ik kom terug op de essentie van de revolutie. Je vraagt ook naar "het bewijs" waarom het nu niet goed gaat; waarom de doelen niet gehaald worden. Ik moet nu ook nog "het falen" verklaren.
  "…U roept maar; wij draaien!"
  Kijk! Op dit moment werken er in New York op het hfdknt. van de United Nations 7750 stafambtenaren met nog eens 8230 medewerkers: totaal zo’n 16.000. Wereldwijd daarnaast nog eens in geliëerd verband zijn dat er nog eens 63.450 ambtenaren/officials. Totaal zo’n 80.000 medewerkers.
  Die controleren, begeleiden, rapporteren talloze processen aan hun bazen in New York maar die bazen zijn ALLEMAAL CORRUPT. Want geen van de 192 landenvertegenwoordigers is gekozen en aangesteld op basis van de REVOLUTIE door de kiezers.
  Ik ga deze zin voor je herhalen:
  ==Want geen van de 192 landenvertegenwoordigers is gekozen en aangesteld op basis van de REVOLUTIE door de kiezers. ==
  Omdat je dom bent ga ik ‘m nog eens herhalen:
  ==Want geen van de 192 landenvertegenwoordigers is gekozen en aangesteld op basis van de REVOLUTIE door de kiezers. ==
  Ziedaar nou de crux. Of moet ik je nog uitleggen dat een "John Bolton" ten tijde van de Bush-dynastie een corrupte verdediging van de V.S. inhield?! Of dat megalomane egotrippers en egomaniakken die nu op het wereldtoneel staan ü b e r h a u p t gekozen zouden worden door het volk, de kiezer die de macht grijpt en zijn keuze laat bepalen idem de selectieprocedure door uitsluitend DE INTEGRITEIT?
  Zou Berlusconi gekozen worden? Nee. En idem alle anderen niet want de voorwaarden luiden sowieso: geen partijpolitieke binding en evenmin geen reli-bindingen. Ook "onze" Balkenende komt dan niet in aanmerking. Ook Obama blijkt niet te voldoen nog afgezien van zijn partijpolitieke binding (Democraten).
  Je vraagt naar "een rem" een "garantie" op ontsporingen van de door het volk/kiezers gemandateerde macht aan de uitvoerders. Daar is maar één antwoord op mogelijk. Die geschiedt door diegene die de macht verstrekt heeft. Per definitie. Dus als de REVOLUTIE kans van slagen heeft is dat tengevolge van de 180o graden OMSLAG die het wereldschip zal maken. En dan zijn we eindelijk na 3000 jaar z e l f verantwoordelijk met z’n allen voor de handhaving en controle op de macht en de gestelde doelen en de richting waarheen het wereldschip zal varen.
  Lukt dat allemaal niet (bijv. vanwege domme mensen zoals jij en/of de criminelen)… tsja… dan is de REVOLUTIE mislukt, hè. "Tant pis!"
  Pick your choice and make up your mind.
  En klets niet langer onzin. Ik ben pragmatisch. Ik behoud het nuttige en bruikbare RAAMWERK of MODEL van de bestaande rechtsinstellingen; ik ga ook niet 80.000 UN-medewerkers ontslaan – alhoewel de corrupte Eveline Herfkens en een knijpgrage Lubbers gesignaleerd worden en kunnen gaan – maar ik ben bezig met een bruikbaar model voor een wereldrevolutie. Te beginnen in Nederland.
  En de impact daarvan is zo sensationeel dat mijn revolutie zich vanzelf over de grenzen heen als een veenbrand over de wereld zal verspreiden.
  ps
  Aangezien ik eigenlijk een pesthekel heb aan de overbodige schrijverijen wou ik het hier bij laten.
  Lees en herlees nu eindelijk eens de geniale oplossing. En probeer ‘m te begrijpen.
  Al je "argumenten" heb ik nu in talloze varianten en met voorbeelden geadstrueerd weerlegd.
  Dus: graag ophouden met zeuren en grijp je kans die ik bied. DE REVOLUTIE.

 99. Joke Mizee says:

  Je begint er al mee een citaat van jezelf aan te vallen. Dat heb ik nooit zo gezegd, maar wèl: "Zo’n revolutie zou prachtig zijn, maar vereist een omwenteling van het hele systeem." (05-12-2009 18:53) Daar verzet jij je nl. met hand en tand tegen, dus ik stel slechts dat-ie onder JOUW voorwaarden niet zal slagen. Vervolgens (06-12-2009 20:34) had ik het over "de relativiteit van je revolutie (alsof er dan geen schurk meer zou bestaan op de wereld!)". Dit omdat je glashard blijft ontkennen dat er corruptie en misdaad buiten de top bestaat en zal blijven bestaan. Daar zullen zij geen vat op krijgen, maar je kijkt ze er wel op aan als ze daardoor zouden falen. Capice? Het is een extra reden om de controle op de machtsuitoefening met een grondige, objectieve analyse gepaard te laten gaan.
  Dan zeg je "Ik moet nu ook nog "het falen" verklaren.". O, is zelfs dat al teveel gevraagd? Meneer is liever lui dan moe. Als we geen analyse hebben gemaakt van die oorzaken, kunnen we er ook nooit zeker van zijn of enkel het wegnemen van de corrupte politieke top eigenlijk wel voldoende verschil zal maken om de humanitaire doeleinden te verwezenlijken.
  En waarom moeten we daar nou zo "zeker" van zijn? Niet zozeer voor het experiment zelf, maar omdat jij van tevoren al verklaart ze volledig verantwoordelijk te houden voor de resultaten en herhaaldelijk te kennen hebt gegeven niet in de oorzaken geïnteresseerd te zijn.
  Of Berlusconi niet gekozen zou worden? Dat betwijfel ik ten zeerste. Je sluit hem uit omdat hij politicus is, maar Berlusconi-types zullen als altijd massaal stemmen trekken. Vond jij Pim Fortuyn een integer type? Ik dus helemáál niet. Bottom line is, dat we al sinds de tijd van Plato in het duister tasten over hoe we weten wie integere mensen zijn – en jij daar geen sprankje licht aan toevoegt. Het is dus nog steeds evengoed gissen.
  Ik vroeg naar een rem, ja. Nog steeds. En jaja, die geschiedt door degene die de macht verstrekt heeft. Maar de vraag was, Bouma, HOE? Ontelbare malen al, lees het maar terug, vraag ik naar de procedure. Hoe functioneert dat, op wiens informatie moet men bv. afgaan om de oorzaken te weten te komen? Hoe werkt de jurering (door wie en bij welke uitslag)? M.a.w. wat staat ons aan gereedschappen ter beschikking om de macht te controleren? Of moeten we soms enkel op ons gevoel afgaan?
  De drie voornaamste zwakke plekken van je hypothese zijn dat je geen flauw benul hebt hoe je integriteit zou kunnen vaststellen (en of integriteit wel de enige noodzakelijke factor is), geen oog hebt voor andere corrupte invloeden dan die van de politiek zelf en dan óók nog eens uiterst vaag blijft over de terugkoppeling van de resultaten. Kortom: je hebt amper over de materie nagedacht. Het fundament is zwak evenals de uitwerking, het voldoet niet aan de democratische toetssteen. Zó zal het mandaat van de kiezer echt niet méér in gaan houden dan het mandaat dat-ie nu in theorie te vergeven heeft. Want die kiezer weet nog steeds niet:
  – welke mensen hij/zij aan moet stellen (let wel: voor een functie met totale politieke machtsmiddelen)
  – of die met hun opdracht wel enige kans van slagen hebben
  – hoe we dat kunnen bepalen.

 100. jan bouma says:

  De ene foute conclusie stapel je weer op de andere.
  Bijvoorbeeld als je stelt in de 1e regel al:
  ==
  Je begint er al mee een citaat van jezelf aan te vallen. Dat heb ik nooit zo gezegd, maar wèl: "Zo’n revolutie zou prachtig zijn, maar vereist een omwenteling van het hele systeem."
  ==
  antwoord:
  a) Ik val m’n eigen citaat nergens aan; onzin dus. En verder stel ik terecht dat…:
  b) de revolutie die ik voorstel inderdaad een totale OMWENTELING VAN HET SYSTEEM VEREIST!
  Dat jij dat niet begrijpt, of niet begrijpen wil is jouw probleem.
  De k e r n van de revolutie houdt namelijk in dat voor het eerst in de geschiedenis er gevraagd wordt aan de kiezer zijn stellingnamen en antwoorden te geven op de basale vragen. De r e v o l u t i e wordt dus gerealiseerd door de beantwoording van de vragenlijst. Dit is nieuw. Dit is ongekend. Dit is nog nooit vertoond. Dit is dan ook de k e r n van de REVOLUTIE.
  De kiezer herneemt zijn beslissingsrecht over de toekomst van de wereldpopulatie en VERORDONNEERT de uitvoerende politici tot uitvoering en koerswijziging op de 3 HOOFDZAKEN.
  Want:
  ALLE HUIDIGE "gemandateerde" politici blijken niet te voldoen aan de gestelde basisvoorwaarden door de kiezer maar laat zien een bestendiging van een 3000 jarige foute praktijk. Capice?
  Wat gaan we nu doen?
  Inderdaad we gaan geheel conform de gegeven opdracht van de kiezer de HANDHAVING, CHECKS AND BALANCES aan de orde stellen waardoor de kiezer zijn doelstellingen gerealiseerd ziet.
  Waar loopt die kiezer dan tegenop en wat zijn de barrières? .
  een aantal overwegingen.
  a) Realisering van de doelstellingen is een ijkpunt voor de kiezer. Logisch.
  b) Analyse waarom met de huidige vertegenwoordigingen die doelstellingen NIET gehaald
  worden is al een verklaard feit. (Zie hierboven). Een getrokken conclusie die uitmondde in de machtsgreep door de kiezer is daar het gevolg van. De antwoorden op de vragenlijst worden danb gegeven. Daaruit blijkt dat de huidige sociaaldarwinistische ratrace tussen de naties/blokken/individuen NIET een oplossing betekent; zelfs niet voor de zgn. ‘korte-termijnwinnaars" van de rat-race zelf.
  Het roer moet om.
  c) Als je voorgaande conclusie niet begrijpt heeft het ook geen zin je op de revolutie te wijzen want daaruit
  bleek nogmaals dat de sociaaldarwinistische ratrace per saldo alleen maar verliezers oplevert. Zie de antwoorden op de vragenlijst. De wereldburger/kiezer heeft dan gesproken waardoor de koers gewijzigd moet worden. DE REVOLUTIE IS DAN EEN FEIT als die geffectueerd kan worden in die koerswijziging..
  Bijv. wordt die 2%’tige conversie-regeling doorgevoerd.
  d) Aangezien het huidige wereldschip met 192 kapiteins sowieso op de klippen vaart is de revolutie ook ONVERMIJDELIJK en DWINGT tot een koerswijziging van 180o graden terwille van alle kiezers/wereldbewoners. Koerswijziging op die 3 HOOFDZAKEN is dan voldoende.
  e) Er zal geen enkele afspraak of wetgeving mogelijk zijn zonder dat er sancties op staan ter naleving.
  (Dat is nu ook zo maar…)
  f) Alle huidige afspraken/wetgevingen en sancties blijken in de praktijk niet te werken.
  g) Waarom niet? zie: weer b) en c). De rechtshandhavers deugen niet en de sancties blijken niet afdoende.
  h) In een gewijzigde situatie zal NA de revolutie de naleving primair worden aangestuurd door een integere top en verantwoordelijke top DIE ONDERLING DE MACHT GEABSTRAHEERD HEEFT. Dat is totaal iets anders dan wat de HUIDIGE opportunistische huichelachtige sociaaldarwinisten nu voorstaan.
  i) De gemiddelde mondiale en communale integriteit is wel degelijk als een onaantastbare grootheid te beschouwen van het moment in de tijd en de geschiedenis. Er is geen vrijbrief.
  (Zie ook bijv. al die "integriteitsvoorschriften" die we in alle geledingen van onze maatschappij kennen; elke organisatie kent wel "een handleiding")
  Het komt altijd wel aan op DE HANDHAVING in combinatie met effectieve sancties.
  DE SANCTIES.
  j) In die afweging – elk mens is een per saldo rationeel en opportunistisch wezen – idem dat ook organisaties zijn als de naties, de ondernemingen en groepsbelangen – zal iedere keer het voordeel van de niet naleving worden afgewogen tegen het belang van de handhaving en naleving.
  Alleen de zwaarte en de effectiviteit van de sancties zal dan leiden tot het besluit om de rechtshandhaving te laten prevaleren.
  ==
  Mooi voorbeeld vind ik de zgn. "inkeerregeling" voor belastingplichtigen in ons land. Het risico plus boete wordt groter ingeschat en dus geeft men de ontduiking aan bij de belastingdienst.
  ==
  DE CORRUPTE EN OPPORTUNISTISCHE OVERHEID.
  De tast- c.q. de onaantastbaarheid van dat oordeel is onderhevig aan een voortdurend zich wijzigende opvattingen die geschraagd worden door "de communis opinio"; de gemiddelde noemer van het parlement op een zeker moment. Daardoor kan er geschipperd worden. Ten nadele en ten goede. Wat goed en of niet goed is afhankelijk van een subjectief oordeel. Ziedaar "de ruimte" die men zich toeëigent. En dus kan het dan gebeuren dat inderdaad Mr. Pieter van Vollenhoven stelt vanuit zijn perceptie: "Niemand heeft belang bij de waarheid!" En dus liegt en bedriegt de overheid er lustig op los.
  (Ik spreek even uit ervaring i.v.m. mijn conflict met de lokale overheid; e.e.a. was dat reden en aanleiding voor mijn Vkblog).
  Moeten daarom de corrupte sociaaldarwinisten dan maar ruim baan geboden worden? Nee.
  Die weg is immers doodlopend gebleken. Er zijn alleen maar verliezers.
  De procedurele rechtsgang kan wat mij betreft blijven zoals hij is want zoals uit mijn Vkblogs blijkt o.a. THE SEARCH OF THE EMPTY LAWBOOK en het blog LA TRISTESSE D’UNE MÈRE is een integere behandeling van zo’n rechtsgang toch afhankelijk van een wel of niet corrupte rechter. Mijn moeder zou moeten zijn veroordeeld in haar casus op basis van de wetgeving maar de opsporing en het OM namens De Staat deugden niet en toen werd zij door een niet-corrupte rechter vrijgesproken… E.e.a. betekent dus nogmaals niet dat er een vrijbrief zou bestaan terzake de integriteit. Die bestaat onaantastbaar. Dat ben je; of dat ben je niet.
  Laten we beginnen met deze erkenning en dan stel je per definitie bij voorbaat al geen corrupte sociaaldarwinisten aan die niets willen weten van het oordeel van de kiezer die de macht grijpt middels DE REVOLUTIE. Alleen domoren en belanghebbenden en criminelen zullen zich hiertegen verzetten.

 101. jan bouma says:

  Extraatje van 2 jaar oud en gekopiëerd vanaf m’n website en (zojuist) ook van m’n blog. T.k.n.
  jan bouma 08-12-2009 20:18
  Alweer van ruim 2 jaar geleden. Opgedragen aan @Joke Mizée en aan u allen. Een dialoog.
  Het is getiteld:
  Wereldrevolutie
  23 juli 2007
  Meneer! Uw voorstellen zijn zo waanzinnig, daar wil ik zelfs geen seconde over nadenken!
  – Maar hebt u die voorstellen dan wel goed begrepen?
  Jazeker! U wilt elk land, groot of klein, slechts 1 stem geven in de
  vertegenwoordiging van de Verenigde Naties! Waanzin, meneer! U bent gek!
  – Maar als de inwoners van alle landen dat nu toch willen?
  (opm.: dit was van origine bij oprichting van de VN wel het geval).
  Die zullen dat niet willen, want zij zeggen, net als ik, dat u volslagen gek bent met
  die voorstellen! Het is niet in hun belang! Bovendien zullen zij dat ook te horen
  krijgen van hun politieke bazen…; die gaan immers hun macht niet inleveren!
  U bent gek!
  – U hebt toch mijn voorstellen niet goed begrepen! Bovendien: wie is er nu eigenlijk de baas in elk land? Zijn dat de politici of de mensen, de inwoners, van die landen? In de democratische landen hebben de politici de macht gedelegeerd gekregen van de inwoners. Ik begrijp uw probleem niet….
  Maar beste man! Je kunt toch niet in ernst menen dat de 1,3 miljard Chinezen net zoveel gewicht en stemrecht in de schaal leggen en krijgen als…. de inwoners van Togo, ik noem maar een klein land! U bent gek! Trouwens dan heb ik het nog niet eens over de Amerikanen!
  – U maakt nu een ernstige denkfout. U gaat er namelijk a-prioristisch al vanuit dat bij het “one-man-one-vote-systeem” voor de landen – groot of klein – , dat er bij dat systeem nadelen zouden bestaan voor de inwoners. Dat is klinkklare onzin zolang u daarvoor niet de bewijzen levert. Nog daargelaten dat indien u eenzijdige voordelen zou toekennen aan grote naties (die de andere dus niet hebben) dat dat geen te verdedigen situatie is. Alle wereldbewoners zullen immers begrijpen dat dat niet kan vanwege de integriteitsbasis die de afgevaardigde hanteert voor zijn beslissingen voor de drie hoofdzaken . Vooral de “gelovigen” zullen dit begrijpen want die zeggen toch altijd: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!” Nee, u hebt mij nog steeds niet overtuigd waarom ik gek zou zijn; leest u opnieuw mijn boek waarin ik uitleg hoe de wereldrevolutie, zonder dat de volken iets inleveren, een feit kan worden. Daarnaast verzoek ik u mij niet afwisselend “gek” te noemen en ook weer uw “beste man”. Ik ben uw beste man niet evenmin ben ik gek. Zullen we deze discussie dus even op niveau verder blijven voeren, ja? U geeft zich uit voor “intellectueel” (en die komen er, niet zonder reden, ook slecht vanaf in mijn boek) vermoedelijk wordt uw weerstand deswege gevoed. Uw hersens koken over…; u kunt de immense betekenis van deze wereldrevolutie niet vatten! Leest u daarom nogmaals mijn boek of de korte samenvatting daarvan op mijn website onder “Extraatje”.
  PS
  Soms blijkt de wereldrevolutie ergens te beginnen door het maken van een intellectuele “opstap” die begrepen wordt.

 102. Joke Mizee says:

  @ 08-12-2009 14:06:
  Je gigantische lap tekst gaat weer nauwelijks over de hamvraag.
  a) Niet ontkennen wat zwart op wit staat, Jan. Dat de revolutie ‘niet mogelijk’ zou zijn waren JOUW woorden, die ik slechts citeerde – lees maar terug. Vervolgens viel je dus op 08-12-2009 14:06 je eigen woorden aan. Weer een bewijs van hoe slecht jij leest.
  b) Over de voor een revolutie vereiste omwenteling van het systeem draai je ook weer de zaken om: JIJ bent degene die diverse keren heeft aangegeven het economische systeem, het winstbejag en de groeieconomie, NIET te willen veranderen. En dat was mijn punt: jouw verzet tegen de revolutie. Zie eveneens het schema van onze discussie op 05-12-2009 18:53 voor de context van mijn betoog:ik: zolang er geld en macht bestaan zullen er ondermijnende krachten zijn. Zo’n revolutie zou prachtig zijn, maar vereist een omwenteling van het hele systeem.
  jij: dat ligt dan aan jouw voorstellingsvermogen. Ik laat het huidige economische systeem helemaal intact, want daar is niks mis mee.
  ik: hoe is de terugkoppeling eigenlijk geregeld?

  De kern van het betoog is dus dat er particuliere corruptie blijft bestaan, hoe je ook weigert die waarschijnlijkheid te erkennen en hoe hard je ook ‘revolutie’ roept.
  @ je tweede b):
  =b) Analyse waarom met de huidige vertegenwoordigingen die doelstellingen NIET gehaald worden is al een verklaard feit. (Zie hierboven)=
  Waar, hierboven? Je vaststelling van het feit dat er thans gefaald wordt zegt nog helemaal niets over de oorzaken en is dus geen analyse. Hoe vaak moet ik dat nou nog herhalen? Zonder analyse van de oorzaken is de kans groot dat politieke corruptie niet de enige factor is – vanwege o.a. de oppermachtige particuliere corruptie – en dat we de wereldraad niet enkel mogen beoordelen op hun evt. falen ‘an sich’ om binnen een half jaar die situatie te kunnen doorbreken.
  Je koerswijziging van alleen de top (zie ook onder de eerste b)) is veel te beperkt om het onrecht in de wereld tegen te gaan.
  Onder h) beweer je weer dat je in staat bent integere mensen voor de top te vinden, maar dat kun je nog steeds niet waarmaken – je kunt immers niet aangeven hoe we dat van iemand kunnen weten. Denk niet dat je kan verhullen dat je steeds doet alsof je neus bloedt en snel over je stokpaardjes begint.
  =i) De gemiddelde mondiale en communale integriteit is wel degelijk als een onaantastbare grootheid te beschouwen van het moment in de tijd en de geschiedenis. Er is geen vrijbrief.=
  Wat wil je daar nou in godsnaam mee zeggen?
  Ook onder j) gaat het alleen maar om de sancties, terwijl mijn vraag over het veiligheidsventiel informeert naar de procedure.
  Kijk maar:Ik vroeg naar een rem, ja. Nog steeds. En jaja, die geschiedt door degene die de macht verstrekt heeft. Maar de vraag was, Bouma, HOE? Ontelbare malen al, lees het maar terug, vraag ik naar de procedure. Hoe functioneert dat, op wiens informatie moet men bv. afgaan om de oorzaken te weten te komen? Hoe werkt de jurering (door wie en bij welke uitslag)? M.a.w. wat staat ons aan gereedschappen ter beschikking om de macht te controleren? Of moeten we soms enkel op ons gevoel afgaan?
  Eens te meer wek je hiermee de indruk dat je uitgaat van de simplistische redenering ‘falen = corrupt’ en absoluut niet geïnteresseerd ben in analyses en oorzaken van het mislukken van de doelen.
  Aangezien je je zo weinig rekenschap geeft van het belang daarvan raad ik je aan mijn bijdrage van 08-12-2009 00:50 te herlezen, in de ijdele hoop dat het nu wèl tot je doordringt. Het hele betoog gaat over de zwakke elementen in je plan, aan het slot samengevat als:
  =Want die kiezer weet nog steeds niet:
  – welke mensen hij/zij aan moet stellen (let wel: voor een functie met totale politieke machtsmiddelen)
  – of die met hun opdracht wel enige kans van slagen hebben
  – hoe we dat kunnen bepalen.=
  Dat laatste gaat – ten overvloede – over de door mij zo vurig gewenste democratische terugkoppeling. Al je gepraat er omheen van hierboven versterkt echter alleen maar mijn indruk dat je hoegenaamd niet geïnteresseerd bent in een objectieve analyse van oorzaken.
  PS: Je bijdrage van 08-12-2009 20:22 staat weer eens in geen enkele relatie tot de kritiek die ik lever op de kwaliteit van je plannen, maar is enkel volstrekt irrelevant. Blogvervuiling dus. (Je weet wel, hij staat bekend als de drogreden van de stroman. En dat zouden we niet meer doen, hè Jan.)

 103. jan bouma says:

  Ach Joke al zou ik op 1000 manieren mijn gelijk bewijzen in deze hele discussie blijf je dat gelijk toch hysterisch ontkennen en ik vraag me daarom af of een voortzetting nog wel zinvol is. Ik heb namelijk ook nog in andere bewijsvoeringen te voorzien; zie m’n Vkblogs.
  =================================================================================
  Desalniettemin een laatste poging.
  1. Je beweringen omtrent "de integriteit en dat daarvoor geen acceptabele kandidaten" te vinden zouden zijn hebben we al uitgebreid de revue laten passeren en wel rond 4 oktober 8:48 uur en alles wat daarna volgde. Je bent echt gestoord als je dit alweer "vergeten zou zijn". Idem dat ik daarbij aangaf HOE en op WELKE wijze die integere kandidaten gerekruteerd kunnen worden: zie opnieuw: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VNCW6?open&done&fld=
  maar ook de HELE AANSTELLINGSPROCEDURE wordt toegelicht. Dus je kletst als je beweert dat er geen kader is.
  2. Idem je onjuiste bewering dat ik gesteld zou hebben "dat die Revolutie niet mogelijk zou zijn". Dat heb ik NIET beweerd maar slechts gesteld dat die het beste zal slagen bij een INTEGERE TOP die topdown naar de lagere regionen zijn effect zal hebben. Ook wijs ik je weer op het feit dat je niet coherent kunt denken (of daar te hysterisch voor bent). Immers: als je enerzijds instemt met die VRAGENLIJST en de antwoorden uiteraard van de kiezer daarop IS ANDERZIJDS IN FEITE DE REVOLUTIE AL EEN FEIT. De kiezer heeft dan zijn macht na 3000 jaar eindelijk hernomen. Je mist kennelijk de logica om hier oorzaak en gevolg te verbinden.
  3. Voorts heb ik gesteld dat wereldwijd DE KIEZERS verantwoordelijk zullen zijn voor hun beslissing om de macht op te eisen en te ontnemen aan de huidige politieke representaties. Wegens het falen is er ook geen andere optie. Contrôle op de handhaving en realisatie van de doelstellingen wordt dan ook het communale wereldbelang van alle kiezers. Je vragen over de procedurele gang van zaken HOE de terugkoppeling geschiedt naar de kiezer van enerzijds de door de kiezer gemandateerde macht aan de INTEGERE top wordt die inderdaad geëffectueerd door de unanieme besluitvoering van de wereldraad en het RESULTAAT IS TEVENS HET BEWIJS. Zie het gegeven voorbeeld inzake die 2%’ige cumulatieve conversie van 2000 miljard dollars van "de defensie". Je mist kennelijk het voorstellingsvermogen om alleen dit onderdeel al op het REVOLUTIONAIRE gehalte te vatten. De wereld wordt op z’n kop gezet; er slaat een meteoriet in, maar onze Joke snapt het allemaal niet. Tsja…
  4. Geenszins heb ik buiten beschouwing gelaten de economische uitwassen. Zie mijn comment van 2 oktober 22:04 uur alwaar ik stelde aan het slot van Heinen (drs. historicus) die een recensie schreef:
  ==
  Ik heb slechts daarbij één kanttekening te plaatsen; en wel bij die *) over de beloningen. Om niet beschuldigd te kunnen worden van communistische of uitgesproken socialistische ideeën, waardoor de mens INERTIE zou kunnen gaan vertonen, wil ik wel de verschillende beloningen blijven handhaven als PRIKKEL voor de vooruitgang. Bijvoorbeeld om beter te presteren dan een ander. Haal je die drive weg ontstaat er een te grote rem op de persoonlijke ontwikkeling. Die mag verschillend gehonoreerd worden.. BINNEN ZEKERE GRENZEN! ’t Is geen vrijbrief voor de graaiers van deze wereld; dus.
  Nog daargelaten dat ik vind dat er een mondiale geldsanering zou moeten komen nu alle valuta’s toch onderuit gaan. Ik beveel dan aan de "Lieftinck-methode" en de opvattingen van de econoom J. Tinbergen die de huidige malaise al in de jaren ’60 vdve voorzag. Ingewikkeld? Welnee!
  ==
  …ook hier ben je weer ziende blind en horende doof, hè? Of is het je hysterie dat je niet leest wat er geschreven staat?
  5. Over "de oorzaken" en "de analyse" waarom er met de huidige foute politieke representatie een negatieve balans moet worden opgemaakt (die lijkt me onomstreden in confesso tussen ons) EN idem waarom ons huidige "rechtssysteem" niet goed functioneert (dat lijkt me ook in confesso tussen ons)
  geef ik aan dat de sleutel ligt bij je (versmade) INTEGRITEIT. Tegelijkertijd concluderen we (ik dacht ook in confesso) "dat alles wat we nu aan representatie op het wereldtoneel zetten" dat dat de meest slecht denkbare vorm is. Opportunistische egotrippers en maniakken. Die geen duidelijke prioriteiten weten te kiezen: a) het wereldbelang en b) het nationale of groepsbelang. In die volgorde.
  En dan stel ik dat een sociaaldarwinistische opvatting daar geen rekening meehoudt; die leidt uiteindelijk tot de ondergang van allen. Zie de praktijk.
  6. Je beweert dat voorgaande conclusie "simplistisch" is en dat het "falen" nog niet goed door die conclusie bewezen wordt. Weer een bewijs dat je niet logisch kunt nadenken. De revolutie bewijst namelijk het tegendeel a l s de kiezer de macht herneemt. En als ik me niet vergis waren we het daar over eens. Je stemde in met die VRAGENLIJST waardoor de kiezer de macht k a n hernemen. Of denk je hier "ineens" weer anders over?
  7. Rechtshandhaving en een beroep op regels en wetten blijken zinloos als de rechters niet deugen en zich een verlengstuk weten van de huidige corrupte zittende macht van de egomaniakken en egotrippers die nu aan de top zitten. IDEM zullen alle ca. 80.000 UN-medewerkers aan hun bazen rapporteren wat die bazen willen horen en… de bazen zijn nog steeds de sociaaldarwinisten die menen de RATRACE wel te zullen kunnen winnen voor hun eigen natie en/of groepsbelang ten koste van de zwaksten. Dat ze uiteindelijk zelf ook te onder gaan is binnen hun kortetermijnvisies kennelijk niet relevant. Zie verder mijn Vkblogs en daar waar ik het huidige rechtssysteem wraak aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  Ergo: het huidige falen en de oorzaken daarvan zijn rechtstreeks het gevolg van een tekort schietende INTEGRITEIT. Daarin brengt de revolutie verandering. En ik acht je standpunt zelfs immoreel als je je daartegen blijft verzetten. Ik zou zeggen lees en herlees zelf eens al mijn argumenten opnieuw in plaats van je niet terzake doende opmerking om mij te verwijzen met:
  ==
  Aangezien je je zo weinig rekenschap geeft van het belang daarvan raad ik je aan mijn bijdrage van 08-12-2009 00:50 te herlezen, in de ijdele hoop dat het nu wèl tot je doordringt. Het hele betoog gaat over de zwakke elementen in je plan, aan het slot samengevat als:
  ==
  Want die kiezer weet nog steeds niet:
  – welke mensen hij/zij aan moet stellen (let wel: voor een functie met totale politieke machtsmiddelen)
  – of die met hun opdracht wel enige kans van slagen hebben
  – hoe we dat kunnen bepalen.=
  ==
  want op die 3 vragen antwoordde ik. Alles staat "hierboven!". Gewoon lezen, hè! En vergeet ook niet dat ik gesteld heb: "dat als je veel van ’n ander overneemt er weinig van jezelf overblijft". Maar ja.. dat feit moet je dan ook maar erkennen door dit geniale plan te erkennen en te accepteren.
  Ik kan het niet helpen dat jij het niet bedacht hebt… Prettige dag.

 104. Joke Mizee says:

  Allereerst: ik vergeet zelden iets. Zo weet ik helaas maar al te goed dat al deze dingen al menigmaal de revue gepasseerd zijn sinds het begin, in de zomer van 2008. Jij "vergeet" wat ik te berde breng echter steevast binnen een dag – of wrsl. dezelfde seconde nog, want ik krijg maar zelden de indruk dat je het überhaupt leest.
  Ik vraag je dan ook al tijden NIET om mij iets ‘uit te leggen’, maar om in te gaan op een aantal ommissies in je schrijfsels – m.a.w. om iets toe te voegen.
  Bij voorbeeld:
  1) Ik zeg niet dat integere kandidaten niet te vinden zouden zijn, maar dat je moet aangeven hoe we integriteit kunnen herkennen. Zo diende ik je destijds van repliek met:04-10-2009 21:22
  * Zo’n omschrijving is natuurlijk volstrekt onvoldoende om het begrip ‘integriteit’ te vangen. Alsof er geen andere foute belangen zouden bestaan dan die van partij of religie… Het is geenszins geschikt als gereedschap om de integeren van de onintegeren te scheiden.

  Ook heb ik steeds herhaald dat integriteit een persoonlijke eigenschap is en dus niet in termen van doelen als de UVRM kan worden afgedaan (dat is immers geen eigenschap).
  Ergo: je laat na ons een handvat te geven t.a.v. de kern van de oplossing, nl. hoe we integere mensen kunnen selecteren. Als we dat zouden weten dan waren we d’r uit, maar jij vertelt het ons niet omdat je het zelf ook niet weet.
  2) Het spijt me zeer, maar JIJ hebt beweerd dat ik dat zgn. zou denken – ik citeerde JOUW woorden slechts. Lees het terug i.p.v. een glashard feit te blijven ontkennen. Wat ik wel zei was dat een revolutie zonder omwenteling van het bestaande economische systeem geen revolutie zal zijn (maar een neprevoluties zoals tot nu toe altijd). Met die vragenlijst is die revolutie nog allesbehalve een feit, maar slechts een papieren mandaat. Het is juist vanwege het effectueren van dat mandaat dat ik mijn vervolgvragen aan je stel – waarop je nog altijd niet thuisgeeft.
  3) =HOE de terugkoppeling geschiedt naar de kiezer van enerzijds de door de kiezer gemandateerde macht aan de INTEGERE top wordt die inderdaad geëffectueerd door de unanieme besluitvoering van de wereldraad en het RESULTAAT IS TEVENS HET BEWIJS.=
  Ergo: je weigert nog steeds naar oorzaken te kijken. Sterker nog: je misgunt mij als burger die oorzaken te weten te komen. Ik moet het doen met wat je te bieden hebt – een procedure die geen procedure bevat – en heb klaarblijkelijk geen enkel mandaat.
  4) Daarop heb ik je destijds reeds geantwoord:03-10-2009 01:34
  Dat je de economische structuur juist intact wil laten blijkt o.a. uit je laatste reactie, die hyperliberale onzin over ‘de prikkel van de beloning’. Juist dáárdoor maken vooral bedenkelijke figuren carrière.

  Winst en groei gaan altijd ten koste van iets of iemand, dat is een natuurwet. Volgens mij had de Club van Rome dat al haarfijn door – net zoals je bij Noam Chomsky had kunnen lezen over de economische grootmachten. De grootmachten die jij opvallend genoeg hardnekkig blijft ontkennen…. Want daar ga je uiteraard het schip mee in. (Stel je voor, geldsanering voor de wereldwijde maffia….) En dus blijf je suggereren dat alle corruptie een politieke oorsprong zou hebben.
  Ergo: alwéér een ‘loose end’.
  5) =Over "de oorzaken" en "de analyse" waarom er met de huidige foute politieke representatie een negatieve balans moet worden opgemaakt=
  Ik vroeg, om precies te zijn, naar de analyse van de oorzaken van het huidige falen van de humanitaire doelen. Een van de uitkomsten – let even op, want dat is een groot verschil! – zal ongetwijfeld zijn een gebrek aan integriteit. Maar – en nu komt het! – kun je ons ook zeggen hoe je weet dat er geen andere oorzaken zijn? Nee hè, want je hebt helemaal geen analyse gemaakt maar slechts e.e.a. waargenomen.
  Ergo: Nog steeds zwijg je categorisch over de rol van de particuliere corruptie. Zoals we reeds bij 1) zagen, heb je niks zinnigs te melden over de eigenschap ‘integriteit’. Daar komt nu nog bij dat je niet met enige zekerheid kunt zeggen of er niet nog méér eigenschappen nodig zijn om de situatie het hoofd te bieden – kennis en ervaring o.h.g.v. machtige concerns bv.
  6) Zoals ik gisteren zei (en z.o. hierboven bij 5)):Je vaststelling van het feit dat er thans gefaald wordt zegt nog helemaal niets over de oorzaken en is dus geen analyse. Hoe vaak moet ik dat nou nog herhalen? Zonder analyse van de oorzaken is de kans groot dat politieke corruptie niet de enige factor is – vanwege o.a. de oppermachtige particuliere corruptie – en dat we de wereldraad niet enkel mogen beoordelen op hun evt. falen ‘an sich’ om binnen een half jaar die situatie te kunnen doorbreken.
  En jouw antwoord daarop luidt "De revolutie bewijst namelijk het tegendeel a l s de kiezer de macht herneemt."? Sorry, maar dat is volkomen non-logica en kan onmogelijk een reactie op het door mij gestelde zijn. Je geeft de kiezer geen andere macht dan duim omhoog of duim omlaag, zonder te weten wat er precies gebeurd is.
  Ergo: je gaat nog steeds uit van het mantra ‘falen = corrupt’ – een andere mogelijkheid kan of wil je niet zien.
  7) Ook hier weer toon je op geen enkele wijze aan dat het falen van humanitaire doelen enkel bestaat vanwege overheidscorruptie.
  Ergo: je hebt niet de gevraagde analyse gemaakt. En over je ‘ergo’ kan ik weer kort zijn: zie wat ik schrijf n.a.v. ‘integriteit’ en ‘revolutie’. Je geeft de kiezer de benodigde handvatten niet – sterker nog: je weigert hem/haar pertinent bepaalde informatie en dus invloed. Zolang je blijft weigeren je systeem (ahum) democratischer te maken blijf ik het een armoedig voorstel vinden.
  Conclusie: je brengt ons nog steeds geen stap verder w.b. het gevraagde, te weten:
  – welke mensen de kiezer aan moet stellen (let wel: voor een functie met totale politieke machtsmiddelen) [integriteit]
  – of die met hun opdracht wel enige kans van slagen hebben [analyse van het falen van de doelen]
  – hoe we dat achteraf kunnen bepalen [de terugkoppeling/evaluatie]
  Kortom: proberen me van mening te laten veranderen met wat je al gezegd hebt is vruchteloos Werk eerst eens het een en ander uit en kom dan nog maar eens terug – met iets NIEUWS graag. Want dit voldoet vooralsnog niet ter verbetering, noch als politieke theorie.

 105. jan bouma says:

  Zoals te doen gebruikelijk lees ik tegen elven wat er links en rechts weer gebrabbeld is… schud m’n hoofd in meewarigheid en ga als ordentelijk man naar bed en ik zegen de Heer dat ik je daar niet tegenkom want ik handel je abacadabra morgen wel af…
  Er klopt weer niks van je verhaal; dat moge duidelijk zijn.

 106. Jan Bouma says:

  Wat later dan ik dacht maar ik ga proberen weer wat duidelijkheid te brengen in je verhaal want dat staat bol van de tegenstellingen en ongerijmdheden. Ik kom daar zo dadelijk wel op.
  Eerst nu toch een eyeopener voor je die afkomstig is van Wittgenstein die, zoals je weet, eens opmerkte "er zijn geen filosofische problemen doch slechts taalproblemen" (omdat de taal en de communicatie misbruikt worden). Hij zei ook het volgende:
  ==
  A man will be imprisoned in a room with a door that’s unlocked and opens inwards; as long as it does not occur to him to pull rather than push. ==
  en die conclusie wil ik je even voorhouden wanneer het gaat om mijn multiple purpose antwoorden (die ik je wel deghlijk geef) maar waar je wellicht te dom voor bent om ze als antwoord (en oplossing) te begrijpen of te accepteren. Het kan ook zijn dat je domweg alles negeert wat ik zeg.
  Pick your choice.
  1e regel van je:
  ==
  1) Ik zeg niet dat integere kandidaten niet te vinden zouden zijn, maar dat je moet aangeven hoe we integriteit kunnen herkennen. Zo diende ik je destijds van repliek met:
  04-10-2009 21:22
  ==
  antwoord.
  Kijk! Daar heb je nou zo’n innerlijk tegenstrijdig antwoord. A l s je aanneemt dat er w e l integere kandidaten zouden bestaan maar je zegt tegelijkertijd "dat ik die integriteit maar even voor je moet herkennen" is bij mij de logica van je antwoord weg. Snap je dit?
  Nog daargelaten dat je hele discours tot nog toe bol stond van je aanvankelijke beweringen dat integriteit een niet definiëerbaar en dus ongrijpbare grootheid zou zijn. Ik heb altijd gesteld:
  "je bent integer of niet" (en ik ga er vanuit dat alle egomaniakken en egotrippers aan wie we het bestuur toevertrouwd hebben dat zij dat SOWIESO niet zijn en dan mede ook nog vanwege SCHATPLICHTIGHEID aan partij en/of religie of stam. Snap je dit? Het zal wel niet.
  En dan ga je er maar wat om lopen zeuren. Ik heb ook gesteld dat in het verlengde van het voorgaande A L L E ondergeschikten van die foute niet integere "TOP’ p e r d e f i n i t i e ook NIET integer kunnen zijn want dan had ik ze wel gehoord…. Snap je dit? Het zal wel niet. Ondertussen horen we wel mr Pieter van Vollenhoven zeggen: "Niemand heeft belang bij de waarheid" en zijn er klokkenluiders als Spijkers en Bos die eindeloos op hun rechtsherstel kunnen wachten. Idem dat ik het gevecht aan moet gaan.
  Heb je ooit gehoord van rechters die het systeem wraken waar ze inzitten?
  Nu over de rol van de economie. Die is uiteraard net zo geïnfecteerd als ‘de politiek;, ‘de wetenschap/de intelligentsia’, de pers en media en ons gehele justitiéle apparaat. Van hoog tot laag. Lees wat die Griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie mij meldde. Derhalve geen illusie dat ik de grote ondernemingen buiten schot laat m a a r wat jij niet begrijpt is dat de kongsi tussen de top van de politiek en alle andere sectoren s o w i e s o dramatisch wordt verbroken als de totale bevolking, de kiezer optreedt als controleur. En om dat te bereiken heb je weer nodig die VRAGENLIJST. Dan is de cirkel rond.
  Vanzelfsprekend erken ik ook wel dat dan niet simsalabim en 1,2,3, eventjes alle kwaad de wereld wordt uitgeholpen door de vervanging van de huidige top maar het zal er oneindig beter aan toegaan. Alleen een dwaas zal dat nog in twijfel trekken. En dus zeg ik opnieuw ‘het is tijd voor een revolutie want ik heb ook gesteld: "the proof of the pudding is in the eating". Ergo: wat zeur je nog. Het is het beste wat er is
  Over het democratische gehalte waar je nog over zeurt…: dat is te belachelijk voor woorden. Ik geef godbetere ’t aan de betekenis van het KIESRECHT i n h o u d en jij gaat lopen zeiken over het democratische gehalte!!! Ben je gestoord of zo?
  Je komt bij mij over als een klagende patiënt die dreigt dood te gaan maar weigert mijn aangeboden genezing en de patiéwnt gaat dan ook dood. Vind je het gek?
  En vervolgens ook nog zegt mij niet te begrijpen. Zie: Wittgenstein.
  Ik verwacht nu dat je aan het lobbyen gaat voor de r e v o l u t i e van Mithras die zoals je weet (althans dat had je kunnen lezen) voor mij slechts in naam de waarheidsvinding symboliseert met achterwege lating van de esoterische humbug. Daarom staat er op de gevel van Mithras ook Mithras en geen ‘waarheidsvinding". Capice? En ga nu eindelijk m’n boek eens lezen. Vooral de dialoog over Goed en Kwaad kan ik je aanbevelen. Een heel hoofdstuk.

 107. Joke Mizee says:

  1) =A l s je aanneemt dat er w e l integere kandidaten zouden bestaan maar je zegt tegelijkertijd "dat ik die integriteit maar even voor je moet herkennen" is bij mij de logica van je antwoord weg.=
  Zolang er geen toets voorhanden is om kandidaten op hun integriteit te testen, weet de kiezer niet welke afgevaardigde geschikt is. Jij komt zelfs niet eens met een beschrijving van het begrip, maar zet je enkel af tegen z’n tegenhanger. Zolang we dit niet weten zijn we even ver als de Grieken reeds 2500 jaar geleden waren: we hebben integere mensen nodig, maar hoe vinden we die? Sindsdien is vaak gebleken dat onder de juiste omstandigheden vrijwel iedereen corrupt gedrag vertoont. Al met al blijft zo’n verkiezing van ‘integeren’ dus een hachelijke onderneming.
  Het is vooralsnog inderdaad een ongrijpbare grootheid. Anders had je er wel een definitie van kunnen geven, nietwaar? Ik handhaaf dus mijn stelling dat je nalaat ons een handvat te geven wie we moeten kiezen, zodat het gevaar aanwezig blijft dat we de verkeerden kiezen. Een reden te meer om de democratie – de scheiding der machten en de checks & balances – niet meteen te grabbel te gooien.
  De punten 2) en 3) sla je gemakshalve over, over dat de revolutie slechts een papieren mandaat zal zijn als bv. er geen openheid over de oorzaken komt. Erken je überhaupt de zin van analyses van processen om informatie te verschaffen over het resultaat? Zo ja, waarom verschuil je je dan achter je mantra ‘het resultaat is het bewijs’ en weiger je de mogelijkheid van andere oorzaken dan politieke corruptie in beschouwing te nemen?
  Ook hier moet ik dus bij mijn eerdere stelling blijven, t.w.: je misgunt mij als burger die oorzaken te weten te komen. Ik moet het doen met wat je te bieden hebt – een procedure die geen procedure bevat – en heb klaarblijkelijk geen enkel mandaat.
  4) Over de rol van de economie zeg je: "maar wat jij niet begrijpt is dat de kongsi tussen de top van de politiek en alle andere sectoren s o w i e s o dramatisch wordt verbroken als de totale bevolking, de kiezer optreedt als controleur." En wat jij niet begrijpt is dat die ‘andere sectoren’ de politiek niet nodig hebben om hun ding te doen. De onervarenheid van de nieuwe afgevaardigden zal hun juist goed van pas komen – voorzover er nog goede en gehaaide politici actief waren, zijn die nl. óók verdwenen! De nieuwelingen missen daar wrsl. een hoop noodzakelijke vaardigheden voor – en dat dankzij Jan Bouma, die weigert een analyse van de oorzaken te maken vanwege zijn onomstotelijke mantra ‘falen = corrupt’. De kiezer kàn helemaal niet optreden als controleur, aangezien jij ‘m het gereedschap daartoe misgunt.
  Er is, kortom, helemáál geen grote kans dat het beter zal gaan – die bewering rust op drijfzand. Je wil die wereldraad echter net zoveel macht verschaffen als in een dictatuur. Jammer genoeg voor jou ben ik een democraat in hart en nieren. Door dat als trivialiteit af te doen ("gezeur") verschaf je eens te meer een blik in je ware agenda. Zo heb ik beslist nooit gezegd "jou niet te begrijpen", want ik begrijp nl. maar al te goed naar wat voor soort maatschappij jij toe wil. Zolang je weigert democratische elementen in te bouwen is voor mij de kous af, en blijft het veelzeggend dat je daarin geen duimbreed wil toegeven.

 108. Jan Bouma says:

  Zoals te doen gebruikelijk kijk ik weer tegen elven wat er zoal links en rechts voor onzin wordt gedebiteerd…; denk daar het mijne van en besluit morgen er maar op te antwoorden want ik heb ook nog andere besognes waaronder de veldslag die ik leveren moet met een corrupt establishment dat hun wetten wil laten prevaleren ZONDER dat die steun hebben van de kiezers. Die "steun" is anderzijds wel aanwezig maar gemanipuleerd. Enfin… Morgen gaan we wat doen aan je gelamenteer over de contrôle van de macht. Tot dan: welterusten! En ik dank opnieuw mijn Heer dat ik je hier niet tegenkom!

 109. Jan Bouma says:

  1e alinea: het hete hangijzer dat er niet is!
  Je wilt een onbetwistbare definitie van "de integriteit".
  (diegenen die dat eisen zijn de criminelen en de kwaadwillenden
  en de sjacheraars zal ik maar zeggen). Zie hierna het bewijs.
  Hoe luidt het definitieve antwoord dat je als bewijs kunt aanmerken van mijn gelijk dat "de integriteit" wel degelijk te definiëren is? Dat antwoord valt uiteen in een aantal onderdelen:
  1. Men kan niet zonder een ander wel of niet integer zijn! (Dit vergt wat analytisch denkwerk van je om dit te snappen) Voorbeeld: corrupt kun je niet in je eentje zijn; je hebt er altijd een bevoor- of een benadeelde partij bij nodig.
  2. Daardoor wordt de te definiëren betekenis van het begrip "integriteit" zelfs door de
  criminelen bewezen. En die hebben we als vertegenwoordigers staan op het wereldtoneel.
  Het bewijs volgt uit de negatieve balans die ze de volken laten zien.
  3. De Integriteit wordt echter ook altijd uitstekend verstaan en gedefiniëerd door het universele principe: "doet u mij niet aan wat uzelf ook niet wenst te worden aangedaan!"
  (Daarom vertonen de beide Handvesten ook dezelfde integriteitsvolle omschrijvingen; op papier deugt het).
  4. De handhaving en de rechtsimplementatie van wetten en regels blijken onderhevig en ondergeschikt aan de machthebbers/egotrippers/egomaniakken in de top. Zie mijn Vkblog: THE SEARCH OF THE EMPTY LAWBOOK. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en… Die machthebbers hebben GEEN juiste legitimatie van de kiezers verkregen daar immers die voortvloeit uit de antwoorden op de VRAGENLIJST.
  (Dit in tegenstelling met de huidige praktijk).
  5. Rechts- en wetsinterpretatie zijn niet statisch en onveranderlijk. Wat wel onveranderlijk zou moeten zijn is ALTIJD de juiste legitimatie door de kiezers. Daar ontbreekt het aan. De cirkel is nu rond. Vervolgens worden door de kiezers ook nog de machtsfactoren g e a b s t r a h e e r d. One man – One vote voor de 3 HOOFDZAKEN die geregeld moeten worden op het wereldtoneel en waar alle andere beslissingen van welke aard ook de invloed van ondervinden.
  Conclusie:
  Ik acht het misdadig om nu dit inzicht er is geen ondersteuning te geven aan het wereldwijd benoemen van integere kandidaten. De aanstellingscriteria zijn bekend.
  Ik verwerp dus je beweringen dat ik "een dictatuur" zou vestigen want – nogmaals – de aan te stellen kandidaten hebben de legitimatie van de kiezers. Voorts worden inderdaad door de resultaten en de unanieme besluitvoeringen de door de kiezers gewenste besluiten genomen. Ook hier faalt je gedachtegang dat dat niet zo zou zijn. Je gewenste "democratische elementen" zijn dus nog nooit eerder in de geschiedschrijving zo goed VERANKERD in de besluitvoeringen die democratisch gelegitimeerd zijn!!!
  Daarom nogmaals acht ik het misdadig om geen stelling te kiezen voor mijn voorstellen.
  Hier laat ik het bij en ik ga er vanuit dat je je verzet nu eindelijk eens opgeeft!
  REVOLUTIE!

 110. Jan Bouma says:

  "…Wie zwijgt ; stemt toe…!"
  (een voorzichtige inschatting):))

 111. Joke Mizee says:

  Of ze hebben iets belangrijkers te doen. Zie je nou hoe slecht jij kan voorspellen?
  Het getuigt van bijzonder weinig gevoel voor logica te denken dat ik je ‘gelijk’ zou geven wanneer er nog zóveel ernstige bezwaren liggen. Nogmaals: je hoeft me niks uit te leggen, want ik begrijp heel goed waar je op uit bent. Je moet e.e.a. toevoegen, maar blijft – heel consequent – wederom volledig in gebreke op dat vlak (ik koester echter die ijdele hoop reeds lang niet meer…).
  "Je wilt een onbetwistbare definitie van "de integriteit".
  Ik verlang een beschrijving van je die toetsbaar is – niets meer en niets minder.
  1. Dank je, ik heb kennis genomen van de bevindingen van de Frankfurter Schule en kan je die materie aanraden.
  2. "Het bewijs volgt uit de negatieve balans die ze de volken laten zien." Alléén als je jouw simplistische mantra aanhangt dat er geen andere factoren in het spel zouden zijn. (Die analyse die je verdomt te maken.)
  3. En hoe komen we nu te weten voor welke kandidaten dat als onomstotelijk principe geldt?
  4. Nog steeds betrek je de rol van grootschalige particuliere corruptie niet in je betoog, noch heb je enig oog voor andere eigenschappen dan integriteit die nodig zijn om deze het hoofd te bieden. Je kan derhalve geen uitspraken doen over handhaving in de toekomst.
  5. Wat doet het er toe of we afgevaardigden gelegitimeerd hebben zolang we niet weten wie we moeten legitimeren?
  Wéér wijd je geen woord aan de scheiding der machten en verbetering van die checks & balances. Waarom toch zo ondemocratisch, Jan? Wat let je om de gevraagde waarborgen in te stellen? Hoe durf je het te hebben over ‘het mandaat van de kiezer’ als je ‘m dat niet eens toestaat? Want in vele van de ons bekende dictaturen werden en worden verkiezingen gehouden zoals jij die schetst, met precies hetzelfde verhaaltje omkleed, dus tja….
  Enfin, je kent mijn voorwaarden – althans, ik dacht toch niet dat ik chinees spreek – maar komt nog steeds geen millimeter over de brug. Dan zou het je dus niet moeten bevreemden dat ik nog steeds niets voor jouw plannetje voel. Ik meen het serieus dat ik nog nooit zo’n zwakke politieke theorie ben tegengekomen, en tot nu toe is-ie er nog geen zier beter op geworden.

 112. Jan Bouma says:

  Gelukkig zijn we het in ieder geval eens over het feit dat we het niet eens zijn:))
  Ik maakte me al zorgen.
  Ik kom zo mogelijk er morgen wel op terug.
  Overweging voor je voor de nacht:
  (en die ik relevant acht)
  "..Men gooit soms het kind met het badwater weg!"

 113. Jan Bouma says:

  John Rawls: http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
  Pierre Hassner: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hassner
  Ulrich Beck: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
  Ziedaar mijn filosofische en sociologische kaders en die ik ook aangehaald
  heb op div. plaatsen in m’n boek zie o.a. pg. 52. Die "Frankfurter Schule" is
  toch volledig achterhaald en verouderd!
  Over je eisen voor meer contrôle en checks and balances heb ik je
  een en andermaal geantwoord. Dat die antwoorden je niet aanstaan
  is een ander verhaal en zijn jouw verantwoording.
  Kern van de zaak is dat a l s je die revolutie aanvaardt je dan tegelijkertijd
  het bewijs geleverd krijgt waar je om vraagt. Ondertussen breng ik onder
  je aandacht dat ik:
  * de kiezer zijn effectieve stemrecht heb teruggegeven middels die VRAGENLIJST
  * op grond daarvan een wereldrevolutie veroorzaak waardoor…
  * ik de Vrede opleg aan de wereld en de waanzin van de oorlog uitban
  * het energieprobleem van de mensheid schoon oplos (moest men in Kopenhagen weten!)
  * de machtsfactoren ten aanzien van die 3 hoofdzaken heb geabstraheerd plus de VN reorganiseer
  * de aanstellingscriteria van integere landenvertegenwoordigers heb gedefiniëerd
  * de universele geldende betekenis van de integriteit in een kader heb geplaatst
  En jij blijft als een waanzinnige roepen om "nieuw", "nieuw"; je moet wat "nieuws" t o e v o e g e n!
  Je bent echt gestoord, weet je dat?
  Ik kan namelijk mijn bewijs niet leveren zonder de revolutie door te voeren.
  The proof of the pudding is in the eating. Blijf dus maar tegen beter weten in
  een aanhanger van de bestaande (vastlopende) politieke vertegenwoordiging.
  Ik herinner me dat ik dezelfde conclusie trok een jaar geleden.
  Het ga je goed verder. Waarschijnlijk moet er eerst een nog grotere catastrofe
  zich voordoen waardoor men zal zeggen: "die B. had gelijk!"
  Of ik moet eerst dood zijn en dan krijg je soms ook gelijk.
  Daarom laat ik het hierbij.
  Ik kan net zo goed proberen een stoel te overtuigen van mijn gelijk.
  * De wereldpopulatie wenst geen afstand te nemen van de "eeuwigdurende domheid".

 114. Joke Mizee says:

  =Die "Frankfurter Schule" is toch volledig achterhaald en verouderd!=
  Waar baseer je die plompverloren stelling op? Argumenten graag.
  Je komt met de stroman aanzetten dat ik om een bewijs zou hebben gevraagd. Dat is niet juist: ik vraag je slechts de normale democratische garanties in te stellen. Dat weiger je tot nog toe categorisch, je doet met je wereldraad de trias politica geweld aan en ontzegt de kiezer informatie over oorzaken en processen over wat daar gebeurt. Bovendien weiger je toe te lichten waarom je die keuzes zo maakt – immers, het model is ook denkbaar met behoud van democratische verworvenheden.
  Het is met betrekking tot die eisen compleet zinloos om nogmaals de beoogde doelstellingen op te gaan zitten lepelen, aangezien dat niets toevoegt (!) aan het democratische gehalte tot nu toe. Over je opsomming zij slechts opgemerkt dat je in je voorspellingen nog steeds geen rekening houdt met de welig tierende particuliere corruptie (zie Kopenhagen!). Dankzij je weigering het economische systeem op de schop te nemen – waarin je je conservatiever toont dan de wetenschappers die je zegt aan te hangen – zullen oorlog noch energieproblemen op redelijke termijn tot het verleden gaan behoren. Ook je claim dat je de aanstellingscriteria zou hebben gedefinieerd berust nog steeds nergens op. Nog steeds negeer je de mogelijkheid dat de criteria aanvullende eigenschappen zouden moeten bevatten.
  Wat hebben we dan, qua totaalplaatje? Een zeer behoudende houding t.o.v. de benodigde ommezwaai t.a.v. de wereldpolitiek, in combinatie met de nogal extreme keuze voor een systeem dat gewoon ronduit ondemocratisch is. Beide zou ik graag heel anders vormgegeven zien, maar jij houdt er bijzonder hardnekkig aan vast om je doelstellingen exact op die wijze door te willen voeren. Het is echter zeer wel mogelijk ze door te voeren met een radicalere sociaal-economische omslag i.c.m. het behoud van democratische waarborgen.
  Dat jij daar absoluut niet voor wil kiezen en bovendien die weigering niet ter discussie wil stellen, zaait gerede twijfel over de integriteit van je bedoelingen. Op z’n minst wek je de indruk iets tegen democratie te hebben, en er stiekem vanaf te willen.
  Tot slot wil ik voor de honderdduizendste maal onder je aandacht brengen dat ik beslist géén "aanhanger van de bestaande (vastlopende) politieke vertegenwoordiging" ben – mijn blogs spreken wat dat betreft voor zich. Jij betoont je echter een tegenstander van de oplossingen die ik voorstel, en bedient je daarbij (as always) van kwalificaties i.p.v. van argumenten. Tot nog toe krijg ik daarom niet bepaald de indruk dat je ooit een letter gelezen hebt van wat ik schrijf.
  Ervan uitgaande dat we hetzelfde nastreven, t.w. een verbetering van mensenrechten en het halen van de millenniumdoelen (de streefdatum daarvan is overigens over 2 weken….), zijn we het eens over wat we willen. De vorm is echter compleet tegengesteld: ik ben het daarin oneens met jou, jij met mij. Het zou echter niet in mij opkomen van jou te eisen dat je mij ‘gelijk’ geeft.
  Wat mij het meest stoort aan jou is dat je niet bereid bent ook maar een druppel water bij de wijn te doen t.a.v. alleszins redelijke vorm-eisen, waarmee je je in meerdere opzichten geen vriend van de democratie toont. Ik geef je dan ook meer kans bij lieden die dat principe niet bijster hoog in het vaandel dragen. (Over kind en badwater gesproken….)

 115. Jan Bouma says:

  NOU DAT LAAT IK OOK ONVERANDERD EN GEWOON OOK HETZELFDE…!!!
  == Bovendien weiger je toe te lichten waarom je die keuzes zo maakt – immers, het model is ook denkbaar met behoud van democratische verworvenheden.==
  Ik doe niks met het model en de democratische verwordenheden. ik schaf geen partij af; ik schrijf niks voor WAT voor partij men kiest zolang dat een democratische partij is… ALLEEN IN MIJN MODEL GAAT DE DEMOCRATIE NU EINDELIJK EENS……… E C H T………. FUNCTIONEREN.
  1) Je kunt niet lezen
  2) Je bent uitermate dom
  maar vanwege die domheid van je hou ik ermee op.
  En je snapt nog steeds niet de SAMENHANG tussen jouw niet goed functionerende "democratie" en mijn voorgestelde VERBETERINGEN die de democratie w e l goed laat functioneren!!!!!
  Je bent ongelooflijk dom!
  Want al je veronderstelde omissies in mijn systeem BESTAAN NIET!
  De democratie kan alleen maar goed gaan functioneren met mijn verbeteringen: zie VRAGENLIJST.
  Je bent ongelooflijk dom. En daarom hou ik ermee op met je. Een stoel is nog slimmer.
  Ook je overige verhaal deugt evenmin. Dat ik…:
  ==Dankzij je weigering het economische systeem op de schop te nemen – waarin je je conservatiever ..etc=
  WANT DAT DOE IK WEL!!!!!!! Maar ook hier is het weer je domheid waardoor je dat niet snapt of je
  leest gewoon niet wat er staat.
  En dus is je laatste quote…;
  == Wat mij het meest stoort aan jou is dat je niet bereid bent ook maar een druppel water bij de wijn te doen t.a.v. alleszins redelijke vorm-eisen, waarmee je je in meerdere opzichten geen vriend van de democratie toont. Ik geef je dan ook meer kans bij lieden die dat principe niet bijster hoog in het vaandel dragen. (Over kind en badwater gesproken….) ==
  OOK COMPLEET ONTERECHT.
  Ik v e r b e t e r de effectiviteit van de democratie maar je bent te dom om het te snappen.
  Misschien zijn er moedige wetenschappers die eindelijk eens hun heilige huisjes durven te verlaten en mij gelijk geven. "Off the record" durft men dat wel. Wat een laf zooitje.
  En over ‘Kopenhagen’ nog dit…: "Men zou wensen dat men daar net als ik ‘out of the box’ zou kunnen denken!" Want de waanzin die daar bepleit wordt….
  Mijn voorstellen betekenen geen chaos, geen martial law (door een totale ineenstorting van alle wereldeconomieën) MAAR PRAKTIJKGERICHTE OPLOSSINGEN.
  Alleen men is er te dom voor of de kortetermijnbelangetjes verhinderen mijn gelijk.
  Ik hou ermee op om nog langer m’n bloed zweet en tranen te verspillen aan het laffe domme zooitje.
  Ik zet dit comment even over naar mijn blog. Want daar wordt meegelezen door dat laffe zooitje.
  Groet! JB

 116. Joke Mizee says:

  Schitterend, dit! Je hebt vroeger niet op zitten letten op school èn je hebt geen letter begrepen van onze discussie van m.n. de afgelopen weken – en projecteert dat door mij dom te noemen en te beweren dat ik niet zou lezen.
  Uit een opmerking als "Ik doe niks met het model en de democratische verwordenheden. ik schaf geen partij af; …" blijkt bv. dat je totaal niet snapt waar het bij democratie om gaat, terwijl ik het toch zeer omstandig heb uitgelegd. De moderne democratie is een systeem dat niet alleen ‘het volk’ een stem geeft, maar vooral ook buffers biedt tegen de dictatuur door middel van de scheiding der machten, de rechtsstaat en andere zgn. checks & balances.
  Echter:
  * Bij jouw wereldraad is geen sprake van scheiding der machten. Immers, je verleent ongebreidelde macht aan slechts 1 instantie. (Bij voorbeeld door hen rechters aan te laten stellen maak je de mogelijkheid van onafhankelijke rechtspraak waardeloos.)
  * De controlerende macht ontneem je de mogelijkheid om haar taak te verrichten, omdat ze van jou expliciet alleen naar het resultaat mogen kijken en niet naar oorzaken en processen.
  En dat, Jan, is nou juist de essentie van democratie – niet de stem van de kiezer (en al helemáál niet het partijstelsel en waar jij nu weer allemaal mee aan komt zetten). Blijkbaar is het compleet onbekende materie voor je. Als je je de lessen van school niet meer kunt herinneren, dan is dit artikel van Yoram Stein wellicht een eyeopener voor je: http://www.trouw.nl/krantenarchief/2006/09/25/2251524/Het_gevaar_van_de_helft_plus_een.html. Het is zoals hij zegt: "Democratie is een heel pakket aan waarden".
  Ik heb duidelijk aangegeven dat het ‘m schort aan de VORM, dus waarom kom je dan voor de zoveelste keer aanzetten met ‘mijn vragenlijst’? Tjongejonge, is het nou echt te moeilijk voor je om vorm en inhoud uit elkaar te houden? Zo niet, kun je dan eindelijk aangeven waarom je geen democratische vorm aan je model wenst mee te geven? Want, ten overvloede: dàt bedoelde ik dus met ‘kind en badwater’.
  En wat bedoel je nou toch telkens met insinuaties als "jouw niet goed functionerende "democratie" " – wat doet het woordje ‘jouw’ daar? Voor de 100.001ste maal: ik ben criticus van het huidige politieke systeem, zoals je o.m. in dit blog had kunnen lezen. Enig geschikt alternatief dient echter wèl te voldoen aan de democratische basisvoorwaarden (de vorm dus!). Mijn (voorkeurs)model doet dat, het jouwe niet.
  Goed, de politieke omissies bestaan dus wèl, zoals ik hierboven heb aangegeven. In plaats van met enthousiast gebruik van hoofdletters je ‘nietes!’-geluid te ventileren, zou je er beter aan doen die merkwaardige keuze te beargumenteren. Idem dito wat het economische systeem betreft: je hebt je letterlijk opgeworpen als een groot fan van de groeieconomie. Dat je dat nu weer met een bataljon aan uitroeptekens ontkent, wil dat nou zeggen dat je weer van gedachten veranderd bent? (Waarschijnlijk niet….) Maar het probleem is dus niet dat ik niet zou lezen wat er staat: je weet gewoon zelf niet wat je allemaal uitkraamt.

 117. Jan Bouma says:

  Je husselt weer allerlei begrippen door elkaar (en dicht die mij toe) waaronder wat verstaan zou moeten worden onder het begrip "groei". Dat zijn in ieder geval niet mijn uitgangspunten. De OMBUIGINGEN waar ik voor pleit geven een geheel andere betekenis aan "groei" en waaraan eenieder – blind als een paard, en stom als een ezel – zich aan bezondigt. Jij niet uitgezonderd.
  Ik heb nu even geen tijd; ik kom later uitgebreid erop terug.
  (ik moet hier ter plekke samen met mijn advocaat wat doen aan de vernietiging van de staatscriminelen die menen "dat de kabouters die plassen hier achter me volgestort hebben met gif en huisvuil…" Benne leuke dinge voor de mensen).
  Opmerking en voorspelling.
  Je zult zien dat dat proces als Rechtszaak van de Eeuw de geschiedenis zal ingaan
  tegelijkertijd met mijn boek. Als "De Nieuwe Max Havelaar".

 118. VSp says:

  Moet wel lachen, je kunt toch Bommel als MP-tje kiezen op internet?
  Of gaan PWA en Max ‘ de Nieuwe Troonrede’ voorlezen?
  Of dikteeer jij die? Gaarne. wordt het echt feest op internet en een wereldprimeur erbij.
  Geen lappen tekst maar kort en bondig, door spekt met ironie.

 119. Jan Bouma says:

  @WJ’tje
  (en indirect @Joke Mizée)
  Op het blog van @Aad verbaast antwoordde ik je als volgt.
  Je kunt daaruit afleiden dat je democraat moet zijn en blijven
  onder alle omstandigheden. Mitsgaders… de democratie goed
  geregeld is. Zoniet? Dan verbeter je die:
  ==
  Jan Bouma 17-12-2009 16:45
  @WJ’tje…15:24
  Als ik mag…
  We kunnen ook op een beschaafde democratische wijze door het volk/de kiezer
  die besluiten laten nemen waardoor jouw problemen met het "Kookhuis" en andere
  problemen OOK worden opgelost zonder een gewelddadig ingrijpen als "opblazen!"
  Dan wel even mijn VRAGENLIJST invullen.
  Dat is ook mijn antwoord aan je op het blog van @Joke Mizée…
  Dank in ieder geval dat je het volgde.
  Groet! JB
  ==
  @Joke Mizée
  Ik ga morgen (zo mogelijk) systematisch en op het rijtje af al je vermelde bezwaren weerleggen.
  Je kunt al veel leren uit het comment wat ik schreef aan de @VSp hierboven.
  Tot morgen.

 120. Jan Bouma says:

  Laten we de wederzijdse beschuldigingen over de redenen van de non-communicatie maar achterwege.
  Een paar stellingen:
  1. De kwaliteit van de rechtspraak is niet afhankelijk van het bestaan van wetten.
  2. De kwaliteit van de democratie is evenmin afhankelijk van de gecreëerde regels.
  Met de volgende link illustreer ik beide stellingen hierboven met een extreem voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=SKOCmBXrVY8
  Tevens herinner ik je aan de quote van 6 december hierboven:
  There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice. Charles de Montesquieu
  en waaruit ook blijkt al sinds mensenheugenis dat recht en wet slechts bestaan tengevolge van de omstandigheid of de beoordelaars, de rechters, de magistratuur in het algemeen, de 4e macht als de ambtenaren die zich ook "bevoegd" achten – kijk naar mijn casus – deugen of niet. Daarvoor zouden dan de universeel geldende integriteitseisen moeten gelden bij hun aanstellingen. Die zijn er niet volgens jou. Onzin! Wat eraan schort is een juiste legitimatie door de kiezer. Het systeem van onze rechts- en wetshandhaving en onze democratie blijkt ONJUIST gelegitimeerd want de kiezer heeft niet op basis van zijn antwoorden op de vragenlijst de top gelegitimeerd. Ik hoop dat je dit nu eindelijk eens snapt.
  Als we het hier over eens zijn komen we verder met ons vergelijk.
  Dan maak je een vergissing door aan de orde te stellen DE VORM. Met "de vorm" bedoel ik het staketsel, het raamwerk, de structuur van onze rechtsinrichting ter verzekering van de individuele rechten van de kiezer/de burger versus een (soms) onrechtmatige en schadelijk handelende overheid.
  (Zie opnieuw mijn casus op m’n Vkblog als voorbeeld. De milieucriminaliteit uit het verleden van de overheid wordt gelegd bij de schuldloze burger!)
  Het recht en de wetten worden misbruikt a l s de rechter hier niet corrigerend optreedt. De rechter moet dus deugen. De wetboeken zijn eigenlijk "leeg". Aan mijn technische voorhanden zijnde beroepsmogelijkheden- rechtbank – gerechtshof – HR – wil ik niet tornen want uiteindelijk wordt er toch geen recht gedaan door "de vorm" maar door het integriteitsgehalte van de rechtsprekende. Het raamwerk het staketsel de inrichting laat ik ongemoeid.
  De integriteit.
  Je bewering dat er geen objectieve definiëring mogelijk is van "de integriteit" op basis waarvan alles in onze samenleving uiteindelijk functioneert of niet acht ik niet houdbaar. Waarom is je bewering niet houdbaar?
  Omdat je achterwege laat het resultaat van het oordeel (en de legitimatie) van de bevrijde kiezer middels de vragenlijst die hij beantwoordde en vervolgens diens mandaat aan de top. Eerst pas NA die revolutie zal er een niet corrupte top aantreden die topdown in alle gremia zijn uitwerking niet zal missen. Net zo goed als de negatieve werking van een niet gelegitimeerde top zich nu laat gelden.
  Opmerking 1:
  Je snapt dat de heersende en zittende machthebbers niet op mijn revolutie zitten te wachten.
  Opmerking 2:
  Je snapt dat ik voor mezelf die vragenlijst al heb beantwoord en ik ben ervan overtuigd dat 99% van het totale kiezersquorum mijn Socratische antwoord zal delen. Overigens dit oordeel komt pas na een giga-discussie wereldwijd te voeren als de bekende Brede Maatschappelijke Discussie (BMD).
  De economische groei.
  Ik heb aangegeven dat ik onder "econ. groei" totaal iets anders versta dan jij. Mijn budget is wereldwijd NA het doorvoeren van de r e v o l u t i e tenminste zo’n 2000 a 2500 miljard dollars die nu destructief door alle landen ter wereld per jaar besteed worden ten behoeve van het militair industriële complex. Dat is omgerekend op 6,7 miljard wereldbewoners ca, 300 a 350 dollars PER HOOFD van de totale wereldbevolking. Soms vele malen meer dan het gemiddelde jaarinkomen van die wereldburger. Die waanzin bestrijd ik. Maar Ik handaaf wel die budgetten MITS ze civiel worden aangewend. Ik laat geen massale ineenstorting van de wereldeconomie toe door dat enorme bedrag UIT de wereldeconomie te persen. Van dat beschikbare geld kan immers de survival gefinancierd worden voor die mensheid in alle opzichten. Economisch en ecologisch. Waterzuiveringsinstallaties, alternatieve energieprojecten als de CSP-zonnecentrales kunnen gebouwd worden, het onderwijs wereldwijd kan gefinancierd worden, armoedebestrijding en geboortebeperking kan gefinancierd worden en die aanwending betekent ook "groei" maar op een totaal andere wijze dan jij veronderstelt dat ik zou bedoelen. Compris?
  Over "voor en tegen".
  Het moge Messianistisch klinken maar zolang je niet VOOR mij bent… ben je per definitie TEGEN.
  Weliswaar zei Jezus dat ook maar ik representeer Mithras. Ontbloot van alle esoterische humbug riten en rituelen. Lees je boek nu eindelijk eens.

 121. Joke Mizee says:

  Jan, als alle mensen perfect waren hadden we geen wetten of systemen nodig. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe.
  Bij een garantie van integriteit zou het veiligheidsventiel zelfs deels achterwege kunnen blijven. Maar hoe ver zitten we daar vanaf? Mijlen! Je gemeier over de juiste legitimatie snijdt wederom geen hout, omdat de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen. Zolang blijkbaar op gevoel, het zgn. gut feeling, moet worden bepaald of de kandidaten deugen of niet deugen, zijn we nog helemaal nergens.
  Een andere beveiliging tegen willekeur is echter gelegen in de informatievoorziening naar de kiezer, op grond waarvan deze de afgevaardigden achteraf kan beoordelen. Vanwege jouw reductionistische ‘het resultaat is het bewijs’ is ook daar de garantie noodzakelijk dat er niet onnodig integere koppen gaan rollen door een valse interpretatie door de woedende massa.
  De VORM betreft niet (enkel) die van de rechtsinrichting, maar van het hele democratische gebouw. Het doet me deugd dat je in elk geval van Montesquieu gehoord hebt. Dan weet je ongetwijfeld ook dat hij (plus feitelijk alle andere oerdemocraten) veel heeft nagedacht over het belang van de balans van het systeem. Vooral omdat en zolang wij niet weten welke lieden deugen en welke niet, dienen de drie machten elkaar in balans te houden. In jouw model is dat echter compleet zoek, ten faveure van oncontroleerbare macht.
  Kortom: zolang het ei van columbus niet geland is, is het alleszins verstandig om zekeringen in te lassen. Je bent me nog een antwoord schuldig op mijn herhaalde vraag waarom je je daar zo tegen verzet. Wat kan er nou in vredesnaam op tegen zijn?
  De groeieconomie: ten eerste gaat het om het feit dat groei vrijwel per definitie ten koste van iets of iemand gaat: de wereldwijde armoede gaat gelijk op met onze welvaart. Om honger en ander leed echt weg te werken zullen we allemaal veren moeten laten. Je kan de kiezer wat dat betreft wel voor het lapje houden, maar dan zullen de doelen wéér niet slagen (en onschuldige koppen daarvoor rollen).
  Want bovendien – en het valt me op dat je op dit aspect nog steeds doet of je neus bloedt! – is daar nog de macht en invloed van de particuliere maffia. Al sinds het begin van onze oeverloze discussie ontken je het bestaan daarvan uit alle macht. Zoals in sept. ’08, toen je begon te tieren n.a.v. een citaat van Ed Hollants die o.a. zei: "Het is al lang niet meer zo, dat de politiek de meeste grenzen bepaalt en de toekomst vorm geeft. Dat bepalen de economisch meest machtigen. De samenleving is niet maakbaar, heet dat. Maar volgens mij wordt de samenleving meer ‘gemaakt’ dan ooit. Geglobaliseerd als we zijn, betekent dit vooral dat multinationale ondernemingen, internationale financiële stromingen, instituties en beursspeculanten vanuit hun belangen de samenleving maken en helaas breken." Je legt met geen woord uit waarom je zo’n fel protest aanheft tegen dat soort informatie, maar het is duidelijk dat het niet in je straatje past…
  … jouw vooralsnog ondemocratische straatje, zolang je redelijke vormeisen blijft afwijzen.

 122. Jan Bouma says:

  Zoals gewoonlijk kijk weer even tegen of rond elven naar wat onjuistheden…!
  Ik kom er nog wel op terug.
  Alvast ter overweging voor je (ik las alleen je bovenste regel)
  Eenieder kan nog steeds naar de rechter stappen bij vermeende inbreuken
  op zijn belangen. Maar onder voorbehoud is dit gesteld. Ik kom er morgen wel
  op terug. Het lijkt of je aan een verslaving lijdt om mij iedere keer
  tegen te spreken. Moest je in moslimlanden niet proberen!:))

 123. Jan Bouma says:

  Zoals ik continu moet opmerken (helaas) staat het onomstotelijk vast dat je:
  a) niets in dat boek van me gelezen hebt, of indien wel, er niets van begrepen hebt
  b) dientengevolge ook continu de onjuiste conclusies trekt
  Over "de criminele onverbeterlijke opportunistische mens", en die dus tot het kwade geneigd is, gaat NOTA BENE m’n boek! Het is zelfs een hoofdthema. En nu beschuldig je mij van een simplistische miskenning van dat feit. Niet verwonderlijk dat deze discussie op deze manier niet te voeren is met je. Je leest niets van wat er geschreven staat.
  Ik sla – werkelijk waar – op een willekeurige bladzijde (pg. 151) m’n boek op en lees daar – alsof Mithras het mij aangaf – het navolgende: (na een uitgebreid voorafgaand betoog)
  ==
  Auteur acht evenwel de positie van "ach, wij allen zijn slechts zondaars" – hetgeen volgens hem een vaak door de religies en machthebbers gehanteerd (vals…) vergoelijkend standpunt oplevert terwille van zichzelf en "de gelovigen", en waardoor er ook metterdaad niets verandert – niet langer houdbaar en te verdedigen ten aanzien van, wat hij noemt: "de grove evidenties". Op grond van het inmiddels wereldwijd omschreven en bereikte "communale geweten", dat zeer pragmatisch en normatief van aard is, en zoals dat zich vertaalde in talloze Wetten en Verdragen (..die vervolgens niet worden nagekomen…) worden "de grove evidenties" niet langer verdedigbaar. / Enz.
  ==
  Kijk! dan kun je 2 dingen doen:
  a) niks, de boel laten zoals die is met een negatieve balans
  b) er wel wat aan doen maar dan moet je geniaal zijn om ondanks de premisse dat "eenieder crimineel is" toch met oplossingen te komen.
  Dat laatste deed ik. Het is alsof ik vroeg aan de superinbreker om veiligheidsmaatregelen voor te stellen waardoor hij niet langer in het wereldhuis zou kunnen inbreken. De meest eenvoudige oplossing is dan, naast een reeks andere te nemen maatregelen, om geen 192 andere superinbrekers op het wereldtoneel te zetten maar inderdaad 192 integere landenvertegenwoordigers die met de erbij gegeven tools beleid kunnen maken. Zie hierboven hoe.
  Wat zijn de aanstellingscriteria en toetsen voor de benoeming van die 192 integere landenvertegenwoordigers?
  Die hebben we zeer uitgebreid behandeld maar omdat je niks leest of alles vergeet of niet begrijpt wat er geschreven staat moet ik het hier maar weer eens gaan herhalen.
  Die mensen worden gerecruteerd uit de op 9.12; 10:01 gegeven kringen: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/N...
  Ze zijn:
  a) uiteraard van onbesproken en onberispelijk gedrag;
  b) ze worden in het publieke domein (media) uitgebreid gescreend – vanzelfsprekend;
  c) ze hebben geen partij- noch relibindingen, ze zijn niet schatplichtig;
  d) ze zijn kosmopoliet en onderschrijven de doelstelling van Mithras’ revolutie;
  e) ter voorkoming van corrumperende invloeden worden ze slechts benoemd voor de duur van een half jaar. (In feite wordt de VN totaal gereorganiseerd. De Veilgheidsraad wordt bijv. afgeschaft).
  f) ze bemoeien zich op het wereldtoneel met de 3 hoofdzaken die aan hen gedelegeerd zijn (maar die een allesomvattende invloed hebben)
  g) de machtsfactoren worden g e a b s t r a h e e r d waardoor het feitelijk onmogelijk wordt om ten aanzien van de 3 hoofdzaken machtsmisbruik nog mogelijk te achten.
  Dit is het beste, zo zeg ik ook, wat de mensheid kàn doen. Toch zal de contradictie blijven bestaan. Ja.
  Maar deze representatie op basis van een revolutie is het best denkbare t.a.v. alle andere varianten waaronder de handhaving van de huidige.
  De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen. (Je hebt eerder al toegegeven dat daardoor die 2%’ige jaarlijkse cumulatieve conversie mogelijk wordt).
  Voorts (nogmaals): ik pretendeer geen absoluut feilloos systeem (dat is sowieso onmogelijk) maar een door te voeren revolutie zal w e l een dramatische 180o graden koerswijziging tengevolge hebben.
  Invloeden van de economische (groot)machten als die van de multinationals en het kapitaal.
  ========================================================================
  Ik onderken die. Ze zijn wereldwijd ook allang manifest. Maar de mensheid staat nu voor de keuze om de macht terug te nemen ten behoeve van de democratie of zich uit te leveren aan die machten. Pick your choice and make up your mind.
  ========================================================================
  Opmerking i.v.m. mijn proces en omdat ik dit comment weer overzet naar m’n Vkblog.
  (er zijn vele opmerkingente maken; maar dit is een ogenschijnlijk willekeurige)
  Ik waarschuw de zgn. "intelligentsia" die mijn tegenstanders zijn want ze zijn in dienst
  en slaaf van het grootkapitaal plus een corrupte staat.
  Ze schrijven dan mijn naam verkeerd om me te kleineren.
  Bijvoorbeeld als "die Bouwma"; en van Mithras en m’n boek "De Nieuwe Max Havelaar"
  daar hebben ze, zo zeggen ze, nog nooit van gehoord… t e r w ij l ik ze aangeklaagd heb.
  Ze zullen het weten. Door de geschiedschrijving.

 124. Joke Mizee says:

  Helaas is het zo dat:
  a) ik je boek wel gelezen heb. Zelden of nooit heb ik zulke rommel onder ogen gehad
  b) ik mijn conclusies trek o.b.v. je zelf zegt – en/of weglaat
  =Over "de criminele onverbeterlijke opportunistische mens", en die dus tot het kwade geneigd is, gaat NOTA BENE m’n boek! Het is zelfs een hoofdthema. En nu beschuldig je mij van een simplistische miskenning van dat feit.=
  Dat is onwaar. Ik zeg dat je stelselmatige ontkenning van de rol van particuliere corruptie simplistisch is. Er is immers geen enkele grond om aan te nemen dat het huidige falen puur te wijten is aan politieke corruptie. Daaruit volgt tevens dat je kreet dat ‘het resultaat het bewijs’ zou zijn (van politieke corruptie) onbewezen en reductionistisch is.
  Je citaat van je p. 151 is daarom compleet irrelevant voor ons ‘issue’.
  Dan kun je wel gaan herhalen wat je op 9-12 schreef, maar daar heb ik immers toen ook al met argumenten op gereageerd. Het punt is dat:
  * de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen
  * je niet kunt aangeven of er daarnaast geen andere noodzakelijke eigenschappen zijn
  * een half jaar veel te kort is voor iemand om te doorgronden waarop de doelen nu spaak lopen
  =Maar deze representatie op basis van een revolutie is het best denkbare t.a.v. alle andere varianten waaronder de handhaving van de huidige.=
  Wederom een onware bewering. Een betere oplossing zou immers gelegen zijn in een representatie die wordt omkleed met democratische waarborgen.
  =De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen.=
  Dit is complete non-logica. Begrijp je echt niet wat feedback inhoudt, of doe je maar alsof?
  Dan erken je plotseling het bestaan van de multinationals – je hebt er voor de speciale gelegenheid zelfs een kadertje omheen gezet! Ed Hollants zal verguld zijn. Dan is nu wellicht het moment aangebroken om te erkennen dat zij het bereiken van de doelen op alle mogelijke wijzen zullen frustreren – of is dat nog te vroeg voor je?
  Stel nou dat de macht van die multinationals al heel, heel erg diep geconsolideerd is.
  Dat je niet alleen integer, maar vooral heel, heel erg gehaaid moet zijn om succesvol tegenover hen te zijn.
  En dat zoiets binnen een half jaar niet lukt.
  … Snap je dan nu waarom ik bezorgd ben dat er "onnodig integere koppen gaan rollen door een valse interpretatie door de woedende massa"?
  En kun je dan eindelijk ook de hamvraag beantwoorden waarom je je zo hevig en halsstarrig verzet tegen het instellen van democratische waarborgen?
  Is er ook maar 1 reden te bedenken om zoiets te willen dwarsbomen? Hoogst curieus….

 125. Jan Bouma says:

  Wat eerder dan anders kijk ik even wat voor onzin je nu weer gebrabbeld hebt.
  Ik kom er morgen wel op terug want ik was vandaag (ondermeer) bezig met je "geslaagde Klima-top in Kopenhagen!) Hahaha… Daar deden je vertegenwoordigers het goed!
  En ook de "democratie" functioneerde goed! Alles was perfect geregeld en met een enorm goed resultaat besloten 192 idioten daar bijeen de wereld maar verder op te warmen.
  Ik kom morgen wel terug met een comment op je krankzinnige bewering "dat ik me tegen het instellen van democratische waarborgen zou verzetten!" Dat is complete waanzin van je. Ik zal je morgen wel uitleggen waarom dat een onterechte (en waanzinnige) bewering van je is.
  (En ja, dat is een provocatie van me; die verwijzing naar de mislukte Klima-top!)
  We investeren als wereldgemeenschap liever 2500 miljard dollars in de destructie, hè?
  Penny-wise; Pounds foolish: Ziedaar jouw opvatting wanneer het over de democratie gaat!
  Morgen verder! Want ik word wat misselijk. Ik moet nu alles ontkennen wat je nu weer beweert.

 126. Jan Bouma says:

  Svp eerst bestuderen: http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
  en
  deze link: http://www.youtube.com/watch?v=Yc8XkYovWRU
  en als je die beide links hebt gezien kom ik later nog wel terug met
  mijn verwerping van je onterechte aantijgingen.
  Morgen pas.
  Want je hebt nu even werk genoeg door die beide links te zien en te begrijpen.

 127. Jan Bouma says:

  Okay. Indien die beide links goed bestudeerd zijn dan kun je mijn zgn. "onnozelheid" wel schrappen.
  Mijn comment op je 1e zin:
  ==
  Helaas is het zo dat:
  a) ik je boek wel gelezen heb. Zelden of nooit heb ik zulke rommel onder ogen gehad
  ==
  is dat je hier in ieder geval niet de maatstaf bent want als je mij diskwalificeert diskwalificeer je tegelijkertijd die wetenschappers die mijn boek een "meesterwerk" noemen of "de nieuwe Max Havelaar". En nou mag je zelf uitmaken wie zich diskwalificeert. Ik merk overigens op dat ik talloze malen in deze discussie je heb kunnen corrigeren maar daar volgt dan zelden of nooit een erkenning op. Slechts een (beschaamd) stilzwijgen. En dat zal nu wel weer zo zijn; nietwaar? Is me ook goed.
  We gaan je andere "argumenten" op het rijtje af behandelen.
  1). Over "de criminele onverbeterlijke opportunistische mens", (en dat ik daar mee deal; anders dan Immanuel Kant) daarover gaat inderdaad van pg. 1 t/m pg. 360 – op vrijwel al die bladzijden – mijn boek. . Dat je (helaas) te dom bent om al die besproken varianten, die ik in talloze metaforen heb behandeld, te onderkennen is niet mijn schuld. Zo laat ik NOTA BENE "als schurk" Jimmy Cagney optreden in de shuttle; ik noem maar een voorbeeld. Alle hoofdstukken, zoals dat van Goed & Kwaad pg. 243 – 251 zelfs specifiek gaan er over. Ronduit onbegrijpelijk dus dat je er zo weinig van begrepen hebt. In tegenstelling tot vele anderen waaronder wetenschappers.
  Dan kom je weer met een uitgekauwd en behandeld punt.
  2) == * de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen
  * je niet kunt aangeven of er daarnaast geen andere noodzakelijke eigenschappen zijn
  * een half jaar veel te kort is voor iemand om te doorgronden waarop de doelen nu spaak lopen==
  a) == * de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen ==
  Totale onzin van je. We hebben immers nu een corrupt "contrôle- en handhavingssysteem" en dat niet goed gemandateerd is maar daar brengt de kiezer nu juist verandering in door de r e v o l u t i e.
  En waardoor bereikt wordt dat de huidige huichelachtige "verdragen op papier" in ieder geval in de praktijk zullen gaan voldoen. De kiezer stelt juist orde op zaken door die vragenlijst te beantwoorden en vervolgens andere vertegenwoordigers te kiezen. De kiezer heeft het brevet van onvermogen afgegeven aan de huidige representaties. Juist omdat ze niet voldoen. top. De integriteit in het handelen van daarop geselecteerde vertegenwoordigers laat vervolgens bij unanieme besluitvoering geen twijfel bestaan dat het beter moet gaan. En ja hoor… het zal niet 1,2,3, en simsalabim in één keer overal feilloos verlopen. Dat weet ik ook wel.
  b) == je niet kunt aangeven of er daarnaast geen andere noodzakelijke eigenschappen zijn —
  Ook alweer totale onzin van je. Ik zou haast zeggen "hij mag als eigenschap geen snotneus hebben of een scheet laten!" We hebben immers al die "andere noodzakelijke eigenschappen" toch de revue laten passeren bij de aanstellingscriteria?!
  c) == * een half jaar veel te kort is voor iemand om te doorgronden waarop de doelen nu spaak lopen==
  Dit is ook een al lang geleden behandeld punt. Kijk! Wat is nu de kracht van de REVOLUTIE? De essentie? Die zit ‘m in de anonimisering van de belangen van de macht en waardoor die zo goed mogelijk onschadelijk worden gemaakt. "Macht corrumpeert!" Zie die links. Het gaat hier om het beste wat denkbaar is en dan beperk je de mogelijkheid in de tijd om überhaupt te kunnen corrumperen. Ben je nou zo dom dat je dit niet snapt?! Mede om deze reden is die r e o r g a n i s a t i e van de VN noodzakelijk. Afschaffing van de Veiligheidsraad is er het gevolg van. De kiezer geeft nu eindelijk het signaal af van een Socratische wereldbesturing door de herneming van zijn kiesrecht.. Dan kies je voor een geanonimiseerde vertegenwoordiging die daarnaast ook nog geholpen wordt met de geabstraheerde machtsfactoren m.b.t. die 3 hoofdzaken. Nog een belangrijk punt. Er wordt door die halfjaarlijkse benoemingen ook een signaal afgegeven dat niet kan worden misverstaan door de huidige corrupte vertegenwoordigingen. Kongsi’s en bilateraaltjes sluitende landenvertegenwoordigingen die trachten op sociaaldarwinistische wijze te "overwinnen" kunnen het vergeten. One man – one vote. De wereldmacht is daardoor qua representatie dan ook zo goed mogelijk geabstraheerd. De huidige VN voldoet niet meer zei zelfs minister Cramer n.a.v. de mislukte klimaat-top. Het kwartje begint te vallen denk ik dan. 40 jaar te laat.
  Vervolgens snij je een wezenlijk punt aan:
  ===Maar deze representatie op basis van een revolutie is het best denkbare t.a.v. alle andere varianten waaronder de handhaving van de huidige.=
  Wederom een onware bewering. Een betere oplossing zou immers gelegen zijn in een representatie die wordt omkleed met democratische waarborgen.==
  Kijk! Die bewering van je kan alleen z’n effectieve beslag krijgen NA uitvoering van de r e v o l u t i e.
  Immers er zijn bij foute en corrupte (huidige) representaties s o w i e s o geen goed functionerende "democratische waarborgen". Snap je dit nou niet? Het is alsof je van de maffiabazen verwacht dat het topdown in de hiërarchie wel goed zal verlopen! We hadden toch vastgesteld "dat het wetboek leeg is!" De kiezer herneemt hier zijn macht en laat die niet verkwanselen door de maffiabazen en egotrippers die het al 3000 jaar verkeerd doen. Je kunt ook zeggen: dat doen we niet. We leveren ons dan wel uit. Zie die links die ik je gaf. Dan is dat het eindoordeel en het resultaat. Het hele huidige "systeem" is corrupt en moet op de helling. Anders resteert de mensheid nog slechts een giga-ellende. We hebben geen andere keuze dan te besluiten tot de r e v o l u t i e.
  Volgende punt:
  == =De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen.=
  Dit is complete non-logica. Begrijp je echt niet wat feedback inhoudt, of doe je maar alsof==
  De feedback wordt inderdaad geleverd door de resultaten. En dat mogen van mij doen die 80.000 huidige VN-medewerkers in hun rapportages. Alleen ze rapporteren dan niet meer aan de maffiabazen van de wereld, hè. Je snapt weinig van de gevolgen van de revolutie.
  Volgende punt:
  == Stel nou dat de macht van die multinationals al heel, heel erg diep geconsolideerd is.
  Dat je niet alleen integer, maar vooral heel, heel erg gehaaid moet zijn om succesvol tegenover hen te zijn.==
  Klant is koning! Dat is hier de kiezer. Ook voor de multinationals. Zodra de macht door de kiezer herwonnen is zullen de multinationals zich daaraan ondergeschikt weten. Ook de multinationals zullen slechts kunnen bestaan bij de survival van hun kiezres die tegelijkertijd hun klanten zijn. Zie opnieuw de links hoe ik er tegenaan kijk. En bespaar me je simplistische tegenwerpingen dat ik simplistisch zou redeneren.
  Je volgende opmerking
  ==… Snap je dan nu waarom ik bezorgd ben dat er "onnodig integere koppen gaan rollen door een valse interpretatie door de woedende massa"?
  ==
  is dus ongegrond. Er zou alsdan geen sprake zijn van een gelukte revolutie. Je vergeet iedere keer de impact van zo’n wereldrevolutie. Er slaat een meteoriet in na 3000 jaar.
  En dan kom ik nu toe aan je slotalinea en belangrijkste vraag:
  ==
  En kun je dan eindelijk ook de hamvraag beantwoorden waarom je je zo hevig en halsstarrig verzet tegen het instellen van democratische waarborgen?
  Is er ook maar 1 reden te bedenken om zoiets te willen dwarsbomen? Hoogst curieus…. ==
  Logisch antwoord.
  Ik kan slechts instemmen met effectieve democratische waarborgen. Die worden pas mogelijk N A de revolutie. Ik heb overtuigend aangetoond dat de huidige representaties niet kunnen voldoen zonder dat de kiezer zijn mandaat heeft gegeven middels die vragenlijst. Dus: ik ben absoluut niet tegen "democratische waarborgen" maar de huidige zijn voor mij niet acceptabel. Snap je dit nou niet? Kijk nog eens naar die links, die youtubefilmpjes. En liefst naar al die 13 afleveringen van de Zeitgeist.
  Opmerking. (zijdelings)
  Je zult zien dat alle huidige partijen wel problemen zullen krijgen om hun maatschappelijke legitimatie nog overeind te houden a l s de kiezer zich zal hebben uitgesproken. Er bestaan namelijk geen talloze varianten van de integriteit…. Daarom: R E V O L U T I E !
  In het belang van elk individu dat tevens per definitie ook de belanghebbende wereldburger is.

 128. Joke Mizee says:

  Het is onzin om te stellen dat ik me slaafs zou moeten conformeren aan de mening van een handjevol wetenschappers. Voor de zoveelste maal moet ik je hier betrappen op de autoriteits-drogreden…. (Al Gore bv. is met die methode heel ver gekomen, maar al zijn medestanders zijn corrupte en/of naieve wetenschappers en politici. Zie daar de waarde van een dergelijk ‘argument’.)
  1) Dat heb je – bewust of onbewust – helemaal verkeerd gelezen. Ik zei dat ik je niet had "beschuldigd van miskenning van het feit [..] dat de mens tot het kwade geneigd is" – dat is een door jouzelf ingebrachte stroman. Wat ik wèl zei was:
  "Ik zeg dat je stelselmatige ontkenning van de rol van particuliere corruptie simplistisch is. Er is immers geen enkele grond om aan te nemen dat het huidige falen puur te wijten is aan politieke corruptie. Daaruit volgt tevens dat je kreet dat ‘het resultaat het bewijs’ zou zijn (van politieke corruptie) onbewezen en reductionistisch is.
  Je citaat van je p. 151 is daarom compleet irrelevant voor ons ‘issue’."
  Dus: hoeveel keer ga je nou nog doen alsof je niet begrijpt waar ik het over heb, ipv op mijn werkelijke betoog in te gaan?
  2:
  a) == * de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen ==
  Het is helaas een feit dat je de kiezer daarvoor geen geschikt gereedschap aan kan reiken. Je lijstjes zijn niet meer dan een wilde gok dat lieden met een bepaald c.v. minder gauw corrupt zouden zijn. Je komen immers geen persoonlijke eigenschappen op voor en het is nog maar zéér de vraag hoe groot de correlatie is tussen bv. ‘integriteit’ en ‘geen aanhanger van een ideologie’. Het is slechts een halfslachtige poging die uitgebreid de mogelijkheid in zich draagt dat de kandidaten die eruit komen rollen toch gevoelig zullen blijken te zijn voor bepaalde begeerten (geld, macht etc.) wanneer ze voor het eerst in zo’n situatie gebracht zullen worden.
  Wat jij hier allemaal te berde brengt doet volstrekt niets af aan dat gegeven. Het is en blijft, volgens jouw methode (‘met de natte vinger’), niets meer dan een sprong in het diepe (nauwelijks verheven boven de selectie van een rechtbankjury in de VS) of deze afgevaardigden integer zullen blijken. Dat is op zich nog geen ramp, zolang je maar niet gaat zitten ontkennen dat de situatie zo is.
  b) == * je niet kunt aangeven of er daarnaast geen andere noodzakelijke eigenschappen zijn ==
  Ik heb vele, vele malen reeds aangegeven dat hun taak geen sinecure zal zijn en dat (naast integriteit) allerlei speciale kennis en vaardigheden nodig zullen zijn om de particuliere corruptie het hoofd te bieden. Uit je antwoord blijkt eens te meer dat je je dat totaal niet realiseert en dus doodgemoedereerd een kudde goedwillende wetenschappers tegenover het grootst mogelijke internationale geboefte in de arena kwakt.
  c) == * een half jaar veel te kort is voor iemand om te doorgronden waarop de doelen nu spaak lopen ==
  Je redenatie waarom je die periode zo kort houdt, kan onmogelijk als antwoord dienen op de kern van mijn opmerking, die luidt: wat nu als je alleen al minstens een half jaar nodig hebt om er achter te komen wie of wat de doelen frustreert (bv: wie er verhindert dat er overal drinkwatervoorzieningen komen)? In dat geval zou de wereldraad immers falen, terwijl de inspanningen alleszins integer geweest zijn. Jij weigert echter categorisch die mogelijkheid onder ogen te zien.
  == Een betere oplossing zou immers gelegen zijn in een representatie die wordt omkleed met democratische waarborgen.==
  Je verweer dat er momenteel "s o w i e s o geen goed functionerende "democratische waarborgen" " zijn snijdt wederom geen hout. Het is immers geen ontkrachting van het feit dat de nieuwe representatie beter zou zijn wanneer-ie met democratische waarborgen gepaard gaat i.p.v. zonder. Je kan je niet verschuilen achter een dooddoener à la ‘is het nu dan soms zo perfect?’. De systemen die er zijn – al bestaan ze vaak slechts op papier – zijn goed geconstrueerde waarborgen die prima tegelijk met je revolutie kunnen worden doorgevoerd in de nieuwe situatie. Je gesuggereer alsof het alternatief dan zou zijn dat er géén revolutie zou komen slaat dan ook nergens op, want er is helemaal geen sprake van ‘of/of’.
  == = De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen.=
  Dit is complete non-logica. Begrijp je echt niet wat feedback inhoudt, of doe je maar alsof? ==
  Sorry hoor, maar het volhouden van zo’n standpunt is echt ontzettend primitief! Niet de resultaten zorgen voor veroordeling of vrijspraak, maar het proces. We weten allemaal dat Balkenende ons belazerd heeft inzake Irak, maar zonder parlementaire enquête zou het een ordinair volksgericht zijn als hij direct schuldig werd bevonden. Niet het resultaat telt, maar de feiten. Als JPB bv. meent dat hij er door een ander ingeluisd is, dan heeft hij het recht dat ter verdediging aan te voeren.
  == Stel nou dat de macht van die multinationals al heel, heel erg diep geconsolideerd is.
  Dat je niet alleen integer, maar vooral heel, heel erg gehaaid moet zijn om succesvol tegenover hen te zijn.==
  Hier moest ik toch wel heel hard om schaterlachen, om je antwoord "Klant is koning!" De multinationals gaan over lijken, Jan, je bent echt niet goed wijs! Shell heeft miljarden-belangen in landen als Nigeria. Denk jij dat ze ineens bedeesd gaan vragen hoe de Nigerianen het gehad hadden willen hebben, hun miljarden dus prijs zullen geven? Wellicht laten ze zich zelfs omscholen tot weldoeners? Waarom wil bij jou het kwartje toch niet vallen dat dit soort schurken oneindig veel machtiger is dan enig land of ander zgn. ‘machtsblok’?
  == En kun je dan eindelijk ook de hamvraag beantwoorden waarom je je zo hevig en halsstarrig verzet tegen het instellen van democratische waarborgen?
  Is er ook maar 1 reden te bedenken om zoiets te willen dwarsbomen? ==
  Je zegt: "ik ben absoluut niet tegen "democratische waarborgen" maar de huidige zijn voor mij niet acceptabel." Ook dat is weer een stroman. Je weet intussen dondersgoed welke door jou met het badwater weggegooide waarborgen ik her-ingevoerd wil hebben: (o.a.) herstel van de trias politica en de controlefunctie van parlementair onderzoek. Wat is daar zo ‘niet acceptabel’ aan dat je ze koste wat het kost wil blijven verwerpen (zoals blijkt uit je reeds maandenlange weigering om aan mijn verzoek daartoe te voldoen)?
  Revolutie? Dolgraag, maar slechts MET democratische beginselen. Het is niet anders, Jan – ‘take it or leave it’.
  (En oh ja, als ik jou al ‘100.001 x’ heb gezegd een bepaalde drogredenatie achterwege te laten, probeer het dan niet tòch, onder het mom van ‘provocatie’. Dat is zóoo kinderachtig…. Een gebrek aan argumenten kun je sowieso niet verhullen met pogingen je tegenstander te belasteren.)

 129. Jan Bouma says:

  Je kletst weer een oeverloos eind weg; slaat elke zinnige redenatie, bewijsvoering, adstructie in de wind en ik denk dat het een eindeloos welles-nietes wordt voor zo ver het dat al niet is.. Ik zie morgen wel of ik weer een variant weet te bedenken die je onzin kan verklaren en weerleggen maar ik betwijfel dat zo langzamerhand. Zolang jij de dag de nacht blijft noemen en ik omgekeerd blijft deze discussie totaal zinloos. Je weet ook geen prioriteiten te noemen die de negatieve balans in evenwicht brengt. Ik zie morgen wel of niet verder. Ondertussen hebben die youtubefilms je natuurlijk ook niks verklaard?! En die REVOLUTIE die je ook graag wilt offer je op aan het geouwehoer dat mijn tegenstanders met kwade bedoelingen ook hebben.
  Pennie wise – Pound foolish… Ik zei het al.

 130. Smokey says:

  Hoezee voor Joke Mizée!
  Poedelprijsje voor de zichzelf "wise" vindende @Jan,
  met de wijsheid in de kan
  die een geweldige smaak toonde
  wat betreft een you tubetje selecteren.http://www.youtube.com/watch?v=kg0HmUiroPY
  @ Jan, zoals je jouw smaak kenbaar moest maken
  zal dit smaakje je ook wel smaken.
  @Joke, dat je niet moe wordt van "die" Jan,
  zo`n Oostindisch dove man

 131. Jan Bouma says:

  @Joke Mizée
  Dat je niet analytisch kunt denken bewijst wel weer onze discussietje n.a.v. je opmerking dat:
  ==a) ik je boek wel gelezen heb. Zelden of nooit heb ik zulke rommel onder ogen gehad==
  en ik vervolgens daarop geheel juist vaststelde en antwoordde: "dat jij geen maatstaf bent" en met de vervolgconclusie eraan verbindend dat je dan ook (bijv.) H.J.A. Hofland hebt gediskwalificeerd als je wel die maatstaf zou zijn. Hofland heeft zoals je weet een niet onbelangrijke bijdrage aan dat hele boek gegeven. En ik stel terecht, gewoon als feit, dat als je mij diskwalificeert je hem ook tegelijkertijd diskwalificeert. Hiermee bewijs ik simpel mijn stelling "dat jij geen maatstaf bent" ongeacht of H.J.A. Hofland (en die andere wetenschappers) wel of geen autoriteiten zijn. A l s je anderzijds H.J.A. Hofland hoog acht en respecteert (zoals ik wel eens begrepen heb) dan acht ik het logischerwijze uitgesloten dat je zijn en mijn werk in mijn boek tot "rommel" kunt diskwalificeren. Moeilijk hè? Logisch en dus juridisch kunnen denken!
  Het voorgaande duidelijk gebrek aan logisch inzicht speelt je ook parten in de beoordeling van mijn voorgestelde wereldrevolutie. We zullen daartoe weer de inspanning leveren om punt voor punt dat gebrek aan inzicht (of mogelijk het moedwillige gebrek aan inzicht) te duiden.
  In de 2e alinea stel je (quote):
  =="Ik zeg dat je stelselmatige ontkenning van de rol van particuliere corruptie simplistisch is==
  Dat is een onzinnige en onjuiste bewering van je daar ik immers nimmer die "stelselmatige ontkenning" heb beweerd. Het tegendeel is het geval! Onmiddellijk loochenstraft die onjuiste bewering van je zich met mijn eerdere vaststelling dat ik uitga van (quote) zie 19.12; 8:46 uur:
  ==
  Over "de criminele onverbeterlijke opportunistische mens", en die dus tot het kwade geneigd is, gaat NOTA BENE m’n boek! Het is zelfs een hoofdthema. En nu beschuldig je mij van een simplistische miskenning van dat feit. Niet verwonderlijk dat deze discussie op deze manier niet te voeren is met je. Je leest niets van wat er geschreven staat.
  ==
  en dan d e g r a d e e r jij deze stellingname, deze essentie van m’n boek, maar even tot "stroman". (!)
  Het volgende punt dient zich aan met:
  2:
  a) == * de kiezer nog steeds niet weet waaraan hij/zij integere mensen kan herkennen ==
  Ook dat is een onhoudbare en ook zeer onlogische bewering van je. Nog daargelaten dat in die keuze- en waardebepaling je kunt kiezen tussen "het slechtste" en "het beste". Ook alweer een onweerlegbaar feit. Welnu in mijn voorstel gaan we per definitie voor "het beste" wat denkbaar is. Vervolgens worden de randvoorwaarden zo goed mogelijk erbij gegeven dat ook het beste resultaat verzekerd kan zijn.
  Je weet dat in het hele hoofdstuk Goed & Kwaad deze keuzebepaling ook uitgebreid behandeld wordt (als je tenminste lezen wilt). Het is ronduit schandelijk zoals je mijn boek en verhaal bewust verkracht met onwaarheden. Je wilt er niet aan maar ik heb de wereld stilgezet door de oplossing te presenteren middels de voorgestelde revolutie. Het is inderdaad het Ei van Columbus. Al je overige beweringen het is "een sprong in het diepe" en het toedichten aan die integere wereldraadvertegenwoordigers van nog meer "persoonlijke eigenschappen", dan waarop ze relevant al getoetst zijn, zijn volstrekt irrelevant.
  Het collectief van 192 gelijkwaardige stemgerechtigden verzekert zo goed mogelijk de garantie dat er geen ontsporingen kunnen optreden. Anders wordt du moment het mandaat van de kiezer (en de wereldraad) opgeblazen als er wel ernstige ontsporingen zouden optreden.
  Ergo: Je weigert gewoon te erkennen dat ik een magistrale oplossing heb geformuleerd voor zo mogelijk een continuïteit van de mensheid. En sinds mijn betoog midden jaren ’70 vdve mag dat nu eindelijk weleens als feit geaccepteerd worden. 40 jaar te laat; ja.
  (we gaan verder met de bewijsvoering van je ongelijk); je stelt over die (te korte) aanstellingstijd:
  ==
  c) == * een half jaar veel te kort is voor iemand om te doorgronden waarop de doelen nu spaak lopen ==
  Je redenatie waarom je die periode zo kort houdt, kan onmogelijk als antwoord dienen op de kern van mijn opmerking, die luidt: wat nu als je alleen al minstens een half jaar nodig hebt om er achter te komen wie of wat de doelen frustreert (bv: wie er verhindert dat er overal drinkwatervoorzieningen komen)? In dat geval zou de wereldraad immers falen, terwijl de inspanningen alleszins integer geweest zijn. Jij weigert echter categorisch die mogelijkheid onder ogen te zien.
  ==
  Hieruit blijkt opnieuw je tekortschietend voorstellingsvermogen. Immers die kandidaten die elkaar opvolgen na elk halfjaar zijn NIET de willekeurige onnozele wetenschappers maar hebben op basis van hun vooraf gescreende vaardigheden KENNIS VAN ZAKEN gelijk diegenen dat hadden die ze opvolgen. Ook zullen de directe ondergeschikte ambtenaren hun diensten continueren bij de nieuwe opvolger net zo goed als het nu geregeld is. In wat voor een onnozele wereld leef jij om met deze onzin tevoorschijn te komen? Opnieuw: de wereldraadvertegenwoordiger past als deskundige op de wereldwinkel en m.b.t. de 3 genoemde hoofdzaken. En binnen de gegeven oplossing is dat zeer goed mogelijk en kan onmiddellijk ter uitvoering worden gebracht NADAT de legitimatie van de kiezers er voor is. Ja! Met giga-gevolgen voor de gehele wereldgemeenschap. maar daar ging het toch om, hè? Een geslaagde r e v o l u t i e. En geen halfbakken resultaat.
  Ergo: je standpunten zijn onzinnig.
  vervolg:
  (We naderen nu het punt waarop je mij totaal niet wenst te begrijpen ondanks herhaalde uitleg. Ik zal de uitleg geven aan de hand van het volgende citaat van je):
  ==
  ==De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen.=
  Dit is complete non-logica. Begrijp je echt niet wat feedback inhoudt, of doe je maar alsof? ==
  Sorry hoor, maar het volhouden van zo’n standpunt is echt ontzettend primitief! Niet de resultaten zorgen voor veroordeling of vrijspraak, maar het proces. We weten allemaal dat Balkenende ons belazerd heeft inzake Irak, maar zonder parlementaire enquête zou het een ordinair volksgericht zijn als hij direct schuldig werd bevonden. Niet het resultaat telt, maar de feiten. Als JPB bv. meent dat hij er door een ander ingeluisd is, dan heeft hij het recht dat ter verdediging aan te voeren.
  ==
  Het meest eenvoudige maar ook dodelijkste antwoord hierop luidt dan:
  Er zou überhaupt geen Irak-oorlog gevoerd zijn INDIEN de wereldraad al zou hebben bestaan!
  Immers oorlogsmisdadigers als Saddam Hussein en Bush zouden nooit door de kiezers op basis van hun mandaat (vragenlijst) überhaupt hun naties legitiem vertegenwoordigd hebben. Ik begrijp dat je deze logica ook wel weer niet zult willen snappen maar als je consequent bent en niet verraderlijk naar jezelf zul je mijn gelijk moeten erkennen. Vervolgens is er dan ook geen "Irak-enquête" nodig!
  Ik maak op dit cruciale moment een opmerking inzake Nietzsche die veronderstelde dat door strijd de wereld gebaat zijn. Ingedutte naties zag hij anders. Inertie. De volken zouden gebaat zijn om geregeld flink wat oorlogen te voeren. Een dergelijke stellingname/opvatting druist in tegen de Socratische zoals je begrijpt en….. het mandaat van de kiezer die ook niet voor "de oorlog" zal kiezen.
  Vervolgens maak je weer fouten in je betoog door mij te verwijten "dat ik de staatsinrichting zou willen wijzigen". Onzin. Ik heb een en andermaal aangegeven dat onze beroepsmogelijkheden bij de rechtbanken, de Raden, de regering, de lokale en provinciale overheden GEWOON IN STAND BLIJVEN.
  Ik breek dat gebouw niet af.
  Wat ik wel doe is:
  Ik voeg toe en verbeter. Ik voeg toe en verbeter. Ik voeg toe en verbeter! (Driemaal is scheepsrecht!)
  Want ik voeg toe de legitimatie voor het eerst in de geschiedenis het mandaat van de kiezer. Terecht heeft die kiezer immers ALLES kunnen wraken wat hem in 3000 jaar misleiding vooraf eindelijk heeft gebracht tot zijn r e v o l u t i e die ik hem voorhoud. Dit is de immense betekenis van mijn werk. De bevrijding van de kiezer. Het aan hem hergeven de effectieve uitoefening van zijn stemrecht. Want we hebben ook vastgesteld – gewoon op basis van de feiten – dat het huidige systeem van de top tot aan de onderste regionen door en door corrupt is. Immers alle "resultaten" duiden daarop. Je kunt geen andere conclusie trekken. Ware de situatie wel goed dan zou er geen REVOLUTIE nodig zijn (waarvan je de zinnigheid erkent) maar zou ook minister Cramer niet geklaagd hebben over de machteloze VN.
  Kijk! Dat zijn onweerlegbare en juiste conclusies van me. En geen "stromannen". Zoals je beweert. Trouwens… maak jij dat uit? Wat een "stroman" zou zijn? Net zo goed zeker als dat jij zou uitmaken "je gelijk" dat ik geen meesterwerk zou hebben geschreven.
  Conclusie:
  Ik verwerp op grond van de logica en de feiten al je tegenwerpingen. Want… :
  Ik voeg toe en verbeter – Ik voeg toe en verbeter – Ik voeg toe en verbeter!
  @Smokey
  Ik heb jou nog nooit op één regel originaliteit kunnen betrappen. Gaap. gaap.

 132. Joke Mizee says:

  Ten eerste groetjes en de beste wensen voor Smokey L.S. – eveneens een ‘diehard’.
  ~.~.~.~.~.~
  = A l s je anderzijds H.J.A. Hofland hoog acht en respecteert (zoals ik wel eens begrepen heb) dan acht ik het logischerwijze uitgesloten dat je zijn en mijn werk in mijn boek tot "rommel" kunt diskwalificeren. =
  Het is volkomen onzinnig om te stellen dat ik het niet op 1 puntje met hem oneens zou kunnen zijn terwijl ik hem hoog acht. Met ‘maatstaf’ introduceer je hier wederom een stroman-drogreden, aangezien ik nooit heb gesuggereerd dat ik ergens een ‘maatstaf’ voor zou zijn.
  Voor uitleg wat een ‘stroman’ is, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering.
  1) Nog steeds geldt dat ik *niet* vind (en nooit heb beweerd) dat je miskent dat de mens tot het kwade geneigd is, en tegelijkertijd *wel* vind dat je de rol van particuliere corruptie ontkent. De onderbouwing van dat laatste(!) staat in de zinnen die je weglaat: "Er is immers geen enkele grond om aan te nemen dat het huidige falen puur te wijten is aan politieke corruptie. Daaruit volgt tevens dat je kreet dat ‘het resultaat het bewijs’ zou zijn (van politieke corruptie) onbewezen en reductionistisch is." Uit het feit dat jij hardnekkig en niet-onderbouwd blijft volhouden dat het falen van de werelddoelen slechts door politieke corruptie plaatsheeft, plus dat je de macht van de foute multinationals onvoldoende erkent, maak ik de gevolgtrekking dat je de rol die particuliere corruptie speelt zwáár miskent – met alle gevolgen van dien.
  2)
  a) Qua integriteit weet je onvoldoende handvatten te geven om de kiezer in staat te stellen een veilige keuze te kunnen maken voor de juiste kandidaten. Je lijstje is volkomen arbitrair – er zouden er nog genoeg door de mand vallen m.b.v. bv. het experiment van Milgram. Iedere grond om het ‘het ei van columbus’ te noemen ontbreekt derhalve.
  b) = …en het toedichten aan die integere wereldraadvertegenwoordigers van nog meer "persoonlijke eigenschappen", dan waarop ze relevant al getoetst zijn, zijn volstrekt irrelevant. = Ik opperde dat er aanvullende eigenschappen nodig zullen blijken om * de macht van de multinationals * het hoofd te bieden. Aangezien je het verkiest dat aspect zwaar te verwaarlozen, komen persoonlijke eigenschappen die daarop gericht zijn in je lijstje niet voor.
  c) Over of een half jaar wel / niet te kort is: ja, die is zeker te kort – óók met wetenschappelijke kennis van zaken. Het uitvissen welke lobbies en tegenkrachten er allemaal in het speelveld aanwezig zijn kost tijd – zoals je bij elke nieuwe baan het bedrijf moet leren kennen. Op de ambtenaren kunnen ze zich nou juist beter niet al te veel verlaten, aangezien die wrsl. corrupt zijn. Kortom: feilbaarheid zit in een bijzonder klein hoekje onder dergelijke omstandigheden.
  Over de non-logica van =De democratische contrôle wordt bereikt door de unanieme te formuleren doelstellingen.= in vergelijking met daadwerkelijke feedback: Het klopt dat de Irak-oorlog ons bespaard zou zijn gebleven als niemand in die onzin van Bush geloofd had. Maar nu dat moment eenmaal achter ons ligt, stel ik de vraag of Balkenende een eerlijk proces verdient – in plaats van het ‘het resultaat is het bewijs’ waar jij zo mee schermt.
  Vervolgens:
  = Vervolgens maak je weer fouten in je betoog door mij te verwijten "dat ik de staatsinrichting zou willen wijzigen". = Ik heb het woord ‘staatsinrichting’ of een equivalent daarvan niet in de mond genomen. Wèl had ik het over de non-aanwezigheid van de scheiding der machten en over het recht op enquête – maar daar ga jij weer stiekem niet op in….
  Evenals dat je hier niet op ingaat: "= Stel nou dat de macht van die multinationals al heel, heel erg diep geconsolideerd is. [..]"
  … noch hierop: = En kun je dan eindelijk ook de hamvraag beantwoorden waarom je je zo hevig en halsstarrig verzet tegen het instellen van democratische waarborgen?
  Is er ook maar 1 reden te bedenken om zoiets te willen dwarsbomen? = …, want je laat die democratische waarborgen nog steeds niet toe in je model, maar draait bij elke repliek slechts om die hete aardappel heen. Ik vraag jou al meer dan een jaar om toe te voegen en te verbeteren, maar jij komt werkelijk geen millimeter over de brug.

 133. Jan Bouma says:

  Van bovenaf.
  De stropop die zichzelf als stropop presenteert! Jij dus. Laten we deze onzinnige discussie maar verder staken is de vervolggedachte die ik daarbij krijg. Ik heb gesteld – geheel terecht en het is een belangrijk punt en dus ook niet ondergeschikt – dat jij je mening over m’n boek niet als maatstaf moet beschouwen. That’s all. En dan geef je nu eindelijk toe dat je dat niet beweerd hebt en dat je geen maatstaf bent. Tegelijkertijd k l a s s i f i c e e r en b e o o r d e e l je m’n boek als "rommel".
  Laten de lezers van dit verslag dan goed begrijpen dat dat dan maar slechts je zeer kleine bescheiden "meninkje" mag worden genoemd! En dan verwijs ik voor diezelfde lezer naar andere alom meer bekend staande wetenschappers met meer STATUUR dan jij die ook een mening hebben. Mag dat? Ja. Dat mag.
  Met voorgaande uitleg heb ik je weer bewezen dat je niet goed kunt lezen en een gebrek hebt aan tekstinterpretatie. In dit verband herinner ik me ook een hilarische misser van je vorig jaar toen je dacht dat JPB bij Bush toen op bezoek zich als een "dominante pissende hond gedroeg" terwijl de allergrootste imbeciel – ook door het hele tekstblok heenlezend – begreep dat die "pissende dominante hond" president Bush moest zijn. Zie de pg. 160-166 in m’n boek.
  t Is erbarmelijk dat oppervlakkige niet lezen van wat er staat. Zo miste je toen ook de gehele krankzinnige ontoelaatbare situatie zoals beschreven in m’n boek van The Haque Invasion Act! (Terwijl JPB met De Hoop Scheffer op bezoek was ewn zich ook als schoothond gedroeg) Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/American_Service-Members'_Protection_Act en tegelijkertijd krijg je nu weer het BEWIJS aangeleverd dat mijn voorstellen onmiddellijk zouden moeten aanvaard. Want terwijl die Act een feit was ging JPB als schoothond op bezoek bij Bush; en niet andersom! Jesus Christ!
  Volgende punt:
  ==dat je miskent dat de mens tot het kwade geneigd is, en tegelijkertijd *wel* vind dat je de rol van particuliere corruptie ontkent. De onderbouwing van dat laatste(!) staat in de zinnen die je weglaat: "Er is immers ..enz==
  Belachelijk! Dat o n t k e n ik helemaal niet. En zeker niet met de eindeloos door mij aangedragen stelling dat ik "de mens" typeer, zie, behandel in m’n boek als:
  ==Over "de criminele onverbeterlijke opportunistische mens", en die dus tot het kwade geneigd is, gaat NOTA BENE m’n boek! Het is zelfs een hoofdthema. En nu beschuldig je mij van een simplistische miskenning van dat feit. Niet verwonderlijk dat deze discussie op deze manier niet te voeren is met je. Je leest niets van wat er geschreven staat.
  ==
  Je bent hier naar mijn idee gewoon bezig m’n teksten opzettelijk te verkrachten; danwel dezelfde ongelooflijke stommigheid herhaalt zich waarmee ik dit verweer hiervoor begon. Je liegt! Het staat namelijk anders letterlijk gedrukt in je boek! En nergens heb ik dan ook beweerd dat "de tot het kwade geneigde mens" uitsluitend en alleen in de politieke vertegenwoordiging gevonden moet worden.
  A l l e e n is het natuurlijk wel zo, slimmetje, dat de kiezer die verziekte en corrupte politici w e l kan vervangen en dat kan hij niet met de zieke en corrupte particulieren. Maar let op! ALLE mensen acht ik tot het kwade geneigd en dus ook de politici. En dus zijn ook de mensen van de multinationals en alle andere mensen "tot het kwade geneigd" en daarom is eenieder ook verantwoordelijk voor het falen van de vaak prachtige doelstellingen die meestal huichelachtig staan beschreven in de Verdragen. En ik misken dus geenszins de rol en de betekenis van de "particuliere corruptie". Je bent gewoon hier slap aan het ouwehoeren. Compris?
  Het zal wel niet. Jesus Christ! Wat ben je dom!
  Volgende punt van je:
  Dat getuigt ook weer van een totale nietszeggende obligate domheid dat ik me afvraag of je gek geworden bent met je vaststelling: "dat er ook nog speciale eigenschappen bij die wereldraadvertegenwoordiger moeten zijn waardoor hij slim genoeg is om tegen de nog weer veel slimmere en vuige multinationals opgewassen te zijn!" Jesus Christ! Wat een domheid.
  Ik zeg dan smalend en sarcastisch:
  Nee hoor! Dat hoeft helemaal niet! We sturen jou erop af! Weet je tenminste zeker dat het fout gaat!
  (Opmerking: men bundele later deze discussie (en ook die van vorig jaar) tot een boekje en dan kan geconstateerd worden Mizée is de risée. Sorry, Joke je solliciteert ernaar).
  Volgende punt
  Je e r k e n t dan eindelijk dat: == Het klopt dat de Irak-oorlog ons bespaard zou zijn gebleven als niemand in die onzin van Bush geloofd had. Maar nu dat moment eenmaal achter ons ligt, stel ik de vraag of Balkenende een eerlijk proces verdient – in plaats van het ‘het resultaat is het bewijs’ waar jij zo mee schermt.==
  ‘N kleinigheidje, mevrouw. De Irak-oorlog zou de mensheid bespaard zijn gebleven bij een wereldraad naar mijn model! Een kleinigheidje… ‘die eventjes en passant genoemd wordt en die ligt nu achter ons.."niet meer over zeuren, hè?" Je bent echt gestoord weet je dat?
  En dan vraag je verder of Balkenende wel een "eerlijk proces" zou krijgen bijv. door de uitoefening van het parlementaire enquêterecht. Ja! Want ik heb nu ook al duizendmaal gesteld dat ik niets wil veranderen aan alle democratische waarborgen die we nu kennen. Ik maak wel een heel bijzondere kanttekening inzake Balkenende en alle andere MP’s ter wereld. Hij mag dan wel onze nationale premier zijn en dus onderwerpelijke aan de parlementaire contrôle maar hij zal n i m m e r als afgezant op het wereldtoneel kunnen staan. Zie de voorwaarden van de aanstellingscriteria. En dat is maar goed ook!
  Volgende punt
  Opnieuw over de aanstellingsduur (die zou tekort zijn).
  Absolute onzin die je daar beweert. Ik wijs je overigens op soms snelle Kabinetswisselingen waarbij de ministers elkaar binnen maanden vervangen. Kijk! Het gaat immers om de intrinsieke kwaliteiten van zo’n iemand. Om leiding te kunnen geven. En om het wereldschip in samenwerking met 191 andere soortgelijke gekwalificeerde mensen op koers te houden. Om te zorgen dat er geen botsingen optreden waardoor het wereldschip vastloopt en de wereldraad moet worden opgedoekt. En die taak begrijpt de man/vrouw die de r e v o l u t i e van Mithras moet uitvoeren terwille van alle wereldbewoners.
  Volgende punt: (weer iets totaal onbegrijpelijks)
  Als ik het goed lees zou ik je beschuldigd hebben van == "dat ik de staatsinrichting zou willen wijzigen". = Ik heb het woord ‘staatsinrichting’ of een equivalent daarvan niet in de mond genomen. Wèl had ik het over de non-aanwezigheid van de scheiding der machten en over het recht op enquête – maar daar ga jij weer stiekem niet op in….==
  Nou daar heb ik je n i e t van beschuldigd. Ik wijs je in dit verband er wel op dat de status van de wereldraadvertegenwoordiger nog wel een door het parlement te geven staatsrechtelijke basis moet krijgen. Ik voeg toe en verbeter – weet je nog? De wereldraadvertegenwoordiger heeft ook zijn verantwoording af te leggen tegenover het parlement dat hem uitzond. Het grote k a r d i n a l e verschil met de oude toestand, dus van v ó ó r de REVOLUTIE is nu wel dat voor het eerst in de geschiedenis hier het parlement TEGELIJKERTIJD ook WERKELIJK de kiezer representeert. Ik verander dan ook niet de bestaande structuur van de Trias Politica (zoals je iedere keer beweert) Nee! Niks van dat al.
  Ik voeg toe en verbeter; ja, dat wel. Snap je dit? Het zal wel niet…
  Volgende punt
  Over die "macht van de geconsolideerde multinationals" daarop heb ik je uitgebreid geantwoord; zie: 21:12; 5:28 uur. Want uit al je reacties blijkt dat je het nog steeds niet goed beprepen hebt waarover het gaat als je als voorbeeld de SHELL in Nigeria erbij haalt. De premisse van een effectieve optredende wereldraad OMVAT natuurlijk ook Nigeria met diens afgezant die gekozen is op basis van het mandaat van de kiezer in Nigeria. Je voorstellingsvermogen schiet tekort, hè? En daarom maak je iedere keer dezelfde domme fouten in je redenaties.
  Ergo: alle multinationals ter wereld zijn per definitie ondergeschikt aan de werking van een wereldraad.
  De uitwassen die je nu ziet treden vaak doordat het ene land meer corrupt blijkt dan het andere en waardoor corrupte multinationals en/of regeringen bij elkaar – de ene wel, de andere niet – onderdak kunnen vinden worden nu eindelijk pas zo effectief mogelijk tegengegaan.
  Je snapt niets van mijn wereldrevolutie.
  Oh ja! Vraag voor de aardigheid bij @Ina Dijstelberge eens op die videoband die ik haar gaf. Die gaat nou over zo’n multinational die als "kledingconcern" aan uitbuiting doet in India en Bangladesh "als het daar een paar cent goedkoper kan worden geproduceerd!" Kinderarbeid maakt niet uit. De corrupte RVU, de uitzendgemachtigde, had wel die bewuste en belastende verklaring eruit gehaald… En zo werkt ‘de media’ mee in het grote internationale criminele spel. Je moet dus ophouden met je onterechte beschuldigingen dat ik onnozel zou zijn om de kwade machten niet te onderkennen. Onzin. En mijn wereldraadvertegnwoordiger is net zo slim als ik…
  Volgende punt
  "de democratische waarborgen"
  Ophouden met zeuren want die heb ik gvd VERBETERD! En wel tengevolge van mijn REVOLUTIE.
  En dat is een ongekende TOEVOEGING die zal inslaan als een meteoriet op Aarde.
  Zo’n inslag is toch ook een toevoeging; nietwaar?

 134. Smokey says:

  @Joke, voor jou eveneens de groetjes en alvast de beste wensen enzo. Sorry dat ik `t niet kon laten in de dialoog hier een interrumperend filmpje te zetten, als tegenhangertje van jouw raaskallend bezoeker.
  @ "Bouwie", het doet met plezier dat ik jou aan `t gapen heb gebracht. Mogelijk val je hierna ook even in slaap. Rust in de tent.
  Wel, ik ben ook al blij dat je mij niet "betrapt" hebt, op originaliteit, die ik , in tegenstelling tot jou, niet in huis HOEF te hebben. M.a.w. ik benijd jou niet
  .
  Dankzij jouw attenderen ( bij Aad Verbaast) op Jokes blog, omdat jij hanig beweerde alhier de VICTORIE te hebben gekraaid, moest ik toch even poolshoogte nemen.
  Het schetste niet eens mijn verbazing dat dit alwéér gebakken lucht bleek te zijn, evenals al die tijd tevoren. Je schiet maar niet op met dat boek te blijven aanprijzen. Je colporteert slechts bij één niet-(meer)gegadigde klant, die je boek trouwens al uit heeft en laat daarbij andere mogelijk aspirantkopers links liggen.
  Je wekt overigens sterk de indruk het summum van winnen verbaal overwinnen van een vrouw te vinden.
  Van vrouwen lijk je ook al geen verstand te hebben. Vrouwen zijn namelijk niet door een man te overwinnen en alleen maar te winnen….. denk daar `s over na.
  Welnu:
  Bokito-bouma meldt vol trots op andermans blog dat ie Joke eindelijk omver heeft gekregen. Nu, dat wekte mijn nieuwsgierigheid op. Joke is immers al permanent kampioen gebleken?
  Wat schetste mijn verbazing toen ik het allesbehalve overtuigende teken van jouw "overwinning" zag. Een simpel, ordinair, vrouw-denigrerend you tubefilmpje. Jasses, wat een wansmaak !
  @Joke, ik onderschrijf volkomen -zeker zoals recent overal in de maatschappij is gebleken- dat het onmogelijk is om volkomen INTEGERE bestuurders of wereldraadleden te selecteren. Integer voor de volle honderd procent. Iemand die compleet integer is heeft temidden van minder integer bedeelden geringe kans om zijn/ haar integriteit overeind te houden. De wereld is immers geen Utopia en naar het genetisch blijkt zal het dat ook nooit worden. Mensen kunnen in de beschikbare marge hun best doen en blijven knokken. That`s life. That`s reality.
  "Die hard" vind ik het mooiste compliment dat je mij nowadays kon geven:)). Dank je Joke.

 135. Jan Bouma says:

  @Smokey
  Dat bedoel ik nou. Hierboven weer een van je domme commentaren.
  Zonder in te gaan op de problematiek waarover het gaat blèr je maar wat.
  Slijmbal. Kotsmisselijk word ik van je.
  Al zou ik 1000 keer m’n gelijk bewijzen is dat wat jou betreft
  sowieso tegen dovemansoren gezegd.
  En je prijst je al wanneer je mij doet gapen. Stakker.
  Ga liever in op de hierboven gewisselde info.; dat lijkt me zinniger.

 136. politiq says:

  Prettige kerstdagen Joke 😉

 137. Joke Mizee says:

  Jij ook, politiq!
  ~.~.~.~.~.~.~.~
  =dat jij je mening over m’n boek niet als maatstaf moet beschouwen. That’s all. En dan geef je nu eindelijk toe dat je dat niet beweerd hebt en dat je geen maatstaf bent.= Dit is weer compleet nonsensicaal: aangezien ik dat nooit beweerd heb, ben IK niet degene die dat moet toegeven maar JIJ. Ook misgun ik niemand een andere mening, dus ook dat is weer zo’n uit je duim gezogen stroman. Een projectie van je eigen houding in het debat…
  1) =En nergens heb ik dan ook beweerd dat "de tot het kwade geneigde mens" uitsluitend en alleen in de politieke vertegenwoordiging gevonden moet worden.=
  De kern is hier nog steeds: "Er is immers geen enkele grond om aan te nemen dat het huidige falen puur te wijten is aan politieke corruptie. Daaruit volgt tevens dat je kreet dat ‘het resultaat het bewijs’ zou zijn (van politieke corruptie) onbewezen en reductionistisch is." Als jij erkent dat ook de multinationals verantwoordelijk zijn voor het falen van de werelddoelen, dan kun je niet met goed fatsoen vol blijven houden dat een tegenvallend resultaat per definitie te wijten zou zijn aan corruptie v.d.k.v. de afgevaardigde(n). Het is immers goed mogelijk dat het hen ondanks oprechte pogingen niet lukken zal om (binnen een half jaar n.b.!) de macht van de corrupte multinationals te breken.
  2 b) Nogmaals, ik "opperde dat er aanvullende eigenschappen nodig zullen blijken om * de macht van de multinationals * het hoofd te bieden." Je kan nou wel vrijblijvend gaan lopen schamperen, maar geeft intussen geen enkel argument waarom je dat niet erkent.
  Wat is nu het punt dat je meent te maken rondom de Irak-oorlog? Heb ik soms ooit beweerd dat jouw wereldraad op zich een slecht idee was? Nee dus. Ik wil enkel voorkomen dat het op zijn beurt weer als een paard van Troje gaat fungeren door die ‘new world order’-constructie waar jij aan vast blijft houden.
  Je beweert dat je voorstander bent van een eerlijk proces. Hoe rijm je dat met het ‘het resultaat is het bewijs’ wat je steevast roept zodra ik over het enquêterecht begin? Dat principe (‘hij/zij moet hangen’) is nl. een regelrechte ontkenning van de mogelijkheid dat men zou hebben gefaald en toch integer kan blijken te zijn (door redenen van overmacht, dus).
  c) Over de aanstellingsduur: =Ik wijs je overigens op soms snelle Kabinetswisselingen waarbij de ministers elkaar binnen maanden vervangen= Is irrelevant: zij kenden het betreffende ‘bedrijf’ immers reeds. Om erachter te komen wat er werkelijk mis gaat bij de inspanningen om de doelen te verwezenlijken heeft men gewoon tijd nodig – punt. Je geeft ook nergens aan wat dan elk half jaar de criteria zijn voor succes of falen, terwijl je daar tegelijkertijd zware sancties op wil zetten.
  = Als ik het goed lees zou ik je beschuldigd hebben van == "dat ik de staatsinrichting zou willen wijzigen". == Ook dat is complete nonsense-taal. Kun je zelf niet meer uit elkaar houden wie wat heeft gezegd? Je schoof me weer ’s een term in de schoenen terwijl ik die term nooit gebezigd of bedoeld heb, dáár ging het om.
  Wat ik wèl als bezwaar geopperd heb is dat je model voor de wereldraad de trias politica terugbrengt tot slechts 1 macht, met onbeperkt mandaat. Dat moet men nóóit en te nimmer doen, want dan helpt controle achteraf ook geen zier. Dat speelt zich af op internationaal niveau – de macht van de wereldraad als geheel – niet nationaal! Dat is op allerlei manieren op te lossen, bv. door meerdere instanties van gelijk kaliber aan te stellen, maar daar verzet je je tegen. Denkers die op dat vlak wat te bieden hebben, worden door jou afgeserveerd zonder enig argument. Bovendien frustreer je de checks & balances door procesinformatie niet toe te willen laten (dmv je ‘het resultaat is het bewijs’-dogma), zodat de kiezer de controlerende taak van het parlement niet kan uitvoeren.
  Ook een integer Nigeriaans bestuur krijgt Shell daar niet weg. Shell is een verlengstuk van de westerse mogendheden, en daarom is het oneerlijk om Nigeria zo zwaar op te zadelen met het vraagstuk. Het is typerend dat je niet Shell in de 1e plaats verantwoordelijk houdt. En wat breng jij tegen deze gigant in stelling? ‘De klant is koning!’ – ik bedoel maar…. Shell zal nóóit zijn miljarden prijsgeven, zelfs al zou de wereldbevolking hen unaniem afwijzen. Je biedt geen enkel alternatief voor het primaat van de markt, Jan. Zolang je dat niet doet zullen goedkope landen uitgebuit blijven worden.
  Je geeft nog steeds geen antwoord op de vraag naar je aanhoudende weerstand tegen de invoering van de door mij naar voren gebrachte democratische waarborgen (zoals hierboven beschreven), dus geen verbetering te bespeuren op dat vlak. Ik zou zeggen: sla Montesquieu er nog ’s op na, zodra je klaar bent met het herlezen van Chomsky.

 138. Jan Bouma says:

  Alweer geen steekhoudende analyses van je omdat je je premissen verkeerd stelt of gewoon onjuist redeneert. Ik kom er wel op terug want in de gauwigjheid las ik al wel "dat je m’n wereldraad niet afwijst" (kan me vergissen misschien las ik dat weer verkeerd; we zullen morgen kijken hoe en of wat).
  Ik verwijs ondertussen naar de navolgende serie waar ik je al eerder naar verwees: http://www.youtube.com/watch?v=NT-2fenmLnc
  Vrijwel alle conclusies die je in die docu tegenkomt (uit 2008) kun je ook in m’n boek vinden (2004).
  Ook Krishnamurtis opstelling was mij eigenlijk al bekend als een noodzakelijke voorwaarde: u komt zelf op eigen kracht tot uw eigen overtuiging en niet omdat ik erom vraag om mijn inzichten te delen. Take it or leave it and pick your own choice. Ook een eindeloos herhaald thema in m’n boek. Dat wordt me kwalijk genomen (ook door sommige bloggers hier) die vinden dat ik de tactieken van de politici moet overnemen zoals ze die kennen. Campagne voeren en zo… rode rozen uitdelen of vlaggetjes…
  De basisopstelling van de bevrijde kiezer spoort daar niet mee. Morgen verder.

 139. Jan Bouma says:

  Okay. Allereerst wat opmerkingen over de inbreng van de wijsheden van bekende filosofen dan wel die van mensen die waard gevonden worden om ernaar te verwijzen. Zie de verwijzing van mij naar H.J.A. Hofland (als co-auteur en klankbord in en van m’n boek) maar ook worden uitgebreid behandeld en becommentariëerd alle andere bekende wereldfilosofen filosofen als Lao Tse, (zie: http://www.citaten.net/search.asp?auteur=Lao-Tse), Diogenes van Sinope, etc. etc. Edmund Burke niet te vergeten, Spinoza, Hume, Hobbes, Nietzsche etc. etc. de litanie van namen is eindeloos aan te vullen, en jij verwijst me ook weer naar Charles de Montesquieu en Noam Chomsky.
  De eerste, ChdeM., introduceerde ik hier overigens zelf al eerder. Ik zeg daarover het volgende wat Krishnamurti ook zegt: "Neem er kennis van maar overtuigt u zichzelf. Wees uw eigen beoordelaar. Of zoals ik herhaaldelijk gesteld heb in m’n boek: "Make up your own mind and pick your choice!" Want de oude filosofen mogen wel betekenis hebben met hun quotes die soms eeuwigdurig van waarheid blijken (omdat meestal de integriteit niet in vele varianten bestaat maar slechts in éénduidigheid) maar zij zullen per definitie NOOIT de actuele tijd van het NU in hun beschouwingen en oordelen kunnen uitspreken omdat ze niet NU leven. En alle paradigma veranderen per seconde zoals ik je liet lezen. (…)
  Het is een belangrijk thema in m’n boek. Zie ook het Hfdst. Goed en Kwaad dat je blijkbaar niet gelezen hebt noch begrepen als jet het gelezen zou hebben – Overtuig me van het tegendeel! En noem mijn werk geen "rommel" meer. Want dat is het niet.
  Volgende punt:
  Dat gaat nog steeds over je onjuiste conclusie dat ik de oorzaken van het falen uitsluitend toe zou schrijven aan "foute", "onbekwame", "tot het kwade geneigde" politici. Welnee! Welnee! Ik heb gesteld dat ALLE mensen er de oorzaak van zijn dat "de gestelde, vaak idealitair geformuleerde, doelstellingen" niet gehaald worden. EENIEDER IS SCHULDIG. Sommigen echter meer schuldig dan anderen. Ik acht de kiezer schuldig zodra hij weet heeft van mijn van r e v o l u t i e, die begrijpt waarover het gaat, maar dan toch niks doet. Idem ik schuldig acht ALLE intelligentsia, ALLE pers en medi, ALLE religies, en ja ook ALLE politici van deze wereld. Want ik zeg: "Zodra u kennis draagt van een misdrijf maar er niets tegen doet maakt u zich schuldig aan dat misdrijf!" Op deze stelling wordt niet gereageerd. Begrijpelijk. Niemand incrimineert zich graag met zo’n verantwoordelijkheid en de conclusie "er niks aan te hebben gedaan!" Ook dit inzicht had je kunnen lezen in m’n boek. En "het bewijs" wordt dus geleverd door INDERDAAD het RESULTAAT wanneer allen hun verantwoordelijkheid zullen hebben genomen en dan PER DEFINITIE andere besluiten zullen nemen die ONVERMIJDELIJK dan ook een beter resultaat zullen geven. Overigens waar heb ik in hemelsnaam beweerd dat "alles binnen een halfjaar vlekkenloos zal verlopen en de gestelde doelen succesvol zullen worden gehaald?" Een onzinnige bewering van je. Maar je kunt anderzijds niet ontkennen dat ik het wereldschip met 180o graden koerswijziging de goeie kant laat opvaren. Al was het maar omdat die 3 HOOFDZAKEN in uitvoering kunnen worden genomen en in feite al de r e v o l u t i e volledig waarmaakt. Compris?
  Volgende punt
  ==2 b) Nogmaals, ik "opperde dat er aanvullende eigenschappen nodig zullen blijken om * de macht van de multinationals * het hoofd te bieden." Je kan nou wel vrijblijvend gaan lopen schamperen, maar geeft intussen geen enkel argument waarom je dat niet erkent.==
  heb ik weerlegd als onjuist met m’n uitleg die er pal bovenstaat. Letterlijk en figuurlijk. Ik voeg toe en verbeter. Probeer dat nou eindelijk eens te begrijpen en dicht me je wat bekrompen ideeën niet toe die niet van me zijn..
  Volgende punt waar je stelt:
  ==c) Over de aanstellingsduur: =Ik wijs je overigens op soms snelle Kabinetswisselingen waarbij de ministers elkaar binnen maanden vervangen= Is irrelevant: zij kenden het betreffende ‘bedrijf’ immers reeds. Om erachter te komen wat er werkelijk mis gaat bij de inspanningen om de doelen te verwezenlijken heeft men gewoon tijd nodig – punt. Je geeft ook nergens aan wat dan elk half jaar de criteria zijn voor succes of falen, terwijl je daar tegelijkertijd zware sancties op wil zetten.==
  Onjuist. Immers:
  Die gestelde doelen zijn wijd en zijd al bekend door de REVOLUTIE en dus ook bij de volgende aantredende wereldraadvertegenwoordiger. De dossiers zijn bekend. Je kletst onzin dus. Uiteraard zijn ook de tegenkrachten bekend die de realisatie van de doelen obstructiveren. Je lijdt weer aan een gebrek van je voorstellingsvermogen. Ook mis je kennelijk het inzicht dat die doelen NIET per halfjaar zich zullen wijzigen. Om alleen al ongeschonden te houden de effectieve 2%’tige conversie "militair’ naar "civiel" betekent al PER DEFINITIE een doorslaand en volledig succes van de r e v o l u t i e.
  Volgende punt; je stelt:
  ==Ik wil enkel voorkomen dat het op zijn beurt weer als een paard van Troje gaat fungeren door die ‘new world order’-constructie waar jij aan vast blijft houden.==
  Onjuist. Ik wil met mijn r e v o l u t i e nu juist bewerkstelligen dat de kiezers de basis zullen zijn (en de verantwoording nemen) van die "New World Order" omdat anders de corrupte criminelen die zullen veroveren of al veroverd hebben. Zie die filmdocu: Zeitgeist die ik je gisterenavond opgaf als "verplicht lesmateriaal". Over de "aanvullende speciale eigenschappen" voor mijn landenvertegenwoordigers daar hou ik over op want het is onzin. Ik heb je een en andermaal de selectiecrteria gegeven en ja… "garantie tot aan de deur" geldt per definitie voor alles. Ik word hier zo moe van. Dit oeverloze gezeik van je terwijl je beter weet. Gijs van Dijk! (Er lezen "gelovigen" mee; ik had ook kunnen vloeken zoals in m’n boek: "Potjandosie!" en dan trillen de muren ook van verontwaardiging… Jesus Christ wat ben je toch dom.
  Ergo dommetje: als die veronderstelde INTEGERE landenvertegenwoordiger toch ineens een corrupte misdadiger blijkt (door een black-out, door "an offer which you can’t refuse", door een "dom blondje", of doordat hij ineens in Allah gaat geloven of in God of in een Heilige Eik, of hij wordt gewoon in dat halfjaar krankzinnig (en crimineel)…. nou dommetje… dan wordt hij wel ontmaskerd door 191 andere WEL integere collega’s die in dat COLLECTIEVE VERBAND de werelwijde communale integriteit verdedigen.
  Volgende punt
  ==Je beweert dat je voorstander bent van een eerlijk proces. Hoe rijm je dat met het ‘het resultaat is het bewijs’ wat je steevast roept zodra ik over het enquêterecht begin? Dat principe (‘hij/zij moet hangen’) is nl. een regelrechte ontkenning van de mogelijkheid dat men zou hebben gefaald en toch integer kan blijken te zijn (door redenen van overmacht, dus).==
  Onzinnige bewering. Ik handhaaf gewoon de nationale inrichtingen van de heersende contrôle- en beroepsmogelijkheden van de bestaande politieke (democratische) constellatie in elk land. Dus voor de zoveelste maal: ook het Enquêterecht blijft voor nationale zaken gewoon bestaan. Voor de internationale zaken en de beleidsgebieden (de 3 HOOFDZAKEN) die gedelegeerd zijn aan de landenvertegenwoordigers bestaat een alsdan veel beter functionerend Internationaal Hof van Justitie die de wereldraad adviseert.
  Het voorgaande praktische model biedt ook enorme voordelen om die r e v o l u t i e erdoor te krijgen want ik heb absoluut geen zin om een niet haalbare revolutie voor te stellen door teveel tegenstand a priori op te roepen. Wat ik voorstel is haalbaar maar betekent al een onvoorstelbare omslag in het denken van de mensen. (Terzijde: ik wil… en ik lach erbij sardonisch.. ik wil je wel in het geheim hierbij mededelen dat de kiezer nu ook even verder zal kijken dan slechts naar die 3 HOOFDZAKEN en je zult zien dat zijn mandaat TEGELIJKERTIJD zal betekenen het e i n d e van de huidige politieke representaties zoals we die kennen. Niets zal mij liever zijn! Laat morgen dus die discussie ontbranden als BMD en ik heb morgen de wereld veranderd. Of men wil of niet. Of zoals Victor Hugo zei; "Niets is zo machtig als een Idee waar de mensheid rijp voor is!" Of zoals de man in de straat weet te zeggen: "De geest is uit de fles! En je krijgt ‘m er niet meer in…!"
  Volgende punt
  Je stelt:
  ==Wat ik wèl als bezwaar geopperd heb is dat je model voor de wereldraad de trias politica terugbrengt tot slechts 1 macht, met onbeperkt mandaat. Dat moet men nóóit en te nimmer doen, want dan helpt controle achteraf ook geen zier. Dat speelt zich af op internationaal niveau – de macht van de wereldraad als geheel – niet nationaal! Dat is op allerlei manieren op te lossen, bv. door meerdere instanties van gelijk kaliber aan te stellen, maar daar verzet je je tegen. Denkers die op dat vlak wat te bieden hebben, worden door jou afgeserveerd zonder enig argument. Bovendien frustreer je de checks & balances door procesinformatie niet toe te willen laten (dmv je ‘het resultaat is het bewijs’-dogma), zodat de kiezer de controlerende taak van het parlement niet kan uitvoeren.==
  Onjuist. Allereerst laat ik gewoon de staasrechtelijke Trias Politica in stand door geen enkele ingreep in die inrichting. Vervolgens trek je dan ook een foute conclusie met je bewering "dat ik alles in één macht" delegeer. Wel is het zo dat het tot nog toe geldende primaat van elk land/natie ONDERGESCHIKT zal zijn aan het primaat van de wereld; alle naties. Derhalve zullen bij de belangrijke zaken van doorslaggevend belang zijn de beslissing van de wereldraad (na gehoord te hebben het Int. Hof van Justitie) en niet dat van de betreffende natie. Het wordt anders weer een onbeheersbaar zooitje. Ook de beslissing van de mondiale burger wordt niet gerespecteerd als hierin de verkeerde prioriteit wordt gelegd. De wereldburger/kiezer zal nu eindelijk moeten erkennen dat "het belang van de ander net zo zwaar weegt als zijn eigenbelang: "All animals are indeed equal!" Ook is onjuist dat ik op enigerlei wijze het beroep op dat Int. Hof van Justitie zou willen beperken – zelfs niet voor de individuele burger – maar ik acht die borgstelling beter georganiseerd via de bestaande rechtssystemen. De sociaaldarwinistische ratrace zal worden beeindigd omdat die alleen maar verliezers oplevert. Ik doe heel praktisch een beroep op het goed begrepen eigenbelang.
  De rechtssystemen zullen overigens volledig GEBRAINWASHED zijn door de r e v o l u t i e en ook anders in de praktijk gaan opereren. Niet meer ten faveure v o o r een nog corrupt bestuur dat niet de r e v o l u t i e heeft ondergaan.
  Volgende punt
  "Nigeria en SHELL; ofwel de multinationals tegenover een integere wereldraad.
  Je maakt hierin toch de kardinale fout door te veronderstellen dat de macht van die multinationals groter zou zijn dan de macht van de wereldburger/kiezer. ONZIN. Per definitie is elke multinational voor diens onmiddellijke continuïteit overgeleverd aan de gunstige bejegening van zijn klanten/de kiezers.
  Inderdaad daarom doet Neelie Smit Kroes haar werk om de mededinging in stand te houden en dat er geen monopolies ontstaan maar natuurlijk veel beter is de macht van de kiezer en met voldoende bewustzijn te vergroten door die REVOLUTIE door te voeren. Je snapt toch ook wel dat alle multinationals ter wereld die revolutie zullen moeten erkennen en slikken als ALLE BURGERS TER WERELD DAT WILLEN.
  Tenslotte zal een Raad van Bestuur – ook die van SHELL – dan het primaat van die kiezer, hun klant, moeten erkennen al zijn ze nog zo corrupt. (Het zou aardig zijn dat SHELL even zou willen reageren op deze Stelling en daarom zal ik trachten dit blog aan de SHELL-directie te doen toezenden met verzoek om commentaar. Ik weet wel dat er grote kritiek is op SHELL inzake de alternatieve energiepolitiek; met name mijn vriend Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen van http://www.gezen.nl beklaagt zich dat zijn CSP-zonnecentrales maar slecht van de grond komen mede door de opstelling van SHELL. Zij kan zich revancheren door deze beschuldiging weg te nemen). "Benne leuke dinge voor de mense!"
  Ergo: al die miljarden van SHELL betekenen helemaal niets als de wereldburger die afwijst.
  Volgende punt
  Opnieuw "de democratische waarborgen".
  Daarover heb ik je hiervoor breedvoerig uitleg gegeven.
  We treden in herhalingen… Idem wat betreft je opmerkingen over De Montesquieu en Chomsky.
  Ik heb namelijk ALLE filosofen behandeld in m’n boek. Ga het eens met aandacht lezen zou ik zeggen..

 140. Jan Bouma says:

  Zo gezegd: zo gedaan inzake SHELL:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: media-nl@shell.com
  Sent: Thursday, December 24, 2009 10:17 AM
  Subject: T.A.V. DE HOOFDDIRECTIE
  LS
  Zojuist besloot ik op het navolgende Volkskrantblog een al lang lopende discussie (en die zal nog wel worden voortgezet mogelijk met ook uw comment daarin verwerkt) terzake de vraag (uit m’n hoofd).
  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/284167/%22…De_gebarricadeerde_kunst…%22_in_beeld_gebracht_en…
  het Vkblog van @Joke Mizée.
  Nigeria en SHELL tegenover een integere wereldraad.
  Ik verdedig daarin uw positie als multinational want als u het verkeerd zou doen dan tekent u toch uw ondergang ondanks uw macht. Enfin. Svp leest mijn laatste comment en waarin ik verzoek om uw reactie.
  Gaarne vernemend uw duidelijke standpunt.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  zie voor m’n adres e.d. Internet.

 141. Joke Mizee says:

  Namen noemen, namen noemen…. je zal het er maar van moeten hebben… Zo schijn je ook te denken dat een loslopend citaat van een of andere beroemdheid van doorslaggevende waarde kan zijn in een debat.
  =De eerste, ChdeM[onteqsuieu], introduceerde ik hier overigens zelf al eerder.= Ik refereerde ook aan hem in mijn antwoord aan Marius op 25-11-2009 20:46, of was je dat niet opgevallen 😉 Dat ging over de scheiding der machten – dáárom raadde ik je ook aan om de Montesquieu te (her)lezen, omdat je dan misschien eindelijk snapt waarover het daarbij gaat. Google op die termen en er zal een wereld voor je open gaan.
  Want het slaat nergens op dat de paradigma’s elke seconde zouden veranderen – dan zouden het immers geen paradigma’s zijn. Gelden de handvesten dan soms ook niet meer? – nou dan! De maatschappij van de Montesquieu was totáál anders dan wat wij kennen, maar de principes die hij ontwikkelde gelden nog steeds als waarborgen voor de noodzakelijke balans. Dezelfde principes die jij nog steeds weigert in te stellen.
  =Het gaat nog steeds over je onjuiste conclusie dat ik de oorzaken van het falen uitsluitend toe zou schrijven aan "foute", "onbekwame", "tot het kwade geneigde" politici. . Welnee! Welnee! Ik heb gesteld dat ALLE mensen er de oorzaak van zijn dat etc.=Nee, schatje, ik heb nota bene gisteren geschreven dat het om iets geheel anders gaat, te weten: "Als jij erkent dat ook de multinationals verantwoordelijk zijn voor het falen van de werelddoelen, dan kun je niet met goed fatsoen vol blijven houden dat een tegenvallend resultaat per definitie te wijten zou zijn aan corruptie v.d.k.v. de afgevaardigde(n). Het is immers goed mogelijk dat het hen ondanks oprechte pogingen niet lukken zal om (binnen een half jaar n.b.!) de macht van de corrupte multinationals te breken."
  =En "het bewijs" wordt dus geleverd door INDERDAAD het RESULTAAT wanneer allen hun verantwoordelijkheid zullen hebben genomen en dan PER DEFINITIE andere besluiten zullen nemen die ONVERMIJDELIJK dan ook een beter resultaat zullen geven.=
  Nee, dus. Je weigert nog steeds om te onderkennen dat de particuliere, corrupte multinationals zand in de raderen zullen gooien. Een tegenvallend resultaat kan derhalve verschillende oorzaken hebben – zie ook de vorige alinea – en zegt niets over de schuldvraag zonder nader onderzoek.
  =Overigens waar heb ik in hemelsnaam beweerd dat "alles binnen een halfjaar vlekkenloos zal verlopen en de gestelde doelen succesvol zullen worden gehaald?"=
  Ik heb niet beweerd dat jij dat beweerd hebt – hou nu eens op met dat kinderachtige spelletje. Wat ik zei was: "Je geeft ook nergens aan wat dan elk half jaar de criteria zijn voor succes of falen, terwijl je daar tegelijkertijd zware sancties op wil zetten.", maar daar ga je niet op in.
  = ==2 b) Nogmaals, ik "opperde dat er aanvullende eigenschappen nodig zullen blijken om * de macht van de multinationals * het hoofd te bieden." Je kan nou wel vrijblijvend gaan lopen schamperen, maar geeft intussen geen enkel argument waarom je dat niet erkent.== heb ik weerlegd als onjuist met m’n uitleg die er pal bovenstaat.=
  Nou, die herhaal je dan nog maar fijn even want dit is pure bluf. (Op je eerdere ‘klant is koning’-‘argument’ had ik al gereageerd.)
  Over je reactie op mijn "Om erachter te komen wat er werkelijk mis gaat bij de inspanningen om de doelen te verwezenlijken heeft men gewoon tijd nodig – punt. Je geeft ook nergens aan wat dan elk half jaar de criteria zijn voor succes of falen, terwijl je daar tegelijkertijd zware sancties op wil zetten.", t.w.:
  * =Die gestelde doelen zijn wijd en zijd al bekend= en ==Ook mis je kennelijk het inzicht dat die doelen NIET per halfjaar zich zullen wijzigen.== -> Daar gáát mijn opmerking niet over – het zijn puur dingen die jij erbij verzint. Mijn punt was wat hierboven staat en ANDERS NIET.
  * =Uiteraard zijn ook de tegenkrachten bekend die de realisatie van de doelen obstructiveren.= Jaja, ‘gesteld dat….’ De kennis daarover is mondjesmaat, en slechts bekend bij de zittende, corrupte ambtenaren. Hoeveel tijd gun je de wereldraad om daar wegwijs in te raken? Hoeveel credit geef je ze voor hun goede bedoelingen, mochten zij erop stuklopen?
  Over de New World Order-constructie: realiseer je je eigenlijk wat die term betekent? Het is de opheffing van de scheiding der machten. En dan schrijf jij zoiets als =Ik wil met mijn r e v o l u t i e nu juist bewerkstelligen dat de kiezers de basis zullen zijn (en de verantwoording nemen) van die "New World Order"…= Dat is toch wel zó typisch! Waarom ben je toch zo gekant tegen democratische principes?
  =…dan wordt hij wel ontmaskerd door 191 andere WEL inegere collega’s= Corruptie wordt in het algemeen pas ontmaskerd ná onderzoek – precies dat onderzoek waar jij je tegen verzet – nog steeds zonder opgaaf van de reden wat daar nou op tegen is.
  Je reactie op mijn "Je beweert dat je voorstander bent van een eerlijk proces. Hoe rijm je dat met het ‘het resultaat is het bewijs’ wat je steevast roept zodra ik over het enquêterecht begin? Dat principe (‘hij/zij moet hangen’) is nl. een regelrechte ontkenning van de mogelijkheid dat men zou hebben gefaald en toch integer kan blijken te zijn (door redenen van overmacht, dus)." luidt:
  * =Dus voor de zoveelste maal: ook het Enquêterecht blijft voor nationale zaken gewoon bestaan.= Ik had je er reeds in mijn vorige reactie op gewezen dat ik het NIET over nationale zaken heb! Hou toch eens op rookgordijnen te creëren.
  * =Voor de internationale zaken [..] bestaat een alsdan veel beter functionerend Internationaal Hof van Justitie die de wereldraad adviseert.= Dit getuigt wederom van weinig inzicht in de trias politica. De rechterlijke macht vervult niet de controlerende functie. Bij jou zijn de machten ongelijk aan elkaar en niet onafhankelijk.
  * =Allereerst laat ik gewoon de staatsrechtelijke Trias Politica in stand door geen enkele ingreep in die inrichting.= Nogmaals: het woordje ‘staatsrechtelijke’ heb JIJ de discussie ingefrommeld – dat terrein heeft absolúút mijn interesse niet.
  * =Wel is het zo dat het tot nog toe geldende primaat van elk land/natie etc.= Blablabla…. Maar op het mondiale niveau, Jan – daar bestaat bij jou geen democratische scheiding der machten. Een rechtbank heeft een speciale rol binnen een democratisch stelsel, die uitstijgt boven de rechtszaken die er gevoerd worden. Het gaat om de macht en invloed waarmee de machten (het woord zegt het al) elkaar in balans kunnen houden.
  =Je snapt toch ook wel dat alle multinationals ter wereld die revolutie zullen moeten erkennen en slikken als ALLE BURGERS TER WERELD DAT WILLEN.=
  O o o, wat ben je toch ont-zet-tend naief. In een wereld die om geld draait hebben miljardairs absolute macht. En als je nou echt denkt dat Shell zèlf ons daarin uitsluitsel zal geven – zo van: ‘als zij dat over zichzelf zeggen dan zal het toch wel waar zijn’ – dan dekt zelfs ‘ontzettend naief’ de lading niet meer….
  Ben je trouwens een fan van George Orwell? Het moet haast wel. Alsjeblieft, lees Montesquieu – net zolang tot je het begrijpt. Lees hedendaagse denkers en je zult zien dat ze er allemaal weet van hebben dat de multinationals de dienst uitmaken – en niet de politiek. En werk dan een revolutie uit zonder behoud van het primaat van de economie en met behoud van democratische waarborgen. Dat je de ontsporingsmogelijkheden die ik voorzie, niet zien wil is nl. geen halszaak – wel dat je de vereiste buffers aan moet brengen tegen die ontsporingen.

 142. Jan Bouma says:

  Zoals gewoonlijk weer een hoop inhoudsloze herrie van je. Kom er morgen wel op terug. Zou het onderhand niet tijd worden dat we de methodiek (en het resultaat) van dit oeverloze geoh eens onder de loep nemen? Het is niet meer bij te benen de hoeveelheid tegenstrijdigheden die ik iedere keer moet bijstellen. Stap voor stap komen misschien verder. Afvinken waar we het over eens zijn en dan verder. Denk er over na want deze discussie leidt tot niks.
  Oh ja… dommetje hierbij de definitie van het begrip: een Paradigme:
  ==
  Paradigma
  Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden.
  Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.
  ==
  Morgen verder… met het onderricht.

 143. Jan Bouma says:

  Eigenlijk zou ik hier en nu als follow up dat af te vinken schema moeten invullen om uit dit oeverloze geklets te komen van je. Wellicht op het einde van in ieder geval wat mij betreft weer de navolgende weerlegging.
  1e alinea van je.
  Daarin zeg je:
  == Namen noemen, namen noemen…. je zal het er maar van moeten hebben… Zo schijn je ook te denken dat een loslopend citaat van een of andere beroemdheid van doorslaggevende waarde kan zijn in een debat.==
  en je komt dan z e l f met de al veel eerder door mij genoemde Charles de Montesquieu aanzetten (zie mijn blog) zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Montesquieu.
  Die man is al langer dan 300 jaar dood en heeft ondanks zijn betekenis PER DEFINITIE nog nooit gehoord van mijn ACTUELE PARADIGMA (zie de definitie daarvan hierboven). Derhalve is zijn betekenis sowieso beperkt. En daarom hebben die oude filosofen slechts betekenis in hun tijdperk. En daarom zeg ik neem kennis maar dicht ze niet teveel waarheid toe want dan kun je wel met Lao Tse beginnen en al die anderen die ik noemde. Een feit is dat inderdaad de paradigma zich in een seconde kunnen wijzigen en wel op het moment (bijvoorbeeld) toen het eerste vliegtuig de Twin Towers invloog. Daarom kun je in mijn boek lezen (als je dat zou doen) "Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens die onder het aanroepen van Nietzsche en Hegel hun Umwertung aller Werte tegelijkertijd met de Twin Towers verpulverd zagen!" Vervolgens wijs ik je er op dat De Montesquieu per definitie niet de paradigma van dit tijdperk (overbevolking, ratrace, milieu-ellende, energiecrisis, etc.) gekend k a n hebben en evenmin het antwoord dat ik formuleerde als oplossing: een democratisch g e l e g i t i me e r d e wereldraad door de kiezers/de wereldburgers. DAT IS NIEUW! DAT IS ONGEKEND EN HEEFT GEEN PRECEDENT! En alles wat nieuw is heeft noch kent een referentiekader. Ook alweer per definitie niet. Nog een opmerking over de relevantie van de paradigma. Inderdaad blijken die aan de t ij d gebonden. Soms verandert alles op slag in één seconde of de tijdperken duren langer zoals bij de tot standkoming van de handvesten voor een humanere wereld. De oorsprong daarvan lag in feite bij de Franse Revolutie maar de basis voor ons Handvest uit 1948 is een gevolg van WO II; de Islamieten volgden later in 1981.
  Mijn hele betoog berust dus niet op ‘name-dropping’ hoewel de oude filosofen hun belang hebben gekend en soms zijn hun waarheden tijdsbestendig en universeel. Neemt allemaal niet weg mijn gelijk dat de paradigma zich wijzigen en tijdgebonden zijn. Mijn kaders waren trouwens de ACTUELE denkers als Hassner, Rawls en Beck (en geen 300 jaar oude De M.) maar je kunt ook de grote humanisten als Spinoza, Erasmus, etc. daarbij voegen als dat gedachtegoed spoort met de actualiteit.
  Het probleem met jou is dat je niet onder ogen wilt zien de nieuwe situatie die zich als een onvoorstelbaar belangrijk paradigma zal manifesteren: DE (intellectuele) REVOLUTIE.
  Treurig is het dat je mij blijft verwijten "naïef" te zijn terwijl ik je verwezen had naar bewijzen van het tegenovergestelde. Ondermeer de docu. Der Zeitgeist Attendum 1/13; een videoband, een heel boek dat je tegenspreekt en het betoog op dit blog. Nog nooit in de geschiedschrijving zijn de democratische waarborgen zo goed verankerd middels die r e v o l u t i e want aan de basis staat de kiezer. Nu kun je ook alweer per definitie g e e n democratische verantwoording nemen als je je ook niet verantwoordelijk stelt voor het r e s u l t a a t. (Je bent vast te simpel om deze logica te snappen, maar doe je best. Wie het wel begrijpen zijn de huidige politieke representanten maar die houden hun mond wel…).
  Nog een paar opmerkingen over die voor jou dreigende "multinationals" (die ik in het geheel niet onderschat) maar jij kijkt er tegenaan alsof het Dracula’s zijn. En die bestaan in werkelijkheid echt niet, hoor. Welnu: een door mij voorgestelde versterking van het effectieve kiesrecht van de kiezers zullen ook die Dracula’s (multinationals) onder contrôle weten te brengen. Voorbeeld: als morgen SHELL door een totale wereldwijde boycot getroffen wordt omdat alle wereldburgers die boycot afkondigen is het GEDAAN met de SHELL ondanks hun miljarden. Daarom kan de kiezer/wereldburger middels die revolutie beter de multinationals in bedwang houden dan mevr. Neelie Smit Kroes.
  Voorbeeld: die gehele wanstaltige "bonuscultuur" in de bancaire wereld kan alleen maar tengevolge van het feit dat er geen overkoepelende wereldraad is. De gehele afkoop op Wall Street is daar het stuitende bewijs van. En minister Bos maar klagen…
  Nog meer over de garanties dat de machtsgreep van de kiezer – en DAAR bedoel ik de Nieuwe Wereld Orde mee ! – (en niet die van de oligarchieën en het kapitaal) zijn gelegen in het feit dat de bestaande parlementaire vertegenwoordigingen – ook wat betreft hun controlerende taken zoals bijv. dat Enquêterecht waar je maar over loopt te zeiken – NU EINDELIJK d e m o c r a t i s c h gelegitimeerd zullen worden. Het volk, de kiezer, stelt orde op zaken. Het is verder een intellectuele revolutie. De kiezer herneemt zijn macht. Enig bezwaar?
  Alvast dat afvinklijstje:
  (althans een deel; niet compleet is aan te vullen)
  Wereldraad?……….: ja.
  Vereiste democratische legitimatie?….: ja.
  Vragenlijst plus antwoorden voor de machtsgreep door de kiezer…: ja.
  Prioriteitsstelingen 3 HOOFDZAKEN……: ja.
  Reorganisatie VN – Afschaffing Veiligheidsraad…. ja.
  Abstrahering machtsfactoren…….: ja.
  Versterking parlementaire controlerende functies door backing-up van de kiezer….: ja.
  enz. enz. we kunnen dit rijtje verder in- en aanvullen.
  Het gaat er tenslotte eerder om te onderzoeken waar de akkoorden liggen en dan
  pro resto te kijken naar de oplossingen voor de nog bestaande geschillen. Worden die
  geschillen geanalyseerd kun je ook de oplossingen erbij vinden. Komen we misschien verder.
  Over de SHELL nog dit (idem mutatis mutandis andere multinationals zich aangesproken weten).
  A l s ik geen antwoord krijg van de SHELL-directie dat voor mij afdoende is, is dat tevens uiteraard weer w e l een antwoord. "We zijn gekke Henkie niet!"
  En let op: ik heb een haast paranoïde wantrouwen tegenover de opportunistische tot het kwaad geneigde mens en dus ook t.o.v. de multinationals maar ik ben anderzijds ook zo nuchter om ondanks deze opstelling die toedichting van onbeheersbare kwade en opportunistische multinationals te elimineren (zo goed mogelijk) en wel door de totale mensheid, de kiezer daarvoor te mobiliseren.
  Anders lijkt me dat een contradictio in terminis zal ontstaan.
  Immers: zonder een instemmende kiezer is er ook geen overlevende multinational. Het wordt wel opschieten ja voor die machtsgreep door de kiezer. Want a l s de Nieuwe Wereld Orde niet door die kiezer gegrepen en geformeerd zal worden ontstaat in dat vacuüm vanzelf de criminele en corrupte NWO!
  Kijk nu eindelijk eens naar die docu. Der Zeitgeist en… The deception of Obama. Zie de links hierboven. En ja ik ken Orwell maar ook Aldous Huxley met diens "Brave new world!"
  Zie: http://www.huxley.net/bnw/
  Een prettige kerst…

 144. Joke Mizee says:

  Een paradigma is een referentiekader. Het zijn dus niet de vraagstukken zelf (zoals jij die opsomt: overbevolking, etc), maar het kader van waaruit de verschijnselen worden beschouwd. De paradigmaverschuiving van Einstein had een enorme impact op de natuurwetenschappen, maar het bouwwerk van de wetmatigheden bleef intact – er werd alleen een vleugel of verdieping toegevoegd. Dat komt overeen met wat ik gisteren opmerkte m.b.t. de Montesquieu: De maatschappij van de Montesquieu was totáál anders dan wat wij kennen, maar de principes die hij ontwikkelde gelden nog steeds als waarborgen voor de noodzakelijke balans. Dezelfde principes die jij nog steeds weigert in te stellen. Evenzo zijn de UVRM-handvesten universeel genoeg om paradigma-wisselingen te overleven.
  Wat is nu ons huidige paradigma v.w.b. de wereldpolitiek? Dat is – ook volgens ‘Zeitgeist Addendum’! – het monetaire stelsel. Het stelsel waarvan jij de kiezer belooft dat je het intact zult laten. En dat is waarom ik stel dat een revolutie zichzelf alleen waar kan maken als je ook het economische systeem op de schop gooit. Jij begint aan de verkeerde kant, en vanaf daar zal er geen beweging in te krijgen zijn. Verander je echter het paradigma, dan zal niets de doelen meer in de weg staan.
  Een verandering van het referentiekader is een sprong in het diepe waar ik in het geheel niet bang voor ben voor wat de uitkomst betreft – al zal de overgang bruut zijn. Het enige wat ik vrees is dat jij de fundamenten voor de politieke machtsbalans wil verwijderen. Die zijn echter universeel en noodzakelijk – zowel om de burgers tegen de wereldraad te beschermen, als andersom. Machtsdeling en vrije informatievoorziening zijn voor mij essentiële voorwaarden. De intellectuele revolutie moet zich echter concentreren op de economische macht, niet op haar politieke instrumenten.
  De documentaire Addendum (stukken beter dan de 3 delen die er aan vooraf gingen) is exact in lijn met wat ik voorsta, en staat haaks op wat ik van jou te horen krijg. Het betoog concentreert zich op de werkelijke macht in de wereld, laat zien wat er gebeurt met politici die daar tegenin gaan, veegt en passant de vloer aan met de bruikbaarheid van het begrip ‘integriteit’ binnen het huidige paradigma en geeft de goede richting aan die de tegenbeweging zou moeten bewandelen. Jij echter verliest je volkomen in je verwoede strijd tegen de corruptie, die je op de verkeerde plek zoekt – die van de marionetten. Je verwoest daarbij de fundamenten en steunberen die we juist dienen te verstevigen, je laat ons met lege handen staan tegenover degenen waar het om draait: de multinationals.
  Waarom begin je bv. veelbelovend over een wereldwijde boycot van multinationals, om vervolgens toch weer uit te komen bij =die gehele wanstaltige "bonuscultuur" in de bancaire wereld kan alleen maar tengevolge van het feit dat er geen overkoepelende wereldraad is. De gehele afkoop op Wall Street is daar het stuitende bewijs van. En minister Bos maar klagen…= uit te komen? De kredietcrisis is juist het gevolg van een overkoepelende (NWO-achtige!) constructie. Zolang we slaven blijven van het monetaire systeem zullen we zo’n wereldraad de verkeerde opdrachten blijven geven en blijft Wall Street aan de macht.
  Fresco heeft een veel beter verhaal dan jij: helder, completer en gericht op de echte kern van het probleem. Er zou een brede maatschappelijke discussie moeten komen over Zeitgeist Addendum*. DAT staat bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Heb ik je nou blij gemaakt? Je wereldraad komt ergens helemaal achteraf – die zullen we als het goed is niet eens meer nodig hebben nl. De bestendiging van democratische waarden heeft verreweg prioriteit boven enigerlei nieuwe ‘orde’ – er moet bv. juist gewerkt worden aan meer directe democratie, via nieuwe, levensvatbare ngo’s. Scheiding der machten en vrije informatie zijn en blijven absolute voorwaarden.
  *Betere links zijn trouwens:
  – video: http://video.google.nl/videoplay?docid=915643024925961431#
  – transcript: http://www.zeitgeistmovie.com/transcript_add.htm
  Uit het transcript:
  "Yet, many who understand this illusion of democracy, often think: if only we could just get our honest, ethical politicians in power, then we would be okay. Well, while this idea of course seems reasonable in our established oriented worldview, it is, unfortunately, another fallacy. For, when it really comes down to what is actually important, the institution of politics, and thus politicians themselves have absolutely no true relevance as to what makes our world and society function."
  Waarvan akte….

 145. Jan Bouma says:

  weer complete waanzin wat je debiteert en ’t is ook inconsequent
  we komen er wel op terug alhoewel ik de illusie aan het verliezen ben
  of je überhaupt wel je standpunten w i l t bijstellen. Sommigen blijven gewoon
  hardnekkig en tegen beter weten in de grootste dommigheden verklaren.
  Je zal toch op enig moment je contradicties en ongerijmdheden
  achterwege moeten laten…; dame.
  Morgen verder.

 146. Jan Bouma says:

  Met in achtneming van het hiervoorgaand uitgesproken voorbehoud (of je überhaupt wel in staat bent om je opvattingen bij te stellen, teniet te doen, als er betere opvattingen zijn) wil ik opnieuw een poging wagen – en je ook testen – om hierover de waarheid vast te stellen.
  ================================================================================
  Allereerst dan opnieuw je "verweer" (inzake mijn gelijk dat ik geheel juist de actuele PARADIGMA als relevant betrek in mijn analyses van alle wereldproblemen). Het is deerniswekkend te constateren hoe je je hier nu weer van probeert te distantiëren. Eerder stelde je immers zie 24:12:
  == Want het slaat nergens op dat de paradigma’s elke seconde zouden veranderen – dan zouden het immers geen paradigma’s zijn. Gelden de handvesten dan soms ook niet meer? – nou dan! De maatschappij van de Montesquieu was totáál anders dan wat wij kennen, maar de principes die hij ontwikkelde gelden nog steeds als waarborgen voor de noodzakelijke balans. Dezelfde principes die jij nog steeds weigert in te stellen.==
  want je hebt mijn bewijs daartegen niet ontkracht. Dat bewijs formuleerde ik hierboven met de stellingen uit de praktijk als basis als volgt:
  ==
  Een feit is dat inderdaad de paradigma zich in een seconde kunnen wijzigen en wel op het moment (bijvoorbeeld) toen het eerste vliegtuig de Twin Towers invloog. Daarom kun je in mijn boek lezen (als je dat zou doen) "Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens die onder het aanroepen van Nietzsche en Hegel hun Umwertung aller Werte tegelijkertijd met de Twin Towers verpulverd zagen!" Vervolgens wijs ik je er op dat De Montesquieu per definitie niet de paradigma van dit tijdperk (overbevolking, ratrace, milieu-ellende, energiecrisis, etc.) gekend k a n hebben en evenmin het antwoord dat ik formuleerde als oplossing: een democratisch g e l e g i t i me e r d e wereldraad door de kiezers/de wereldburgers. DAT IS NIEUW! DAT IS ONGEKEND EN HEEFT GEEN PRECEDENT! En alles wat nieuw is heeft noch kent een referentiekader. Ook alweer per definitie niet. Nog een opmerking over de relevantie van de paradigma. Inderdaad blijken die aan de t ij d gebonden. Soms verandert alles op slag in één seconde of de tijdperken duren langer zoals bij de tot standkoming van de handvesten voor een humanere wereld. De oorsprong daarvan lag in feite bij de Franse Revolutie maar de basis voor ons Handvest uit 1948 is een gevolg van WO II; de Islamieten volgden later in 1981.
  ==
  Je hebt bovenstaand logische bewijs niet weerlegd. Ik teken er bij aan dat ik ook niet De M. belang als niet relevant beschouw doch slechts als van geen betekenis in DIT TIJDPERK omdat hij de relevante PARADIGMA niet kende. Onverlet de goede zaken die hij bepleit. Zouden overigens zijn "Wetten" al lang geleden als gemeengoed en overtuigend zijn geweest: zo waren ze natuurlijk alom al ingevoerd!!
  Dat is niet het geval. Idem dat ook geldt voor de andere filosofen. Waarom niet?
  a) "De tijd was er niet rijp voor". O.a. door gebrekkige technische communicatiemogelijkheden.
  b) "De kracht van de "wetten" waren niet overtuigend genoeg.
  c) De tegenkrachten waren sterker.
  Een toelichting.
  Toen Archimedes en Pythagoras hun natuurwetenschappelijke stellingen verkondigden en lieten samenvallen met wiskundige bewijsvoering in de juiste algebraïsche rekenkunde van Euclides werden die Stellingen onmiddellijk alom aanvaard. Er waren geen tegenstanders die in hun (vermeende) belangen getroffen werden.
  Toen Copernicus en Galileo Galileï ook hun juiste natuurwetenschappelijke stellingen verkondigden werden de belangen geschaad geacht door "de religies". Wij allen weten hoe lang die tegenstand heeft geduurd.
  Toen De Montesquieu zijn stellingen wereldkundig maakte was de boekdrukkunst al eeuwen gemeengoed zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekdrukkunst maar toch werden zijn Stellingen niet aanvaard ondanks de juistheid ervan (die je overigens in jouw interpretatie en ook die van De M. niet GEACTUALISEERD hebt met mijn paradigma en wereldrevolutie en daarom verkeerd weergeeft).
  Waarom leeft de wereldgemeenschap dan nog steeds met de ellende die we kennen en zal eindigen in een zich aftekende catastrofe? Zie de antwoorden: a), b), en c).
  Het belang der filosofen.
  ===================
  Neem mijn boek ter hand en lees op pg. 52:
  ==
  Zij, de filosofen, zouden zich gehouden moeten achten om hun theorieën en stellingen
  in begrijpelijke lexicons aan een groot publiek te verklaren, hun implementaties te verdedigen
  en de voordelen voor de mensheid te duiden; kunnen ze dat niet dan kunnen ze beter hun mond
  houden. Dit is geen anti-intellectualistische opmerking maar juist een graadmeter en stelling
  van het tegenovergestelde. Vraag en stellling: zouden geesteswetenschappers bereid zijn om
  alle PARADIGMA te analyseren en dan vervolgens tot een (eventuele) conclusie willen komen
  "dat zij zich zouden moeten opheffen?" Ai….. Ai…..
  ==
  Kijk! Ik heb met het voorgaande ALLE TEGENSTAND gemobiliseerd die maar denkbaar is vanuit
  de positie van "de intelligentsia". Maar ik ben verder gegaan in mijn (verguisde) boek door ook te wraken:
  * De politiek
  * De (al genoemde) intelligentsia
  * De pers en media
  * De religies
  (LEES MIJN ACHTERFLAPTEKST).
  Over de hoofden heen van de belanghebbenden moet ik toch "het volk", "de kiezer" zien te bereiken
  hetgeen een welhaast onmogelijke taak is. Immers mijn communicatiemogelijkheden worden beperkt
  door mijn tegenstanders die tevens de belanghebbenden zijn. DAAROM wordt mijn r e v o l u t i e doodgezwegen en geboycot. Ik heb nochtans de definitieve oplossing voore de mensheid geformuleerd met inachtneming van ALLE democratische eisen. Ik bevrijd namelijk de kiezer uit de kluisters van 3000 jaar domheid.
  De grap is nu dat alle voorwaarden voor het slagen van de REVOLUTIE voorhanden zijn.
  a) De communicatie is door het internettijdperk grensoverschrijdend. Wordt mijn revolutie bevrijd doordat die erkend zal worden als de oplossing (en besproken in de opiniërende media) dan is 1 minuut later over de gehele wereld die r e v o l u t i e ook bespreekbaar. De onstuitbare veenbrand is dan gesticht.
  b) Alle beschikbare ACTUELE informatie dwingt tot het bespreekbaar maken van de revolutie. Daardoor IS de tijd rijp die Victor Hugo bedoelde: "Niets is zo machtig als een idee waar de wereld rijp voor is!"
  Terug naar De Montesquieu.
  Uiteraard kende ik wel zijn gedachtegoed (niks mis mee) maar zag ook de omissies. Zo stelt hij terecht:
  ==
  "Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren."
  Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als deze samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers willekeurig, want de rechter zou wetgever zijn. Als deze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran.
  "Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen. Omdat in een vrije staat iedere mens vrij is, moet het gehele volk de wetgevende macht uitoefenen. Omdat dit in grote staten niet mogelijk is, moet de wetgevende macht door volksvertegenwoordigers uitgeoefend worden. Het grote voordeel van het uitoefenen van de wetgeving door vertegenwoordigers bestaat hierin, dat deze de nodige bekwaamheid hebben om te beraadslagen. Het volk is daartoe in geen geval bekwaam. Hierin ligt juist één van de voornaamste wantoestanden van de democratie.
  ==
  dan wijs ik je op een GIGANTISCHE en onterechte toedichting van jou aan mijn adres om bovenstaande stelling van De M. n i e t op mijn r e v o l u t i e van toepassing te verklaren. Ik laat namelijk "de scheiding der machten", de Trias politica volledig in stand maar IK VOEG TOE, IK VERBETER de democratie door nu eindelijk DE KIEZER, HET VOLK te bevrijden door die VRAGENLIJST aan ze voor te leggen.
  Anders gezegd:
  Ik wraak ALLE politieke representaties – en dientengevolge ook ALLE daaruit afgeleide "parlementaire democratische waarborgen" o m d a t die corrupt zijn in de huidige vorm. De kiezer heeft niet het juiste primaat. De huidige "democratie" is een fake, een lachertje. Je hebt eerst de r e v o l u t i e nodig die ik heb voorgesteld om een verbetering te bewerkstelligen. Zie evenwel dan weer de weerstanden waar ik tegenop loop.
  De Nieuwe Wereldorde
  ===================
  Eindelijk reageer je dan nu eens op "de tijdgeest" die ik onder je aandacht bracht; en niet andersom.
  Ik merk op dat terzake mijn voorstellen beter gefundeerd zijn om middels een pragmatische revolutie de verandering te bewerkstelligen. Eén van de belangrijkste oorzaken waarom de mensheid niet progressief zich weet te ontwikkelen op het gebied van de democratie is gelegen in de verzanding of het moeras waarin je beland tengevolge van al die prevelende kwakzalvers die vanwege hun belangenbehartiging zogenaamd "wartaal spreken!’ Zij vullen slechts opnieuw hun zakken ten koste van het domme volk. Ik predik een allesomvattende PALEISREVOLUTIE met alleen de kiezer als belanghebbende. En ik daarin verder dan wat in Der Zeitgeist wordt voorgesteld.
  Ergo: De Nieuwe Wereldorde zal dan door de wereldburger geclaimd worden. En niet door de corrupte belanghebbenden.
  (Ik laat het voorlopig hierbij. Zolang je het belang van al het voorgaande in de wind blijft slaan is een voortzetting van de discussie vrij zinloos. Het eindigt in een welles-nietes.
  "Pick your choice and make up your own mind!"

 147. Jan Bouma says:

  NB!
  Op mijn blog verbeterde ik bovenstaande tekst op een paar punten. Het geheel wordt er niet door aangetast maar volledigheidshalve meld ik het.
  Idem: U allen een prettige voortzetting wensend.

 148. Joke Mizee says:

  =of je überhaupt wel in staat bent om je opvattingen bij te stellen, teniet te doen, als er betere opvattingen zijn= Je zou er beter aan doen bij jezelf te onderzoeken of JIJ daartoe in staat bent. Je solipsistische opstelling is een doodlopende weg.De paradigma’s:
  Ik zie dat je een nieuw discussietrucje hebt geleerd: je haalt aan wat ik op 24-12 schreef, dan wat jij op 25-12 6:41 en stelt vervolgens dat ik dat niet ontkracht zou hebben. Mijn repliek op 25-12 23:33 negeer je echter volkomen. Ik constateer dus dat ik nog een reactie tegoed heb m.b.t.:Een paradigma is een referentiekader. Het zijn dus niet de vraagstukken zelf (zoals jij die opsomt: overbevolking, etc), maar het kader van waaruit de verschijnselen worden beschouwd. De paradigmaverschuiving van Einstein had een enorme impact op de natuurwetenschappen, maar het bouwwerk van de wetmatigheden bleef intact – er werd alleen een vleugel of verdieping toegevoegd. Dat komt overeen met wat ik gisteren opmerkte m.b.t. de Montesquieu: De maatschappij van de Montesquieu was totáál anders dan wat wij kennen, maar de principes die hij ontwikkelde gelden nog steeds als waarborgen voor de noodzakelijke balans. Dezelfde principes die jij nog steeds weigert in te stellen. Evenzo zijn de UVRM-handvesten universeel genoeg om paradigma-wisselingen te overleven.
  Wat is nu ons huidige paradigma v.w.b. de wereldpolitiek? Dat is – ook volgens ‘Zeitgeist Addendum’! – het monetaire stelsel. Het stelsel waarvan jij de kiezer belooft dat je het intact zult laten. En dat is waarom ik stel dat een revolutie zichzelf alleen waar kan maken als je ook het economische systeem op de schop gooit. Jij begint aan de verkeerde kant, en vanaf daar zal er geen beweging in te krijgen zijn. Verander je echter het paradigma, dan zal niets de doelen meer in de weg staan.

  Resumerend stelde ik dus dat:
  1) je ten onrechte denkt dat paradigma’s te maken hebben met concrete vraagstukken, terwijl de term slaat op de wijze waarop gegevens geframed worden
  2) het werkelijke paradigma van onze tijd het monetaire stelsel is – of beter nog de concurrentiestrijd – aangezien dat voldoet aan de definitie (van T.S. Kuhn) van een frame dat ten onrechte wordt aangezien voor een wetmatigheid
  3) de scheiding der machten geen ‘kader’ is maar tot de onderbouw behoort (zodat je poging deze te schrappen omdat er geen precedent c.q. kader zou zijn, geen hout snijdt)
  Ergo:
  * Je =Ik teken er bij aan dat ik ook niet De M. belang als niet relevant beschouw doch slechts als van geen betekenis in DIT TIJDPERK omdat hij de relevante PARADIGMA niet kende= is irrelevant: paradigma’s zitten waarheidsvinding immers veelal in de weg, men dient de blik b.v.k. voorbij de beperking van het eigen kader te richten.
  * =Zouden overigens zijn "Wetten" al lang geleden als gemeengoed en overtuigend zijn geweest: zo waren ze natuurlijk alom al ingevoerd!!= slaat ook nergens op: de trias politica is wijd en zijd ingevoerd – alleen is het logisch dat de ‘belanghebbenden’ het constant ondermijnen. Wederom een zwakke en doorzichtige poging van je om dit belangrijke principe te bagatelliseren en via de achterdeur af te serveren.
  * =maar toch werden [de M.’s] Stellingen niet aanvaard ondanks de juistheid ervan= Idem: je suggereert een aperte onwaarheid. De man oogstte er nl. alom lof en succes mee (behalve bij de reeds danig aan belang ingeboet hebbende katholieke kerk).
  == Waarom leeft de wereldgemeenschap dan nog steeds met de ellende die we kennen en zal eindigen in een zich aftekende catastrofe? ==
  Ook die vraag had ik reeds afdoende beantwoord:"Yet, many who understand this illusion of democracy, often think: if only we could just get our honest, ethical politicians in power, then we would be okay. Well, while this idea of course seems reasonable in our established oriented worldview, it is, unfortunately, another fallacy. For, when it really comes down to what is actually important, the institution of politics, and thus politicians themselves have absolutely no true relevance as to what makes our world and society function."
  Het kortste antwoord op diezelfde vraag luidt: vanwege het primaat van het geld en de markt.
  Jij echter blijft vasthouden aan het paradigma dat de politiek de meeste macht en corruptie herbergt, en toont je niet in het minst bereid die aanname te onderzoeken.
  Vervolgens ga je zitten zeuren dat je communicatiemogelijkheden ‘beperkt zouden worden door je tegenstanders’. Wat een giller: man, je hebt heel internet tot je beschikking! Net als de makers van Zg. Addendum, die erin geslaagd zijn een hit te scoren. Dat er naar jou niemand luistert is gewoon omdat jouw verhaal niet in de schaduw kan staan van dat van hen. Door je te blijven beklagen over het gebrek aan aandacht door de (n.b. door jouzelf gewraakte) media wentel je je in een gefingeerde slachtofferrol.De waarborgen:
  Je schrijft: =Ik heb nochtans de definitieve oplossing voor de mensheid geformuleerd met inachtneming van ALLE democratische eisen.=
  * Het eerste zinsdeel is, zoals reeds vaak door mij en anderen naar voren gebracht, onwaar omdat je de macht van het geld (i.c. de multinationals) niet onderkent.
  * Ook het 2e deel is slechts holle retoriek, zoals wederom blijkt uit het citaat van Montesquieu wat je zelf aanhaalt, en waarvan de kern wordt gevormd door:Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.
  Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als deze samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers willekeurig, want de rechter zou wetgever zijn. Als deze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran.

  Je bewering dat je deze principes niet zou schenden (maar er slechts iets aan toevoegt) is onwaar vanwege de ongebreidelde macht die je aan de wereldraad toekent en je blokkering van het recht op vrije informatie (middels je mantra ‘het resultaat is het bewijs’). Merk ook op dat je hebt nagelaten deze principes in je prioriteitenlijstje op te nemen.
  =Ik wraak ALLE politieke representaties – en dientengevolge ook ALLE daaruit afgeleide "parlementaire democratische waarborgen" o m d a t die corrupt zijn in de huidige vorm. De kiezer heeft niet het juiste primaat. De huidige "democratie" is een fake, een lachertje. Je hebt eerst de r e v o l u t i e nodig die ik heb voorgesteld om een verbetering te bewerkstelligen. Zie evenwel dan weer de weerstanden waar ik tegenop loop.=
  * De waarborgen zijn uiteraard niet ‘afgeleid van de representaties’, maar andersom. De waarborgen zelf zijn niet corrupt.
  * Het is duidelijk dat je nog steeds op zoek bent naar smoesjes om de waarborgen overboord te zetten
  * Zolang je blijft weigeren een revolutie van het economische systeem te overwegen, is je hele verhaal onzinnig, je oplossing inadequaat en … zal de corruptie weliger tieren dan ooit, door het wegvallen van de waarborgen.Conclusie:
  Zeitgeist Addendum (er zijn 4 delen, dus gelieve de toevoeging ‘Addendum’ niet achterwege te laten) gaat juist verder dan jij, omdat jij weigert het monetaire stelsel op de schop te nemen. Slechts als dit ‘slijk der aarde’ eindelijk wordt opgedoekt, zal er in voldoende mate welzijn voor alle aardbewoners ter beschikking komen. Als er dus iemand solliciteert naar de term ‘prevelende kwakzalver’ dan ben jij dat zelf, omdat je daar onberedeneerd verzet tegen pleegt en de mensen voor blijft houden dat het allemaal aan ‘de politiek’ ligt. "It’s the economy, stupid!"

 149. Jan Bouma says:

  we zullen zien wat we er morgen weer aan kunnen doen; ik las alleen de 1e alinea van je en dacht… : "ze is nog eigenwijs ook!’
  Ik weet ook dat Einstein gezegd heeft: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” En die quote acht ik meer van belang en ook zinniger. Maar we zien morgen wel verder alhoewel ik morgen nog meer te doen heb dan alleen je dommigheden te redresseren. En dat je de quote: "it’s the economy, stupid" gebruikt onderaan is al helemaal lachwekkend in de veronderstelling dat ik dat niet zou weten; maar zoals gezegd ik heb even geen zin in je onzin. ik kijk er morgen wel weer naar.

 150. Jan Bouma says:

  ==Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.==
  (zie de definitie: 24;12; 23:30 uur)
  En aangezien "de werkelijkheid" (van wat wij waarnemen) voortdurend aan verandering onderhevig is
  v e r a n d e r t daardoor ook ons referentiekader.
  (Dat je niet logisch en filosofisch kunt denken dat heb ik al langer begrepen; idem dat je nu "ineens" zo begeisterd bent over Der Zeitgeist waar i k je op attendeerde met… ja hoor ook de Attendums die erbij horen. Het wordt zo langzamerhand lachwekkend al die commentaren van je waarin je de taal verkracht, niet goed citeert, of er gewoon maar rustig op los liegt iedere keer maar te corrigeren)
  Terug naar die definitie van ‘HET PARADIGMA’.
  Voorbeeld 1): Indien de naties/de volken trachten een wereldwijde overeenkomst te sluiten op een Klimaattop als in Kopenhagen is die poging het gevolg van het wetenschappelijke bereikte inzicht IN DIT TIJDPERK EN OP DIT MOMENT dat die opwarming van de Aarde moet worden tegengegaan. Anders gezegd: men wil dat inzicht dan tot algemeen geldend r e f e r e n t i e k a d e r maken voor en van het universele handelen van alle naties. (Dat zo’n streven dan natuurlijk tot mislukken gedoemd is vanwege het feit dat er geen bevoegde en met gezag beklede wereldraad is, is vervolgens mijn schampere conclusie).
  Voorbeeld 2): Indien minister Bos zich beklaagt dat hij geen universele en algemeen geldende MONDIALE basis kan vinden om de schandalige graaicultuur in de bancaire wereld tegen te gaan ("de bonussen") levert dat PRECIES dezelfde conclusie op die ik trok als in voorbeeld 1. Men tracht dan tevergeefs een algemeen geldend referentiekader te laten gelden op basis van de feiten en waarnemingen in de tijd "dat die bonuscultuur onaanvaardbaar is geworden". Men tracht dan daarvoor een algemeen geldend referentiekader te bewerkstellingen. En dan…ja, zo schamper ik weer – heb je een bevoegd en met gezag beklede wereldraad nodig om dat algemeen geldend referentiekader effectief te maken. Want – nogmaals – minister Bos kon constateren dat hij geen eensgezinde internationale basis kon vinden. Compris? En je bent werkelijk niet goed snik als je je tegen deze logica nog verzetten wilt.
  Ergo: ik heb gelijk inzake de invloed van de t ij d op de PARADIGMA en het daaraan te verbinden referentiekader.
  Nu genoeg hierover. Het bovenstaande is wat mij betreft ook een typisch voorbeeld van je "vergadercultuurtje": veel ouwehoeren met weinig resultaat. En daardoor zitten we al sinds de allereerste geschiedschrijving (Herodotus) als kiezer en wereldburger in de shit dankzij lieden zoals jij en je overige "intelligentsia": La-me-nie-lachen. De "intelligentsia" zijn gewoon de dienstknechten van het corrupte systeem en het kapitaal vullen net zo graag en hard hun zakken ten koste van de wereldburger! Wanneer word je eens wakker?
  Mijn voorstellen gaan verder dan die bepleit worden in de Zeitgeist. Ik deal niet meer met achterhaalde corrupte systemen (waaronder ook je genoemde "monetaire systeem" – ook alweer zo’n leugen van je dat ik daar geen oog voor zo hebben! Ik heb n o t a b e n e voorgesteld een "Lieftinck-operatie" en afschaffing van alle munten ter wereld en die te laten vervangen door één wereldmunt!) maar ik bepleit een r e v o l u t i e van ongekende en onvoorstelbare omvang. Namelijk dat ik het per definitie corrupte systeem ga vernietigen met de hulp van de wereldburger die een beprijpelijke en praktische basis aangereikt krijgt door die VRAGENLIJST en vervolgens diens dictum oplegt aan de uitvoerende politici. Zelfs De Montesquieu zou deze revolutie toejuichen want het is de enige sleutel op een toekomst waarbij de wereldburger de macht grijpt en niet de corrupte monetaire multinationale oligarchieën van de wereld en waardoor alle wereldburgers zullen worden tot slaaf. Op dit cruciale moment in de wereldgeschiedschrijving staan we nu. Voor het maken van die keuze. Pick your choice and make up your mind.
  En dan loop ik op (of liever mijn alter ego Mithras) tegen de meest stompzinnigste "vergadercultuur" van belanghebbende lieden zoals jij die het niet uit hun strot kunnen krijgen het gelijk van de r e v o l u t i e.
  "Want als je veel van ’n ander overneemt blijft er weinig van jezelf over!" Dat is een onverteerbare conclusie voor al mijn tegenstanders waaronder jij.
  De weerleggingen uit je comment:
  1. == == Waarom leeft de wereldgemeenschap dan nog steeds met de ellende die we kennen en zal eindigen in een zich aftekende catastrofe? ==
  Ook die vraag had ik reeds afdoende beantwoord:
  "Yet, many who understand this illusion of democracy, often think: if only we could just get our honest, ethical politicians in power, then we would be okay. Well, while this idea of course seems reasonable in our established oriented worldview, it is, unfortunately, another fallacy. For, when it really comes down to what is actually important, the institution of politics, and thus politicians themselves have absolutely no true relevance as to what makes our world and society function."==
  Antwoord: je blijft steken en komt niet verder dan de constatering zelf. Je draagt geen oplossing aan. Het is obligate stomme prietpraat daardoor. Vrijblijvend gezwets. Als je een probleem benoemt verwacht ik de oplossing erbij. Aan gezeik (dat doen we al 3000 jaar) heeft niemand wat.
  Wat ontbreekt nou aan dat Engelse citaat en als oplossing? Mijn r e v o l u t i e.
  2. == Vervolgens ga je zitten zeuren dat je communicatiemogelijkheden ‘beperkt zouden worden door je tegenstanders’. Wat een giller: man, je hebt heel internet tot je beschikking! Net als de makers van Zg. Addendum, die erin geslaagd zijn een hit te scoren. Dat er naar jou niemand luistert is gewoon omdat jouw verhaal niet in de schaduw kan staan van dat van hen. Door je te blijven beklagen over het gebrek aan aandacht door de (n.b. door jouzelf gewraakte) media wentel je je in een gefingeerde slachtofferrol.==
  Onjuist. Indien ik geen weerklank krijg voor zelfs maar het bespreekbaar maken van mijn conclusies zal de r e v o l u t i e ook nooit bodem krijgen. De "opiniërende pers en media idem de politici" zijn hier de belanghebbenden en houden mijn verhaal buiten hun kolommen en belangen! Het is een vicieuze cirkel. En je weet ook wel dat ik vecht tegen het "totale systeem". De wetboeken waren "leeg" herinner je nog? Zonder een topdown door te voeren paleisrevolutie verandert er niks. Alle gremia missen immers de JUISTE legitimatie van de kiezer.
  3. ==* De waarborgen zijn uiteraard niet ‘afgeleid van de representaties’, maar andersom. De waarborgen zelf zijn niet corrupt.
  * Het is duidelijk dat je nog steeds op zoek bent naar smoesjes om de waarborgen overboord te zetten
  * Zolang je blijft weigeren een revolutie van het economische systeem te overwegen, is je hele verhaal onzinnig, je oplossing inadequaat en … zal de corruptie weliger tieren dan ooit, door het wegvallen van de waarborgen.==
  Daardoor gaat ook het bovenstaande betoog van je totaal de mist in. Want de huidige "waarborgen" zijn nu juist w e l corrupt! Je liegt er weer lustig op los door de r e v o l u t i e en de machtsgreep van de kiezer/de wereldburger buiten beschouwing te laten. Idem je liegt over mijn voorstellen voor "herziening van het economische systeem". Zie hiervoor waarin ik zelfs bepleit een "Lieftinck-operatie en na die zuivering één wereldmunt!" (Wanneer lees je nu eindelijk eens wat er staat?) Zoals ook: Ik voeg toe en verbeter. Ook t.a.v. de democratische waarborgen.
  4. == Je bewering dat je deze principes niet zou schenden (maar er slechts iets aan toevoegt) is onwaar vanwege de ongebreidelde macht die je aan de wereldraad toekent en je blokkering van het recht op vrije informatie (middels je mantra ‘het resultaat is het bewijs’). Merk ook op dat je hebt nagelaten deze principes in je prioriteitenlijstje op te nemen==
  Alweer zo’n leugen van je. De wereldraad is het rechtstreekse gevolg van de wil van de kiezer en daardoor democratisch perfect gelegitimeerd IN TEGENSTELLING TOT A L L E ANDERE HUIDIGE POLITIEKE REPRESENTATIES. Die missen namelijk de juiste legitimatie van de kiezer. De kiezers kunnen nu slechts kiezen uit wat hen wordt voorgelegd! Hoe vaak moet ik dit nou nog herhalen voor je? Dommetje!
  En wat helemaal krankjorem is je opmerking dat ik "het recht op vrije informatie" zou beknotten of tegenwerken! Ben je gek geworden? Waar en wanneer heb ik dat beweerd?
  Ik zou willen besluiten met de opmerking: dat je liegt dat ik de ‘democratische verworvenheden’ – zoals die verankerd zijn middels de trias politica – overigens slechts in een beperkt aantal staten op de wereld -geweld zou aandoen. Want ik legitimeer alle huidige verworvenheden door de r e v o l u t i e van de kiezer. Die grijpt de macht. Dat wil zeggen als hij daartoe ZELF kan besluiten middels de antwoorden op mijn VRAGENLIJST.
  De cirkel is dan rond. Ik verwerp al je overige mis-interpretaties en leugens. Je bent voor mij het prototype van de prevelende kwakzalvende prietpraatverkopende belanghebbende tegenstander.
  En ik dank u namens de kiezer.

 151. Joke Mizee says:

  Eerst maar weer de door jou geproduceerde ruis wegnemen:
  a. Als je nou op 24-12 wist dat een paradigma een referentiekader is, waarom schrijf je dan 1 dag later "dat De Montesquieu per definitie niet de paradigma van dit tijdperk (overbevolking, ratrace, milieu-ellende, energiecrisis, etc.) gekend k a n hebben"? Die begripsverwarring probeer ik je dus sinds 1e kerstdag aan je verstand te peuteren, want – nogmaals – het zijn NIET de vraagstukken zelf. Het meervoud van paradigma is overigens paradigma‘s of paradigmata.
  b. Maak je geen zorgen over mijn vermogen tot ‘logisch en filosofisch’ nadenken. Zo heb ik tijdens mijn studie het vak wetenschapsfilosofie, waarbij het boek van T.S. Kuhn centraal stond, zowaar met goed gevolg doorlopen. Ik ben het beslist niet in alle opzichten met Kuhn eens, maar verzet me tegen oneigenlijk gebruik van zijn terminologie. Want niet alleen is de wetenschappelijke werkelijkheid geenszins "voortdurend aan verandering onderhevig", de paradigma’s zijn zelfs bijzonder star.
  c. =idem dat je nu "ineens" zo begeisterd bent over Der Zeitgeist waar i k je op attendeerde met… ja hoor ook de Attendums die erbij horen.= Wat wil je daar nou eigenlijk mee impliceren? Kan je je niet meer herinneren dat we een paar jaar geleden die films hier op het blog ook al bespraken, en dat niemand jou toen kon volgen omdat je je zo wazig uitdrukte? Andermaal maak ik je erop attent dat de reeks ‘Zeitgeist’ heet (zonder lidwoord) en onderhavig deel ‘Addendum’ (niet Attendum, en al helemáál niet in het meervoud). De eerste 3 delen zijn nl. absoluut niet van hetzelfde gehalte als Addendum.
  d. Insinuaties dat ik zou liegen of de taal zou verkrachten dien je te onderbouwen met citaten – net zoals ik dat doe wanneer ik iets over jou beweer. In de meeste gevallen val je je eigen beweringen aan (terwijl je doet vóórkomen alsof ik dat zou hebben gezegd) of schuif je me iets in de schoenen wat ik nooit heb beweerd (zoals alle stromannen die ik er steeds uit moet vissen).
  e. Wat je beweert over mijn "vergadercultuurtje" IS zo’n insinuatie. Je kent mij helemaal niet, maar pretendeert constant dat dat wel het geval zou zijn – waarmee je telkens mijlenver naast de werkelijkheid zit. Over liegen gesproken!Paradigma-wisselingen kunnen niet worden opgelegd van hogerhand, d.m.v. topdown gericht gezag. Wederom illustreer je hiermee je hang-up met macht en dwang. Ik constateer dat je nog onwetend bent over wat bekend staat als ‘Climategate’. Het werkelijke paradigma wat omver moet wat het milieu betreft, is dat het criterium niet langer het financiële rendement zou moeten zijn. Om die reden wordt er nog steeds gekozen voor kolencentrales, kernenergie en biomassa – zelfs door milieu-organisaties. De omwenteling daartoe kan alleen van onderop komen – en dat gebeurde dan ook in Kopenhagen. Idem de bonuscultuur – zolang de winstgedachte als kader geldt, valt daarbinnen niets steekhoudends tegen die cultuur in te brengen dan doekjes tegen het bloeden. Voor zo’n nieuw kader geldt het criterium dat het meer zaken moet kunnen verklaren dan het oude kader. Een dergelijk verhaal kunnen we per definitie niet verwachten van de minister van financiën.
  Je gemeier over de invloed van de tijd doet niet ter zake en gaat voorbij aan interessantere aspecten als de inhoud. Ook moet je de paradigma’s veel dieper zoeken – het zijn immers de vanzelfsprekendheden. De reden dat we deze problemen hebben waarvan wordt gedacht dat ze moeilijk oplosbaar zijn, is de illusie van schaarste die ons steeds wordt opgedrongen – DAT is de bubbel die moet worden doorgeprikt. En alleen revoluties die het einde van dat soort illusies behelzen, ipv in de 1e plaats erop uit te zijn nieuwe machtsfactoren in te stellen (wat juist een anti-revolutionair streven is), zal ik van harte ondersteunen. Wat ik reeds doe, overigens. Jij echter bent improduktief bezig door slechts te zitten ouwehoeren met mijn persoontje, in een vorm en op een plek die door niemand gelezen wordt. Ga je alle wereldburgers afzonderlijk zo bewerken?Bouma vs. Addendum:
  * Je =Ik heb n o t a b e n e voorgesteld een "Lieftinck-operatie" en afschaffing van alle munten ter wereld en die te laten vervangen door één wereldmunt= is een bespottelijk voorstel. De wortel van alle kwaad, het geld zelf, moet afgeschaft worden. Ergo: Addendum gaat veel verder in z’n revolutionaire karakter dan jij.
  * =Namelijk dat ik het per definitie corrupte systeem ga vernietigen= Zonder geld zou er ook geen corruptie zijn. Je begint derhalve aan de verkeerde kant (met een methode die sterk leunt op je onwezenlijke hang naar vergelding).
  * =Zelfs De Montesquieu zou deze revolutie toejuichen want het is de enige sleutel= De M. was slechts geïnteresseerd in een goede machtsbalans – mbt de inhoud is het irrelevant wat hij ervan gevonden zou hebben. De ‘enige sleutel’ is het beslist niet – dat is slechts jouw onvermogen om de andere wegen te beschouwen.
  * =een toekomst waarbij de wereldburger de macht grijpt en niet de corrupte monetaire multinationale oligarchieën van de wereld en waardoor alle wereldburgers zullen worden tot slaaf.= Bouma, het is al járen zo dat we daar slaven van zijn! Kom je nou echt uit een EI?!
  De juiste volgorde is dat de grootmachten omver worden gegooid, waarna er nauwelijks nog behoefte zal zijn aan een supergezag. Jouw volgorde, t.w de instelling van een hegemonie die uitgaat van de bestaande status quo (o.a. dat alles ‘nu eenmaal’ geld kost), kan nooit het einde betekenen van het huidige machtsevenwicht. De supermachten zijn immers machtiger dan de politiek, maar wèl afhankelijk van onze slaafsheid.
  =lieden zoals jij die het niet uit hun strot kunnen krijgen het gelijk van de r e v o l u t i e.= Dat is een drogreden. Ik ben immers een verklaard voorstander van revolutie, maar niet van de nep-variant die jij aandraagt. Waarom jij eigenlijk tegen mijn variant bent is een veel interessantere vraag.
  1. =je blijft steken en komt niet verder dan de constatering zelf. Je draagt geen oplossing aan.=
  Het engelse citaat – NB afkomstig uit de documentaire waar je onlangs nog zo vol van was – wijst slechts op de relatieve onbelangrijkheid van politici. Dat is zeker geen onbelangrijk detail, aangezien jij halsstarrig blijft vasthouden aan je waanidee dat dáár de oorzaak zou liggen. De oplossing, die inmiddels gevoegelijk bij jou bekend zou moeten zijn, staat daar direct achteraan (vetgedrukt en wel!): het primaat van het geld en de markt. Dáár ligt de oorzaak, dus dàt moet verdwijnen. Is het nou echt zo moeilijk te bevatten voor je?
  2. Je hebt werkelijk geen zelfrespect als je verwacht dat de media en de politici – dezelfden waar je geen goed woord voor over hebt – je op het schild zouden moeten hijsen. Alle critici van het systeem doen dat op eigen kracht, en in deze tijd van internet kunnen alle goede ideeën hun publiek bereiken. Jijzelf richt je energie verkeerd, maar geeft anderen daar de schuld van.
  3. Nogmaals: de waarborgen zijn niet corrupt, net zoals de handvesten dat niet zijn. Dat iets in de praktijk niet (altijd) werkt, is iets geheel anders dan concluderen dat het principe zelf fout is. (Ik zou je toch echt aanraden een cursus logica te volgen, ik meen het.)
  * =Je liegt er weer lustig op los door de r e v o l u t i e en de machtsgreep van de kiezer/de wereldburger buiten beschouwing te laten.= Onzin: ik pleit juist vóór revolutie, maar tegen het wegschenken van het mandaat.
  * =Idem je liegt over mijn voorstellen voor "herziening van het economische systeem"= Je voorstellen gaan beslist niet ver genoeg – i.t.t. die van Addendum. Wat nou ‘één wereldmunt’?! Het hele idee van geld moeten we loslaten.
  4. =De wereldraad is het rechtstreekse gevolg van de wil van de kiezer en daardoor democratisch perfect gelegitimeerd.= Je weet (inmiddels) toch donders goed dat het om de scheiding der machten draait? Waarom blijf je dan dat debiele mantra afdraaien als we het in feite over de waarborgen hebben? Waar ik op baseer dat je het recht op vrije informatie blokkeert staat er toch duidelijk: middels je mantra ‘het resultaat is het bewijs’. Het gaat nu al wekenlang zo dat ik maar hoef te beginnen over de controlerende taak, oftewel parlementair onderzoek naar de oorzaken, of jij gooit dat zinnetje er tegenin. Als je dergelijk onderzoek niet zou willen saboteren dan zou je zoiets niet zeggen, maar gewoon akkoord gaan. (Ook wijs ik je nog maar even op het weglaten van die waarborgen in je prioriteitenlijstje.)
  Kortom: het door jou zo opgehemelde mandaat is net zo’n nepmandaat als wat we nu kennen, omdat het wordt weggeschonken aan representanten. Daar is vervolgens géén scheiding der machten meer aanwezig, omdat je hen ongebreidelde macht schenkt (zonder de vereiste tegenkrachten). Je weigert nu al vele, vele maanden deze basisvoorwaarden aan te brengen (z.o. het citaat van Ch. de M.: "Als de wetgevende macht… een tiran."). Zouden we echter een èchte revolutie nastreven, dan zouden we éérst de problemen tacklen (van onderop) om vervolgens een politiek gremium in te stellen dat slechts op de winkel hoeft te passen. Dan zouden je dictatoriale constructies immers nergens voor nodig zijn. Kun je nu eindelijk eens aangeven waarom je je daartegen verzet? En waarom je tegen beter weten in blijft denken dat ‘de politiek’ de bottom line vormt, terwijl de oorzaken dieper liggen?

 152. Jan Bouma says:

  Alleen al over deze laatste regel en foute bewering van je
  ==En waarom je tegen beter weten in blijft denken dat ‘de politiek’ de bottom line vormt, terwijl de oorzaken dieper liggen? ==
  daar kunnen we weer een boek over volschrijven.
  Want al vertel ik je 1000 maal "dat alle mensen, en dus ook alle politici, en dus ook alle intelligentsia, en dus ook alle pers en media", en dus ook’alle reli’s tot het kwade geneigd zijn dan houd ik daar rekening mee. Dan voldoen ook niet meer die "waarborgen" silly. Want "de waarvorgen" worden geïnterpreteerd en gejustificiëerd door de corrupten. Nu geef ik in dit drama de oplossing.
  Die uitleg (dat deed ik ook al 1000 maal) aan je blijkt tevergeefs want je blijft maar die onzin herhalen "dat ik de politiek alleen de bottom-line acht!" Je kletst. Want uit voorgaande blijkt dat we allemaal schuldig zijn. Je kletst. Je kletst enorme inconsequente onzin. Net zo goed als je je verhaal m.b.t. die paradigma nu eindelijk slikken moet als onjuist. Je blijft horende doof en ziende blind; je leest niet wat ik geschreven had over die paradigma en dan moet ik weer een half boek schrijven voor je onjuist gebrabbel om dat recht te zetten. Je kunt echt niet logisch nadenken. Morgen maar weer verder met dit eindeloze gebed.

 153. Jan Bouma says:

  Van bovenaf
  a)== a. Als je nou op 24-12 wist dat een paradigma een referentiekader is, waarom schrijf je dan 1 dag later "dat De Montesquieu per definitie niet de paradigma van dit tijdperk (overbevolking, ratrace, milieu-ellende, energiecrisis, etc.) gekend k a n hebben"? Die begripsverwarring probeer ik je dus sinds 1e kerstdag aan je verstand te peuteren, want – nogmaals – het zijn NIET de vraagstukken zelf. Het meervoud van paradigma is overigens paradigma’s of paradigmata.==
  antwoord:
  Volstrekt onjuiste verklaring van je. Die bewijst dat je niet logisch kunt nadenken en bovendien het nut van een praktische filosofie miskent. I n d i e n er gezocht wordt door de praktische filosoof naar het referentiekader om daarmee de geconstateerde actuele (dus tijdgebonden) en zich aandienende wereldproblemen op te lossen dan kun je niet anders dan die wisselwerking erkennen die voortvloeit uit de definitie die ik gaf van het paradigma dat luidt:
  ==
  Paradigma
  Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden.
  Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.
  ==
  dus….
  ** de werkelijkheid** Ja?! Hoe subjectief is die? Of bestaan er geen 6,7 miljard wereldburgers? Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
  ** van een bepaald tijdvak** Ja?! Gelezen?! Begrepen in die definitie?!
  ** de belangrijke vragen** Welke zijn dat hedentendage? Die van de Montesquieu?
  ** de oplossingen** Gelezen?! Begrepen?!
  Nou die lossen we NU op met de beschikbare actuele wetenschap en techniek; ook die wat betreft de mondiale communicatie die we nu kennen. De Montesquieu, idem alle andere filosofen die niet van deze generatie zijn, kunnen onmogelijk hun oordelen vormen met "eeuwigheidswaarde" zonder de actualiteit te kennen. Dit is een verbijsterend inzicht voor ALLE filosofen. Hun waarnemingen en oordelen blijken te zijn tijdgebonden. Per definitie. En dat probeer ik je nou aan je verstand te peuteren. Het staat ook heel goed in mijn boek beschreven maar dat je verdomt te lezen. Zie het Hfdst. Goed & Kwaad. Mijn boek gaf ik daarom dus mee de NUR-code 713: = praktische filosofie.
  volgende
  Ik gun je graag de "overwinning" van de goede schrijfwijze van het woord Addendum ipv Attendum dat ik in m’n ergernis schreef. Sjonge, sjonge wat een winst voor je! Waar het om gaat is dat ik beprijpelijke en praktische oplossingen bied in tegenstelling tot hetgeen in Zeitgeist wordt geponeerd. Binnen dat kader van de oplossing wordt die VRAGENLIJST relevant. En na beantwoording IS die revolutie al een feit. Dat daarvoor die brede maatschappelijke discussie noodzakelijk is heb ik één en andermaal als voorwaarde gesteld. En die eis houdt weer verband met het respect dat ik die kiezer toedicht. Ik wens helemaal geen overgehaalde instemmende kudde stemvee voor mijn Ideeën noch karretje te spannen zoals hedentendage het kiezersvolk w e l gezien wordt door de corrupte representaties die we nu hebben.
  Het voorgaande inzicht is ook noodzakelijk om de essentie van de r e v o l u t i e te begrijpen.
  Ergo: de verwerping van het systeem.
  volgende
  Over je "vergadercultuurtje" en je "leugens".
  Kijk! Die typeringen komen je toe vanwege het enorme onnodige verlies dat ik constateer m.b.t. het debat dat wij hier voeren. Eindeloze weerleggingen, opzettelijke "misverstanden" die tegen beter weten in als "misverstand" worden geprolongeerd zie de discussie over dat PARADIGMA. En dan herken ik daarin hetzelfde wezenloze geouwehoer als in de "vergaderculturen" waaraan de hele wereld te onder gaat. "Praten over hoe het was, ze deden nog een plas, en lieten toen alles zoals het was!" Ken je die volkswijsheid? Nou daar voldoe je aan. Ook ga je totaal niet in op mijn voorstel om middels een af te vinken accoordlijst een snelle consensus te bereiken. Weer een voorbeeld van een walgingwekkende "vergadercultuur". Niet zoeken naar de overeenstemmingen maar de eigen verschillen benadrukken terwijl die verbleken bij de echte geboden oplossingen. Ook die houding wekt mijn woede op. Heb je ooit een politicus horen zeggen tegen zijn opponent: "Nou daar hebt u eigenlijk wel gelijk in; ik stel m’n standpunt bij!" Forget it! Dat is namelijk "slecht" voor het eigen imago en… de kassa van de partij. Men zou zich immers wel eens geheel overbodig kunnen maken! Nietwaar? Sic.
  volgende
  ==Ik ben immers een verklaard voorstander van revolutie, maar niet van de nep-variant die jij aandraagt. Waarom jij eigenlijk tegen mijn variant bent is een veel interessantere vraag.==
  a) Wat houdt die variant van jou concreet dan wel in? Heb je die geformuleerd en tot essentie gebracht zoals ik met oplossingen erbij op 1,5 pg. A4. In hoofdzaken en waarmee de kiezer serieus genomen wordt? Met kant en klare praktische oplossingen? Ik dacht het niet; ik ken ‘m niet die variant van je.
  b) In die variant van mij wordt met instemming van de kiezer na 3000 jaar misbruik van diens stem de wereld dan eindelijk stilgezet voor de allerlaatste vrijmaking van de kiezer. Alleen al de aanvaarding van die 2% conversieregeling betekent bij succesvolle implementatie al het einde van het 3000 jaar durige bedrog. Ik ga verder uit van ’n gecalculeerd voordeel dat de kiezer moet hebben. Ik ga verder uit van haalbare zaken die geen onmogelijke weerstanden oproepen of martial law zullen veroorzaken zoals in jouw voorstellen door bijv. de functie van ‘het geld’ geheel af te schaffen…!
  "Ja, doet u mij maar een paar "Noppes" in ruil voor mijn olietanker van 300.000 m3!" Je bent gestoord, je leeft in het alternatieve wereldwezenvreemde groene arcadische paradijs! Ik stel wel voor de sanering a la Lieftinck vanwege het feit dat dan de meeste criminele gelden ontmaskerd zullen worden. Ik ben een schaker met haalbare zetten op het internationale schaakbord die alle kiezers begrijpen als zinvol. Die geldsanering zal er overigens pas komen als de bestaande valutaire systemen ineen zullen storten. Ik heb dat voorspeld. De Amerikanen zullen nooit met hun huidige munt hun schulden kunnen betalen. Die dollar wordt afgeschaft en tegelijkertijd ook alle andere munten. Je kunt anders een hyperinflatie verwachten die z’n weerga niet zal kennen maar ook zal eindigen met de invoering van een wereldmunt. Zo niet? De Weimarrepubliekperiode zal er bij verbleken. Maar ja.. voordat je dat allemaal snapt moet je ook ‘ns wat aan economie gaan doen.
  volgende
  Over je hete hangijzer en verkeerde veronderstelling dat ik ‘de macht’ op niet democratische wijze zou concentreren in die wereldraad en daardoor de ‘democratische waarborgen’ geweld zou aandoen. Kijk! Ook nu moet ik constateren dat je nog steeds niet begrijpt dat ik dat NIET doe maar ik versterk de democratische waarborgen. De premisse is en blijft een geslaagde wereldrevolutie waarbij ALLE volken, de kiezers, die VRAGENLIJST begrijpen en hebben beantwoord waaruit dan de meest ultieme democratische representatie volgt die maar denkbaar is. En ik heb inderdaad terecht gesteld dat die veenbrand zich dan niet tot onze grenzen zal beperken. Net zo min als er wetenschappelijke uitvindingen worden gedaan die de hele mensheid aangaan binnen de grenzen blijven. Zo zal het ook gaan met de allerlaatste werkelijke democratische bevrijding van de mens. Daarvoor is echter wel nodig de vernietiging van de bestaande corrupte representaties. Die missen namelijk hun legitimatie. Enfin. Nogmaals: de waarborgen zijn terug bij diegenen die de waarborgen ook daadwerkelijk kunnen borgen: dat zijn de kiezers. Die laten ook niet toe een opheffing van de scheiding der machten. Je kletst gewoon onzin dus, of onwaarheid, of hoe je noem je dat anders – minder eufemistisch… ja: leugens.
  En je snapt mijn r e v o l u t i e nog steeds niet. Hoe vaak moet ik dit nog constateren?
  En ik vraag je opnieuw in het belang van de kiezer/ de wereldburger: wat zijn daartegen je bezwaren? Zie ook mijn vorige comment.

 154. Joke Mizee says:

  a) Paradigma:
  Het gaat er bij het begrip ‘paradigma’ om dat er binnen een wetenschappelijk veld consensus heerst over fundamentele aangelegenheden. Die consensus is tijdgebonden in die zin, dat een nieuw en ander perspectief slechts moeizaam door weet te dringen. Uiteindelijk blijven de wetten gehandhaafd, maar het inzicht of perspectief kan radicaal wijzigen. Zie voor een juist begrip van de term: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn, http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29 en http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigmaverschuiving. Het gaat over de vigerende set theorieën, niet om ‘de belangrijke vragen’ die er spelen. Dus NIET om de praktische problemen die jij opsomt, maar het kader van waaruit we die beschouwen.
  De wetten die de Montesquieu heeft geformuleerd voor het handhaven van de machtsbalans kunnen als tijdloos beschouwd worden. Zelfs het politieke systeem doet daarbij niet ter zake – laat staan de concrete problemen die een bep. maatschappij kent (vorm/inhoud, weetjewel). Wat is nu je impliciete reden om de grote verdiensten van het werk van de M. als ‘obsolete’ te willen afdoen? Probeer je te suggereren dat onder bepaalde omstandigheden de wetten, onze grondrechten dus, maar overboord moeten omwille van de ernst van de problemen? Opnieuw is dit gesteggel een teken dat je niet zo happig bent op de trias politica (want daar gaat het immers over bij de M.).
  Of je met ‘paradigma’ wel of niet de juiste term te pakken had voor wat je aan wilde duiden, doet er niet zo heel veel toe. Wel echter die merkwaardige verknoping tussen vorm en inhoud, alsof zware tijden nu eenmaal zware offers verlangen op het terrein van de democratische verworvenheden.
  b) Addendum:
  Problemen oplossen "met de beschikbare actuele wetenschap en techniek" is precies wat Jacque Fresco voorstelt. Merk daarbij op dat hij met zijn vingers afblijft van de (300 jaar oude, maar nog steeds zeer waardevolle) trias politica en de checks & balances. En tja, waarom zou hij/men ook…? Geen van de filosofen zal zich over JF’s oplossingen verbazen of zich eraan storen. De spelers in het politieke wereldveld zijn geen wetenschappers, doch politici en de zakenwereld. Hun verzet zal zich richten op datgene wat je met een paradigmawisseling zou kunnen vergelijken, nl. zijn verwerping van het monetaire stelsel dat gebaseerd is op opzettelijk gecreëerde schaarste.
  Een brede maatschappelijke discussie over jouw vragenlijst alléén zet geen zoden aan de dijk, wanneer de rol van het grootkapitaal daarin niet betrokken wordt. Vervang je alleen de politieke top, dan zullen de nieuwe mensen weer keihard aanlopen tegen macht van de multinationals. Over de problematiek rond o.a. drinkwater, kun je in dit artikel lezen: http://konfrontatie.nl/nl/artikel.php?konfrontvar=2264&themavar=26: Als het om water gaat, worden de groeiende aantallen dorstige bewoners van krottenwijken verantwoordelijk gehouden voor dreigende oorlogen om water — tenzij de waterbronnen overgedragen worden aan waterbedrijven uit de private sector. Oftewel: door het primaat van het geld en de markt wordt de slavernij onder het juk van bedrijven steeds volmaakter. Door te zorgen dat de BMD dáárover gaat, kun je in 1 klap àlle millennium~ en mensenrechten-doelen volbrengen.
  De essentie van een echte revolutie is immers de omverwerping van het economische systeem, zijnde de machtsverhoudingen.
  (Overigens benoem je de docu nu wéér alsof-ie ‘Zeitgeist’ zou heten. Weer zo’n muurvast zittend kwartje….)
  e) Het komt totaal niet in je op dat de ervaring met andermans "eindeloze weerleggingen, opzettelijke "misverstanden" die tegen beter weten in als "misverstand" worden geprolongeerd" geheel wederzijds is. Met het verschil dat ik telkens kan aantonen jij degene bent met de afwijkende interpretatie, alsof alle encyclopedieën vervangen zouden moeten worden door het Evangelie van Bouma. Ik herinner me die idiote discussie over top-down en bottom-up bv. nog heel goed… Het komt echter niet in je op je standpunt bij te stellen in het licht van de feiten. Verder kom je bepaald niet op me over als een ‘doener’, maar wel als een regelrechte ‘gelijkhebber’. Je tolereert geen andere mening, zelfs niet op deelgebieden.
  Prioriteitenlijst? Ik heb aangegeven wat ik daar op wilde hebben. Waarom kom jij nog steeds niet over de brug?
  @ ==Ik ben immers een verklaard voorstander van revolutie, maar niet van de nep-variant die jij aandraagt. Waarom jij eigenlijk tegen mijn variant bent is een veel interessantere vraag.==
  Ik heb zeer veel voorstellen aangedragen, in dit blog en in andere blogs. Het gaat allemaal over daadwerkelijke invloed, in plaats van het (compleet) wegschenken van ons mandaat aan een vertegenwoordiging. Ik sluit daarmee aan bij de grassroots~ en andersglobaliserings-beweging, en bij reeds genoemde activisten als Klein, Chomsky en Moore. En ook Fresco, die jij nu plotsklaps af meent te moeten vallen. Mensen die begrijpen waar de werkelijke macht zetelt. En die op politiek gebied een verschuiving voorstaan (het volk wordt het parlement) maar de balans tussen de machten intact laten.
  En aan hoeveel acties heb jij in je leven meegedaan, Jan? Of ben je 30 jaar lang alleen met je boek bezig geweest?
  Bij jouw voorstel zou de economische macht enkel maar profiteren van de hegemonie-constructie die ontstaat. Mocht de wereldraad de macht van de multinationals willen breken, dan voorzie ik juist ‘martial law’. Dat kunnen ze nl. niet – de enigen die dat zou kunnen, is ‘de klant’. Of, zoals ik al zei: "De juiste volgorde is dat de grootmachten omver worden gegooid, waarna er nauwelijks nog behoefte zal zijn aan een supergezag. Jouw volgorde, t.w de instelling van een hegemonie die uitgaat van de bestaande status quo (o.a. dat alles ‘nu eenmaal’ geld kost), kan nooit het einde betekenen van het huidige machtsevenwicht. De supermachten zijn immers machtiger dan de politiek, maar wèl afhankelijk van onze slaafsheid."
  Dat je je niet kan voorstellen dat de kiezer "het geld" af zou willen schaffen, is typisch, aangezien je anderen zo graag een gebrek aan voorstellingsvermogen aanwrijft. Er is genoeg voor iedereen, we hoeven dankzij onze technologie niet te concurreren – maar de bovenste 1% bezit al het geld, terwijl geld eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar ik dacht toch dat de kiezer dat zelf mocht bepalen… jij meent steeds zijn antwoord al te kennen.
  Uiteraard moet het systeem eerst instorten door hyperinflatie voordat het kwartje valt. Maar dan helpt geen tientje van Lieftinck, want reeds de volgende dag zullen de miljardenwinsten alweer vloeien, evenals het bloed waaruit ze geperst worden. Het geeft niet als jij dat niet snapt, zolang de kiezer het maar doet.Democratische waarborgen
  Nu begin je wéér over je vragenlijst, terwijl ik je al 100.00 x heb uitgelegd dat het daar niet om gaat. Het gaat om de scheiding der machten van Montesquieu (zie het citaat "Als de wetgevende macht… een tiran.") en de checks & balances (die jij saboteert middels ‘het resultaat is het bewijs’)! Jouw systeem van de wereldraad voldoet daar niet aan, zoals ik je nou al de hele tijd probeer uit te leggen. Zie verder (o.a.) punt 4. van wat ik gisteren schreef.Dat zijn dus mijn bezwaren: dat je de kwestie niet bij de kop pakt (de multinationals) en dat je de democratie geweld aandoet, waardoor je alleen maar meer schade aanricht. Begrijp je dat nou nòg niet?
  Tot slot een paar wijsheden uit de documentaire Addendum:
  "GREED AND COMPETITION ARE NOT THE RESULT OF IMMUTABLE HUMAN TEMPERMENT… GREED AND FEAR OF SCARCITY ARE IN FACT BEING CREATED AND AMPLIFIED …THE DIRECT CONSEQUENCE IS THAT WE HAVE TO FIGHT WITH EACH OTHER IN ORDER TO SURVIVE"
  -Bernard Lietaer, Founder of the EU Currency System
  "WE CAN EITHER HAVE DEMOCRACY IN THIS COUNTRY OR WE CAN HAVE GREAT WEALTH CONCENTRATED IN THE HANDS OF A FEW, BUT WE CAN’T HAVE BOTH"
  – Louis Brandeis, supreme court justice
  … en oh ja, de politiek is nog steeds niet de ‘bottom line’… dat is nog altijd de economie.

 155. Smokey says:

  @jan bouma, Kijk! Wat Joke bondig en scherpzinnig analyseert:
  "Met het verschil dat ik telkens kan aantonen jij degene bent met de afwijkende interpretatie, alsof alle encyclopedieën vervangen zouden moeten worden door het Evangelie van Bouma. Ik herinner me die idiote discussie over top-down en bottom-up bv. nog heel goed… Het komt echter niet in je op je standpunt bij te stellen in het licht van de feiten. Verder kom je bepaald niet op me over als een ‘doener’, maar wel als een regelrechte ‘gelijkhebber’. Je tolereert geen andere mening, zelfs niet op deelgebieden".
  —————
  en:
  "En aan hoeveel acties heb jij in je leven meegedaan, Jan? Of ben je 30 jaar lang alleen met je boek bezig geweest?"
  ————————
  Dus, heer bouma, Joke is allesbehalve een "dommerdje". Hier geldt vooral: Wat je zegt dat ben je zelf.
  Ik citeer je eigen fraaie woorden van 23-12 hieronder:
  23-12-2009 15:14
  @Smokey
  Dat bedoel ik nou. Hierboven weer een van je domme commentaren.
  Zonder in te gaan op de problematiek waarover het gaat blèr je maar wat.
  Slijmbal. Kotsmisselijk word ik van je.
  Al zou ik 1000 keer m’n gelijk bewijzen is dat wat jou betreft
  sowieso tegen dovemansoren gezegd.
  En je prijst je al wanneer je mij doet gapen. Stakker.
  Ga liever in op de hierboven gewisselde info.; dat lijkt me zinniger.
  =================
  Er is slechts één infobron hierboven die mij aanspreekt en dat is echt niet de jouwe. Joke`s goed onderbouwde argumenten komen volledig plausibel over, hetgeen je van jouw debitages niet kunt zeggen. Net een grammofoonplaat waarvan de naald in een uitgesleten groef blijft hangen. Ouwe apparatuur, weet je wel?
  Welnu, laat ik me niet verder door jouw ad hominem -scheldpartij verleiden.
  Ik zou overigens niet weten waar je de slijmbal in wilt herkennen. Projectie? In slijmen zie ik niets deugdelijks en zulke meen ik eveneens in Joke te herkennen. Dat het woord slijmen in je opkomt… zegt veel over jezelf. "Die "dovemansoren" zijn ook al zo`n projectie van je.
  Als ik werkelijk zou willen ingaan op jouw eigen oeverloze discussie, dan zal dat niet op jouw verzoek zijn. Je uitnodiging is allesbehalve uitnodigend, zal ik maar zeggen.
  Het zal je cholerische temperament zijn dat je "kotsmisselijk" maakt:))
  Van wie is dit blog? Toch niet het jouwe.

 156. Marius van Artaaa says:

  Een afsluitende bijdrage zou hier kunnen zijn dat we vooral Het Ware Geloof In De Democratie missen.
  Hoe die religie eruit ziet, zouden we het beste bij de anarchisten in Catelonië kunnen vragen. Zij kennen nog vakbonden die ervan doortrokken zijn.
  Zelf zie ik het als een geloof in de Rede zonder de Ratio zelf als zaligmakend te beschouwen. Zodat het gelijk hebben niet de discussies bij voorbaat verpest.
  Qua vorm denk ik aan de vergaderingen van die vakbonden in Barcelona, in het jaar voordat Franco het loodje legde. Ze verliepen doordat iedereen elkaar liet uitpraten en niemand de formele leiding nam over een discussie.

 157. Jan Bouma says:

  @Marius… 11;58.. heb ook al zoiets voorgesteld. Een stap voor stap afvink-programma waar overeenstemming over is; althans ik heb voorgesteld om de methodiek te veranderen in deze (doodlopende) discussie want die leidt op deze wijze tot niks. Een eindeloos herhaald welles-nietes waarbij de taal wordt verkracht. En dat zal men ook wel weer tegen mij zeggen. Enfin. @Joke morgen maar verder; had vandaag geen tijd wegens computer updates enz. Heb je nog getracht te mailen aan je eigen adres "het antwoord" van de SHELL dat ik vandaag binnen kreeg. Een kluit in het riet antwoord. Dan weet je dat vast. Tot morgen. jb

 158. doordegrond says:

  de avatar met de peuk vind ik toch sterker. het lijkt net of je nu een beetje "eingeschüchterd" ben.
  kom op meid. die kat in de brievenbus is helaas gesneuveld op internet, maar ik zal hem niet vergeten.

 159. Jan Bouma says:

  ==The Structure of Scientific Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert.==
  ==Paradigma’s sterven uit met hun verdedigers en nieuwe paradigma’s ontstaan met nieuwe generaties onderzoekers. ==
  Twee citaten die iets zouden moeten zeggen blijkens je verwijzing naar Kuhn. Ik demonstreer met die 2 citaten dat je met een paar citaten alles bewijzen kunt wat je maar wilt als ze niet in een context staan. In ieder geval is zondermeer echter wel duidelijk dat mijn definitie van het paradigma volstrekt gelijkwaardig is aan die van Kuhn en zelfs beter. Want ik maak de kanttekening dat hij (en andere filosofen voor zo ver mij bekend) nog niet hebben onderkend de nieuwe paradigmawisseling die voorvloeit uit mijn voorgestelde r e v o l u t i e.
  Die is volstrekt nieuw en voldoet aan alle pragmatische eisen die gesteld kunnen worden. Ook de eisen t.a.v. de moraliteit en de integriteit alswel die gesteld kunnen worden aan de vervulling en verdediging van de democratische representatie middels die Trias politica.
  Ofwel ik voldoe aan m’n eigen gesteld criterium zie 26:12; 9:49 uur: (dat)
  ==
  Neem mijn boek ter hand en lees op pg. 52:
  Zij, de filosofen, zouden zich gehouden moeten achten om hun theorieën en stellingen
  in begrijpelijke lexicons aan een groot publiek te verklaren, hun implementaties te verdedigen
  en de voordelen voor de mensheid te duiden; kunnen ze dat niet dan kunnen ze beter hun mond
  houden. Dit is geen anti-intellectualistische opmerking maar juist een graadmeter en stelling
  van het tegenovergestelde. Vraag en stellling: zouden geesteswetenschappers bereid zijn om
  alle PARADIGMA te analyseren en dan vervolgens tot een (eventuele) conclusie willen komen
  "dat zij zich zouden moeten opheffen?" Ai….. Ai…..
  ==
  Het voorgaande zou het uitgangspunt dienen te zijn voor alle filosofen.
  Volgende
  "Vorm en inhoud" – c.q. (je onjuiste veronderstelling) inz. de scheiding der machten"
  Zelfs De Montesquieu erkent dat je niet 6,7 miljard individuen aan het woord kunt laten tegelijkertijd. De kakofonie en Babylonische spraakverwarring plus dat de grootste schreeuwers en "de slimmen" zouden zegevieren eindigt in een chaos en in een dictatuur. Jazeker. Alles is dan wel in strijd met de Socratische wereldorde en mijn revolutie die ik voorsta. Dan kiest men "de vorm" die ik heb voorgesteld.
  * Je behoudt volledig in tact de nationale parlementaire democratie.
  * Er zullen heel wat autoritaire, theocratische en dictatoriale staten zijn die daaraan al niet voldoen.
  * Het nu nog machteloze Int. Hof van Justitie krijgt inhoud vanwege het feit dat de top (= de wereldraad) die legitieme basis eraan zal geven middels het dictum van de kiezers..
  * De wetboeken blijken dan eindelijk niet meer "leeg". Want dat is het probleem waar de wereld nu mee worstelt. Wat jij niet snapt is dat je dan ook "het hele systeem" omver moet werpen. Niets deugt er nu. Let op! Ik heb het dan niet over de afbraak van de staatsinrichtingen. Ik heb het over de controlerende gremia die politiek net zo corrupt en verrot zijn als hun bazen. Snap dat nou ‘ns!
  En ja, tuurlijk is zo’n revolutie niet een kwestie van hupsakee en simsalabim maar je moet een keer beginnen met de belangrijkste waarden tot uitvoering te brengen. En die begint dan met het herstel van de WERKELIJKE democratie door een consultatie van de kiezer en op grond daarvan kan die wereldraad gekozen worden. Men zou dus nu eindelijk die BMD eens moeten willen starten. Is men soms bang voor de kiezer? Zijn bevrijding?
  Natuurlijk zijn alle foute belanghebbenden bang! Zoals het al 3000 jaar geregeld is, dat wil men graag zo houden. "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!" is een bekend begrip in dit verband…
  Vraag. Waarom durft men in een publiek debat mijn revolutie niet te bespreken? Indien de voordelen niet evident zijn blaast die revolutie zich toch op. Einde oefening. Kan men rustig afkoersen naar de afgrond.
  (Ik laat het hierbij (voorlopig). Er wachten ook nog andere taken waar ik aan moet werken vandaag. Ik kom nog wel met aanvullingen; anders morgen verder. Vooralsnog staat hierboven weer genoeg verweer. lees ook even wat ik aan @Marius schreef).
  @Smokey: je slotopmerking!! Ja, die doet het!! Een dictator zou het gezegd kunnen hebben.

 160. Joke Mizee says:

  @Marius:
  Als het aan ons ligt, gaan we in Leiden experimenteren met de buurtvergaderingen. Zeg tegen al je Leidse bekenden dat ze op Stem Terug moeten stemmen in maart!
  @doordegrond:
  Ken je die film, Tank Girl? Een geinig werkje, al zeg ik het zelf. Heldin vs. schurk, je kent dat wel.
  @jan:
  =dat mijn definitie van het paradigma volstrekt gelijkwaardig is aan die van Kuhn en zelfs beter.=
  Ten eerste is het begrip gemunt door Kuhn. Als jij meent er een andere betekenis aan te moeten geven moet je een ander woord kiezen – anders communiceert het zo lastig. Ik geef je nl. op een briefje dat jij de enige in het universum bent die Boumaiaans spreekt.
  =Want ik maak de kanttekening dat hij (en andere filosofen voor zo ver mij bekend) nog niet hebben onderkend de nieuwe paradigmawisseling die voorvloeit uit mijn voorgestelde r e v o l u t i e.=
  Voorts is het natuurlijk onzinnig om van Kuhn te verlangen dat hij de specifieke eigenaardigheden van toekomstige paradigmawisselingen had moeten voorspellen, en zijn dergelijke details ook volstrekt niet relevant voor zijn bevindingen omtrent de invloed van het heersende referentiekader – die blijven even waardevol en universeel. Paradigma’s gaan niet over praktische zaken. Ook in het citaat uit je boek gebruik je ‘paradigma’ puur als rijgwoord.
  =Die is volstrekt nieuw en voldoet aan alle pragmatische eisen die gesteld kunnen worden. Ook de eisen t.a.v. de moraliteit en de integriteit alswel die gesteld kunnen worden aan de vervulling en verdediging van de democratische representatie middels die Trias politica.=
  * Je lijstje t.a.v. de integriteit vertoont dermate grote gaten, dat het zowel slechte kandidaten doorlaat als dat het goede buitensluit. Het is volkomen speculatief.
  * Je model voldoet niet aan de regels voor de scheiding der machten. Daarvoor had ik je reeds een paar maal eerder verwezen naar o.a.:
  "Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren."
  Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als deze samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers willekeurig, want de rechter zou wetgever zijn. Als deze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran.
  "Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen.
  "
  * Ook is er geen parlementair onderzoek mogelijk zolang je blijft staan op het standpunt ‘het resultaat is het bewijs’.
  =dat je niet 6,7 miljard individuen aan het woord kunt laten tegelijkertijd. […] Dan kiest men "de vorm" die ik heb voorgesteld.=
  * Dat is wel degelijk mogelijk, vooral met de huidige technologie. Zie de tekst van dit blog en het werk van Roel in ’t Veld, waarin gepleit wordt voor zowel meer directe democratie, als nieuwe ngo’s met een breed draagvlak.
  * De representatie zelf is het probleem niet, als je maar zou zorgen voor de nodige waarborgen.
  * Nogmaals: je opmerkingen over nationale situaties zijn volstrekt irrelevant v.w.b. de scheiding der machten bij de wereldraad.
  * =Wat jij niet snapt is dat je dan ook "het hele systeem" omver moet werpen. = Nonsens, dat is juist wat jij niet snapt! Ik eis alleen dat je de balans tussen de machten herstelt. Waarom blijf je dat weigeren?
  * ‘Consultatie van de kiezer’ is een inhoudsloos begrip: het gebeurt nu immers ook. Ook aan ‘mandaat’ weet je geen draai te geven die zorgt dat het meer inhoudt dan nu. Klinkt allemaal heel mooi, maar zonder waarborgen die wederzijds de machtsbalans garanderen is het waardeloos.
  =Waarom durft men in een publiek debat mijn revolutie niet te bespreken?=
  Omdat je plan zo weinig om het lijf heeft. Mensen zoals ik, die ‘in’ zijn voor een omwenteling, beschikken over het inzicht dat het niet de politici zijn die de werkelijke macht hebben op deze wereld, en voelen dus niets voor halve maatregelen.
  De vraag luidt eerder: waarom wil jij de voorstellen van de andersglobaliserings-beweging niet overwegen en op de agenda zetten? Alleen omdat je het niet zelf hebt bedacht? Of omdat je de rol van de grote bedrijven niet wil onderkennen? Je gaat bv. niet in op die opmerking over de waterbedrijven. Sterker nog: je gaat in feite helemaal niet in op de strekking van mijn reactie, over het gevraagde alternatief. Maar, je ziet het: er zijn wel degelijk alternatieve wegen.

 161. Jan Bouma says:

  Je laatste reactie getuigt van het zinloze "welles-nietes" terzake elkaars standpunten. Als ik je vraag om, net als ik, hoofdzaken van bijzaken te scheiden en waardoor er inzicht ontstaat dat de de grootste obstakels geëlimineerd zullen worden kun je niet zonder mijn model.
  Dat model heb ik geconcretiseerd in die VRAGENLIJST en waaraan/waarin gekoppeld zitten de grootste obstakels die de oorzaak zijn van alle ellende. Idem wordt de mensheid verlost uit de gevangenschap van 3000 jaar domheid en ellende als de vragenlijst bewantwoord wordt.
  Maar ja.. als je een geniaal plan wilt kunnen beoordelen moet de beoordelaar ook een genius zijn!
  Ik tackel alle problemen. Ik los de grootste fricties op. De meest wezenlijke vraag die gesteld k a n worden ("Wilt u oorlog of vrede?") wordt door mij gesteld. De mensheid legitimeert door het antwoord vervolgens haar toekomst. Mijn voorstellen zijn praktisch; onmiddellijk te implementeren – na uitleg in de BMD – en zijn door het volk en de kiezer onmiddellijk te begrijpen. Ze maken ook geen inbreuk op basale menselijke oerdriften (het gevoelde eigenbelang voor het eigen gezin en groep). In m’n boek kan men lezen dat ik geen tegenstander ben van de globaliseringsbeweging want de onstuitbare werkelijkheid is nu eenmaal dat de wereld mondialiseert/globaliseert. Dat is gewoon een praktische en niet te vermijden conclusie van een feit dat erkend MOET worden. Vervolgens is het dan de kunst om de.nadelen van die globalisering toch te elimineren. Dan moet je ook daadwerkelijk over grensverleggende inzichten in figuurlijke zin kunnen beschikken. Je kunt namelijk de nadelen elimineren in een toch globaliserende wereld. Daarvoor dienen mijn voorstellen aanvaard te worden. Die betekenen per definitie een dramatische ommekeer; ofwel een 180o koerswijziging van het wereldschip de Titanic no. 2.
  Over de door jou ingeschatte "kwade tegenkrachten" als die van de multinationals, maar schakel wat mij betreft alle naties er ook onder, nog het volgende. Het gezegde: "het bezit van de zaak is tegelijkertijd het einde van het (kortstondige) vermaak!" De Chinezen op hun manier, de Amerikanen op hun manier, de Europeanen op hun manier zullen dat ondervinden. Elke natie denkt ten koste van de ander beter te kunnen overleven in die sociaaldarwinistische ratrace zonder op Socratische wijze met elkaar (dwingend) samen te werken. Uit goed begrepen eigenbelang overigens. Daarvoor verschafte ik het bruikbare model. Ik zeg: we kunnen met z’n allen winnaar worden en zonder verliezers maar geef eerst een democratische basis aan die wilsbeschikking van de revolutie.
  Men geve de antwoorden op die vragenlijst.
  Daar ligt het begin van de (intellectuele) r e v o l u t i e.
  En die predik al langer dan 40 jaar. En dan lees ik met verbijstering je vraag: quote: ==En aan hoeveel acties heb jij in je leven meegedaan, Jan? Of ben je 30 jaar lang alleen met je boek bezig geweest?==
  Een schandelijke en beledigende vraag is dat. Want ik zeg: m’n hele leven, elke minuut ervan stond ik op de barricaden, heb miljoenen geínvesteerd, in een gebouw, in een wereldtuin – je stond erin -, schilderijen heb ik gemaakt en een boek geschreven!" En g e e n mens ter wereld kan zich beroepen op nog meer gedaan te hebben ten behoeve van de mensheid.
  Belangrijk.
  Wat ik mis in elk ander "alternatief" is de veronderstelde acceptatie bij de wereldburger/de kiezer voor de haalbaarheid. Ik hanteer bij mijn voorstellen dermate krachtige VOORDELEN die eenieder als zodanig bij eerste lezing ervan onderkent als in zijn voordeel. Bijv. die keuzebepaling over "oorlog en/of vrede". Dat zo’n beantwoording ONMIDDELLIJK dan tot een w e r e l d r e v o l u t i e leidt is een gevolg dat ik in mijn aanpak nergens anders ooit geformuleerd zag. Ik ben praktisch gericht. En dus pleit ik niet voor ONBEHEERSBARE, EN DAARDOOR AFSCHRIKWEKKENDE GEVOLGEN (die niet zijn te overzien) en waaraan de kiezer de legitimatie – terecht – zal onthouden. Toch breek ik de macht van 3000 jaar domheid. En zoals ik veronderstel in die VRAGENLIJST gaat het primair om het inzicht en erkenning van die kiezer dat die "eeuwigdurende domheid" bestaat.
  Dit zijn allemaal zaken die ik mis in enig ander aangedragen "alternatief". Een integrale aanpak van inzicht en handelen is vereist; die bied ik.
  Voor de laatste maal zeg ik je hierbij opnieuw. Ik doe op geen enkele wijze met mijn voorstellen afbreuk aan de scheiding der machten. Internationaal noch nationaal. Ik versterk die in positieve zin door die eindelijk te saneren met de democratie "at last! – at last!" aan de basis. En de basis is en blijft de kiezer, de wereldburger.
  Allen een goed uiteinde vandaag en een goed begin voor 2010.
  En ik merk op dat als ik mijn tegenstanders, de criminelen en de tegenwerkende krachten weet te verslaan zal het u allen ook goed gaan in 2010. Zoniet? "Tant pis!"
  Pick your choice and make up your mind.
  ps
  Hierna zal ik mijn antwoord formuleren
  op de reactie van de SHELL. (zie hierboven).

 162. Joke Mizee says:

  "Maar, je ziet het: er zijn wel degelijk alternatieve wegen."
  =Je laatste reactie getuigt van het zinloze "welles-nietes" terzake elkaars standpunten. Als ik je vraag om, net als ik, hoofdzaken van bijzaken te scheiden en waardoor er inzicht ontstaat dat de grootste obstakels geëlimineerd zullen worden kun je niet zonder mijn model.=
  1e: Aangezien ik daarvóór heb aangegeven welke die wegen zijn, kan er in mijn geval geen sprake zijn van ‘welles-nietes’.
  2e: Ik heb hoofdzaken en bijzaken onderscheiden in de alternatieven die ik mijn laatste paar reacties aangaf. Daarbij verwijs ik met name naar het gedeelte waarin ik je oproep om ‘de juiste volgorde’ (vetgedrukt) aan te houden.
  3e: Merk op dat ik jouw model daarbij in het geheel niet nodig had.
  Je lost niet alle problemen op, maar slechts enkele ervan. Dat komt omdat je het feit dat niet de politiek maar de rijken de macht hebben, categorisch negeert. Dat de top van de wereld (de multinationals) alles en iedereen bezit, is echter bepaald niet in het belang van de andere 99% der mensheid. Om dit te illustreren nogmaals een verwijzing naar de achtergronden van het drinkwaterprobleem:
  "Segments filmed in Bolivia show that for the last five years huge popular movements have demanded that multinational companies be refused to access the country’s natural reserves of gas, or to buy up the water supply. In Bolivia, Pilger interviews people who say that their country’s resources, including their water and rainwater, were asset stripped by multinational interests. He describes how they threw out a foreign water consortium and reclaimed their water supply. The narrative leads to the landslide election of the country’s first indigenous President."
  En je ziet het aan dit voorbeeld: ook je claim dat je voorstellen ‘onmiddellijk te implementeren’ zouden zijn, berust nergens op. Aard en oplossing van het probleem blijken immers niet zo vanzelfsprekend als jij, zonder enige nadere beschouwing, beweert.
  =In m’n boek kan men lezen dat ik geen tegenstander ben van de globaliseringsbeweging…. =
  Weer haal je allerlei termen door elkaar: enerzijds is er sprake van een globaliseringsproces, anderzijds zijn er diverse bewegingen (meervoud!) met evenzoveel ideeën over de gewenste richting van dat proces. De andersglobaliseringsbeweging is, het woord zegt het al, voorstander van globalisering op een andere wijze dan deze politiek en economisch gestalte krijgt. Aangezien jouw voorstellen het uitbuitende economische systeem compleet buiten beschouwing laten, worden de nadelen geenszins geëlimineerd – en kan er al helemáál geen sprake zijn van een draai van 180 graden.
  Bij een radicale ommekeer denk ik toch minstens aan een teruggave van de hulpbronnen aan alle aardbewoners. Zoals je ziet aan ons drinkwater-voorbeeld, is er geen wereldraad benodigd om deze te claimen, indien de kiezer daarvoor kiest. Kennelijk vonden de Bolivianen dat niet tegen hun ‘oerdriften’ of ‘eigenbelang’ indruisen – integendeel.
  In het gedeelte =Over de door jou ingeschatte "kwade tegenkrachten" als die van de multinationals etc.= zeg je weer niets inhoudelijks over de aanpak van die machtsfactor, maar brabbelt slechts iets vaags over ‘samenwerken’. Je model rept letterlijk met geen wóórd over de multinationals. Ergo: je komt op dat vlak met hoegenaamd niets bruikbaars, wat ik dan ook als een ernstige tekortkoming aanmerk.
  =Wat ik mis in elk ander "alternatief" is de veronderstelde acceptatie bij de wereldburger/de kiezer voor de haalbaarheid. Ik hanteer bij mijn voorstellen dermate krachtige VOORDELEN…= Je voorstellen zijn te beperkt en hebben vooral voordelen voor degenen in de brandhaarden van de wereld… om vervolgens alsnog te creperen vanwege een te hoge waterrekening, voedselgebrek enzovoorts. Jij dweilt met de kraan open – en wij maar betalen, voor halve maatregelen.
  =En dus pleit ik niet voor ONBEHEERSBARE, EN DAARDOOR AFSCHRIKWEKKENDE GEVOLGEN (die niet zijn te overzien)= Welke, voor wie? Het voorstel van Jacque Fresco is toch prima uitvoerbaar? Voor wie is het een ramp als alles gratis zou zijn? Want dan dweil je nl. met de kraan dicht, en hebben de juiste figuren het nakijken.
  =Ik doe op geen enkele wijze met mijn voorstellen afbreuk aan de scheiding der machten.=
  Je voorstel voldoet op geen enkele wijze aan de omschrijving daarvan (zoals herhaalde malen gegeven dmv het citaat "Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht…"), noch aan de checks & balances (zoals herhaaldelijk betoogd a.d.h.v. je verzet tegen onafhankelijk onderzoek (‘het resultaat is het bewijs’)). Doodleuk het tegenovergestelde beweren zoals je doet, is géén argumentatie. En dus blijf ik het je net zolang nadragen tot je volmondig toezegt de waarborgen te zullen eerbiedigen middels een democratische constructie en ze opneemt in je prioriteitenlijst.
  =Ik versterk die [=scheiding der m.] in positieve zin door die eindelijk te saneren met de democratie "at last! – at last!" aan de basis.=
  Dat is dus bepaald geen unieke claim in deze – grassroots is daarin echter veel consequenter, door niet te verlangen dat de kiezer z’n mandaat meteen weer weggeeft – aan lieden die machteloos staan tegenover de machtigen der aarde.
  En, durf je het aan om de voorstellen van de andersglobalisten ook op de agenda te zetten, of mag dat ook al niet van Jan Bouma?

 163. Jan Bouma says:

  In het kort (ik kom uitgebreider wel terug) concludeer ik – snellezend – dat je een complete karikatuur maakt van mijn r e v o l u t i e: (alles weer fout dus wat je brabbelt…)
  a) de kiezer die die VRAGENLIJST met kennis en inzicht gaat beantwoorden NA uitleg en de BMD misken je compleet.
  b) dientengevolge trek je ook totaal verkeerde conclusies m.b.t. de democratisch gevormde wereldraad.
  Ergo: Het is belachelijk te veronderstellen dat dan het Boliviaanse volk zich nog zou uitleveren aan de machtsgreep door het buitenlandse waterbedrijf dat zelfs de steun kreeg van het IMF. Ik heb dat voorbeeld gezien in de Zeitgeist-film. Kanttekening: ook de Boliviaanse binnenlandse drinkwatervoorziening was ook een zooitje. Vergis je niet. Maar daardoor hoefde niet te ontstaan die nationalisatie door die multinational; ik meen dat het om Bercht ging (of zoiets). Ik heb dat goed genoteerd in één van die afleveringen van de Zeitgeist.
  Je kunt als je zin hebt jouw geconcretiseerde ‘andersglobalisten-aanpak’ ook trachten samen te vatten (net zoals ik hapklaar en begrijpelijk deed voor het volk met mijn revolutionaire voorstellen op 1,5 pg. A4.). Mijn voorstellen zijn onmiddellijk binnen elke huidige ‘democratische gevormde staat’ te implementeren. Men dient dan gewoon die 1,5 pagina vragenlijst uitgebreid in pers en media te becommentariëren en daarover die BMD te entameren. Simpel. En ik zei je al de KRACHT van de voorstellen zijn ongelooflijk sterk en evident. men zal ze aanvaarden als DE oplossing voor die 3000 jaar domheid.
  Ik laat een meteoriet inslaan. En de kracht is de eenvoud met het kenmerk van het ware. Zo luidt het gezegde ook. En ik hecht aan oude volkswijsheden. En ik hecht aan geen prietpraatverkopende "filosofen" die geen duidelijk verhaal hebben en waarin je onmiddellijk moet kunnen geloven met je beide ogen open. Als kiezer, ook als simpele kiezer, ook als kiezer van links tot rechts dwars door het hele politieke spectrum heen zal men kiezen voor mijn voorstellen.
  Meer en uitgebreider dan ik dacht toch nog een comment. Je slotvraag kan ik pas beantwoorden wanneer ik je ‘alternatieve verhaal’ heb aangehoord en geanalyseerd op onmiddellijke toepasbaarheid.
  Enfin… heb je wat te doen op Nieuwjaarsdag. Je kunt je ook die inspanning besparen en gewoon mijn voorstellen gaan ondersteunen. Hou je tijd over voor leuke dingen want ik zwoegde al 40 jaren op de oplossing en we gaan niet tweemaal het wiel uitvinden. Dat van jou zal wel vierkant wezen of met een bobbel.

 164. Joke Mizee says:

  Ik wacht wel op je èchte reactie, wanneer je mijn reactie gelezen hebt. Dat anderhalf A4tje kan je gevoegelijk in je reet steken – ik ben al stukken duidelijker geweest over mijn bedoeling dan jij ooit was over de jouwe. Ik wil het aan de kiezer overlaten, jij overduidelijk niet.

 165. Jan Bouma says:

  Jouw bedoeling duidelijk…?! Hahaha….lamenielachen .= : *&))@!!!;^%???abacadabra %()&+-&%$#$#&^$@()_(&*^((^$#@@ +_*$^^@^#!(^^!- en nog eens abacadabra. ofwel gewoon Bluf. Gebakken lucht wil je presenteren.
  =================================================================================
  Ik bluf niet. Nee, mijn bedoelingen zijn glashelder geformuleerd. Met concrete voorstellen. Met evidente voorstellen. Met onweerlegbare voordelen. En ze zijn o..a. ook al goedgekeurd door heel wat mensen en bejubeld als geniaal! Waar kom jij nou mee aanzetten?
  Het woord "kiezer" en de betekenis daarvan heb ik je hier op dit blog moeten leren! Nota bene.
  Ik ga je opnieuw hierboven fileren (morgen) en dan mag jij je bluf even met jouw concrete verhaal invullen op 1,5 pg. A4. Kijken we daarna wie als het beste uit de bus komt.
  Dat oordeel zou ik dan wel willen overlaten aan een onpartijdige jury.
  Ik vraag iemand, jij vraagt iemand en beiden benoemen een onpartijdige derde. Zo gaat dat.
  En dat resultaat kun je dan – ik blijf netjes – in je zak steken!

 166. Jan Bouma says:

  Jan Bouma 01-01-2010 11:07
  Misschien brengt het Nieuwe Jaar de duidelijkheid terzake de vragen waar de mensheid mee worstelt. Welke beslissingen genomen moeten worden. Welke wereldbeschouwingen krijgen van de kiezer/de wereldburger de ondersteuning en de backing-up?
  Je stelt: (van bovenaf)
  ==1e: Aangezien ik daarvóór heb aangegeven welke die wegen zijn, kan er in mijn geval geen sprake zijn van ‘welles-nietes’.==
  antwoord: Wat "daarvóór" zou zijn, wáár dat staat, is mij niet duidelijk. Ik heb je gebraagd net als ik gedaan heb een communicatief geschikt verslag te maken van je "andersglobaliserende alternatief" en waarop ik je toegezegd heb die samenvatting op 1,5 pg. A4 van commentaar te zullen voorzien.
  volgende – kennelijk verwijzend naar je vetgedrukt comment van 28:12; 22:45 waarin je stelt:
  ==Hun verzet zal zich richten op datgene wat je met een paradigmawisseling zou kunnen vergelijken, nl. zijn verwerping van het monetaire stelsel dat gebaseerd is op opzettelijk gecreëerde schaarste.==
  antwoord.
  Volstrekt onterechte maar ook feitelijk onjuiste toedichting van je dat ik "het monetaire systeem" buiten schot laat van een allesomvattende r e v o l u t i e. Waarom? Omdat bij aanvaarding van mijn voorstellen er een g i g a – o m s l a g komt op het financiële/economische wereldfront. Hier wreekt zich het gebrek aan je voorstellingsvermogen om niet de gevolgen te kunnen inschatten van mijn wereldrevolutie:
  a) De (noodzakelijke) keuze van de kiezer voor het Socratische model heeft een dramatisch gevolg.
  b) De gevolgen van het economisch onder contrôle brengen van de 3 HOOFDZAKEN zijn immens want:
  c) Dientengevolge wordt de uitbanning van de oorlog, c.q. de gedwongen coëxistentie tussen de volken
  een feit. Dat feit vloeit voort uit de voorwaarden a) en b). Onvermijdelijk!
  Ik merk tussentijds op dat jouw "nee" tegen mijn voorstellen volstrekt gelijkwaardig is aan mijn "ja".
  Indien het gaat om het wetenschappelijke empirische bewijs moet het traject these – antithese – synthese verifiëerbaar, in de praktijk dus, geleverd kunnen worden. Dat is niet het geval. Noch voor mijn voorstellen en evenmin die van jou. Men kan slechts uitgaan van de meest aannemelijke plausibele voorwaarden waaronder een bepaalde politieke/economische constellatie zich in de toekomst zal voltrekken bij aanvaarding van welk model dan ook. Door het voeren van die brede maatschappelijke discussie – wereldwijd en te beginnen in Nederland – kan men de democratische basis verschaffen die vereist is om de koers 180 graden te verleggen. Want daarover zijn alle partijen het eens. Het roer MOET om. En daarvoor dient mijn concrete vragenlijst. (Jij hebt die niet).
  volgende beweringen van je ga ik samenvatten; je beweert na te streven:
  a) een totale verwerping van het monetaire geldsysteem als prikkel en ruilmiddel
  b) en daardoor dan te verwachten je (utopische) heilstaat.
  antwoord:
  Onrealistisch; niet haalbaar. Utopia en Arcadië strijden om voorrang. Een dergelijke situatie was bij het allereerste prille ontstaan van mensgemeenschappen – wellicht een paar miljoen jaar geleden – misschien denkbaar (er waren slechts een paar honderdduizend primitieven op de gehele wereld en ze kenden de ruileconomie. "Ik heb wat bessen geplukt en jij hebt een konijn gestrikt of een vis gevangen"; zullen we ruilen? Apen doen soms hetzelfde. Zelfs in de oudheid van Herodotus geschiedschrijving – vanaf ca. 10.000 jaar BC – gaat hij terug bij de oude Egyptenaren – werd "geld" het middel om transacties te doen. De Papoea’s deden het nog voor kralen; ook een vorm van geld. Ook in die tijden waren er dus verschillen in "inkomsten" en dus in "rijkdom" en dus in "macht". En wel als gevolg van een onuitroeibaar feit dat de ene mens nu eenmaal meer wil presteren dan de andere. Ging je veel bessen zoeken en ruilen werd je rijk. Deed je weinig en slechts het noodzakelijke dan bleef je arm. Ik bedoel maar te zeggen dat de economische prikkel om te presteren een onmiskenbaar gegeven feit is die niet kan worden miskend. Ik deal ermee. Ik haal de uitwassen weg. Want het gaat er nu juist om de r e v o l u t i e toch effectief te maken ZONDER de oerwaarheden van mensen te miskennen of aan te tasten. De praktische inzichtelijke haalbaarheid van mijn voorstellen zal dan ook het succes betekenen van de revolutie. De tijd is er rijp voor zoals Victor Hugo memoreerde. Want of je wilt of niet de feiten zijn dat thans 6,7 miljard individuen en in 2050 ca. 8,9 miljard individuen hun aanspraken zullen maken op de resources van de planeet in geld en goederen. Dat proces loopt vast ZONDER mijn revolutie. Want binnen die dan de ontstane sociaaldarwinistische ratrace, mret alleen maar verliezers, MOET er effectief ingegrepen worden. Dat doe ik door de uitwassen tegen te gaan. In mijn boek bespreek ik overigens al de variant die de Bilderberger groep voorziet om 3/4 van de mensheid uit te moorden. Ja, ja, op humane wijze. Zie pg. 84/85 waarin ik die (reële) voorspelling deed; Jaren eerder dan alle anderen. Zie ook: http://www.vkblog.nl/bericht/272663/%22…Bevoorrecht_DNA…%22_in_beeld_gebracht_en…
  Het beslissend criterium voor slagen en/of falen van een wereldrevolutie is de inschatting van de reële werkelijkheid en haalbaarheid die als zodanig door de kiezer/de wereldburger moet worden onderkend en ook gezien wordt. Dan zul jij weggehoond worden met jouw "Fresco-variant". (Ik dacht aanvankelijk dat je het had over Louise Fresco… ; zij is realistischer) Zie: ook weer mijn comment bij haar: http://weblogs.nrc.nl/fresco/2009/01/20/de-oorlog-tegen-de-onwetendheid/ No. 26 graag!)
  volgende
  Je beweert continu (zonder bewijs) dat ik "de democratische representatie ofwel de trias politica vaarwel zou zeggen of geweld zou aandoen. Dit is nou zo’n voorbeeld van een "welles-nietes". In mijn voorstellen SANEER ik de wel degelijk de door mij onderkende kongsi tussen politiek/zakenleven-multinationals/intelligentsia/pers en media met een onvoorstelbare sterke ingreep die ten goede komt aan de kiezer, de wereldburger. Ik verbreek namelijk de macht door de politieke top te vervangen die noodzakelijk is (anderzijds) voor de in standhouding van de totale kongsi. Het hele systeem is namelijk corrupt. Dan grijp ik in waar dat kan. Effectief. Ik heb je eerder aangeveven dat ook weer onze democratische verworvenheden geweld wordt aangedaan als je ingrijpt in die andere genoemde private sectoren. Ik doe dat wel via de omweg van de politiek. Ik ben praktisch. Jij niet. En toch bereik ik resultaat door de kiezer te mobiliseren middels die vragenlijst. En die heb jij ook niet. Die vragenlijst is noodzakelijk. Je kunt namelijk de kiezer niet opzadelen met jouw "rechtstreekse democratie’. Zelfs de Montequieu begreep dat. De kiezer delegeert. Niet meer aan de criminelen en de egotrippers die nu het wereldtoneel bevolken. De kiezer is het zat. Ik herinner je ook aan Bolkesteins quote waarin ik hem gelijk geeft; "politiek is saai!" En ik snap hem als verdachte rechtse reactionair maar hij zal niet bevroeden de oplossing die ik bedacht heb waardoor de kiezer toch aan de basis staat van de r e v o l u t i e.
  Maar je kunt je verhaal op 1,5 pg. hierna kwijt en overtuig mij dan maar en de kiezer van je gelijk. Als je kunt. Daarna kan de discussie worden voortgezet. Of niet.
  Een goed Nieuwjaar; desalniettemin.

 167. Jan Bouma says:

  Het inloggen blijkt hierboven mislukt. Techniek faalt soms of de mens. Ik test dit nu uit.

 168. Joke Mizee says:

  Wat betreft je sommatie om de andersglobalisering tot 1,5 A4tje te reduceren ben ik alleszins duidelijk geweest, dunkt mij. Doordrammen is dan ook zinloos: ik ga me niet conformeren aan het keurslijf van je lijst met ‘leading questions’ – noch zou de kiezer dat moeten doen.
  Ik heb inderdaad op 28-12 verwezen naar de kern van Jacque Fresco’s betoog, dat hij uiteenzet in deel 3 van Addendum (video & transcript) en is opgebouwd rondom de stelling dat het monetaire stelsel een illusie van schaarste creëert, die aan de basis ligt van onze schijnbaar onoplosbare wereldwijde problemen. Dat is een volstrekt ander uitgangspunt dan bij jou, en het is een gotspe om je invoeging van de woorden "economisch onder controle brengen" te willen vergelijken met het revolutionaire gehalte van de voorstellen die hij doet (de zgn. resource-based economy).
  Jij reduceert de rol van de economische grootmachten tot bijzaak, die blijkbaar ‘vanzelf’ goed zou moeten komen (en dan ook geen onderdeel uitmaakt van je lijstje). Zouden we echter de discussie focussen op het pyramidespel van de multinationals en de wereldbank, dan geraken we tot de essentiële kern van het probleem. Door hun opgelegde systeem niet langer te accepteren, zal het in 1 klap goedkomen met alle mensenrechten- en millenniumdoelen. Draai je de volgorde echter om door van een politieke top te verwachten dat zij de multinationals zullen intomen, dan zal dat niet lukken aangezien laatstgenoemden over veel meer macht en middelen beschikken. Slechts een massale boycot zou hen kunnnen breken. We beschikken over de technologie om alle aardbewoners de benodigde levensbronnen vrijelijk ter beschikking te stellen, als we ons maar eens zouden realiseren dat die nooit het eigendom van de grote bedrijven en banken zijn geweest.
  DAT is in een notedop de basis van de alternatieve beweging, wier open maatschappelijke discussie in volle gang is. Niet in de gevestigde media natuurlijk, maar in de onafhankelijke, overal ter wereld. (Het is bv. niet algemeen bekend dat een aantal Z-Am. landen het IMF de wacht hebben aangezet, maar het is wel zo. Wij lopen hopeloos achter, hier.)
  Dan je opmerking over ‘het empirische bewijs’: we hebben het hier niet over natuurwetten, maar over morele vraagstukken. Dialectiek vereist divergent denken, de mogelijkheid om verschillende visies met elkaar te vergelijken – wat dus een ander (filosofisch) stadium is dan dat van de theorie die klaar is om getoetst te worden. Er dient een open discussie plaats te vinden over de problemen, ipv hapklare brokken aan te bieden in de vorm van voorgekookte keuzes. Je werkwijze om een vragenlijst te construeren die is opgesteld om een bepaalde uitkomst te genereren, is wezensvreemd aan de grassrootsbeweging, die vrijheid en pluriformiteit als uitgangspunt heeft.
  M.a.w.: democratie verdraagt zich niet met het beeld van technocraten die de aarde als hun wetenschappelijk speelveld zien. De kern van democratie is dat mensen zelf kunnen beslissen over hun eigen leven en de politieke keuzes die daar mee te maken hebben.
  Over het vermeende utopische karakter: het gaat hier niet over geld-als-ruilmiddel, het gaat om het systeem dat we kennen als het kapitalisme. Een systeem van ongelijke verdeling van productiemiddelen, dat bovendien een ongelofelijke ‘boost’ heeft gekregen door niet-bestaand geld in omloop te brengen (het pyramidespel van inflatie door de ‘federal reserve’; zie dl. 1 v/h transcript). We zijn het normaal gaan vinden dat de levensbronnen van onze planeet in het ‘bezit’ blijken te zijn van enkelingen, en dat we reeds geboren worden met een schuld (als betrof het hier een ‘erfzonde’) waardoor we gedwongen zijn tot slavenarbeid voor de machthebbers. DAT is hier de utopie – in de negatieve zin van het woord, zoals bij Orwell. En dat heeft in het geheel niets te maken met ‘prikkels om meer te presteren dan de ander’.
  Door te spreken van ‘oerwaarheden’ geef je slechts aan hoe diep je verstrikt zit in dit kunstmatig geconstrueerde kader. Hoe verhoudt zo’n dogma zich tot je opmerkingen over het voortdurend veranderen van ‘paradigma’s’? Zoals Fresco ook zegt, was schaarste ooit een gegeven – maar inmiddels is het een mythe die moeizaam overeind gehouden wordt door de machtige spelers van het spel. De rat race zèlf is niet sociaaldarwinistisch – sociaaldarwinisme is slechts een methode van de machthebbers om de situatie te ‘framen’. Voor een werkelijk duurzame wijze van bestaan hoeven we elkaar immers niet te beconcurreren: de grond voor criminaliteit valt weg zodra de bronnen gratis ter beschikking komen. (Zie ook het eerder aangehaalde artikel van Sue Sexton op konfrontatie.nl)
  =Je beweert continu (zonder bewijs) dat ik "de democratische representatie ofwel de trias politica vaarwel zou zeggen of geweld zou aandoen.=
  Ik heb je nu al 4 of 5 keer een kernachtige beschrijving nagedragen van de 3 machten en hoe die zich tot elkaar dienen te verhouden. Leg deze naast jouw model en je ziet in een oogopslag dat het niet voldoet. Jij gaat daar echter niet op in, noch op mijn punt dat je pertinente weigering om naar iets anders dan ‘het resultaat’ te kijken de controlerende taak ernstig ondermijnt.
  Je opmerkingen over de kongsi’s hebben niets van doen met de scheiding der machten – zo moge blijken uit diezelfde definitie van de Montesquieu – en kunnen dus onmogelijk worden gebruikt als argument m.b.t. de trias politica. De machten moeten onderling in balans zijn.
  =Ik heb je eerder aangeveven dat ook weer onze democratische verworvenheden geweld wordt aangedaan als je ingrijpt in die andere genoemde private sectoren.= Waar doel je op?
  =Die vragenlijst is noodzakelijk. Je kunt namelijk de kiezer niet opzadelen met jouw "rechtstreekse democratie’. Zelfs de Montequieu begreep dat. De kiezer delegeert.=
  Dit is dus een omstandigheid die dankzij de technologie achterhaald is. Het wereldwijde web wordt niet voor niets ‘global village’ genoemd: net als ooit in Athene kunnen alle burgers aan de democratie deelnemen als we dat willen. Zie de tekst van dit blog, met name het gedeelte over de praktijk in Porto Alegre – een agglomeratie van miljoenen zielen. Op die wijze zijn gigantische netwerken te weven van maatschappelijke discussie en directe inspraak, in lijn met de klassieke idee van democratie (de volksvergadering).
  Als jij denkt dat we alle wereldburgers eenmalig kunnen consulteren, dan volgt daar trouwens automatisch uit dat dat ook op structurele basis kan.
  Ik vond het trouwens wel hilarisch dat je gisteren schreef: =Als kiezer, ook als simpele kiezer, ook als kiezer van links tot rechts dwars door het hele politieke spectrum heen zal men kiezen voor mijn voorstellen.= Miljarden mensen op deze aardbol hebben immers nog nooit van links of rechts gehoord, maar wel weten ze dat ze straat- en straatarm worden gehouden. Zij zouden er beslist niet om rouwen als het geldsysteem vandaag nog werd afgeschaft.

 169. Jan Bouma says:

  Oeverloos en eindeloos is deze discussie. tegelijkertijd is dat de doodsteek. Wat is er op tegen, en ik vraag je het voor de zoveelste keer, om met hanteerbare en haalbare begrippen de kiezer en de media te mobiliseren. Jouw ‘grassroots-aanpak’ is alleen geschikt voor het gazon. Ik chargeer wat maar 99,9 % van de mensen zullen er niets van begrijpen. Ik leg praktische verbanden die eenieder begrijpt. Ze zijn haalbaar en onmiddellijk in te voeren; sowieso als onderwerp voor op de opiniepagina’s. En wat is er op tegen? Waarom wordt die discussie niet geéntameerd?
  Anders: waarom worden varianten (die jij zoveel succesvoller acht) al HELEMAAL niet besproken?
  Ja, die kiezer is in wezen simpel. Die wil dat geouwehoer niet aan z’n kop. Als de straatlantaarns maar aangaan en er geen kuilen in de wegen zitten, de nutsvoorzieningen aardig voor mekaar, etc. dat zijn de dagelijkse sores van de kiezer in zijn directe nabijheid. Zijn gezin komt eerst of zijn directe groep waaraan hij zijn aandacht wil geven. Daarom is ook nog geen 1% (?) van de bevolking politiek actief. En die ene % ja, die lacht zich rot.
  Eénmalig ja! Nu de tijd rijp is; dat begrijpt eenieder, wil de kiezer zich middels een fundamentele discussie er tegenaan bemoeien. En als de zaak op de rails staat liefst daarna zo weinig mogelijk meer. Politiek is saai. En als het niet ‘saai’ is, is het te ingewikkeld voor hem! Snap dat nou eens!
  Vanwege de vertechnocratisering, het jargon, van de beroepspolitici, daar kun je Jan Modaal ook niet voor enthousiasmeren. Ik heb dat Mc Kinsey – NRC onderzoek, het zgn. http://www.21minuten.nl, onderzoek bestudeerd uit 2004 en het bevestigt precies mijn analyse. Zie je boek!
  Al onze tegenstanders lachen zich ondertussen kapot om ons. Ze vechten in het Huis der Revolutionairen! Verdeel en heers! En wat de technologie betreft? Ik geloof dat van de 6,7 miljard er misschien 1,5 a 2 miljard een computer hebben en in 50% van alle gevallen zal er zelfs geen electriciteit zijn. Mijn God wat ben je dom! Ik offreer een herverdeling van 2500 miljard dollars qua koopkracht voor de goede investeringen over ca. 7 miljard mensen ofwel 350 dollars per capita. Je bent gek! Om mij tegen te werken. Om niet mee te werken aan het uitbannen van de oorlog etc. etc.
  Kijk! Ik ben reëel. Je kunt in Nederland wel zo’n discussie opstarten. En als eenieder zegt: ‘Jesus Christ! – Dat is de oplossing!" Dan vreet zo’n revolutie zich over de grenzen heen. Maar mijn laffe tegenstanders verschuilen zich. Zij durven het niet aan. Ik blijf het ook zwak vinden dat je geen samenvatting op anderhalf A4 kunt presenteren. Beetje goedkoop van je en een uitvlucht ook. Daarom zal jouw 1,5 A4 tje ‘alternatieve oplossingen’ ook niet getest kunnen worden door zelfs de lezers hier op je blog. Zij kunnen zich wel een helder oordeel vormen over mijn vragenlijst – zelfs in 2 varianten – een populistische en een wetenschappelijke. Wat wil je nog meer?
  De lezers verwijs ik naar: (zie hierboven)
  a) de wetenschappelijke vragenlijst van 27 september 2009: 8:44 uur
  b) de populaire van @Aad verbaast, natuurkundige, van 3 oktober : 9:28 uur
  Houvast moet je de mensen bieden, uitzicht op oplossingen, uitzicht op verlossing uit de 3000 jarige domheid. Ik bied het ze. Over beter gezegd: mijn alter ego Mithras.
  ps
  Merk overigens op je contradictie in je laatste regel… "straatarm" worden ze gehouden. Hoezo? Wilde je ze soms rijk maken door de herverdeling van het beschikbare geld dat eigenlijk ook weer afgeschaft zou moeten worden?! Wat een domheid. Het out of the box denken is niet aan je besteed. Economische groei zet ik in om de hele mensheid te laten overleven. Ook dat snap je niet.

 170. Joke Mizee says:

  Wat er op tegen is? Zie 30-12: =Waarom durft men in een publiek debat mijn revolutie niet te bespreken?=
  "Omdat je plan zo weinig om het lijf heeft. Mensen zoals ik, die ‘in’ zijn voor een omwenteling, beschikken over het inzicht dat het niet de politici zijn die de werkelijke macht hebben op deze wereld, en voelen dus niets voor halve maatregelen."
  =Anders: waarom worden varianten (die jij zoveel succesvoller acht) al HELEMAAL niet besproken?= Ik zei, daarnet nog!, tegen je:
  "DAT is in een notedop de basis van de alternatieve beweging, wier open maatschappelijke discussie in volle gang is. Niet in de gevestigde media natuurlijk, maar in de onafhankelijke, overal ter wereld. (Het is bv. niet algemeen bekend dat een aantal Z-Am. landen het IMF de wacht hebben aangezet, maar het is wel zo. Wij lopen hopeloos achter, hier.)" Zie bv. http://www.indymedia.nl/nl/globalise/globalise.shtml.
  =Ja, die kiezer is in wezen simpel.= Die zal ik goed onthouden voor als je weer eens pretendeert hem hoog te achten. Wel, de ‘simpelen’ blijken dus niet geïnteresseerd en de overigen zitten niet op jou te wachten. Maar wat weerhoud je om je aan te sluiten bij wat gaande is? Bedenk daarbij wel: alle vrije mensen hebben recht op inspraak.
  =Ze vechten in het Huis der Revolutionairen!= Dat zit alleen in jouw hoofd, omdat je denkt dat de wereld om jou draait. Mijn wereld is oneindig veel groter. Zo zag ik meer dan honderdduizend mensen uit de hele wereld demonstreren in Kopenhagen, met hetzelfde doel voor ogen. Of ene Jan Bouma ooit in de krant zal komen, boeit geen van hen – hoe we de neoliberale grondslag van de economie omver krijgen, des te meer.
  Overal kun je electriciteit opwekken voor een internetverbinding, klets toch niet! Hoe had je anders de wereldbevolking willen consulteren – of was je dat niet werkelijk van plan? Het systeem van buurtvergaderingen (in Porto Alegre) functioneert overigens prima zonder internet.
  De 2%-conversie kan worden ingevoerd zonder een wereldraad in te voeren. Bedenk wel dat dat geld in wezen niet bestaat, zodat je de bubbel in stand houdt voor een nieuwe kredietcrisis. Wil je per sé een wereldraad invoeren, verzet je dan niet langer tegen de democratische waarborgen.
  Ik heb zojuist in 1 alinea de gedachtenlijn van de andersglobalisten geschetst. Op die manier zijn duurzaamheid en het vervullen van alle maatschappelijke doelen haalbaar. Waarom is dat niet voldoende voor je? Waarom moeten er weer zo nodig honderden miljarden naar de kapitalisten gaan?
  =Wilde je ze soms rijk maken door de herverdeling van het beschikbare geld dat eigenlijk ook weer afgeschaft zou moeten worden?!= Komt het niet in je op dat zij niet zo’n pathetische hang naar het behoud ervan aan de dag zullen leggen, als waar jij klaarblijkelijk aan onderhevig bent? Wat multinationals zijn en wat ontwikkelingshulp in de praktijk inhoudt, dat weten ze helaas maar al te goed. De rijken zijn verslaafd aan geld, de armen willen gewoon te eten hebben.
  Zij gaan er dus enorm op vooruit als de basisvoorzieningen gratis worden, wat haalbaar is.
  Jouw hele gevoel dat je met je onderwerp alleen staat, is slechts het gevolg van je monopolisme, je onvermogen je bij iets aan te sluiten wat niet om jouw persoon draait en je deerniswekkende hang naar erkenning door de gevestigde media. Probeer eens daarbuiten te kijken en er gaat een wereld voor je open.
  – google bv. eens op ‘manufacturing consent’, een term die nauw verbonden is met schrijver Noam Chomsky en filmmaker Adam Curtis
  – zie ook Jeremy Rifkin, voorbij Kopenhagen en Climate Gate: http://www.boublog.nl/2009/12/13/jeremy-rifkin-voorbij-kopenhagen-en-climate-gate/. Dat zou evt. een compromis zijn waarin zelfs jij je kan vinden. Hoe dan ook: de kiezer bepaalt uiteindelijk.

 171. Jan Bouma says:

  En ja…die kiezer laat ik eerst nadenken waarover het ten principale gaat.
  De Socratische wereldopvatting of de Platoonse.
  In de verste verte kom jij niet met een soortgelijke keuzebepaling/voorstelling naar de kiezer!
  En die inzichtelijk is. Je kletst maar wat. Je gaat ook nu weer niet in op mijn argumentatie van De Montesquieu en die van mij dat "politiek gedelegeerd moet worden". Politiek is saai. Je weerspreekt het niet? Concreet en in de praktijk gebeurt er dus helemaal niks met je plannen. De kiezer wil in dit tijdperk orde op zaken stellen. De 3000 jarige domheid wordt niet meer gepikt. Dus neemt de kiezer nu eindelijk het eigen heft in handen. Daarbij is noodzakelijk dat ik zijn stemming en opvattingen verwoord.
  Middels mijn voorstellen. Die zijn onmiddellijk te implementeren NA uitleg van de evidente oorzaken
  waarover het gaat: DE DOMHEID VAN 3000 JAAR!
  En bespaar me verder je "Climategate", en Al Gore’s oplichterijen.
  Ook Al Gore komt niet tot de essentie waarom het gaat.
  Het gaat om de wereldrevolutie waarbij met de bestaande middelen de prioriteiten gesteld worden die haalbaar en in te vullen zijn. De rest van je verhaal is kletskoek.
  Boublog ken ik overigens. Zij bood mij ooit aan de krachten te bundelen. E.e.a. i.v.m. die Horchnerzaak.

 172. Joke Mizee says:

  =In de verste verte kom jij niet met een soortgelijke keuzebepaling/voorstelling naar de kiezer!=
  Dat is wat mij betreft geen criterium. De kiezer kan zelf onderwerpen op de agenda zetten, daar open over debatteren en per onderwerp een stem uitbrengen.
  De Montesquieu besloot aldus om praktische redenen ("Omdat dit in grote staten niet mogelijk is, moet de wetgevende macht door volksvertegenwoordigers uitgeoefend worden."). Mensen als Fresco en ik stellen – terecht – dat we daar inmiddels de technologie voor hebben.
  =Concreet en in de praktijk gebeurt er dus helemaal niks met je plannen.= Ik herhaal dat er 100.000 demonstranten uit de hele wereld in Kopenhagen waren. Naar verwachting zullen er op de alternatieve klimaattop in april nog veel meer zijn (maar dan om vóór het een en ander te betogen). De pressiegroepen die een humaan alternatief voorstaan groeien met het uur en brengen hun ideeën overal in de praktijk. Zie de netwerkmaatschappij van Porto Alegre – die functioneert al jaren prima in een regio met miljoenen inwoners. In de ALBA-landen (ruim 73 miljoen inwoners!) heeft men de afgelopen 5 jaar grote successen geboekt met volksreferenda, duurzaamheid, sociale projecten en – last but not least – het uitschakelen van de multinationals. Er heerst daar een heel ander bewustzijn dan hier in het westen.
  Overal zijn omwentelingen gaande, maar jij ziet ze niet – ironisch genoeg omdat je de gevestigde media als maatstaf ziet. Kijk eens wat verder dan je neus lang is.
  =Daarbij is noodzakelijk dat ik zijn stemming en opvattingen verwoord.= getuigt in het licht daarvan van een bespottelijke hovaardij. Jij ziet hem [de kiezer] niet eens! Je bent nauwelijks in staat over je eigen heg heen te blikken – laat staan naar andere continenten.
  Op de een of andere manier zet je je steeds fel af tegen iedereen met goede voorstellen op het gebied van vrijelijk delen van duurzame energiebronnen. Waarom doe je dat en met welke argumenten?

 173. Jan Bouma says:

  Je laatste vraag laat zich beantwoorden door een cynisch realisme te tonen voor die berekenende opportunistische mens die ook nog tot het kwade geneigd is. Hou nou toch op om wissels te trekken op een sociale van mededogen getuigende mens als die mens elke dag en elke seconde voor z’n eigen survival vecht wel of niet voor ook nog z’n gezin.
  Je bent echt niet goed van deze tijd. Je onvoorstelbare gebrek aan inzicht wat de motieven en drijfveren zijn van mensen – zeker als ze wat over de grenzen heen hebben gekeken – zal er voor zorgen dat de planeet met al z’n bewoners al lang ter ziele is voordat jouw "alternatieven" zullen worden geaccepteerd. Mijn aanpak is inderdaad totaal anders. Want………… Let op!
  a) Men zal op basis van "zich gedwongen voelen" pas de bakens willen verzetten;
  en.
  b) Dat pas doen als de ommekeer, de revolutie, massaal door de hele bevolking wordt gewild.
  DAN MOET ER ONMIDDELLIJK VOORDEEL AAN VAST ZITTEN!
  Je kunt met het communiceren van wat kernbegrippen die omslag van het denken bij de kiezer bewerkstelligen na uitleg en discussie (BMD) in de media en door de intelligentsia..
  En je weet hoe het werkt. Dan moeten die kolommen open en dan moeten wat kopstukken het voortouw willen nemen. Jij bent, met jouw aanhangers, ‘het alternatieve geitenwollensokken-clubje" en je hele verhaal en aanpak wordt meewarig bekeken.
  Over die r e v o l u t i e van mij zullen de mensen zeggen:
  "Jesus Christ! Dat we dit zelf niet eerder hebben onderkend. Het is afgelopen met 3000 jaar bedrog!"
  Dan pas gaat het roer om. De barrières zijn dan geslecht. Want uiteindelijk is het zo dat slechts er sprake kan zijn van een geslaagde r e v o l u t i e als die voor 100% gedragen wordt door een overtuigde kiezer.
  Zoniet?
  Apekool! Dat zijn alle andere "alternatieven". Ook die van jou.

 174. Joke Mizee says:

  Is het nou je verbijsterend gebrekkige voorstellingsvermogen of een blijk van je duistere ‘geheime agenda’ die je ingeeft te beweren dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen? Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’. Als antwoord op mijn vraag waarom je je verzet tegen voorstellen om duurzame(!) energiebronnen vrijelijk te delen, slaat het bovendien helemaal nergens op. Duurzame bronnen zijn immers van iedereen, een onuitputtelijk geschenk van de aarde. Waarom wil je de kiezer – die je tussen neus en lippen nog even aanwrijft tot het kwade geneigd te zijn, wat hierop in het geheel niet van toepassing is – dom houden, en daarmee de multinatinals in het zadel? ‘Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden.
  Hoe zit het eigenlijk met JOUW gebrek aan inzicht in de motieven van de rijken en je verwoede inspanningen alhier om de aandacht daar vanaf te leiden? Je koketteert met linkse denkers Chomsky en Fresco zolang het in je straatje past, maar zodra ik erop wijs wat volgens hun de kern van de zaak is – de propagandamolen van de economisch machtigen – val je hen met evenzoveel dédain weer af. Het grote ‘bedrog’ zit echter juist dáár, Jan. Er IS immers ‘onmiddellijk voordeel’ te behalen voor alle aardbewoners als we onder het juk van die slavernij vandaan komen (en alleen dàt zou de naam revolutie waardig zijn). De enigen die daar nadeel van zouden ondervinden zijn de grote ondernemingen – en enkel hen speel jij dus in de kaart door je starre, dogmatische houding. Je noemt de kiezer niet alleen dom, je wil ‘m met alle macht dom houden, zo blijkt.
  Het beeld wat jij hier neerzet van je bedoelingen wijst keer op keer in dezelfde richting: dat van bestendiging van die status quo. Je hoogachting van de kiezer en het opgeven over zijn zgn. ‘mandaat’ blijken slechts fraaie praatjes om hem te bewegen een volledige volmacht uit handen te geven. Je ontkenning van het wegvallen van de scheiding der machten en de checks & balances, en je overeenkomstige weigering dat aspect van je model te repareren, kan maar op 1 ding wijzen: het moet côute que côute een nieuwe supermacht worden. Je weigert bovendien te erkennen dat de economisch machtigen de werkelijke macht bezitten en verwerpt ieder voorstel om DIE situatie – de werkelijke bron van alle ellende – bij de horens te vatten.
  Uit dat alles valt slechts te concluderen dat je je als een loopjongen gedraagt van degenen die je als ‘de belanghebbenden’ betitelt, als regelrechte anti-democraat, anti-revolutionair en sociaaldarwinist. Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water.
  DAT noem ik pas DOM – en indien het zo mocht zijn dat je je voor die kletskoek zelfs niet eens goed laat betalen, is het zo mogelijk zelfs nòg dommer.
  PS: de mens is niet zozeer ‘van nature’ tot het kwade geneigd, alswel makkelijk manipuleerbaar. Hem vervolgens een schuldcomplex daarover aan te praten is net zo belachelijk als de mythe van de erfzonde. (Google ’s op een term als ‘manufacturing consent’ voor meer inzicht in die manipulaties door de financiële elite t.o.v. hun slaven.)

 175. jan bouma says:

  Over de "mythe" van de Erfzonde en het "Paradijs" zijn we het wel eens. Voor de rest totaal niet. Maar ik kom er morgen wel op terug als ik tijd heb…; de criminelen die mij klein willen krijgen vragen ook tijd.
  Denk ondertussen toch eens na waarom slechts zo’n 1% van de bevolking in democratische landen politiek actief is… Oh ja.. "dat schuldcomplex aanpraten" is natuurlijk ook onzin.

 176. jan bouma says:

  ondertussen: %3Ca%20href=’>www.youtube.com/watch?v=WzPij_…
  hierboven staat de funny versie van de Long Johns;
  hierna o.a. Chomsky en Nader met de juiste uitleg.%3Ca%20href=’>www.youtube.com/watch?v=WzPij_…
  Conclusie: De wereldraad zal ook de definitieve beheersing krijgen
  over de Nanny State, die geen bailout zal plegen ten koste van de wereldpopulatie.
  Je vergist je inzake je visie op de wereldeconomie. De macht zit niet bij de rijken
  maar bij de "Nanny states". Enfin… probeer Chomsky te begrijpen in die youtubefilm.
  Komen we misschien verder. Morgen. Als ik eraan refereer. Zie ook je boek.
  Daar staat het ook in wat Chomsky zegt!

 177. Joke Mizee says:

  En dat heeft dan zogenaamd nooit tijd om argumenten bij zijn beweringen te leveren… die moeten eerst nog helemaal geconstrueerd worden, natuurlijk.

 178. jan bouma says:

  Lulkoek…22:18; lees verdomme m’n boek eens op pg. 89!
  In 2004 al voorspeld wat we nu allemaal zien gebeuren!
  Je snapt weinig van de wereldeconomie. Zoveel is mij wel duidelijk.

 179. Joke Mizee says:

  Wat heeft dat met mijn bijdrage van 16:42 u. te maken?

 180. jan bouma says:

  Alles! Die link naar Chomsky en Ralph Nader blijkt niet goed te werken dus daarom hierbij opnieuw:http://www.youtube.com/watch?v=iVDPxVy7h38
  Van bovenaf over je bijdrage 16:42
  ==Is het nou je verbijsterend gebrekkige voorstellingsvermogen of een blijk van je duistere ‘geheime agenda’ die je ingeeft te beweren dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen?==
  Over het "voorstellingsvermogen" kan ik terecht klagen om dat van jou. Ik baseer me voor mijn predicties en analyses liever op wetenschappelijke feiten zoals dat http://www.21minuten.nl onderzoek. Verder heb ik geen "geheime agenda" niet anders dan de verwachting dat een BMD over de invoering van het dictum door de kiezer vrijwel ook het einde zal betekenen aan de politieke partijen zoals we die tot op heden kennen. De bandbreedte van hun representaties blijken maatschappelijk niets meer voor te stellen ZODRA DE BASALE VRAGEN gesteld worden in de VRAGENLIJST. En ik zeg je opnieuw: voor het eerst in de geschiedenis zal de kiezer serieus genomen worden. En dat komt weer omdat ik geen geheime agenda heb. Ik richt ook geen politieke partij op noch spreek ik voor eigen parochie niet anders dan in het belang van de wereldburger. En die kiezer/wereldburger slaat na 3000jaar bedrog met zijn vuist op tafel en zal hernemen zijn effectieve kiesrecht. Hij kiest niet uit wat hem wordt voorgelegd aan programma’s en personen maar BEPAALT zelf de antwoorden op de BASALE VRAGEN. Zoals: wilt u oorlog of vrede?
  volgende
  ==Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’. ==
  Utopische lulkoek. De mens, de kiezer zal zolang hij niet de macht gegrepen heeft per definitie overgeleverd zijn aan de sociaaldarwinistische ratrace. De knuppel ontbreekt hem uit de primitieve oudheid maar voor de rest is er sindsdien niets veranderd. Mede dankzij de criminelen die hem dom gehouden hebben. "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!"
  volgende
  ==Als antwoord op mijn vraag waarom je je verzet tegen voorstellen om duurzame(!) energiebronnen vrijelijk te delen, slaat het bovendien helemaal nergens op. Duurzame bronnen zijn immers van iedereen, een onuitputtelijk geschenk van de aarde. ==
  Je liegt. Want je weet dat de 3 HOOFDZAKEN – Defensie c.q. oorlog of vrede – Energievoorziening – Zoetwaterbeheer onder de jurisdictie komen van de WERELDRAAD t.g.v. weer van de machtsgreep door de kiezer. Daarmee is verzekerd een financiëel-economische machtsgreep op de totale wereldeconomie. Dat jij dat niet snapt… Laat maar…. Ik kan alles wel 10 keer herhalen. Besef nu eindelijk eens dat indien je een geniaal plan wilt kunnen beoordelen je zelf ook geniaal moet zijn.
  Vast weer een te moeilijk doordenkertje voor je. Die duurzame bronnen komen dus onder het beheer van de wereldraad.
  volgende
  ==Waarom wil je de kiezer – die je tussen neus en lippen nog even aanwrijft tot het kwade geneigd te zijn, wat hierop in het geheel niet van toepassing is – dom houden, en daarmee de multinatinals in het zadel? ‘Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet /enz==
  Nee, en nogmaals nee. Ik heb je uitgelegd dat éénmalig er een mobilisatie van de kiezer NU – ik herhaal NU in dit tijdperk mogelijk is omdat de tijd er rijp voor is (Victor Hugo). De kiezer neem ik uiterst serieus. Als geen ander mens ter wereld. Ik respecteer dus zijn tijd en aandacht die hij geven wil aan die BMD. Aangezien alle ins en outs dan aan bod dienen te komen KRIJG JE OOK een weloverwogen eindoordeel. Want zoals ik eerder stelde: "alleen een r e v o l u t i e zal slagen die voor 100% wordt gedragen door de belanghebbenden". Over "de rijken" verwijs ik je naar Chomsky en Nader in dat youtubefilmpje. Je snapt nog steeds niet dat wat ik ook al opmerkte in m’n boek de neocons, de graaiers van na de val van de Muur nu ook de verliezers blijken. De bailout geschiedt namelijk door de democratisch-socialistische nanny-staat. En geloof mij nu maar dat de wereldraad (en dus ook de centrale banken) geen 100 miljard (van de totale 700 miljard bailout van Bush) zal besteden aan de graaiers in de bancaire sector. Je miskent oorzaak en gevolg van de r e v ol u t i e.
  volgende
  ==Hoe zit het eigenlijk met JOUW gebrek aan inzicht in de motieven van de rijken en je verwoede inspanningen alhier om de aandacht daar vanaf te leiden? Je koketteert …enz?==
  Die hele alinea heb ik volledig al beantwoord. Ik wil er nog aan toevoegen dat ik het kant-en-klare STAKETSEL lever om daadwerkelijk gericht in te grijpen middels de antwoorden op de vragenlijst door de kiezer. Ik schat dat binnen 2 maanden zo’n BMD kan zijn bediscussiëerd en is de omwenteling een feit. De geest is dan uit de fles. En niemand kan ‘m er weer in krijgen…
  volgende
  ==Het beeld wat jij hier neerzet van je bedoelingen wijst keer op keer in dezelfde richting: dat van bestendiging van die status quo. Je hoogachting van de kiezer en het opgeven over zijn zgn. ‘mandaat’ blijken slechts fraaie praatjes om hem te bewegen een volledige volmacht ..enz/==
  Weer eenvolledige en flagrante miskenning. Die hele alinea van je kan zo de prullenbak in. De status quo handhaven? Mens je bent gek! Lees nou eindelijk eens wat er gaat gebeuren NA het aantreden van die wereldraad maar natuurlijk ook al veel eerder. ZODRA… immers de machtsgreep van de kiezer op de opiniepagina’s besproken zal worden zullen alle tegenkrachten zich natuurlijk ook mobiliseren. En uit die confrontatie zal zegevierend de kiezer tevoorschijn komen.
  volgende
  == het moet côute que côute een nieuwe supermacht worden. Je weigert bovendien te erkennen dat de economisch machtigen de werkelijke macht bezitten en verwerpt ieder voorstel om DIE situatie – de werkelijke bron van alle ellende – bij de horens te vatten../enz==.
  de "supermacht" die je hier noemt wordt gevormd door diegenen die in werkelijkheid aan de knoppen zitten en de macht hebben. Dat is de wereldraad namens de wereldburger/de kiezer. En vanwege ver doorgevoerde ABSTRAHERINGEN van de machtsfactoren kunnen er geen ontsporingen optreden. Het gaat me te ver om alle implicaties hier weer te gaan herhalen. Zie daarvoor onze totale discussie. De VN wordt ook gereorganiseerd bijv.
  volgende
  ==Uit dat alles valt slechts te concluderen dat je je als een loopjongen gedraagt van degenen ==
  Uit het bovenstaande kun jezelf concluderen dat dit een krankzinnige bewering van je is.
  volgende
  ==PS: de mens is niet zozeer ‘van nature’ tot het kwade geneigd, alswel makkelijk manipuleerbaar. Hem vervolgens een schuldcomplex daarover aan te praten is net zo belachelijk als de mythe van de erfzonde. (Google ’s op een term als ‘manufacturing consent’ voor meer inzicht in die manipulaties door de financiële elite t.o.v. hun slaven.) ==
  Hierover kunnen we het eens zijn. Daarom lees je ook zeer geregeld de quote van Bertold Brechtin m’n boek: "Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral" en uiteraard is deze quote van grote sociaalmaatschappelijke betekenis voor de "religies" die een corrupt onderdeel zijn van "het systeem".
  (En die ik bestrijd).
  Slotopmerking.
  Aangezien het gemiddelde klootjesvolk d e n k t dat ik gratis en voor niks van de wind kan leven en als onbegrepen profeet en filosoof sprinkhanen moet gaan vreten in de woestijn word ik m’n leven lang al niet betaald. Mijn boek kost omgerekend na een kapitalisering 30 a 40.000 euro per stuk maar die 27,50 die ik er voor vraag vindt men al teveel. Dus dan kan het gebeuren dat mijn bank zegt: "je bent door de milieucriminelen voor ons niets meer waard (het onderpand is verdampt) en dus betalen we je energierekening niet meer want je verdient ook niks met je werk…" En dus gaat dan de stekker eruit. Letterlijk. Snap je? Het zal wel niet. Want jij zal zeggen, zoals je hierboven opmerkt: "heb je dan nog niet ergens geld en goud liggen opgestapeld tot aan het plafond of een geheime bankrekening in Zwitserland want je laat je toch betalen door die criminelen? Ik ga gvd over m’n nek van je. Als je me 27,50 overmaakt voor m’n levenswerk; idem al die andere uitvreters, ben ik al tevree.
  Multatuli mag misschien geleden hebben maar hij had een paradijs bij mij vergeleken. En dit wil ik je even als slot meegeven. Prettige dag verder. Ik ga me nu wijden aan die loco-criminelen… Er wordt hier geschiedenis geschreven. Zoveel is zeker.

 181. Joke Mizee says:

  1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  Je gaat daar in je reactie niet op in, maar rukt weer allerhande irrelevante zaken aan. Het feit blijft dus staan dat dat een niet-onderbouwde insinuatie van je is, met de kennelijke bedoeling de mythe in stand te houden. Zoals ik al zei: "Als antwoord op mijn vraag waarom je je verzet tegen voorstellen om duurzame(!) energiebronnen vrijelijk te delen, slaat het bovendien helemaal nergens op." Jacque Fresco houdt een duidelijk verhaal over deze mythe – ga dáár inhoudelijk op in als je kunt, of hou je kwalificaties verder voor je.
  2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Ik had al eerder opgemerkt dat je niet kunt spreken van een ‘sociaaldarwinistische ratrace’, op 1 januari om 18:01:
  "Door te spreken van ‘oerwaarheden’ geef je slechts aan hoe diep je verstrikt zit in dit kunstmatig geconstrueerde kader. Hoe verhoudt zo’n dogma zich tot je opmerkingen over het voortdurend veranderen van ‘paradigma’s’? Zoals Fresco ook zegt, was schaarste ooit een gegeven – maar inmiddels is het een mythe die moeizaam overeind gehouden wordt door de machtige spelers van het spel. De rat race zèlf is niet sociaaldarwinistisch – sociaaldarwinisme is slechts een methode van de machthebbers om de situatie te ‘framen’. Voor een werkelijk duurzame wijze van bestaan hoeven we elkaar immers niet te beconcurreren: de grond voor criminaliteit valt weg zodra de bronnen gratis ter beschikking komen. (Zie ook het eerder aangehaalde artikel van Sue Sexton op konfrontatie.nl)"
  3. Nogmaals de duurzame engergiebronnen:
  Je beweert dat ik ‘lieg’ als ik zeg: "Als antwoord op mijn vraag waarom je je verzet tegen voorstellen om duurzame(!) energiebronnen vrijelijk te delen, slaat het bovendien helemaal nergens op. Duurzame bronnen zijn immers van iedereen, een onuitputtelijk geschenk van de aarde." Dan begin je wat te wauwelen over de door jou bedachte procedure die die bronnen onder het beheer van de wereldraad brengt. Dat doet helemaal NIETS af aan mijn stelling dat zon, wind en water *vrij* beschikbaar zijn!
  4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden.":
  Feit blijft dat bij denkers als Chomsky centraal staat dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden. Feit blijft ook, dat jij je actief verzet tegen zelfs maar de vrijheid van de kiezer om de rol van de multinationals te mogen bediscussiëren. In jouw model blijven, hoe dan ook, de multinationals de dienst uitmaken en geld incasseren voor het gebruik van wat zij als hun bezit beschouwen: de aarde. ‘Geen bailout’ is als alternatief veel te mager – ieder mens wordt als schuldenaar geboren en moet gelijk beginnen te dokken voor het armzalige feit dat-ie bestaat c.q. consumeert. (Maar dat is dus een mythe, omdat met dat geld niets wordt ‘gecompenseerd’ – integendeel.)
  5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. Waarom verzet je je zo tegen de mogelijkheid om het *systeem* radicaal om te vormen, door ‘m ter discussie te durven(!) stellen?
  6. Ik handhaaf derhalve mijn stelling dat je eerder bestendiging van de status quo lijkt na te streven, door het mandaat op die wijze in te perken. De grote woorden die je ertegenaan smijt (zoals ‘machtsgreep’) verschrompelen in het licht van dat gegeven tot de reclamekreten die ze slechts zijn. In werkelijkheid handhaaf je het juk van de economische uitbuiting waar een overgrote meerderheid der mensheid onder gebukt gaat. Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.
  7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  Wederom ontken je hier zonder onderbouwing dat de economische grootmachten de werkelijke macht bezitten, alsof het woord van de kiezer de macht kan doen verplaatsen. Echter, als de wereldraad zonder democratische waarborgen wordt geïnstalleerd – want die wil je nog steeds niet toezeggen – komt er een supermacht BIJ. Ik blijf er dus bij dat het foute boel is dat je de scheiding der machten e.d. weigert toe te passen. De term ‘NWO’ is niet voor niets een synoniem voor dictatuur.
  8. Uit het bovenstaande valt nog steeds slechts te concluderen dat "je je als een loopjongen gedraagt van degenen die je als ‘de belanghebbenden’ betitelt, als regelrechte anti-democraat, anti-revolutionair en sociaaldarwinist. Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water."
  9. Je pathetische verhaal over je onmetelijke lijdensweg is weliswaar hilarisch proza, maar het moge onderhand duidelijk zijn wat ik van de kwaliteit van je boek vind. Wel had ik je reeds de tip gegeven om je voortaan te laten betalen voor je lippendienst aan de economisch belanghebbenden.

 182. jan bouma says:

  ==1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:==
  Mens! W a a r en wanneer heb ik in godsnaam die bewering gedaan? Die heb ik helemaal niet! Waarom niet? Logisch dat ik zo’n domme bewering ook NIET gedaan k a n hebben want diegenen die de markt kunnen manipuleren of er wel of geen schaarste en dus prijsmanipulatie kan optreden terzake de grondstoffen komen in mijn model van een wereldraad NIET aan bod. De wereldse beschikbaarheid van de basisgrondstoffen berusten onder het beheer van de wereldraad. Per definitie is het overigens zo dat t.a.v. de eindigheid der grondstoffen er onder wetenschappers geen discussie bestaat dat de EINDIGHEID gewoon een feit is. En dus schaarste nu al optreedt. Zo is de PEAK-oil relevant en al lang een feit: Zie:http://www.youtube.com/watch?v=3sPDNR2YS3s.
  En zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
  Idem: zie de voedselprijzen die de pan uitrijzen. Rijst is verdriedubbeld in prijs; ja ook door erosie en slecht landbouwbeheer/beleid. Allemaal zaken die een wereldraad aangaan.
  Maar juist in deze omstandigheden is het noodzakelijk dat de nieuwe wereldorde, dat zijn de kiezers, de macht grijpt en niet de multinationals en de Cheneys en de Bushes en de Bilderbergers. Dit bovenstaande was de weerlegging van slechts één regel van je. Ik ga morgen verder. Ik heb ook nog te maken met de milieucriminelen hier op loco-niveau. De rest van je verhaal heb ik nog niet gelezen.
  Die eerste alinea was in ieder geval totale onzin van je en ook nog onwaar. Hoezo "insinuaties" ????

 183. jan bouma says:

  Verder dus met punt 2:
  ==2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Ik had al eerder opgemerkt dat je niet kunt spreken van een ‘sociaaldarwinistische ratrace’, op 1 januari om 18:01: "Door te spreken van ‘oerwaarheden’ geef je slechts aan hoe diep je verstrikt zit in dit…enz.==
  Antwoord. Mijn stelling is dat de survival en sociaaldarwinistische ratrace tussen individuen en staten ONVERMINDERD zal voortduren TOTDAT die "eeuwigdurende domheid" doorbroken wordt door mijn r e v o l u t i e. En dus door de kiezer ZELF op democratische wijze besloten wordt deze waanzin in te ruilen voor vreedzame coëxistentie en samenwerking. Je begrijpt werkelijk helemaal niks, hè? Ik heb je uitgelegd dat THANS alle volken gevangen zitten in hun domheid ofwel "het prisoners dilemma by status". En elk volk, en elk individu d e n k t binnen dat model van 3000 jaar domheid de ander te kunnen overwinnen. Ja, ja, dommetje… dat snap jij niet, hè? Daarvoor moet je nou geniaal zijn en niet aan je eigen belang denken om hier DE OPLOSSING te zien.
  Ergo: zolang de r e v o l u t i e niet wordt doorgevoerd houd ik m’n stelling overeind. De mens zit en is gevangene van z’n eigen prisoners dilemma.
  Oh ja.. als jij zegt: "ik had al opgemerkt dat ik… zus en zo om 18.01…" barst ik in lachen uit. ALSOF jij met je herhaalde prietpraat en je evidente geëtaleerde domheid die tot waarheid kunt prolongeren door de herhaling van je dommigheden! Hahahaa…
  Dus nogmaals: de premisse voor de oplossing is hier de aanvaarding van mijn wereldrevolutie.
  volgende
  ==3. Nogmaals de duurzame engergiebronnen:
  Je beweert dat ik ‘lieg’ als ik zeg: "Als antwoord op mijn vraag waarom je je verzet tegen voorstellen om duurzame(!) energiebronnen vrijelijk te delen, slaat het bovendien helemaal…enz/==
  antwoord. Ik verzet me helemaal niet tegen een ingrijpen van de wereldraad om op de meest democratisch gelegitimeerde wijze met de beschikbare duurzame hulpbronnen om te gaan ten behoeve van de totale mensheid. Dit is weer zo’n fata morgana bewering van je. Het is je kennelijk nog steeds niet duidelijk WAAR en vooral ook WIE de financiëel-economische MACHT hebben n a een succesvolle machtsgreep door de kiezer/de wereldburger en waaruit en waardoor de WERELDRAAD tot stand komt.
  Kijk! Je totale gebrek aan voorstellingsvermogen maar ook weer je gebrek aan economisch inzicht speelt je hier parten. INDIEN de wereldraad operationeel is en aangetreden is dat FORUM in staat het "corporative capitalism" (zie de youtubefilm Nader/Chomsky) te weerstaan. Want tenslotte is het nog wel zo dat de wereldburger z o u moeten willen betalen voor de diensten van de multinationals. En aangezien in mijn model de w e r e l d r a a d optreedt namens alle wereldburgers…. geldt het alom bekende adagium "wie betaalt – bepaalt!" Het gaat dus om een effectieve machtsgreep door de kiezer en diens afgeleide de wereldraad.
  volgende
  ==4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden.": Feit blijft dat bij denkers als Chomsky centraal staat dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden. Feit blijft ook, dat jij je actief verzet tegen zelfs maar de…/==
  antwoord. Het zal je middels de uitleg van 1, 2, en 3 duidelijk zijn dat je VOLLEDIG miskent de effectieve machtsgreep van de kiezer middels de wereldraad om "de rijken" niet die uitbuitende rol te laten vervullen die jij ze toedicht. En… je kletst alweer wat Noam Chomsky betreft want die zegt nu juist precies hetzelfde als ik: "de bailout" geschiedt uiteindelijk door de nanny state. En zolang we de wereldraad niet hebben zijn we per definitie overgeleverd aan die domheid. Nota bene! "De Wall Street bailout van Bush" van 700 miljard ging tegelijkertijd gepaard met 100 miljard voor de bancaire "bonusjagende dievenbende". Maar ja… hè; jij bent dom en snapt niet dat Bush dat deed en zeker niet een nog niet bestaande wereldraad. Een wereldraad zal dus NOOIT – nogmaals – NOOIT anders behartigen dan de belangen van de wereldburger. En dat zijn per definitie niet jouw "rijken". Compris? Het zal wel niet.
  Mooie voorbeelden overigens uit de recente geschiedschrijving zijn de affaires als van ENRON; en hier in Nederland kunnen we er ook over meepraten: de diefstal door de private sector van onze nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, de gezondheidszorg, de woningcorporaties nu met miljoenen verliezen, etc. UITEINDELIJK is de totale samenleving verantwoordelijk voor ook die graaiers en hun bailout. Moeilijk hè? Om een totaaloverzicht te hebben….
  volgende
  ==5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. Waarom verzet je je zo tegen de mogelijkheid om het *systeem* radicaal om te vormen, door ‘m ter discussie te durven(!) stellen?==
  antwoord. Je kletst groteske onzin. Dat wil zeggen als je nu…. 1, 2, 3, en 4 begrepen hebt.
  Ik herhaal voor je dat de HERSCHIKKING op het wereldtoneel van een optredende w e r e l d r a a d finaal afrekent met je onzinnige bewering "dat de rijken van de aarde" op nog niet te tolereren wijze de rest van de wereldbevolking k u n n e n uitzuigen. "Wie betaalt – bepaalt!" De wereldraad zal namens de wereldburgers datgene betalen aan diegenen die "value for money" zullen leveren waarbij de excessen uitgesloten zijn. Moeilijk hè? Om je een effectieve wereldraad voor te stellen.
  Ergo: de aanstelling en de machtsgreep van de kiezer/de wereldraad zullen bewerkstelligen die RADICALE r e v o l u t i e waarom je vraagt.
  volgende
  ==6. Ik handhaaf derhalve mijn stelling dat je eerder bestendiging van de status quo lijkt na te streven, door het mandaat op die wijze in te perken. De grote woorden die je ertegenaan smijt (zoals ‘machtsgreep’) verschrompelen in het licht van dat gegeven tot de reclamekreten die ze slechts zijn. In werkelijkheid handhaaf je het juk van de economische uitbuiting waar een overgrote meerderheid der mensheid onder gebukt gaat. Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.==
  antwoord. A l s je nu 1, 2, 3, 4, en 5 begrepen zult hebben, dan zal je begrijpen dat je weer klinkklare onzin beweert. Je blijft doodeenvoudig ontkennen een effectieve machtsgreep door de kiezer (voordat het te laat is, ja). Nu wil ik je er wel aan herinneren dat ik ook heb gewraakt als afgeleide van het huidige corrupte systeem de "ontwikkelingssamenwerkingsindustrie" (zie je boek) zoals we die NU kennen. Ook dat schandalige circus is doordrenkt van het corrupte systeem waarin we met z’n allen zitten. Ik heb een oud-topdiplomaat als buurman die in die sector vroeger werkzaam was over de gehele wereld. En bij het bekendmaken van de nieuwe budgetten ten behoeve van hun salarissen werd spontaan een lied aangeheven op de ambassades waarin werd gepleit "opdat de armoede maar eeuwig moge blijven!" Kijk! Dat is nou zo’n voorbeeld dat mij wat wat bevestigt. Denk ook even aan Eveline Herfkens….
  volgende
  ==7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  Wederom ontken je hier zonder onderbouwing dat de economische grootmachten de werkelijke macht bezitten, alsof het woord van de kiezer de macht kan doen verplaatsen…enz./==
  antwoord. A l s je nu 1, 2, 3, 4, 5, en 6 zult hebben begrepen…. dan snap je dat ik op ultieme goed georganiseerde wijze een volledig democratisch gelegitimeerde installatie van een wereldraad nastreef.
  Die "supermacht" is tegelijkertijd de "macht van de kiezers/de wereldburgers". Als FORUM optredend met de gegeven tools terzake de 3 HOOFDZAKEN b e h e e r s t en b e p a a l t de wereldraad definitief de NIEUWE WERELD ORDE. Gelegitimeerd door de kiezer. Derhalve verwerp ik je stelling "dat nog steeds de economische grootmachten" de werkelijke macht zouden hebben. Want… hoe werkt het nou in de economie, dommetje… DE KOOPKRACHT bepaalt de macht. De wereldraad treedt op als belangenbehartiger namens de totale wereldkoopkracht van nu 6,7 miljard wereldbewoners. Alle "economische grootmachten" die je noemt zullen daaraan ondergeschikt zijn. Je miskent eenvoudig wat basale wetten. Met name die van: "wie betaalt – bepaalt!"
  De democratische ordening van de wereldraad. Een herhaald thema van je.
  Let op! Aangezien ik middels de r e v o l u t i e alles verwerp van de huidige "systemen" – alles is corrupt want niet juist democratisch gelegitimeerd – ga ik JUIST de democratische basis op ongekende wijze v e r b e t e r e n. Hoe vaak heb ik je nu al uitgelegd dat ik verbeter door toe te voegen. Ik haal niets weg van de bestaande "checks and balances" maar verbeter die met nu eindelijk een democratische basis. Want we hadden ook weer vastgesteld dat… het wetboek leeg is als de beoordelaars en de rechters niet deugen. Zie het verslag van m’n moeder: LA TRISTESSE D’UNE MÈRE op m’n Vkblog: http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d’une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van… en… een andere belangwekkende conclusie is het werk: THE SEARCH OF THE EMPTY LAWBOOK; zie: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en…
  En als je dit snapt kunnen we naar nummer 8.
  volgende
  ==8. Uit het bovenstaande valt nog steeds slechts te concluderen dat "je je als een loopjongen ==
  Tsja… antwoord. Ik zou haast zeggen hoe ziet de domheid eruit. Want als je 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 begrepen zult hebben dan kan ik me uiteraard niet vinden in die beweerde onzin.
  volgende
  ==9. Je pathetische verhaal over je onmetelijke lijdensweg is weliswaar hilarisch proza, maar het moge onderhand duidelijk zijn wat ik van de kwaliteit van je boek vind. Wel had ik je reeds de tip gegeven om je voortaan te laten betalen voor je lippendienst aan de economisch belanghebbenden. ==
  antwoord. Je voldoet hiermee precies aan mijn gegeven classificatie van het gemiddelde domme klootjesvolk dat niks snappen wil omdat het te dom is. Je reactie is bovendien behalve dom ook nog een infame aantasting van m’n integriteit. Maar ja… dat gaat meestal samen met de domheid zullen we maar zeggen.
  Prettige dag verder. Begin m’n boek eens te lezen; van A tot Z te verstaan en besef dat je onder handen hebt "De Nieuwe Max Havelaar!" Het kostte je in ieder geval niks. En ik zal wel zien waar ik de energierekening van betaal. Niet van jouw 27,50.

 184. Marius van Artaaa says:

  ben benieuwd naar de directe democratie in de buurt in Leiden. In Vlissingen is het gelukt om een local board over te dragen aan het Middengebied, waar sinds jaren eindelijk de rust terugkeert nu bewoners zelf het heft in handen hebben.
  Ik zal Stem Terug natuurlijk aan iedereen aanbevelen ook als algemeen stemadvies…. | : )

 185. Joke Mizee says:

  1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  =Mens! W a a r en wanneer heb ik in godsnaam die bewering gedaan?=
  N.a.v. mijn vraag aan het slot van 01-01-2010 23:50, t.w. "Op de een of andere manier zet je je steeds fel af tegen iedereen met goede voorstellen op het gebied van vrijelijk delen van duurzame energiebronnen. Waarom doe je dat en met welke argumenten?", reageerde jij op 02-01-2010 07:01 met:
  =Je bent echt niet goed van deze tijd. Je onvoorstelbare gebrek aan inzicht wat de motieven en drijfveren zijn van mensen….=, gevolgd door zo’n typisch darwinistisch verhaaltje van je.
  De kwalificatie ‘niet goed van deze tijd’ komt dus zoals je ziet voor jouw rekening, je argumentatie slaat echter als een tang op een varken. Het is immers juist de sociaaldarwinistische schaarste-mythe die achterhaald is (door de technologie) en beslist niet andersom (dat degene die die mythe doorprikt achter zou lopen)!
  Wat zeur je nou over ‘olie’ terwijl ik het over DUURZAME bronnen heb?! De niet-duurzame bronnen zijn onderdeel van de mythe, maar ik heb het expliciet over de overvloed van duurzame bronnen – zie wederom het betoog van Fresco.
  =Rijst is verdriedubbeld in prijs.= En wat gaat jouw wereldraad daaraan doen? Want de corporaties willen hun geld zien – dus wie heeft er dan de macht?2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Je erkent impliciet dat het inderdaad geen vast gegeven is. Toch bracht je het survival-‘argument’ in stelling tegen mijn vraag van 2 januari waarom je je zo fel afzet tegen iedereen [Fresco c.s.] met goede voorstellen op het gebied van vrijelijk delen van duurzame energiebronnen. Die vraag heb je dus nog steeds niet beantwoord.3. Nogmaals de duurzame engergiebronnen:
  = Ik verzet me helemaal niet tegen een ingrijpen van de wereldraad om op de meest democratisch gelegitimeerde wijze met de beschikbare duurzame hulpbronnen om te gaan …=
  Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al voorgekauwd dat de vrijgekomen defensiegelden moeten worden aangewend t.b.v. de energieleveranciers. Reken dus maar uit "WIE de financiëel-economische MACHT hebben".
  =Want tenslotte is het nog wel zo dat de wereldburger z o u moeten willen betalen voor de diensten van de multinationals.= En, wil hij dat? Waarom mag die vraag niet aan hem voorgelegd worden alvorens hij zijn mandaat wegschenkt aan degenen die zijn opdracht gaan uitvoeren – waarom mag hij van jou niet ‘bepalen’ OF, HOE en AAN WIE hij ‘betaalt’? Gooi je vragenlijst open, Jan – of durf je dat niet?4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden."
  De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden. Of denk jij soms dat staten miljarden in die mammoetbedrijven pompen zonder dat dat van hen werd verlangd? Je bewering dat de wereldraad zoiets heus niet zou doen, snijdt geen hout zolang je je blijft verzetten de rol van de multinationals te agenderen, opdat de kiezer deze opdracht kan formuleren.
  Wederom snij je die kiezer de pas af wat dat betreft. In plaats van het op de agenda te zetten, uit je slechts sussende woordjes dat het wel goedkomt omdat jij kennelijk bij voorbaat reeds weet wat zijn belangen zijn. In een brede maatschappelijke discussie gaat het er gelukkig anders aan toe dan jou voor ogen staat. Ik stel voor dat die kiezer zelf, n.a.v. dat debat, gaat nadenken over wat werkelijk in zijn belang is. Of is het jou niet opgevallen hoe enthousiast de meeste Nederlanders waren toen Bos de banken redde?
  De juiste volgorde zou hier dus moeten zijn: het voeren van een brede discussie, en vervolgens een opdracht opstellen voor het handelen van enig politiek gremium. Jij echter laat de vraag over hoe je wereldraad moet omspringen met de econ. mogendheden vooralsnog niet eens toe op je lijstje. Mij best als je de kiezer daar te dom voor vindt, maar het onderwerp is te belangrijk voor impliciete aannames en het gemakshalve weglaten ervan uit de Grote Opdracht.5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. Waarom verzet je je zo tegen de mogelijkheid om het *systeem* radicaal om te vormen, door ‘m ter discussie te durven(!) stellen.
  Wat hier het meest in het oog springt is dat je zelfs in twijfel trekt dat de rijken zich zo gedragen!! Wederom draag je daarmee bij aan het beeld dat je hen actief uit de wind probeert te houden. (Het kan natuurlijk ook zijn, dat je zo denkt doordat je uit een ei komt – 1 van de 2 in elk geval.) Voor de rest geldt: neem het op in je vragenlijst, zodat concreet wordt wat dan ‘value for money’ zou zijn en wat de rol van de overheid t.o.v. de multi’s moet zijn. Dan wordt "wie betaalt, bepaalt" voor het eerst in de geschiedenis een bewaarheid.6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou."
  Idem: waarom neem je armoedebestrijding niet op in je vragenlijst, opdat we kunnen bepalen hoe het wèl moet? Waarom beperken tot wat JIJ als de 3 hoofdzaken bestempelt?7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  Juist ja, "de koopkracht bepaalt de macht"! Alleen de kiezer kan, met z’n allen, uiteindelijk die macht breken – mits hij de keuze heeft naar een ander te gaan, of de betaalde diensten niet langer nodig te hebben. Nu is het helaas zo, dat de FEITELIJKE macht van de bedrijven (zie privatiseringen etc.) vaak niet door de consument gebroken kan worden – zoals in de Bolivian Gas War – en in dat geval ook niet door de politiek. Wat doet Morales fout, en kan een wereldraad wel oplossen? De enige ‘way out’ voor de BGW is onmiddellijke onafhankelijkheid van aardgas voor bevolking en economie (of een bloedig conflict).
  En de vraag die daaruit voortrolt: wat let je nog steeds om keuzes rond energiebronnen, de geringe invloed die de consument binnen het consumentisme heeft etc., middels je vragenlijst ter discussie te stellen?De democratische ordening van de wereldraad:
  Hoe vaak heb ik je nou al niet uitgelegd wat scheiding der machten en checks & balances inhouden, en waarom jouw systeem daar niet aan voldoet? Is je geheugencapaciteit dan zo erbarmelijk? Wat heb ik nou gezegd over vorm vs. inhoud? Dat de corruptie (inhoud) nog geen excuus is om de voorwaarden (vorm) dan ook maar overboord te zetten? Toch kom je doodleuk weer met datzelfde smoesje aan. Je ‘scheiding der machten’ is volstrekt afwezig – zie daartoe nog altijd(!) de omschrijving in het citaat van de Montesquieu. De checks & balances functioneren NIET zolang je blijft volharden in je absurde standpunt dat ‘het resultaat het bewijs is’. En last but not least: je verdomt het om de democratische voorwaarden als prioriteit op je lijstje te zetten. Treurig, treurig….
  8. Helaas moet ik dus wéér besluiten met "Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water." ’t Is niet anders, wat jou betreft. Tenzij we met z’n allen verklaren dat we vinden dat ze van ons allen zijn – maar ja, dat ‘mag’ niet van Jan Bouma – gaat de wereldraad doodleuk de defensiegelden overhevelen naar energiecorporaties, voor de prijs die de markt ervoor vraagt.

 186. Joke Mizee says:

  @Marius: dank je! Ook in Haarlem en Den Haag zijn actiepartijen, die zetels hebben in de raad. Laten we een heel netwerk bouwen.

 187. jan bouma says:

  Ben vandaag met andere zaken bezig. Zaken die jij niet interessant vindt en daarom noem je ze ook niet.
  Het bevechten van overheidscriminelen die rustig rapporten vervalsen bijvoorbeeld. We hebben nog steeds begripsverwarringen omtrent oorzaken en gevolgen m.b.t. onze discussie maar ik kom er later wel op terug. Je comment rammelt in ieder geval aan alle kanten. Chomsky is ook al `ineens` uit het beeld van je verdwenen, zo merk ik.
  Over je participatieve acute democratie / Marius / zolang het gaat over onbelangrijke zaken zal dat gaan maar weldra slaat dan de verveling toe want politiek is saai weet je wel. En gaat het over w e l belangrijke zaken dan mist men de tijd en de aandacht om er diepgaand een BMD over te houden. Ergo± prutswerk dus wat jij en Marius willen.

 188. jan bouma says:

  Het komt zo uit – maar soms denk ik dat alles gepredestineerd is – dat ik hierbij inlas als tussencommentaar de dagelijkse praktijk zoals die zich nu afspeelt in het Midden-Oosten en aldaar dan speciaal de ook hier genoemde problematiek m.b.t. de zoetwatervoorziening. Eén van de 3 HOOFDZAKEN die de wereldraad onder haar jurisdictie krijgt. Het gaat erom dat je 3 probleemgebieden onderkent m.b.t. die nutsvoorziening ten behoeve van de wereldburger in die betrokken landen waarbij de belangen nu zo enorm verschillend zijn dat er geen oplossing is. Enfin. Ik kom later nog wel terug met een gedetailleerd comment op je verhaal van 6.01; 17:20 uur maar eerst dus het onderstaande dat ik kopiëerde als m’n comment vanaf @Aad Verbaasts blog: http://www.vkblog.nl/bericht/295158/Ook_Isra%EBl_kon_over_het_water_lopen
  ==
  07-01-2010 23:35
  @Aad……22:55
  Zoals zo vaak; of zeg maar vrijwel altijd zal slechts een ALL IN-oplossing ook daadwerkelijk DE OPLOSSING zijn.
  Wat inventariseren we dan?
  a) Enerzijds technisch geen enkel probleem; men kan via http://www.gezen.nl/wordpress/ net zoveel zeewater goedkoop ontzilten en de binnenlanden in transporteren langs gehele Nood-Afrikaanse kust en de Sahara etc. Vanaf Marokko tot aan Israël no problem…. technisch…
  b) Het zit altijd in de politieke barrières! Het wantrouwen onderling van de Arabieren, het gevaar op terrorisme, de giga-investeringen kunnen door nationalisatie en terrorisme zomaar teniet worden gedaan… EN TOEN SCHREEF IK M’N BOEK, ja. Met de oplossingen erin: ook de politieke oplossingen.
  Enfin… men verwijt mij al dat ik een papegaai ben door de oplossing eindeloos te herhalen… men zegt obligaat ja en amen… en voor de rest deden we nog een plas (was dat maar waar!) en lieten alles zoals het was. DOMHEID is nog altijd ’s werelds grootste barrière. Al 3000 jaar domheid…
  c) @Aad… Ik ben met de confrontatie t.o.v. mijn "loco-criminelen" alhier dus.. ondertussen zo ver gevorderd dat ik komende dagen ze ga beschuildigen van "het leidinggeven aan een criminele organisatie" en dan worden de kopstukken aangesproken. Ik hoop dan dat ik gedagvaard zal worden maar dat moet ik nog zien. Ze hebben in ieder geval bewezen "dat de overheid rustig onderzoeksrapporten uitbrengt DIE VERVALST ZIJN, althans slechts suggereren dat het een waarheidsgetrouw rapport zou zijn… Ze hebben… de stommelingen… vergeten dat ik weet te liggen in die plassen EEN MASSA VATEN met daarin olieafval en drab… dat wil je niet weten. Het rapport zegt: "ikke niks gezien"; "ikke van niks weten""ikke wel beweren alles onderzocht".
  Benne leuke dinge voor de mensen. En voor het waterwingebied DE BETHUNEPOLDER
  er vlak achter van waaruit Amsterdam voorzien wordt!
  Corrupte overheid bewezen!
  Als kop op de voorpagina’s van alle kranten. De VOLKSKRANT kan de primeur krijgen met de bewijzen.
  Goed gedaan jochie… Groet! Tot morgen. Kwam nog even langs voor een babbel en ’n praatje… en het droppen van wat virtuele bommen!
  ==

 189. jan bouma says:

  Re: 6.01: 17:20 uur.
  Van bovenaf.
  Je stelt:
  ==1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen==
  antwoord. Je beschuldiging is onjuist. Ik heb gesteld dat door manipulatie wel degelijk de prijzen van de grondstoffen beïnvloedbaar zijn. Voorts heb ik je geduid dat er ook daadwerkelijk sprake kan zijn van een fysieke schaarste. Zie de Peak-oil. Vervolgens heb ik gesteld dat diegene die de werkelijke macht heeft (in mijn geval een wereldraad) MISBRUIK kan voorkomen door als eenheid op te treden namens de wereldbevolking tegen de multinationals, c.q. een eventueel misbruik van de monopolisten. Wat jij niet snapt is kennelijk de waarheid dat een monopolie in stand kan blijven (en ook kan worden misbruikt) ZOLANG dat monopolie gedoogd wordt. Dat is het hele verhaal. Dus ik treed met een wereldraad effectief op tegen jouw uitbuiters. Want: wie betaalt – bepaalt. Volkswijsheid no. 1.
  volgende
  je stelt:
  ==2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Je erkent impliciet dat het inderdaad geen vast gegeven is. Toch bracht je het survival-…enz/==
  antwoord. Ik heb gesteld dat z o l a n g de "eeuwigdurende veronderstelde domheid" in stand wordt gehouden de mens, het individu, de natie, alle volken ter wereld, alle blokken als de EU, alle
  andere machtsgroeperingen zich feitelijk blijven opstellen en gedragen volgens "de survival van de sociaaldarwinistische ratrace-regels", en dat tegelijkertijd hun prisoners dilemma by status is, er GEEN verandering komt in dat gedrag en dat dan ook niet gerekend hoeft of kan worden op een positieve verandering. Men is dan aanhanger van Nietzsche, Plato, en Hobbes om maar filosofen te noemen. En niet van Socrates. Ziedaar in a nutshell het gehele werelddrama. En als ik Balkenende dom hoor oreren "dat de EU sterk(er) moet worden dan de opkomende Aziatische machten dan tekent de imbeciel voor dat machtsdenken: "wij tegen zij!".
  Met samenwerking bereik je meer zeg ik dan namens Mithras, mijn alter ego.
  volgende
  Je stelt:
  ==3. Nogmaals de duurzame engergiebronnen:
  = Ik verzet me helemaal niet tegen een ingrijpen van de wereldraad om op de meest democratisch gelegitimeerde wijze met de beschikbare duurzame hulpbronnen om te gaan …=
  Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al voorgekauwd dat de vrijgekomen defensiegelden moeten worden aangewend t.b.v. de energieleveranciers. Reken dus maar uit "WIE de financiëel-economische MACHT hebben".==
  antwoord. Als cynische pragmaticus had ik eerder vastgesteld (zie punt 1 en 2 hiervoor) dat ik me NIET verzet om middels de wereldraad tot een acceptabele verdeling te komen voor elke wereldburger van de beschikbare energiebronnen danwel andere basisvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het bestaan van de wereldburger. Zie ook de discussie over de Zoetwatervoorziening in het Midden-Oosten op het blog van @Aad verbaast of mijn comment van 8.01 en 8.06 uur hierboven. De crux blijkt dan iedere keer de vraag: "wie heeft de macht?" Welnu. Dat zijn na aantreden van de wereldraad niet meer jouw uitbuitende multinationals. Niet eerder immers hebben zij zich geplaatst gezien tegenover een SOLIDAIRE WERELDGEMEENSCHAP. Pas na mijn revolutie is dat het geval. De politieke barrières worden dan pas geslecht. En ja. Als de "eeuwigdurende domheid" zal zijn verbroken heb je ook niet meer nodig die 2500 miljard dollars die de idioten nu nog op jaarbasis besteden aan de defensie ofwel de vernietiging. De alternatieve aanwending besteed ik dan CIVIEL en ten dienste van het algemene wereldwelzijn. En daarbij – bij die verdeling – is voor Mithras elke wereldbewoner gerechtigd in zijn/haar rechten. Ongeacht of hij/zij lid is van een bepaalde natie, wereldmacht, of economisch blog. Je snapt nog steeds niets van mijn r e v o l u t i e.
  volgende
  Je stelt:
  ==4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden." De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn…/enz==
  antwoord. Je liegt.
  a) de wereldgemeenschap zal slechts datgene betalen wat haar redelijk en acceptabel acht. "Value for money" is daarbij de basis. De wereldraad is geen president Bush die corrupt als hij is 700 miljard zal besteden aan een bailout met tegelijk 100 miljard voor de bonusgraaiende bankiers… !!De premisse is hier dat Bush, c.q. elke andere egotripper, wel vervangen wordt door een wereldraadvertegenwoordiger van de VS die gekozen is op TOTAAL andere gronden. In samenwerking wordt de survival gevonden en niet in strijd of competitie met elkaar. Dat wil zeggen tot op zekere hoogte kan het particuliere initiatief gehonoreerd blijven. Inertie, stilstand is anders het lot der mensheid. Er moeten prikkels blijven om beter te presteren dan de ander. Dit is een oerwetmatigheid waaraan niet te tornen valt. Zie mijn uitleg hierboven waarin ik hetzelfde stelde.
  b) Je merkt kennelijk niet op dat je onzin verklaart door enerzijds de macht toe te kennen aan de bestaande krachten en daar dan tegenover te stellen HELEMAAL NIKS als tegenkracht om de machtsbalans in evenwicht te krijgen. Dit blijft verder een "welles-nietes" maar ik wijt het aan je vermoedelijk zogenaamde "gebrek" aan je voorstellingsvermogen om niet te kunnen inschatten de rol van een wereldraad wanneer die raad GEMANDATEERD door de wereldburger de 3 grootste HOOFDZAKEN gaat regelen. Ik zet de wereld stil op dat moment. Althans dat doet mijn alter ego, de prozaïsche Mithras. Take it or leave it and make up your mind. 40 jaar te laat maar beter te laat dan nooit. En zolang er nog leven is, is er hoop.
  volgende
  Je stelt:
  ==5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. Waarom verzet je je zo tegen de mogelijkheid om het *systeem* radicaal om te vormen, door ‘m ter discussie te durven(!) stellen. Wat hier het meest in het oog springt is dat je zelfs in twijfel trekt dat de rijken zich zo ..enz./==
  antwoord.
  Je miskent opnieuw de gevolgen van de revolutie. Die zijn dramatisch maar je doet net of er geen revolutie zich zal voordoen als die wereldraad zou gaan aantreden met de gegeven mandaatstellingen door de kiezer/ de wereldburger. Kijk! Het gaat ten principale om de fundamentele vraag die elke kiezer nu maar eens moet beantwoorden. Wat mij betreft éénmalig na een diepgaande discussie over de vraag of de Platoonse danwel Socratische wereldorde het antwoord is op een toekomst die er misschien nog is. De basislevensvoorwaarden voor elk mens zijn zowel voor de rijken als de armen hetzelfde. En als jij bepleit een gerechtvaardigde verdeling van alle beschikbare bronnen ten behoeve van de totale wereldgemeenschap dan wordt het dus kiezen EN delen. Ook voor "de rijken". Je denkt nog wat achterlijk merk ik op om hierin geen verandering te kunnen bewerkstelligen. Vaststaat zijn de feiten. Er is nu een wel of niet geregisseerde schaarste-economie en een daaraan gekoppelde hoeveelheid geld. Een gehele en totale NIVELLERING – zoals Tinbergen wilde door de wereldeconomie te beschouwen als één groot communicerend vat – is voor mij verdedigbaar TOTDAT en ZOLANG DIE WERELDBURGER NIET TOT EENHEIDSWORST ALS INDIVIDU ZAL WORDEN GEDEGENEREERD.
  Vooruitgang is per definitie het gevolg van DIVERSITEIT. En niet die van jouw grauwe middelmaat. Desondanks kunnen de niet te tolereren uitwassen in mijn model bestreden worden. Je snapt nog steeds niks van wat een effectieve wereldraad betekent.
  volgende
  Je stelt:
  ==6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou."
  Idem: waarom neem je armoedebestrijding niet op in je vragenlijst, opdat we kunnen bepalen hoe het wèl moet? Waarom beperken tot wat JIJ als de 3 hoofdzaken bestempelt?==
  antwoord. Totale onzin van je. Om te beginnen wil ik immers al op jaarbasis (na 50 jaar) al 2500 miljard dollars HERVERDELEN t.b.v. de wereldburger. Uiteindelijk levert dat giga-bedrag 350 dollars per capita aan KOOPKRACHT. Ja?! Snap je? Dus een gezin in Somalië van 4 personen krijgt dankzij de herv erdeling door Mithras dan 4 x 350 dollar uitgekeerd danwel koopkracht ter beschikking. En die koopkracht wordt dan CIVIEL aangewend als nuttig en noodzakelijk te beschouwen.
  Je bent stapelgek, mens. Om mij hierop nog langer dom aan te vallen want je liegt. In één klap los ik ALLE PROBLEMEN VAN DE WERELD OP en jij zeurt maar door met je shitverhaal dat nergens deugdelijk is onderbouwd. Mijn voorstellen grijpen onmiddellijk in; zijn onmiddellijk uit te voeren, en zijn ten behoeve van de zwakste, de misdeelde, de misdeelden die slachtoffer zijn van je domme oorlogsgeweld. Je zou mij moeten ondersteunen. Nu. En ik herhaal: er is maar één wererldomvattend plan dat rekening houdt met alles. Aan martial law, chaos en ontwrichting, daaraan heeft niemand iets. Er zijn alleen maar verliezers. Ik kies dus voor een INTELLECTUELE REVOLUTIE. En die zal als zodanig ook ge geschiedenis ingaan als het gevolg van Mithras ingrijpen. Mijn alter ego zonder de esoterische humbug.
  volgende
  Je stelt:
  ==7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  Juist ja, "de koopkracht bepaalt de macht"! Alleen de kiezer kan, met z’n allen, uiteindelijk die macht breken – mits hij de keuze heeft naar een ander te gaan, of de betaalde diensten enz. enz./==
  antwoord. De ene foute conclusie na de andere debiteer je hier. Ik stel (en jij ook) dat de macht zit bij diegene die de economische financiele macht om te betalen. Welnu. Per definitie zit de economische macht NIET bij de monopolist. Je stelt dat wel. Maar dat is totale onzin. Want… WIE ZOU NOU DIE MULTINATIONAL MOETEN BETALEN? Dat is het volk. Als dus in Bolivia ook een wereldvertegenwoordiger zich geplaatst zou zien tegenover een door jou veronderstelde "uitbuitende multinational" dan kan zelfs het hele bedrijf met alle activa GENATIONALISEERD worden en dan zijn we eigenlijk terug bij de "nanny state van Chomsky".
  Nogmaals het is een idée fixe van je te veronderstellen dat de multinationals de macht hebben. De macht zit uiteindelijk bij de wereldraad want die kan beschikken zonodig over het rechtshandhavende apparaat van de politie. Het volk is dan wel aan de zijde van de overheid. En niet aan de zijde van de uitbuitende monopolist. Je snapt nog steeds niks van de impact van een aantredende wereldraad. Getalsmatig stelt immers dat handjevol rijken ook niks voor. Dus wat klets je nou?!
  volgende
  Je stelt: (ook punt 7)
  == De democratische ordening van de wereldraad:
  Hoe vaak heb ik je nou al niet uitgelegd wat scheiding der machten en checks & balances inhouden, en waarom jouw systeem daar niet aan voldoet? Is je geheugencapaciteit dan zo erbarmelijk? Wat heb ik nou gezegd over vorm vs. inhoud? Dat de corruptie (inhoud) nog geen excuus is om de voorwaarden (vorm) dan ook maar overboord te zetten? Toch kom je …/enz.==
  antwoord. De democratische wereldorde wordt bepaald door de kiezer die orde op zaken gaat stellen middels inderdaad de allesoverheersende antwoorden op de vragenlijst. Die keuzebepaling wordt NIET VOORGEHOUDEN AAN ANDEREN dan slechts aan de wereldburger/de kiezer. Het is dus onzin van je om te beweren dat de multinationals, of je kleine groepje rijken, hierin een rol spelen. De machtsgreep van de kiezer zal immers verhinderen dat de uitbuiters úberhaupt nog een rol van betekenis kunnen vervullen. Daarvoor is wel noodzakelijk de positiebepaling en de stellingname van die kiezer. Of hij laat zich tot slachtoffer deklasseren door uitbuitende tegenkrachten of… hij stelt orde op zaken. Pick your choice and make up your mind.
  En nu iets over je eindeloze prietpraat over de huidige vorm waarin de scheiding der machten zich voordoet. Om je een gehele staatsrechtelijke uitleg te geven gaat me te ver maar ik constateer dat ALLE huidige gremia niet goed werken ten behoeve van de kiezer en dus… stelt ook hier de kiezer nu eindelijk orde op zaken. Vgl. eens het "Europese verhaal" van het Int. Hof te Straatsburg met de praktijk. Daarover meldde Folkert Jensma; de NRC-jurist: http://www.nrc.nl/buitenland/article1766324.ece/Lidstaten_zijn_cynisch_over_Europese_Hof_in_Straatsburg in feite het totale fiasco van de huidige g e p o l i t i s e e r d e gremia ter wereld. Want… dommetje… eenzelfde conclusie kun je trekken t.a.v. het Int. Strafhof te Den Haag dat idem machteloos is tengevolge van de p o l i t i s e r i n g van die beroepsinstantie die – ook als Joegoslaviëtribunaal de oorlogsmisdaden zou moeten berechten. Ik breng daar nu eindelijk verandering in aan door de LEGITIMATIE van de kiezer wereldwijd TEN GRONDSLAG TE LEGGEN AAN DE FORMERING VAN ZO’N TRIBUNAAL OF RECHTSCOLLEGE. Dit is ongekend… dommetje… Nog nooit eerder zijn immers alle rechtsprekenden OP DE JUISTE WIJZE DOOR DE KIEZER GELEGITIMEERD. Dat gebeurt pas na aanvaarding van mijn voorstellen. Overigens… think, think, je hebt ook geen vervolging via een tribunaal van Bush of andere oorlogsmidsdadigers meer nodig, idem er geen "Irak-enquête nodig zou zijn, als… juist ja… als de wereldraad al zou hebben bestaan. Aanstellingen van Bush c.s. passen niet in het aantsellingsbeleid van een (acceptabele) wereldraadvertegenwoordiger. Oorzaak – gevolg… begin eens na te denken.
  volgende
  Je stelt:
  == 8. Helaas moet ik dus wéér besluiten met "Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water." ’t Is niet anders, wat jou betreft. Tenzij we met z’n allen verklaren dat we vinden dat ze van ons allen zijn – maar ja, dat ‘mag’ niet van Jan Bouma – gaat de wereldraad doodleuk de defensiegelden overhevelen naar energiecorporaties, voor de prijs die de markt ervoor vraagt. ==
  antwoord. herlees mijn uitleg van bovenaf opnieuw en concludeer dan dat ik al je prietpraat verwerpen moet. Je bent een onzinnig redekavelend obstakel dat vasthouden wil aan de meest stompzinnigste redengevingen om mijn voorstellen niet te aanvaarden. Maar op gegeven ogenblik zal ik het volk, de kiezer, bereiken over de hoofden heen van lieden zoals jij. Hopelijk niet te laat. Hartelijk dank overigens voor je instemmend stilzwijgen dat ik "ook tussendoor van de wind moet kunnen leven!"

 190. Joke Mizee says:

  1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen.:
  =Ik heb gesteld dat door manipulatie wel degelijk de prijzen van de grondstoffen beïnvloedbaar zijn.=
  Aan welke opmerking van je refereer je hier? Ik had je gevraagd hoe de wereldraad om zou gaan met de verdriedubbelde prijs van rijst, maar krijg daar opvallend genoeg geen respons op. Aangezien je je slechts in omzeilende abstracties over dit soort onderwerpen uitlaat – idem dito voor het waterprobleem in het M-O – ontwijk je vooralsnog de vraag hoe je een integere oplossing van zulke vraagstukken voor je ziet.
  Mijn stelling ging echter expliciet over de beschikbaarheid van DUURZAME energiebronnen. Toch kom je hier alwéér aanzetten met je ‘Peak-oil’-riedeltje, wat duidelijk géén DUURZAME bron betreft en dus mijn stelling over de opzettelijk in stand gehouden mythe van de schaarste alleen maar onderstreept. Ook het feit ‘dat een monopolie in stand kan blijven zolang dat monopolie gedoogd wordt’ ligt precies in de lijn van mijn betoog en kan dus onmogelijk als tegenargument dienen.2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Deze stelling (dat ‘survival’ eveneens een mythe is) blijk je dus inderdaad te onderschrijven. Kunnen we het er dan nu eindelijk over eens zijn dat schaarste (inmiddels) een mythe is, die omver geworpen kan worden door andere keuzes te maken? En dat de zgn. ‘strijd om te overleven’ achterhaald is omdat we de technologie hebben om iedereen in overvloed te laten leven? Fijn zo!3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  N.a.v. "Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al voorgekauwd dat de vrijgekomen defensiegelden moeten worden aangewend t.b.v. de energieleveranciers. Reken dus maar uit "WIE de financiëel-economische MACHT hebben", kom je slechts met:
  * = dat ik me NIET verzet om middels de wereldraad tot een acceptabele verdeling te komen…=, wat slechts een herhaling is van je eerdere standpunt. Waarom mag van jou dit onderwerp PER SÉ niet geagendeerd worden, zodat de kiezer zelf kan/mag bepalen of dit de oplossing is die hij wil?
  * Over je opmerkingen over het zoetwaterprobleem in het M-O heb ik al gezegd dat je slechts in vage termen treedt.
  * De opmerkingen = Dat zijn na aantreden van de wereldraad niet meer jouw uitbuitende multinationals.= en = De alternatieve aanwending besteed ik dan CIVIEL en ten dienste van het algemene wereldwelzijn = staan haaks op elkaar. Immers, je bent van plan de multinationals te betalen, met als enige verschilletje dat dat voortaan vanuit de defensiegelden geschiedt. Je consolideert dus slechts hun macht – aangezien, binnen een monetair stelsel althans, geld gelijk is aan macht – en wil dat bovendien zonder toestemming van de kiezer doorvoeren.
  Ergo, je beantwoordt mijn vraag niet, die luidde: "Waarom mag die vraag niet aan hem voorgelegd worden alvorens hij zijn mandaat wegschenkt aan degenen die zijn opdracht gaan uitvoeren – waarom mag hij van jou niet ‘bepalen’ OF, HOE en AAN WIE hij ‘betaalt’? Gooi je vragenlijst open, Jan – of durf je dat niet?"4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden.":
  =a) de wereldgemeenschap zal slechts datgene betalen wat haar redelijk en acceptabel acht. "Value for money" is daarbij de basis.= Dat is slechts een bewering uit de losse pols, aangezien dit óók al niet in de vragenlijst staat. Wie bepaalt wat redelijk is binnen het systeem van marktwerking? Zie daar maar eens de vinger op te leggen, wanneer de wet van vraag en aanbod blijft gelden en schaarste opzettelijk (doch uiterst subtiel) gecreëerd wordt. Zelf ben je nota bene nog te kortzichtig om korte metten te maken met de rol van de fossiele brandstoffen! Evenzo vermoed ik dat jouw conclusies mbt Kopenhagen sterk af zullen wijken van die van andersglobalisten zoals ik. Kennelijk zou je de banken hebben laten vallen – maar je biedt geen samenhangend alternatief voor het kapitalistische systeem waar dat pyramidespel inherent aan is.
  = Er moeten prikkels blijven om beter te presteren dan de ander. Dit is een oerwetmatigheid waaraan niet te tornen valt.= is compleet nonsens. Je hebt het immers over financiële prikkels (dus hoezo ‘oer~’?), terwijl er nog vele andere soorten motivatie zijn.
  = b) Je merkt kennelijk niet op dat je onzin verklaart door enerzijds de macht toe te kennen aan de bestaande krachten en daar dan tegenover te stellen HELEMAAL NIKS als tegenkracht om de machtsbalans in evenwicht te krijgen.= Waar HEB je het in vredesnaam over? Dat doe ik helemaal niet.5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen.
  =…je doet net of er geen revolutie zich zal voordoen als die wereldraad zou gaan aantreden met de gegeven mandaatstellingen door de kiezer.= Er verandert geen MOER met jouw zgn. mandaat, wat niets méér inhoudt dan opdrachten die er allang liggen, uit te voeren door de multi’s ervoor te betalen ZONDER daarvoor ook maar enige randvoorwaarde in de vragenlijst op te nemen. BOVENDIEN verander je helemaal niets aan de rol die de multinationals spelen op het wereldtoneel (want we moeten ze blijven betalen voor hun leveranties), de keuzes die gemaakt worden (de soort bronnen) etcetera.
  Hoe kun je trouwens over geldelijke nivellering spreken als je tegelijkertijd overtuigd bent dat financiële prikkels noodzakelijk zijn??? We moeten toe naar een resource-based economy zoals Fresco voorstaat. Het is mij een raadsel waarom je eerst Addendum aanprijst, om vervolgens slechts af te geven op zowel de centrale boodschap als vrijwel alles wat er in aan de orde komt – vooralsnog zonder steekhoudende argumenten. Wat je vervolgens loopt te neuzelen over ‘diversiteit’ en ‘mijn'(?) ‘grauwe middelmaat’ raakt kant noch wal.6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou."
  Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. dat vervolgens ‘civiel wordt aangewend’. Dat geld wordt dus met dezelfde snelheid uit hun handen gerukt om de rekeningen te betalen, zonder dat hen daarover iets is gevraagd. Je kan die 2500 miljard maar 1 x uitgeven – òf aan investeringen in duurzame bronnen òf aan lopende kosten voor arme wereldburgers, maar niet beide.
  Ondertussen worden ze dan nog steeds uitgebuit als goedkope productiekrachten, dankzij jouw weigering om dergelijke zaken te agenderen voor de BMD. Je claim dat je in 1 klap alle wereldproblemen op zou lossen is dan ook grotesk. Voor een ‘plan dat rekening houdt met alles’ moeten we immers veeleer bij Fresco c.s. zijn. Ook de intellectuele revolutie – het inzicht dat we niets verplicht zijn aan de zgn. ‘bezitters’ van onze aardse bronnen, dat we niet hoeven te werken in loonslavernij maar energie kunnen steken in interessantere en nuttiger zaken etc. – treffen we eerder bij mensen zoals hij dan bij jou aan.7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  * =Ik stel (en jij ook) dat de macht zit bij diegene die de economische financiele macht om te betalen.= Nou nee, de winnaar is uiteraard degene bij wie het geld uiteindelijk terechtkomt.
  * =Per definitie zit de economische macht NIET bij de monopolist.= Per definitie dus WEL!! Bij een monopolie heeft men immers geen keus om naar een ander te gaan en wordt de wet van vraag en aanbod buiten werking gesteld. Onbegrijpelijk waar je zulke dwaze ideeën vandaan haalt.
  * Vervolgens wil je een MULTInational nationaliseren – iets wat per definitie onmogelijk is. (Hoe kom je er bovendien bij dat nationalisatie zou betekenen ‘dan zijn we eigenlijk terug bij de "nanny state van Chomsky"’? Als dat het geval zou zijn, dan is het toch lood om oud ijzer.)
  * =Getalsmatig stelt immers dat handjevol rijken ook niks voor = Het gaat om geld, Jan! DAT is het getal dat telt in een ‘monetary based economy’. Dat is juist de reden waarom dat systeem op de schop moet.
  Verdiep je eens in wat Evo Morales allemaal al gedaan heeft om de buitenlandse bedrijven klein te krijgen: http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivian_Gas_War. Hij heeft daartoe geen middel geschuwd, in overeenstemming met de wens van het volk – maar tegelijkertijd is het land afhankelijk van de beschikbaarheid van (hun eigen!) gas. Er is niets wat in staat blijkt die mogendheden klein te krijgen. Irak idem dito: het land is gezwicht voor de noodzaak om hun olie door miljardenbedrijven te laten ontginnen. Jan, jij bent een van de weinigen op deze aardkloot die niet doorheeft dat de multinationals alle macht in handen hebben. En omdat je dat niet wil inzien, ga je doodleuk verder die lui te spekken. Hoe kun je eraan twijfelen dat dat uitbuiting is?De democratische ordening van de wereldraad:
  =De democratische wereldorde wordt bepaald door [..] Het is dus onzin van je om te beweren dat de multinationals, of je kleine groepje rijken, hierin een rol spelen.= Waar zou ik dat volgens jou beweerd hebben? Het democratische gehalte van de politiek staat volstrekt los van de macht van de fin. mogendheden – dat jouw model in beide vraagstukken tekort schiet, wil nog niet zeggen dat er een verband is en dat heb ik ook nooit gesuggereerd.
  Zelfs een politiek systeem dat perfect aan de voorwaarden voldoet kan in deze fase van het kapitalisme weinig uithalen op fundamenteel vlak (niet in de laatste plaats omdat het over ‘vorm’ gaat en niet over ‘inhoud’). Een democratisch wansysteem echter kan de algehele situatie doen verslechteren, omdat allerhande schurken daar misbruik van kunnen maken.
  Ik heb je al tientallen keren nagedragen wat de randvoorwaarden voor democratie zijn. Dat de scheiding der machten bij jou niet aanwezig is kun je aflezen aan de omschrijving van dat begrip door Montesquieu. Een ‘check’ als de parlementaire enquête is afwezig zolang je je blijft verzetten tegen het uitvoeren van dergelijk onderzoek. Echt TIENTALLEN malen – zonder overdrijven. En waar kom je voor de zoveelste keer mee? Een lulverhaal over het huidige disfunctioneren – wat NOOIT een excuus kan zijn om de VORM van democratie dan maar niet toe te passen in de nieuwe situatie (het is immers niet de vorm die fout is).
  Ergo: de democratische voorwaarden zijn en blijven abominabel in jouw model en je volhardt in je absurde weigering daar verbetering in aan te brengen.8. En daar gaat-ie nog een keer: "Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water. ’t Is niet anders, wat jou betreft. Tenzij we met z’n allen verklaren dat we vinden dat ze van ons allen zijn – maar ja, dat ‘mag’ niet van Jan Bouma – gaat de wereldraad doodleuk de defensiegelden overhevelen naar energiecorporaties, voor de prijs die de markt ervoor vraagt."
  Helaas, dit is precies wat jij wil dat er gebeurt – je hebt het zelfs alleen maar nog meer bevestigd, dus wat valt er nog te ontkennen? En dat is dus niet wat mensen zoals ik willen – ‘take it or leave it’. Maar om nou te stellen dat ik je ‘tegenhoud’ vind ik toch wel wat teveel eer.

 191. jan bouma says:

  Kan compleet je op onjuist gebaseerde en foute conclusies weerleggen; had dat ook al gedaan maar – hoe ironisch – "dankzij de multinational Google" verdween mijn antwoord aan je op m’n scherm. Ik ga er vanuit dat Google hier niet bewust ingreep want ze promootte enige tijd geleden Multatuli…; m’n voorloper. Maar ik ga trachten morgen m’n weerwoord opnieuw te schrijven. Voornaamste conclusie is en blijft dat je weigert de wereldsolidariteit middels de wereldraad te stellen tegenover de tegenkrachten als afdoende. Het primaat berust – ook voor de multinationals – bij de solidaire wereldraad. En je hele Boliviaanse gasverhaal kan daaraan worden gespiegeld. Hier laat ik het even bij. Morgen verder. Afhankelijk of ik de loco-criminelen terwille van mijn survival niet de voorrang moet geven. Want… hahahaha dat is ook een aardige conclusie voor je: "je wordt wel geacht te kunnen demonstreren en actie te voeren met de anderzijds verwerpelijk geachte middelen: geld dus!"

 192. jan bouma says:

  Van bovenaf.
  ==1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen.:==
  antwoord. Onzin. Nergens heb ik ooit beweerd dat de marktmechanismen niet "benut" zouden worden om een winstmaximalisatie na te streven. Manipuleren doet de mensheid al zolang er mensheid bestaat. Kletskoek dus van je om me te beschuldigen van iets totaal onzinnigs. De verdriedubbeling van de prijs van rijst is echter OOK HET GEVOLG van inkrimping van het landbouwareaal door allerlei oorzaken. Erosie is meestal de grootste oorzaak. Het gevolg is dat de Chinezen nu Afrika aan het koloniseren zijn om hun verliezen aan te vullen. Ik noem maar een voorbeeld dat – als je een helikopterview hebt zoals ik – je dan kunt noteren. Zonder wereldraad… Sic. Want zo’n wereldraad zou als oplossing natuurlijk INZETTEN een deel van dat giga-bedrag (2500 miljard) om die erosie tegen te gaan en een bevolkingspolitiek te voeren, waterzuiveringsinstallaties te bouwen, gezondheidszorg, onderwijs, teveel om op te noemen als ALTERNATIEF voor de waanzin der mensheid. En van dat bedrag wordt ook INDIRECT dat Somalische gezin betaald van 4 x 350 dollar p.p. Compris? Het zal wel niet. Mijn grootste tegenstander is de domheid. Je hebt het dan nog over de DUURZAME ENERGIEBRONNEN (dat die ter beschikking dienen te komen ten behoeve van de totale mensheid) . Nou! Als er nou één organisatie daarvoor in het leven zou moeten worden geroepen dan is dat wel mijn wereldraad! Maar die wereldraad dient namens de kiezer, de wereldburger, gelegitimeerd te kunnen optreden in de definitieve machtsgreep door die kiezer. En daarvoor is weer nodig dat die kiezer die VRAGENLIJST beantwoordt waaruit de democratische legitimatie volgt, zijn bevrijding, en de r e v o l u t i e.
  volgende
  ==2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":==
  antwoord. Ik heb gesteld… en let nou op… dat hier de premisse is de bevrijding van de wereldburger uit 3000 jaar domheid. Ik heb gesteld dat z o l a n g de huidige (desastreuse) sociaal-darwinistische ratrace tussen individuen, naties, volken, groepen, economische blokken als de EU en andere onverminderd doorgaat (het "wij tegen zij"-denken) dat er d a n geen bevrijding kan zijn. De mens is dan gedoemd gelet op het vastlopen van dit scenario. Men kan geen andere conclusie trekken. Dus: je kletst alweer. Ik heb een voorwaarde verbonden: de verbreking van 3000 jaar domheid. En wat je opmerking betreft over "de inzet van de technologie" die is helemaal HILARISCH te nomen want ik bepleit nu juist via de wereldraad de aanwending EN FINANCIERING van die technologie. Vergelijk nog even wat m’n co-auteur Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, zie: http://www.gezen.nl/wordpress/ daarover schrijft in m’n boek, silly.
  volgende
  ==3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  N.a.v. "Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al …/==
  antwoord. Deze bewering is natuurlijk weer flagrant in strijd met de werkelijkheid van een wereldraad die nu juist "de duurzame energiebronnen" op de agenda heeft staan! Zie voor Christ sake nu eindelijk wat ik daarover geschreven heb. Je bent gewoon gestoord! Voor de rest van je comment kan ik je informeren dat als je een bruikbare en ook succesvolle r e v o l u t i e nastreeft als d o e l, dat je dan dat doel verwezenlijkt door vooraf de haalbaarheid en de acceptatie in te schatten van de kiezers de wereldburgers. Want ik heb je eerder gezegd: ik hecht alleen waarde aan voor 100% overtuigde kiezers die hun fiat geven aan EVIDENTE niet te weerleggen VOORDELEN. Daarom koppel ik de waanzin en de domheid (2500 miljard!) aan begrijpelijke en haalbare alternatieven die ONMIDDELLIJK kunnen worden aangewend door invulling van die VRAGENLIJST. En door vervolgens die 3 HOOFDZAKEN onder de aandacht te brengen van de kiezers, dat zijn dan de totale allesoverheersende kernthema’s die voldoende zijn om de r e v o l u t i e te bewerkstelligen. En dan maak je weer een kardinale denkfout. Je zegt dat ik de multinationals wil blijven betalen. ONZIN!!! Ik betaal als wereldraad "value for money" en dus worden de beschikbare gelden besteed aan civiele investeringen zoals de bouw (bijv.) van CSP-zonnecentrales, etc. Er worden dan geen waanzinnige dure anti-anti-raketsystemen meer gebouwd maar de beschikbare gelden en kennis worden civiel aangewend. En waarom ik dit doe is ter voorkoming van een totale ineenstorting en chaos van de wereldeconomie. Jouw ideaal van "free energy" is aardig maar utopisch (op de korte termijn). Misschien dat er ooit uitvindingen gedaan worden dat uit water alle energie kan worden gehaald maar voorlopig kost alles veel geld en investeringen die je niet met "Noppes" kunt betalen. Die vragenlijst moet ik "open gooien", zeg je. No way! Nooit voor jouw prietpraat waardoor de r e v o l u t i e ONMIDDELLIJK ZAL VERZANDEN. Je bent geen praktische schaker zoals ik die alleen maar haalbare zetten doet op het internationale schaakbord. Je kunt ook geen hoofd- van bijzaken onderscheiden. De allesoverheersende discussie dient te gaan over de verbreking van de domheid. En du moment dat dat gebeurt, als die acceptatie, dat inzicht er IS, is in feite de r e v o l u t i e al geslaagd. Dan dienen wel de "opiniemakers" in actie te komen.
  En dan gooi je alweer een pertinente onjuistheid mij voor de voeten met je quote ==* Over je opmerkingen over het zoetwaterprobleem in het M-O heb ik al gezegd dat je slechts in vage termen treedt.==
  antwoord. Absolute kul! Ik heb gesteld inzake die problematiek dat er alleen maar POLITIEKE PROBLEMEN ZIJN en geen technische. Of moet ik je even aan Jan Pronk herinneren die zei: "alles is politiek!". Welnu… dommetje… met mijn wereldraad los ik de problemen op door vervanging van de huidige top. En dat rijmt ook nog!
  volgende
  ==4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden.":==
  antwoord. We hebben eerder vastgesteld dat de wereldraad EN DE DAARAAN ONDERGESCHIKTE CENTRALE BANKEN, idem het IMF – als die nog nodig is – p o l i t i e k aangestuurd worden. Het was de crimineel Bush die de bailout verrichtte. En geen wereldraad. Je kletst dus alweer onzin. De onderlinge verbondenheid (en wisselwerking) met de politieke macht is bepalend voor (ook) de economische macht. En je kletst verder dat de wereldraad geen oog zou hebben (en ook alleen maar wil financieren) voor DE CIVIELE DOELEN ten behoeve van de totale mensheid. De macht zit dus bij de politiek in kongsi met de economische machthebbers die daarvan profiteren. Mijn god wat ben je dom! A l s je dus de politieke top niet corrupt meer maakt (dat zij niet langer fungeert ten dienste van het kapitaal) maar vervangt door een integere wereldraad met alle ingebouwde garanties, dan realiseer je du moment door die verbreking de r e v o l u t i e. Ik verwerp dus al je overige domme beweringen dat het geen MOER zou uitmaken dat die wereldraad aantreedt. Wanneer ga je nu eindelijk eens wat internationale economie en politicologie studeren?
  volgende
  ==5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen.==
  antwoord. Zie m’n uitputtend antwoord hiervoor. Zelfs een baviaan zou het nu begrijpen…
  vervolgens stel je nog:
  ==Hoe kun je trouwens over geldelijke nivellering spreken als je tegelijkertijd overtuigd bent dat financiële prikkels noodzakelijk zijn??? We moeten toe naar een resource-based economy zoals Fresco voorstaat. Het is mij een raadsel waarom je eerst Addendum aanprijst, om …/==
  antwoord. Kijk! Hier wreekt zich alweer het gebrek aan je pragmatisch inzicht om het haalbare na te streven. Als je je morgen meldt met een plan waarbij de mensen eerst worden opgeroepen terug te gaan naar je "resource-based economy" kun je het resultaat van de r e v o l u t i e wel op je buik schrijven! Mijn stelling is dat de mensen bereid zullen zijn om de allergrootste dommigheden te elimineren na die te voeren BMD. Dan is de revolutie in ieder geval een feit. De rest van de marktwerking en prioriteitsstellingen laat ik dan graag over aan de markt. Je moet hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden. Daarom staat er ook niks over in de VRAGENLIJST. Die behandelt alleen de essentiële hoofdzaken. Verder heb ik al wel bepleit (nota bene!) een Lieftinck-operatie als alle valuta toch onderuit gaan; te beginnen met de dollar, en de kans bestaat om één wereldmunt in te voeren. En voorts heb ik nuchter vastgesteld dat "de nivellering van de econoom Tinbergen" uitstekend door mijn voorstellen gediend wordt. Tenslotte gaat het om koopkrachtoverheveling. Je Fresco-verhaal getuigt van hetzelfde gebrek aan realisme waardoor het tot op heden als lachwekkend en utopisch terzijde wordt gelegd. Ik ben een cynische pragmaticus. Daarom wil ik ook tot op zekere hoogte de beloningsstructuur in stand houden als PRIKKEL om inertie te voorkomen. Uitwassen worden tegengegaan. Ik werk slechts met haalbare doelen om de revolutie te bewerkstelligen. Het kwartje moet nog vallen bij je dat dat ook gebeurt met de aanvaarding van mijn voorstellen.
  volgende
  ==6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou." Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. /==
  antwoord. Moeizaam heb ik je met een overvloed van uitleg hierop al geantwoord; zie hierboven. Een uitleg over hoe de macro-economie werkt.
  volgende
  ==7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  * =Ik stel (en jij ook) dat de macht zit bij diegene die de economische financiele macht om te betalen.= Nou nee, de winnaar is uiteraard degene bij wie het geld uiteindelijk terechtkomt.
  * =Per definitie zit de economische macht NIET bij de monopolist.= Per definitie dus WEL!! Bij een monopolie heeft men immers geen keus om naar een ander te gaan en wordt de wet van vraag en aanbod buiten werking gesteld. Onbegrijpelijk waar je zulke dwaze ideeën vandaan haalt.==
  antwoord. De wereldraad zal betalen NA de revolutie dus "value for money" en dat betekent dat de wereldgemeenschap zal profiteren van een nog aanwezige koopkracht van de wereldbevolking. In jouw "oplossing" is alles al ter ziele met chaos en martial law als gevolg. Onjuist is je bewering "dat slechts de rijken betaald worden door de wereldbevolking c.q. de wereldraad". Kijk naar dat Somalische gezin. Hier wreekt zich weer je gebrekkige inzicht. Dat hele Boliaanse gasverhaal (dat ik zorgvuldig gelezen heb) is het gevolg van het feit dat er geen wereldraad is. Want een wewreldraad kan uitstekend de multinationals ook wereldwijd KLEM ZETTEN als de wereldraad in SOLIDARITEIT en unaniem besluit om de wereldbevolking niet te laten uitzuigen. Dan is het gedaan met je oppermachtige "multinationals". Maar ook alweer de premisse is: die wereldraad moet gelegitimeerd kunnen optreden. En je kletst dus alweer groteske onzin door iets anders te beweren. Idem wat betreft je opmerkingen over "de democratische eisen van zo’n geformeerde wereldraad" die zijn in mijn voorstellen beter geregeld en verzekerd dan ooit tevoren in de gehele geschiedschrijving! Je kletst! En waarover je ook onzinnig kletst is dat verhaal over "de scheiding der machten" die ik zou aantasten. Je bent werkelijk niet goed wijs. Ik voeg toe en verbeter. Ik voeg de legitieme basis toe van de kiezer. Ik heb daarom gewraakt ALLE GREMIA die thans niet gelegitimeerd opereren. Maar ik laat NA ZUIVERING topdown wel het staketsel, het raamwerk in tact. Ik bepleit wel één Internationaal Hof van Justitie dat dan niet vleugellam moet zijn zoals nu dan wel ronduit ‘g e p o l i t i s e e r d’ is. Zie hierboven die link van NRC Handelsblad waarin het Europese Hof te Straatsburg wordt gekraakt. Idem je de rest kunt kraken van alles wat we hebben. Vraag: denk je dat de The Haque Invasion Act zou kunnen blijven bestaan onder het bewind van een wereldraad?! Wat ik doe is dus doorbreking van de corrupte bestaande systemen. Wat heb je daar op tegen?
  volgende en laatste
  ==8. En daar gaat-ie nog een keer: "Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water. ’t Is niet anders, wat jou betreft. Tenzij we met z’n allen verklaren dat we vinden dat ze van ons allen zijn – maar ja, dat ‘mag’ niet van Jan Bouma – gaat de wereldraad doodleuk de defensiegelden overhevelen naar energiecorporaties, voor de prijs die de markt ervoor vraagt."==
  antwoord. De consolidatie van de macht komt NA DE MACHTSGREEP VAN DE KIEZER definitief te liggen bij de wereldraad. De defensiegelden worden wereldwijd CIVIEL aangewend. Niet allen voor de bouw van die CSP-zonnecentrales maar ook ten behoeve van onnoemelijk veel andere doleinden. Ik noemde ze. Daar zal geen gebrek aan doelen zijn. Ik heb je eerder uitgelegd hoe de internationale economie werkt, hoe er gefinancierd wordt. En dus concludeer ik dat je weer ONZIN verkondigde door die machtsgreep van de kiezer ook niet van toepassing te verklaren op de ‘duurzame energiebronnen’ en ook niet van toepassing te verklaren een acceptabele koopkrachtverdeling ten gunste van alle wereldbewoners. Je bent gewoon te dom om een geniaal plan op waarde te schatten. Want dan moet je ook geniaal zijn om het te kunnen beoordelen. Je houdt me ook niet werkelijk tegen maar elke ruis, elk onzinnig verhaal van je betekent wel zand in een machine die perfect zou kunnen lopen.
  Amuseer je. En als je meent nu nog niet overtuigd te zijn zou ik je aanraden om hulp te vragen.

 193. Joke Mizee says:

  We zitten hier met een forse crisis (sinds gisteren zijn het er 3 tegelijk). Heb op z’n vroegst morgenavond pas weer tijd.

 194. jan bouma says:

  Ach mevrouw…, die los ik wel even op voor u…
  Ik ga nu even wat kopiëren voor Rob Brockhus (Soc. Databank Ned.) van je blog.
  Wat? De vragenlijsten in 2 versies! Het enige concrete wat ik hem kan aanbieden aan ‘hardware’…
  Tot later dan maar. :))

 195. Joke Mizee says:

  1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  = Kletskoek dus van je om me te beschuldigen van iets totaal onzinnigs.= Ik heb alleen gezegd dat je niet had beantwoord hoe je de problemen rond ‘gebrek’ aan voedsel (i.c. rijst) en drinkwater concreet aan zou pakken – dat dat klopt, kun je zelf nalezen.
  De erosie wordt deels opzettelijk veroorzaakt om schaarste te creëren, net zoals dat veel landbouwgronden door rijke landen zijn geconfisqueerd t.b.v. biobrandstoffen. Erosie e.d. aanpakken is goed, maar zolang de rol van de ontwikkelaars – hun manipulaties van de prijzen van basisbehoeften – niet ter discussie wordt gesteld blijft het vechten tegen de bierkaai. De wereldraad zal weinig anders kunnen doen dan wat tegengas geven tegen deze actieve manipulatie, door er publieke gelden tegenaan te smijten. Je kunt dat geld echter maar 1 x uitgeven. De grote handelaren blijven zo profiteren, omdat er uiteindelijk aan hun betaald zal moeten worden.
  Ik zie jou de mythe van de schaarste nog steeds niet verwerpen – integendeel: een groot deel van jouw verhaal stoelt er juist op. Met je peak-oil en je malthusiaanse overbevolkingspraatjes speel je die mythe in de kaart, zonder te beseffen dat als het roer echt òm gaat waar het de gemaakte keuzes en de ongelijke verdeling van productiemiddelen betreft, er helemaal geen schaarste hoeft te zijn.
  Uit het transcript van Addendum (http://www.zeitgeistmovie.com/transcript_add.htm):
  "The major difference, between a resource based economy and a monetary system, is that a resource based economy is really concerned with people and their well-being. Where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they are there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can’t earn money from solving that problem, than it won’t be done. A resource-based economy is really not close to anything that’s been tried. And with all our technology today we can create abundance. It can be used to improve everyone’s lifestyle…abundance all over the world, if we use our technology wisely and maintain the environment.
  […]
  Alternative energy solutions pushed by the establishment, such a hydrogen, biomass and even nuclear, are highly insufficient, dangerous, and exist only to perpetuate the profit structure that industry has created. When we look beyond the propaganda and self-serving solutions put forth by the energy companies, we find a seemingly endless stream of clean, abundant and renewable energy for generating power."
  -> De aanpak van de oorzaken overstijgt de ‘3 hoofdzaken’ uit de vragenlijst en dient derhalve apart geagendeerd te worden.2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Je hebt meerdere malen gesuggereerd dat dat een ‘oergegeven’ zou zijn, terwijl je tegelijkertijd weet dat het een mythe is – DAAR ging het mij om: dat je dat erkent en dus niet langer met ‘oer’-drogredenen aankomt.3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  (N.a.v. "Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al voorgekauwd dat de vrijgekomen defensiegelden moeten worden aangewend t.b.v. de energieleveranciers. Reken dus maar uit "WIE de financiëel-economische MACHT hebben.")
  = van een wereldraad die nu juist "de duurzame energiebronnen" op de agenda heeft staan!=
  Jij als uitvinder van die wereldraad moet er echter voortdurend door mij aan herinnerd worden dat we het over duurzame bronnen moeten hebben i.p.v. de fossiele brandstoffen…. Evenals het ‘establishment’ waar Fresco het over heeft schijnt het niet tot je door te dringen wat ‘duurzaam’ betekent. Dat je geen idee hebt wat er mogelijk is blijkt wel uit een domme opmerking als "Misschien dat er ooit uitvindingen gedaan worden dat uit water alle energie kan worden gehaald… " Er is verdorie genoeg wind- en geothermische energie voor meerdere universums!
  =ik bepleit nu juist via de wereldraad de aanwending EN FINANCIERING van die technologie.= en = Ik betaal als wereldraad "value for money" en dus worden de beschikbare gelden besteed aan civiele investeringen zoals de bouw (bijv.) van CSP-zonnecentrales, etc.=
  Financiering van duurzame bronnen zou slechts eenmalig plaats hoeven vinden. Als het er eenmaal is, kan leverantie gratis zijn.
  -> Onderschrijf je dat gegeven überhaupt? Zo ja, waarom wil je het dan niet agenderen? Voor de wereldburger levert dit nl. enorme voordelen op (voor jouw multinationals echter bepaald niet!).
  = Ik heb gesteld inzake [het zoetwaterprobleem in het M-O] dat er alleen maar POLITIEKE PROBLEMEN ZIJN en geen technische. =
  Uiteráárd zijn er geen technische hobbels – want het gaat om gecreëerde schaarste – maar wel economische. De vraag die jij moet beantwoorden is onder welke financiële voorwaarden de Israeli’s water moeten leveren aan de Palestijnen. Zolang je nl. verdomt om de stelling te onderschrijven dat basisbehoeften vrij (= gratis) horen te zijn, blijft het primaat van de economie immers opgeld doen. De prijs is echter kunstmatig opgevoerd en dus onredelijk. Door die praktijken niet aan de basis te veroordelen en af te schaffen blijft ieder politiek gremium een ongelijke strijd voeren tegen degenen die de productiemiddelen in handen hebben.4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden.":
  = We hebben eerder vastgesteld dat de wereldraad EN DE DAARAAN ONDERGESCHIKTE CENTRALE BANKEN, idem het IMF – als die nog nodig is – p o l i t i e k aangestuurd worden.=
  Oneens: de politiek is dienstbaar aan het kapitalistische systeem, en ook jouw wereldraad zal (volgens jouw adagium althans) daar expliciet niet mee breken. Zoals ik al zei: "Kennelijk zou je de banken hebben laten vallen – maar je biedt geen samenhangend alternatief voor het kapitalistische systeem waar dat pyramidespel inherent aan is."
  Door geen bailout te plegen stort immers het systeem in elkaar. (En ik ben daar wel vóór, maar jij pertinent niet.) Het heeft niet zozeer met corruptie te maken, maar met afhankelijkheid van de economie. Men kan momenteel geen stap zetten zonder goedkeuring c.q. medewerking van de multinationals en de banken.5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. :
  N.a.v. "Hoe kun je trouwens over geldelijke nivellering spreken als je tegelijkertijd overtuigd bent dat financiële prikkels noodzakelijk zijn??? We moeten toe naar een resource-based economy zoals Fresco voorstaat. Het is mij een raadsel waarom je eerst Addendum aanprijst, om…." zeg je:
  = Als je je morgen meldt met een plan waarbij de mensen eerst worden opgeroepen terug te gaan naar je "resource-based economy" kun je het resultaat van de r e v o l u t i e wel op je buik schrijven!=
  Wat zijn je argumenten voor die bewering?
  = De rest van de marktwerking en prioriteitsstellingen laat ik dan graag over aan de markt.=
  En je weet wat de markt doet: de prijzen opdrijven. Ik handhaaf dus "dat je niet ingrijpt in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen" – en zelfs elke poging dit onderwerp te agenderen actief saboteert.
  = Je Fresco-verhaal getuigt van hetzelfde gebrek aan realisme waardoor het tot op heden als lachwekkend en utopisch terzijde wordt gelegd.= En door wie dan wel? Weer zo’n loze bewering van je.
  = de beloningsstructuur in stand houden als PRIKKEL om inertie te voorkomen.= Ik had reeds opgemerkt dat je niet kunt onderbouwen dat loonslavernij de enige prikkel zou zijn en dat er legio andere prestatie-motivaties bestaan. Vrije basisvoorzieningen zou voor miljarden mensen een welkom en direct voordeel betekenen – er bestaat geen redelijk argument om ons daarvoor in het zweet te blijven werken. Dat is enkel wat de financiële mogendheden ons willen doen geloven.6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.
  Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. dat vervolgens ‘civiel wordt aangewend’. Dat geld wordt dus met dezelfde snelheid uit hun handen gerukt om de rekeningen te betalen, zonder dat hen daarover iets is gevraagd. Je kan die 2500 miljard maar 1 x uitgeven – òf aan investeringen in duurzame bronnen òf aan lopende kosten voor arme wereldburgers, maar niet beide."
  Ook die stelling van mij heb je nog allesbehalve ontkracht.7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  =De wereldraad zal betalen NA de revolutie dus "value for money" en dat betekent dat de wereldgemeenschap zal profiteren van een nog aanwezige koopkracht van de wereldbevolking.= Value for money is een relatief begrip. Degenen die het geld incasseren rekenen daar per definitie teveel voor en blijven zo hun macht uitbreiden en consolideren. ‘Koopkracht’ is op die manier een bodemloze put.
  = Onjuist is je bewering "dat slechts de rijken betaald worden door de wereldbevolking c.q. de wereldraad". Kijk naar dat Somalische gezin.= Jan, ze moeten het toch net zo hard weer uitgeven aan water, voedsel en energie!! De enigen dus die er zodoende financieel op vooruit gaan, zijn wederom de rijke leveranciers.
  = Dat hele Boliaanse gasverhaal (dat ik zorgvuldig gelezen heb) is het gevolg van het feit dat er geen wereldraad is.= Loze bewering, zonder enig argument.
  = Want een wewreldraad kan uitstekend de multinationals ook wereldwijd KLEM ZETTEN als de wereldraad in SOLIDARITEIT en unaniem besluit om de wereldbevolking niet te laten uitzuigen.=
  Als je dat werkelijk wil, AGENDEER het dan zodat ze daartoe het mandaat kunnen verkrijgen. Wat je wil afdwingen is echter een blind mandaat – verre van gelegitimeerd dus!De democratische randvoorwaarden:
  ="de democratische eisen van zo’n geformeerde wereldraad" die zijn in mijn voorstellen beter geregeld en verzekerd dan ooit tevoren in de gehele geschiedschrijving!=
  Jan, ik heb hier reeds vele malen mijn argumenten naar voren gebracht waarom de scheiding der machten en de checks & balances er in jouw model ronduit erbarmelijk aan toe zijn. Je negeert die punten echter en pleegt hier zo’n typische bewering zonder enig fundament. Zo voert men geen debat: als jij niet onderbouwt dan blijft mijn stelling overeind.
  Zo laat je het raamwerk beslist NIET intact! Zeg mij waar, op het niveau van de wereldraad, de 3 machten vertegenwoordigd zijn en in hoeverre zij onafhankelijk t.o.v. elkaar zijn. Dat kun je niet – er is immers slechts ruimte voor 1 macht in jouw systeem. Je plaatst bv. de rechters onder auspicien van de raad, waardoor zij niet langer als een van de drie machten kunnen fungeren. Daar heb ik iets op tegen, nl. dat het een kenmerk van dictaturen is. (Evenzo hou je nog steeds het enquêterecht tegen, zoals reeds betoogd.)8. En daar gaat-ie nog een keer: "Indien we jouw gewenste pad zouden volgen wordt de almacht slechts geconsolideerd en blijven we tot in de eeuwigheid kromliggen voor natuurlijke(!) bronnen als zon, wind en water. ’t Is niet anders, wat jou betreft. Tenzij we met z’n allen verklaren dat we vinden dat ze van ons allen zijn – maar ja, dat ‘mag’ niet van Jan Bouma – gaat de wereldraad doodleuk de defensiegelden overhevelen naar energiecorporaties, voor de prijs die de markt ervoor vraagt."
  Tja, het is nog steeds even waar als toen ik het voor het eerst opschreef. Jij schijnt ook echt niet te beseffen dat je die 2500 miljard maar 1 x uit kan geven.
  =En dus concludeer ik dat je weer ONZIN verkondigde door die machtsgreep van de kiezer ook niet van toepassing te verklaren op de ‘duurzame energiebronnen’ en ook niet van toepassing te verklaren een acceptabele koopkrachtverdeling = Weer leg je me hier iets in de mond wat ik nooit beweerd heb. Wat wèl waar is, is dat JIJ telkens opnieuw weigert deze onderwerpen op de agenda te zetten – en nog steeds heb ik geen antwoord gekregen op de vraag waarom dat niet mag van jou.

 196. jan bouma says:

  Kom er morgen wel op terug. Als overweging geef ik je mee dat al eerder door mij voorgestelde afvinkprogramma te hanteren waar we het wel of niet over eens zijn. Deze discussie begint wat hilarisch lang te duren zonder dat er zaken gedaan worden. Dus: "eens" of "oneens"? Dit is m’n eerste voorstel waar je het ook alweer mee oneens kan zijn; schiet lekker op zo; tot morgen.

 197. jan bouma says:

  "..Dat morgen is inmiddels vandaag". Maar omdat ik op diverse blogs, o.a. dat van @Aad verbaast en dat van @Jezzebel en dat van mezelf verwijs naar deze discussie acht ik even genoeg werk te hebben verzet vandaag om er morgen op terug te komen. Uiteindelijk zal het gaan om een te bereiken consensus. Tussen jou en mij. Verschillen kan men benadrukken maar alleen als ze dienstig zijn ten dienste van de totale oplossing. Dus tot morgen."

 198. jan bouma says:

  Van bovenaf.
  ==1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  = Kletskoek dus van je om me te beschuldigen van iets totaal onzinnigs.= Ik heb alleen gezegd dat je niet had beantwoord hoe je de problemen rond ‘gebrek’ aan voedsel (i.c. rijst) en drinkwater concreet aan zou pakken – dat dat klopt, kun je zelf nalezen.==
  antwoorden (meerdere).
  a) Indien er door de invloed van de mens er klimatologische verschijnselen als droogte/erosie in Afrika optreden en daarvoor vervolgens honger en ellende ontstaan kun je inderdaad "de mens" verantwoordelijk stellen.
  b) Evenmin ontkennen we de bestaande manipulatiedrift van de mens; die zal zoeken het hoogste rendement en winstmaximalisatie. Ook hiervoor is "de mens" natuurlijk verantwoordelijk te stellen.
  c) Indien niet alle samenhangende problemen worden onderkend en in samenhang ook niet worden aangepakt en opgelost kun je daarvoor…, ja inderdaad "de mens" ook weer verantwoordelijk en aansprakelijk achten.
  d) op het blog van @Aad verbaast schreef ik zojuist de volgende conclusie:
  ==18-01-2010 07:04
  @Aad…20:29; goedemorgen
  1) We blijven wel over in deze discussie;
  2) Om je stelling te bewijzen "dat je niet alleen met politieke uitspraken ALLE kanten op kunt"…. ga ik nu m’n eindeloze discussie met @Joke Mizée maar voortzetten. Het is overigens mijn opvatting dat "indien het woord bij de beslissing (de daad) wordt gevoegd" – bijv. dankzij het voortschrijdend inzicht – dat dat "inzicht" er pas komt als het inzicht niet meer te ontkennen is. M.a.w. "de politiek" zal niet eerder wezenlijke besluiten nemen dan dat ze zich gedwongen acht!" De besluiten zijn dan onvermijdelijk geworden. En dan heb ik het over de grote beslissingen zoals destijds de totstandkoming van de VN en en in 1948 de UVDRM.
  Enfin. "Rapport Davids" bevestigt eigenlijk @Mihais conclusie dat er geen "recht op oorlog is". Maar ja… hahahaha dat beweer ik al veel langer; hoort men het nu eens van een ander.
  @Allen: een prettige dag.. met veel groei. Wat moeten we daar weer onder verstaan? : Groei.
  ==
  e) De totale samenhang laat zich lezen. De oplossing is hier uiteraard om "de besluitvorming" niet meer "gedwongen" te nemen maar op grond van dat (veronderstelde) inzicht dat "wij tegen zij" een voor alle partijen doodlopende en catastrofale weg is. Een stap in die richting is dan de formering van de wereldraad. Uiteindelijk gaat het om het inzicht dat de domheid verbroken m o e t worden en dat dus de mensheid ook niet voort kan met de woekeraars die jij bedoelt en die de prijzen d e n k e n te kunnen manipuleren tot onaanvaardbare hoogten. Een wereldraad kan hierin sturend en zelfs dwingend optreden gelet op de mandaatstelling van ALLE wereldburgers die de domheid hebben afgeworpen. Dit is een conditio sine qua non. Op het blog van @Jezzebel schreef ik :
  ==17-01-2010 08:32
  "Gelukkig" gaan er weer voor honderden miljarden aan bonussen naar de bankiers die in één klap alle ellende kunnen oplossen door hun gegraai te temperen; en daarom zijn ik en @Joke Mizée (zie haar blog) bezig met de bestrijding van de domheid. Van de bailout vorig jaar door Bush van 700 miljard dollars werd 100 miljard besteed aan bonussen. Het gaat verdomme nou net weer zo. Obama heeft namelijk geen solidaire wereldraad tot z’n beschikking en dus roepen de graaiers, de dievenbenden: "dan gaan we ergens anders naar toe!" Een solidaire wereldraad zou zeggen: "je kunt nergens anders terecht, uitvreter! Maar ga maar weg." ==
  En kijk! We naderen nu de kern en de legitimatie voor zowel de functie van de wereldraad als het daaraan te koppelen overlevingsscenario voor de mensheid. Door een wereldraad worden wel de juiste beslissingen worden genomen. Geen andere macht blijkt toereikend. Ik verwerp dan ook je aanname: == De wereldraad zal weinig anders kunnen doen dan wat tegengas geven tegen deze actieve manipulatie, door er publieke gelden tegenaan te smijten. Je kunt dat geld echter maar 1 x uitgeven. De grote handelaren blijven zo profiteren, omdat er uiteindelijk aan hun betaald zal moeten worden.==
  want ook je vervolgconclusies zijn onjuist. Zie verder…
  volgende
  ==2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Je hebt meerdere malen gesuggereerd dat dat een ‘oergegeven’ zou zijn, terwijl je tegelijkertijd weet dat het een mythe is – DAAR ging het mij om: dat je dat erkent en dus niet langer met ‘oer’-drogredenen aankomt.==
  antwoord
  Per definitie zelfs zal er bij een ongeremde bevolkingstoename sprake zijn van letterlijk "the survival of the fittest" volgens zelfs de eenvoudige Darwinistische principes. Ik pleit voor de opheffing van de domheid door ook hier bevolkingspolitiek te gaan voeren als een noodzakelijk gegeven voor de toekomst. Een wereldraad kan ook hierin sturend optreden want onze huidige staatshoofden en egotrippers bepleiten groei. Nu vindt India bijv. nog dat er een ongeremde groei mogelijk moet zijn en zal daarom China in bevolkingsaantal binnen enkele decennia overtreffen. In Europa vreest men een (ongewenste!) krimp van de bevolkingsomvang. Ook hier zien we de "wij tegen zij"-gedachte aan de basis van alle ellende.
  volgende
  ==3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  (N.a.v. "Maar je verzet je wel met hand en tand tegen het agenderen van de manier waarop, en maakt iedereen die voor vrije energiebeschikking pleit belachelijk. Voor de kiezer heb je al voorgekauwd dat de vrijgekomen defensiegelden moeten worden aangewend t.b.v. de energieleveranciers. Reken dus maar uit "WIE de financiëel-economische MACHT hebben.")==
  herhaald antwoord:
  ONZINNIGE bewering van je. De financiëel-economische macht zit – ook alweer per definitie – bij de monopoliehouder die w e n s t te betalen voor het goed of de aangeboden dienst. En als jij stelt dat dat de producenten zijn van de basisbehoeften – energie, voedsel, – dan misken je alweer de macht van een solidaire wereldraad. Desnoods is die macht toereikend om de producenten die misbruik (willen) maken van een bepaald monopolie terzake die basisbehoeften te ONTEIGENEN ofwel te NATIONALISEREN. Niet voor niets probeer ik je eindeloos duidelijk te maken dat we met de bevrijding van de mens en kiezer de allerlaatste intellectuele bevrijding doormaken die de mens k a n maken. De bevrijding uit een 3000-jarige domheid eraan voorafgaand. Dat ik me tot die 3 HOOFDZAKEN beperk is tengevolge van pragmatische redenen. De definitieve r e v o l u t i e wordt er immers mee bewerkstelligd. De duurzame energiebronnen als zon, wind en water worden uitstekend door de wereldraad behartigd ten behoeve van de totale mensheid. Je opmerking ==Dat je geen idee hebt wat er mogelijk is blijkt wel uit een domme opmerking als "Misschien dat er ooit uitvindingen gedaan worden dat uit water alle energie kan worden gehaald… " Er is verdorie genoeg wind- en geothermische energie voor meerdere universums!== is onzinnig want de wereldraad heeft als primaire taak binnen de 3 HOOFDZAKEN die basisvoorwaarden te regelen. Lees m’n boek eens beter. Vanaf pg. 130 worden de oplossingen besproken. Maar ik financier zonder een totale economische meltdown wel de revolutie. Je kletst onzin. En zeker als je stelt: ==Financiering van duurzame bronnen zou slechts eenmalig plaats hoeven vinden. Als het er eenmaal is, kan leverantie gratis zijn.== want het is alleen in jouw UTOPIA mogelijk een higly sophisticated society te hebben van miljarden mensen zonder dat zo’n samenleving zonder het transactiemiddel "geld" kan. Je kunt ook terug naar het oerstadium van een paar honderdduizend mensen op de planeet. Misschien is dat het geval, zoals Einstein dat veronderstelde, na WO III (alles omvattende atoomoorlog) want dan daarna zullen de overlevenden elkaar bevechten met stokken en stenen. Uit je comment blijkt dat je bij voorbaat verwerpt de PRAKTISCHE mogelijkheden die ook uitgevoerd kunnen worden. Zie de Vragenlijst. Ergo: verbreek de domheid.
  volgende
  ==4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden.":==
  antwoorden (die ik al eerder gaf maar die je zonder bewijs verwerpt)
  1. Er wordt niet aan de producenten van de monopolies een niet acceptabele prijs betaald doodeenvoudig vanwege de reden dat het monopolie zit bij de wereldraad. Anderzijds zal de wereldraad ook het transactiemiddel "geld" niet kunnen uitsluiten vanwege de nu eenmaal bestaande gediversifiëerde samenlevingen. Zie het "alternatief" van Einstein. Nu heb ik je juist n.a.v. de Chomsky/Nader youtubefilm erop gewezen dat het Bush was die IN KONGSI MET DE KAPITAALMARKT de bailout verrichtte! En ik gaf je aan dat een wereldraad dat nooit zou doen want… nogmaals… het monopolie zit bij diegene die betalen wil. Ergo: naar rato van de geleverde diensten zullen de producenten betaald worden zonder dat er sprake k a n zijn dat de wereldgemeenschap vanwege de unanieme solidariteit daarvoor TEVEEL zal willen betalen.
  volgende
  ==5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen. ==
  antwoord: zie hiervoor 1, 2, 3, en 4.
  volgende
  ==6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.
  Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. dat vervolgens ‘civiel wordt aangewend’. Dat geld wordt dus met dezelfde snelheid uit hun…/==
  antwoord
  Hier wreekt zich je gebrekkige macro-economische inzicht. Dat Somalische gezin krijgt inkomen omdat de kostwinner helpt zijn land te ontwikkelen door bijv. de bouw van waterzuiveringsinstallaties, CSP-zonnecentrales, gezondheidszorg, bevolkingspolitiek te bedrijven door onderwijs, erosie tegen te gaan, etc. Het gaat dus om de OMBUIGINGEN in de bestedingen van op termijn 2500 miljard dollars wereldwijd. Dat geld komt dus niet "de rijken" ten goede maar wordt namens de wereldraad besteed aan de totale wereldbevolking. Nog een punt in dit verband is de navolgende link die ik je verzoek goed te bestuderen. Het gaat over het economische begrip: de productiekolom. Zie: http://www.xs4all.nl/~contrast/ongrijpbaar/ho3.html
  En hierin tref je de totale wereldproblematiek. DE OPLOSSING is natuurlijk mijn wereldraad want dat is de enige denkbare organisatie die de macht van de monopolisten, ook die van de multinationals, kan breken danwel onder contrôle houden.
  volgende
  ==7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  =De wereldraad zal betalen NA de revolutie dus "value for money" en dat betekent dat de wereldgemeenschap zal profiteren van een nog aanwezige koopkracht van de wereldbevolking.= Value for money is een relatief begrip. Degenen die het geld incasseren rekenen daar per definitie teveel voor en blijven zo hun macht uitbreiden en consolideren. ‘Koopkracht’ is op die manier een bodemloze put.==
  antwoord.
  Dat las je in een nu opnieuw zeer uitputtende weerlegging van punt 1 t/m 6. Je blijft miskennen de unieke macht van een solidaire unanieme wereldraad. En aangezien die niet meer bestaat in mijn model uit 192 egomaniakken maar op totaal andere basis (integriteitsbasis) gekozen vertegenwoordigers is die w e r e l d r e v o l u t i e mogelijk. Je begrijpt nu hopelijk ten lange leste dat je slotconclusie dat ik: ==dat JIJ telkens opnieuw weigert deze onderwerpen op de agenda te zetten – en nog steeds heb ik geen antwoord gekregen op de vraag waarom dat niet mag van jou. == inj flagrante strijd is met de taakstelling van een juiste democratisch gemandateerde wereldraad want die onderwerpen maken en zijn per definitie de AGENDA van de wereldraad. Je kletst onzin.
  Tot zo ver. Probeer nu eens de totale samenhang te begrijpen van het verhaal van de toekomstige mens die misschien nog overlevingskansen heeft als die wereldraad de domheid kan gaan bestrijden waar die mensheid tot op heden meezit.

 199. Joke Mizee says:

  1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  Ik heb in mijn vorige reactie gezegd "dat je niet had beantwoord hoe je de problemen rond ‘gebrek’ aan voedsel (i.c. rijst) en drinkwater concreet aan zou pakken", en "De wereldraad zalweinig anders kunnen doen dan wat tegengas geven tegen deze actieve manipulatie, door er publieke gelden tegenaan te smijten. [..] De grote handelaren blijven zo profiteren, omdat er uiteindelijk aan hun betaald zal moeten worden" om te eindigen met: "De aanpak van de oorzaken overstijgt de ‘3 hoofdzaken’ uit de vragenlijst en dient derhalve apart geagendeerd te worden."
  Je gaat echter hardnekkig op dezelfde voet door, door niet af te rekenen met de mythe (c.q. het opzettelijk creëren van schaarste aan de kaak te stellen), er slechts publieke gelden tegenaan te smijten en te blijven weigeren deze centrale oorzaak van de wereldwijde problemen te agenderen. Alles wat jouw wereldraad op dit gebied zou ondernemen zou dus zonder mandaat geschieden.2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Er bestaan geen ‘darwinistische principes’. Er is enkel de evolutietheorie van Darwin enerzijds en daarnaast de propagandistische praatjes van de sociaaldarwinisten. Jij bepleit groei van de economie – die alleen plaats kan vinden door mensen (nog meer) uit te buiten – maar krimp van de bevolking. Nou zou dat laatste best een goed idee zijn, maar de theorie erachter is weer gebaseerd op de mythe van de schaarste. Zie, nogmaals, het artikel van Kees Stad en Sue Sexton op http://konfrontatie.nl/nl/artikel.php?konfrontvar=2264&themavar=26. De werkelijke problemen liggen op het vlak van de eerlijke verdeling. Door het daar niet over te willen hebben steun je het wij/zij-denken.3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  = De financiëel-economische macht zit [..] bij de monopoliehouder die w e n s t te betalen voor het goed of de aangeboden dienst. = Deze zin is wel zo krom en onlogisch! Ik hoef je toch hopelijk niet uit te leggen wat een monopolie is (nl. afwezigheid van keuze), wie ‘m ‘heeft’ (de multinational uiteraard) en wat per definitie de gevolgen van monopolies zijn (misbruik)? Er VALT niets te onteigenen aan een multinational die de macht over bep. basisbehoeften heeft – dat kan, gezien de miljarden-belangen, alleen door geweld. Maar mocht dat lukken, dan is er dus een nieuwe monopolist: de wereldraad. Combineer dat met de gegevens dat:
  – dit onderwerp pertinent niet geagendeerd blijkt te mogen worden
  – de wereldraad als een dictatuur opereert (wegens afwezigheid v.d. scheiding der machten)
  – er gigantisch veel geld mee gemoeid is,
  en de toekomst ziet er bepaald somber uit. Tenzij je alsnog zou agenderen onder welke voorwaarden, en democratische controle-mechanismen in zou stellen.
  N.a.v. mijn opmerking "Financiering van duurzame bronnen zou slechts eenmalig plaats hoeven vinden. Als het er eenmaal is, kan leverantie gratis zijn." zeg je: ==want het is alleen in jouw UTOPIA mogelijk een highly sophisticated society te hebben van miljarden mensen zonder dat zo’n samenleving zonder het transactiemiddel "geld" kan.==
  De andersglobalisten pleiten NERGENS voor de afschaffing van geld, maar stellen dat op duurzame bronnen geen winst hoeft te worden gemaakt (daar ze immers per definitie gratis zijn). Lees/bekijk Fresco’s betoog over de resource based economy nou eindelijk eens!4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden."
  =Er wordt niet aan de producenten van de monopolies een niet acceptabele prijs betaald doodeenvoudig vanwege de reden dat het monopolie zit bij de wereldraad. Anderzijds zal de wereldraad ook het transactiemiddel "geld" niet kunnen uitsluiten=
  Zie mijn opmerkingen daarover onder 3.
  =Nu heb ik je juist n.a.v. de Chomsky/Nader youtubefilm erop gewezen dat het Bush was die IN KONGSI MET DE KAPITAALMARKT de bailout verrichtte! En ik gaf je aan dat een wereldraad dat nooit zou doen =
  En IK had daar reeds op gereageerd met: "Zoals ik al zei: "Kennelijk zou je de banken hebben laten vallen – maar je biedt geen samenhangend alternatief voor het kapitalistische systeem waar dat pyramidespel inherent aan is."Door geen bailout te plegen stort immers het systeem in elkaar. (En ik ben daar wel vóór, maar jij pertinent niet.) Het heeft niet zozeer met corruptie te maken, maar met afhankelijkheid van de economie. Men kan momenteel geen stap zetten zonder goedkeuring c.q. medewerking van de multinationals en de banken."5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen.
  Mijn bezwaren tegen je weigering om deze economische mandaten aan de kiezer voor te leggen, blijven dus staan. Overigens geef je geen antwoord op de vragen en opmerkingen onder dit kopje aan jouw adres. En dus blijf ik erbij dat een resource based economy voor miljarden mensen onmiddellijk voordeel zou betekenen, etc.6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.
  Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. dat vervolgens ‘civiel wordt aangewend’. Dat geld wordt dus met dezelfde snelheid uit hun handen gerukt om de rekeningen te betalen, zonder dat hen daarover iets is gevraagd."
  Nu kom je weer met een verhaal dat jouw Somalische kostwinner dat geld krijgt bij wijze van inkomen. Nog steeds echter mag hij(?) dat geld weer afdragen aan het grootkapitaal in ruil voor basisbehoeften, in plaats van dat het de koopkracht van het gezin ten goede komt. Dat was dus weer zo’n zoethoudertje van je, waarbij je blijft weigeren de kiezer daar zeggenschap over te geven in de vorm van democratische invloed. Er komt gewoon een nieuwe monopolist / dictator in de plaats van de oude.7. Over je nieuwe wereldorde in de vorm van een supermacht:
  "Value for money is een relatief begrip. Degenen die het geld incasseren rekenen daar per definitie teveel voor en blijven zo hun macht uitbreiden en consolideren. ‘Koopkracht’ is op die manier een bodemloze put."
  = Dat las je in een nu opnieuw zeer uitputtende weerlegging van punt 1 t/m 6. Je blijft miskennen de unieke macht van een solidaire unanieme wereldraad. En aangezien die niet meer bestaat in mijn model uit 192 egomaniakken maar op totaal andere basis (integriteitsbasis) gekozen vertegenwoordigers is die w e r e l d r e v o l u t i e mogelijk. =
  Zie boven: je hebt niets hiervan weerlegd. De ‘unieke macht’ van de wereldraad erken ik wel degelijk – immers, daar ageer ik nu al maanden tegen. Nog steeds is het (op basis van je eigen woorden nota bene!) helaas zo, dat je een nieuwe monopolist in het zadel wil helpen – zonder mandaat van de kiezer daartoe, en in afwezigheid van de politieke randvoorwaarden.
  =Je begrijpt nu hopelijk ten lange leste dat je slotconclusie "dat JIJ telkens opnieuw weigert deze onderwerpen op de agenda te zetten – en nog steeds heb ik geen antwoord gekregen op de vraag waarom dat niet mag van jou." in flagrante strijd is met de taakstelling van een juiste democratisch gemandateerde wereldraad want die onderwerpen maken en zijn per definitie de AGENDA van de wereldraad. Je kletst onzin.=
  Je weigert wel degelijk voortdurend deze onderwerpen te agenderen – op je VRAGENLIJST, want daar hebben we het toch verdomme al de hele tijd over! Er is maar 1 manier om dat argument van mij te ontkrachten, nl. door het WEL op de vragenlijst te zetten zodat er eindelijk eens WEL op de juiste wijze een mandaat wordt verleend – in plaats van een regelrechte vrijbrief. En als je dat blijft vertikken, dan dien je ten lange leste de vraag te beantwoorden waarom je dat zo dwarsboomt. Onzin klinkt derhalve exclusief uit jouw mond, omdat het een bewering is die haaks staat op de feiten.
  Hetzelfde geldt uiteraard voor het nog steeds niet willen instellen van de scheiding der machten op het niveau van de wereldraad – zonder welke (ik zal het nog maar weer eens herhalen….) een verstandig mens never nooit akkoord kan gaan met wat voor politieke verandering dan ook. Blijf je dat weigeren, dan blijft het uiteraard ‘nee’ wat mij betreft.

 200. jan bouma says:

  Kom er morgen wel weer op terug alhoewel ik constateer dat dat redelijk vruchtenloos is i.v.m. met je handhaving van te prolongeren "misverstanden" en jij zult van mij wel hetzelfde zeggen. Wordt het geen tijd om dat "afvinkprogramma" te gaan hanteren want de oeverloosheid van deze discussie zal eenieder duidelijk zijn behalve kennenlijk de betrokken discussianten.
  Of kunnen we niet een 3e partij inschakelen? Deze opstelling verraadt mijnerzijds in ieder geval mijn "kwetsbaarheid" van m’n standpunten. Morgen maar weer verder met deze (onnodige) lijdensweg want ik denk dat elk zinnig denkend mens mij allang gelijk heeft gegeven. Je bent koppig als een ezel.

 201. jan bouma says:

  Vergis ik me? Heb je een "onwelgevallige" reactie verwijderd van me? Een beetje democraat doet dat niet zonder vooroverleg en met redegeving. Dictators beslissen anders ja. Je hoort ertoe.
  ==================================================================================
  Ter zake je comment van 20.01; 16:29.
  Voor de verandering begin ik maar eens van onderaf.
  ==Hetzelfde geldt uiteraard voor het nog steeds niet willen instellen van de scheiding der machten op het niveau van de wereldraad – zonder welke (ik zal het nog maar weer eens herhalen….) een verstandig mens never nooit akkoord kan gaan met wat voor /==
  antwoord (voor de zoveelste maar nu tevens de laatste keer)
  ONZINNIGE en ONJUISTE bewering van je.
  De wereldraad c.q. de afgevaardigden worden
  a) gemandateerd door de kiezer – en beter dan ooit voorheen in de geschiedenis;
  b) valt continu onder het toezicht van de parlementen der naties
  c) er verandert dus HELEMAAL niets aan de scheiding der machten voor zo ver we die NU KENNEN als corrupt.
  Kijk! Dat je dit feit niet accepteren wilt is voor mij eigenlijk al reden genoeg de hele zinloze discussie met je te stoppen. Je blijft als een stomme ezel je mantra’s maar herhalen. Bovendien blijk je niet te deugen door m’n vorige bijdrage weg te halen. Daarom zeg ik je nu opnieuw: dit wordt mijn laatste antwoord aan je TENZIJ je je stompzinnige koppigheid terzijde wilt zetten en spijkers met koppen wilt gaan slaan om het doel van deze discussie te bereiken. Ik zit hier niet tot Sint Juttemis een dom spelletje met je te spelen van "welles-nietes". Ook weiger je m’n voorstellen voor een 3e partij in te schakelen of zelfs maar een "afvink-programma" te accepteren zodat stap voor stap al je gezwets kan worden weerlegd.
  volgende
  ===Je begrijpt nu hopelijk ten lange leste dat je slotconclusie "dat JIJ telkens opnieuw weigert deze onderwerpen op de agenda te zetten – en nog steeds heb ik geen antwoord gekregen op de vraag waarom dat niet mag van jou." in flagrante strijd is met de taakstelling van ../==
  antwoord
  Mijn stelling is niet weerlegd dat door de agendering van de HOOFDZAKEN het doel wordt berewikt: de r e v o l u t i e. Ook dit pragmatische feit heb ik nu herhaaldelijk voorgehouden ZONDER dat je met kracht van redenen aannemelijk hebt kunnen maken dat de r e v o l u t i e door een zogenaamd gebrek aan nog meer agendapunten niet zou slagen. Herhaaldelijk heb ik je uitgelegd dat de 3 HOOFDZAKEN de totale omwenteling zullen betekenen. Die kiezer met de afgeleide wereldraad zal dan de Nieuwe Wereld Orde vormen. De allerlaatste bevrijding van de kiezer en de beèindiging van zijn domheid is dan een gerealiseerd feit bij de installatie wereldwijd van de wereldraad.
  volgende
  ==….Nog steeds is het (op basis van je eigen woorden nota bene!) helaas zo, dat je een nieuwe monopolist in het zadel wil helpen – zonder mandaat van de kiezer daartoe, en in afwezigheid van de politieke randvoorwaarden==
  antwoord.
  Ook dit antwoord is een leugen van je. Het mandaat van de kiezer ligt nu eindelijk als BASIS ten grondslag aan de wereldraad. Je liegt dat je barst, dame. En daarom hou ik ermee op met je. Ik heb geen zin meer in je geklets.
  volgende
  ==6. "Aan de bestrijding van armoede is voor miljarden kiezers onmiddellijk voordeel te behalen – toch mogen ze dat bij voorbaat niet agenderen van jou.
  Je komt met een onwijs wazig verhaal over een Somalisch gezin dat 4 x 350 dollar krijgt…. /==
  antwoord
  Ook hier sla je complete waanzin uit door te miskennen een verschuiving in de besteding uiteindelijk van 2500 miljard dollars – het totale waanzinnige defensiebudget t.b.v. het militair-industriële compex op jaarbasis van alle landen ter wereld; ofwel ca. 15% van het GPD – ten behoeve van civiele doeleinden. Je kunt je onzin blijven herhalen dat dat niet zo is maar ik beweer wat anders en dat feit kan onmiddellijk gerealiseerd worden middels de BMD en de vorming van de wereldraad als slot daarvan. Ik heb je dit nu talloze malen onder de aandacht gebracht en ook om deze reden hou ik ermee op. Genoeg is genoeg en jij mag dan een ezel wezen maar ik blijf me niet stoten aan de bekende steen. Ook signaleer ik dat je verdomt die link te lezen die gaat over de impact macro-economisch gezien van de multinationals: Het gaat over het economische begrip: de productiekolom. Zie: http://www.xs4all.nl/~contrast/ongrij...
  maar ondertussen heb ik wel grondig tijd besteed aan je Boliviaanse verhaal, etc. etc. Het valt moeilijk te discussiëren met iemand die onwelgevallige reacties weghaalt en niet meer lezen wilt dan "wat in de kraam te pas komt!" Ook om deze reden hou ik het voor "gezien" met je. Je deugt niet, dame.
  volgende
  ==5. Ergo: je GRIJPT helemaal niet in in het gedrag van de rijken om de aardbewoners uit te zuigen, maar probeert de aandacht voor dat cruciale aspect actief af te leiden door slechts enkele concrete vragen aan de kiezer voor te willen leggen.==
  antwoord
  Je slaat wartaal uit. Wat heb ik je nu uitgelegd onder het vorige punt 6 ?! Juist ja. Je totale gebrek aan macro-economisch inzicht. En je snapt dan ook niks van "multiply-effect", of rendementseisen, of duurzaamheid, of het onbetaalbare herstel van ecologie, of het effect van R&D voor de nieuwe noodzakelijke technologie, etc. Daarom hou ik er mee op met je. Je bent gewoon te dom en je liegt iedere keer dat je barst of beweert simpel onzin.
  volgende
  ==4. N.a.v. "’Dom’ is immers juist om de rijken te betalen voor datgene wat niet tot HUN recht c.q. bezittingen behoort, en ‘het kwade’ wordt vnl. gegenereerd door welvaart ten onrechte exclusief te houden. De bailout, de privatiseringen en wat Chomsky zegt, liggen juist geheel in lijn met mijn stelling: dat niet de politiek de macht heeft, maar de economische mogendheden."==
  antwoord
  Idem aan alle vorige. Het heeft geen zin blijkbaar je voor te houden dat de wereldraad gaat over de aanwending van de beschikbare grondstoffen. De "rijken" zoals je ze simpel benoemt bestaan NA de machtsovername door de wereldraad ten behoeve van de Nieuwe Wereld Orde van en door de kiezer helemaal niet meer. Althans alle extreme verrijkingen kunnen effectief worden tegengegaan. Ook hier constateer ik dat dit feit maar niet tot je wil doordringen en daarom hou ik ermee op met je. Helemaal belachelijk is je verhaal en uitleg van Chomsky over de bailout. HOE VAAK heb ik je nou al niet gewezen op het feit dat er een KONGSI is tussen het kapitaal en de corrupte politici zoals Bush c.s. ?!
  Maar ja… je bent een stomme ezel die dit niet accepteren wil en daarom hou ik er mee op met je.
  volgende
  ==3. Nogmaals de duurzame energiebronnen:
  = De financiëel-economische macht zit [..] bij de monopoliehouder die w e n s t te betalen voor het goed of de aangeboden dienst. = Deze zin is wel zo krom en onlogisch! Ik hoef je toch hopelijk niet uit te leggen wat een monopolie is (nl. afwezigheid van keuze), wie ‘m ‘heeft’ (de multinational uiteraard) en wat per definitie de gevolgen van monopolies zijn (misbruik)? Er VALT niets te onteigenen aan een multinational die de macht over bep. basisbehoeften heeft – dat kan, gezien de miljarden-belangen, alleen door geweld. Maar mocht dat lukken, dan is er dus een nieuwe monopolist: de wereldraad. Combineer dat met de gegevens dat:
  – dit onderwerp pertinent niet geagendeerd blijkt te mogen worden
  – de wereldraad als een dictatuur opereert (wegens afwezigheid v.d. scheiding der machten)
  – er gigantisch veel geld mee gemoeid is,
  en de toekomst ziet er bepaald somber uit. Tenzij je alsnog zou agenderen onder welke voorwaarden, en democratische controle-mechanismen in zou stellen.==
  antwoord
  Idem aan alle vorige. Zo weiger je doodeenvoudig de democratische inrichting en contrôle op het functioneren van de wereldraad te accepteren als feit. Zo is het dan ook per definitie onmogelijk dat de wereldraad als een verkeerde macht "het monopolie" zou kunnen beoefenen. De democratische structuur en de gegeven ABSTRAHERINGEN van de machtsfactoren, de reorganisatie van de VN, alles en alles laat je in je simpele reactie onbesproken en acht je niet relevant. Daarom hou ik er mee op met je. Het heeft geen zin om eindeloos dezelfde feiten te herhalen terwijl jij ze niet als feiten wilt accepteren. Je bent het prototype van de angehauchte pluchezittende politicus die met hetzelfde geouwehoer z’n pluche stoel zou verdedigen. Walgingwekkend. Daarom hou ik er mee op met je. Je mag je wel de twijfelachtige "eer" toekennen de degens met me gekruist te hebben. En misschien een eyeopener voor je maar "het monopolie" berust uiteindelijk bij de macht van de koper. Er is namelijk geen monopolie op de grondstoffen noch dat er een monopolist daarvan zou zijn. Er zijn altijd meerdere aanbieders. Maar los van dit feit zal de wereldraad bij geen te bereiken vergelijk en bij te extreme eisen van de aanbieder tot onteigening kunnen overgaan. Maar ja… je bent te dom om dit te snappen als feit.
  volgende
  ==2. M.b.t. "Het IS geen vast gegeven dat de mens ‘voor zijn survival vechten moet’.":
  Er bestaan geen ‘darwinistische principes’. Er is enkel de evolutietheorie van Darwin enerzijds en daarnaast de propagandistische praatjes van de sociaaldarwinisten. Jij bepleit groei van de economie – die alleen plaats kan vinden door mensen (nog meer) uit te buiten – maar krimp van de bevolking. Nou zou dat laatste best een goed idee zijn, maar de theorie erachter is weer gebaseerd op de mythe van de schaarste. Zie, nogmaals, het artikel van Kees Stad en Sue Sexton op konfrontatie.nl/nl/artikel.php…. De werkelijke problemen liggen op het vlak van de eerlijke verdeling. Door het daar niet over te willen hebben steun je het wij/zij-denken.==
  antwoord
  Idem aan alle vorige. Zo heb ik je gewezen op alweer een niet te ontkennen feit dat er gewoon een FYSIEKE grens is aan het aantal wereldbewoners die veronderstellenderwijs überhaupt nog een menswaardig bestaan zullen en kunnen hebben. Dit is gewoon een FEIT op grond van lineaire uit te rekenen processen op basis van de groei van de wereldpopulatie. In 2050 ca. 8,9 miljard mededingers/wereldburgers die elkaar PER DEFINITIE de tent lees de planeet zullen uitvechten. Althans… dat zal gebeuren zonder dat er een wereldraad naar mijn model dat scenario MISSCHIEN nog kan voorkomen. Je miskent alle gegeven factoren in mijn betoog dat bijv. elke Chinees ook wel een auto zal willen hebben (en waarom ook niet?!) maar de absolute ZEKERHEID dat dat nooit zal gebeuren staat simpel vast. Op grond van de rekenkundig lineaire te becijferen uitkomsten zullen er nooit 1 miljard auto’s bijkomen plus nog eens 1 miljard in India zonder dat we overigens letterlijk de moord zullen stikken. Dat zou wel kunnen met de premisse dat er geen milieubelastende productie van die auto’s mogelijk is en ook absoluut een schoon ecologisch gebruik mogelijk is m.b.t. de brandstoffen. Overigens is de staalproductie ook onderwerpelijk aan capaciteitsbeperkingen en de vraag WAARAAN de beschikbare productiecapaciteit wordt besteed. Aanpassingen in dat patroon kunnen ook door een wereldraad gestuurd worden terzake de wenselijkheid. Men heeft overigens uitgerekend dat de totale staalproductie die benodigd is voor de bouw van de CSP-zonnecentrales terwille van de definitieve energieoplossing en waarvoor je de oppervlakte van Frankrijk over ’s werelds woestijnen nodig hebt dat die noodzakelijke hoeveelheid staal nauwelijks te fourneren is. Indien men ook niog een paar miljard auto’s erbij zou willen produceren kun je UITREKENEN dat het vastloopt. Overigens: NADAT die investeringen zijn gedaan heb je niet voor "eeuwig" gratis de energievoorziening want misschien heb je wel eens gehoord van "onderhoud" en "bediening" dus van een personele bezetting en vervanging van de geïnvesteerde middelen. Je bent wat achterlijk dus moet ik je hierop wijzen.
  Je waanzin is dus om te wauwelen over "de schaarste" terwijl er heel andere factoren een rol spelen waardoor die wereldraad noodzakelijk is ter regulering van de belangrijke wereldzaken. Maar ja… hè… je bent eenvoudig te stom om de feiten te onderkennen of je doet maar alsof dat je het niet begrijpt. Hoe dan ook:
  a) alles staat in m’n boek
  b) hier op dit blog heb ik alles uiteengezet
  c) je weigert desondanks de feiten te erkennen: soit! Genoeg is genoeg: ik hou er mee op met je.
  volgende
  == 1. Over je bewering dat het niet van deze tijd zou zijn om met de mythe van schaarste af te rekenen:
  Ik heb in mijn vorige reactie gezegd "dat je niet had beantwoord hoe je de problemen rond ‘gebrek’ aan voedsel (i.c. rijst) en drinkwater concreet aan zou pakken", en …/==
  idem
  ==Je gaat echter hardnekkig op dezelfde voet door, door niet af te rekenen met de mythe (c.q. het opzettelijk creëren van schaarste aan de kaak te stellen), er slechts publieke gelden tegenaan te smijten en te blijven weigeren deze centrale oorzaak van de wereldwijde problemen te agenderen. Alles wat jouw wereldraad op dit gebied zou ondernemen zou dus zonder mandaat geschieden.==
  antwoord.
  Je liegt ook hier dat je barst. Inzake "de mythe over de schaarste" heb ik je hiervoor al uitgelegd dat geheel andere factoren een rol spelen. V o o r d a t je de productiecapaciteit en het ecologische herstel van landbouwgronden zul je eerst de nodige maatregelen moeten kunnen nemen dat er een stilstand komt in de huidige ontwikkeling. Vervolgens kun je dan in een gezamenlijk te besluiten wereldoverleg de beslissingen nemen om de koers te wijzigen. Bij al die te voorziene maatregelen heb je een wereldraad nodig die opgewassen is tegen de multinationals dan wel de zogenaamde "monopolisten". Maar ja… hè: je bent eenvoudig te dom om dit te begrijpen. Je bent compleet wereld- en wezensvreemd bezig met een utopisch kletsverhaal dat werkelijk nergens enige bodem heeft in de werkelijkheid. Je bent daardoor wel een angehauchte en prietpraat verkopende pluchezittende "politicus" die elke r e v o l u t i e natuurlijk niet ziet zitten en daarom zich verzet.
  Daarom hou ik er mee op met je. Genoeg is genoeg. Het ga je verder op het politiek terrein NIET goed; voor het overige wel maar dat kan slechts als ik de totale domheid van 3000 jaar heb ontmaskerd. Ook in jouw belang en van de eventuele kinderen die misschien het jaar 2050 nog willen halen.

 202. J says:

  NOG NOOIT in de geschiedschrijving is er meer macht bij de kiezer dan 3000 jaren voorheen NA de revolutie. Je snapt de revolutie niet en de impact. Ik maak nu juist eindelijk de volken, de kiezers VERANTWOORDELIJK. Zij geven de antwoorden op de gestelde vragen. En daarop weet ik nu al HOE die antwoorden zullen luiden. Een delegatie van de macht vloeit daar uit voort en wel aan een integer wereldbestuur dat de oude fouten niet meer zal maken. Dit is geen "simsalabim" of een Suske-Wiske oplossing maar een geslepen en doorkneed geniaal plan dat ik de mensheid presenteer.
  Zou ik niet deugen was ik nu ongetwijfeld een "belangrijk politicus". Hahaha… De humor moet blijven:))ik denk dat deze meneer ‘Bouma’ hulp moet zoeken. Hoewel de diagnose "internet-narcist" misschien nog niet in de boeken staat.
  Compleet disconnected met de werkelijkheid die hij onder z’n neus geschoven krijgt door de winnaar van deze discussie "Joke".
  Wel een amusing read, thx

 203. Jan Bouma says:

  @J…30-06-2010 ; 22:01
  Bij toeval stuitte ik op uw nagekomen commentaar. Zonder enige bewijsvoering moet ik zeggen. En daarom laat ik dat voor wat het waard is. Niks. Ik heb bovendien een enorme hekel aan pseudoniemen. Wat @Joke Mizée betreft kan ik haar prijzen. Achterbaksheid is haar vreemd.

 204. Jan Bouma says:

  Dag Joke…
  Still alive and kicking:
  Zie: jan bouma op @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8757/morgen-showdown-in-tweede-kamer.html/comment-page-1#comment-61364
  14 juni, 2011 om 10:54
  Voor geïnteresseerden vermeld ik nog 2 links:http://www.vkblog.nl/bericht/182403/The_World_according_to_Mithras..
  en… een uitputtende discussie met de politicologe/activiste Joke Mizée:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  Alles goed? Heb je m’n boek nu al uit? :)) Ik hou wel van je hoor…

 205. MarcusBr says:

  Totaaaaaal akkoord, heb wel geen zin om alle reacties te lezen, dus mss val ik in herhaling, maar is er niet ergens een poll of eender wat waarbij we kunnen laten zien dat er verandering moet komen? = )
  Btw: ik ben MarcusB van op de andere blog, ma de naam MarcusB was al in gebruik, dus kon ik da hier ni gebruiken.. 😉 x

 206. Joke Mizee says:

  Heren, jullie begrijpen vast wel dat ik geen zin heb om te reageren op off topic-reacties onder een stokoud blog.

 207. Jan Bouma says:

  Gelijk heb je, maar soms blijkt de geschiedschrijving te bestaan uit herhalingen. Laat verder maar.
  Groet! JB

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: